بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است،  تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

نااطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايه خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. لذا افزايش نااطميناني سياست­هاي اقتصادي دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادي خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ      ۱۳۸۶-۱۳۴۰ با استفاده از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با استفاده از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

کلمات کلیدی : نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا، روش  ARCH وGARCH

 

ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه ­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود.

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد

فهرست بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

فصل اول : کلیات مقدمه

. ۲۱-۱ دولت و رشد اقتصادی..

۲۱-۲ ضرورت انجام مطالعه.

۳۱-۳ هدف مطالعه. ۴

۱-۴ ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. ۴

۱-۵ وظایف کلی دولت.. ۵

۱-۶ کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. ۶

۱-۶-۱ اهداف سیاست اقتصادی.. ۶

۱-۶-۲ تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. ۷

۱-۷ تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. ۸

۱-۷-۱ نااطميناني سياست­هاي اقتصادي.. ۸

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه. ۱۰

۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. ۱۲

۲-۱-۱ مکتب کلاسیک… ۱۲

۲-۱-۲ مکتب کینزی.. ۱۲

۲-۱-۳ مکتب پولیون. ۱۳

۲-۱-۴ مکتب کلاسیک­های جدید. ۱۴

۲-۱-۵ مکتب کینزین­های جدید. ۱۴

۲-۲ مبانی نظری رشد اقتصادی.. ۱۶

۲-۲-۱ الگوی هارود. ۱۶

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. ۱۷

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. ۱۸

۲-۲-۲ الگوی دومار ۱۸

۲-۲-۳ الگوی رشد نئوکلاسیک… ۱۹

۲-۲-۴ تئوری­های رشد درونزا ۲۳

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. ۲۶

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه. ۲۹

۳-۱ مطالعات خارجی.. ۳۰

۳-۲مطالعات مربوط به ایران. ۴۲

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه. ۴۸

۴-۱مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. ۴۹

۴-۱-۱ آزمون LM-TEST.. 49

۴-۱-۲ برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51

۴-۱-۳ تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. ۵۳

۴-۱-۴ رتبه ­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها ۵۵

۴-۱-۵ ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص… ۵۵

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه. ۵۸

۵-۱ تصریح مدل رشد اقتصادی.. ۵۹

۵-۲ متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. ۶۳

۵-۲-۱ نسبت سرمایه­ گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. ۶۳

۵-۲-۲ نسبت سرمایه­ گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. ۶۴

۵-۲-۳ متوسط سطح تحصیلات نیروی کار ۶۶

۵-۲-۴ نرخ رشد صادرات نفت و گاز ۶۷

۵-۲-۵ نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. ۶۸

۵-۳ بررسی پایایی متغیرها ۶۸

۵-۴ برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. ۷۱

۵-۵ برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. ۷۳

۵-۶ نتیجه ­گیری و تفسیر ضرایب.. ۷۶

۵-۶-۱ نسبت سرمایه­ گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. ۷۶

۵-۶-۲ نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. ۷۶

۵-۶-۳ سرمایه انسانی.. ۷۶

۵-۶-۴ نرخ رشد صادرات نفت و گاز ۷۶

۵-۶-۵ شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. ۷۷

۵-۷ پیشنهادات.. ۷۷

فهرست منابع و مآخذ. ۷۸

پیوست­ها :

پیوست۱: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ۸۳

پیوست ۲ : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. ۸۹

پیوست۳: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94

پیوست۴: داده ­های آماری.. ۹۸

پیوست: بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(۱-۱) اهداف سیاست­های اقتصادی   ۷

جدول(۲-۱) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد  ۱۵

نمودار(۲-۱) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی   ۲۲

جدول(۳-۱) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش­بینی متفاوت) ۳۸

جدول(۳-۲) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار ۳۹

جدول(۴-۱) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها ۵۱

جدول(۴-۲) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH   ۵۲

جدول(۴-۳) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی………۵۰

نمودار(۴-۱) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت   ۵۶

نمودار(۴-۲) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت و رشد اقتصادی   ۵۶

نمودار(۵-۲-۱)  لگاریتم نسبت سرمایه­ گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی   ۶۴

نمودار(۵-۲-۲)  لگاریتم نسبت سرمایه­ گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی   ۶۵

نمودار(۵-۲-۳)  لگاریتم حاصلضرب نیروی­کار در متوسط تحصیلات شاغلین   ۶۶

نمودار(۵-۲-۴)  نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری) ۶۷

جدول(۵-۳-۱) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  ۶۹

جدول(۵-۴-۱) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت   ۷۳

جدول(۵-۴-۲) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاه­مدت   ۷۵

جدول(۵-۴-۳) نتایج برآورد مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت رشد اقتصادی   ۷۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0