بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل با بهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان) :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل با بهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان) :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل با بهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان) در ۱۲۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل با بهره‌گیری از مدل AIDA (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان):

در صنعت بیمه، بازاریابی امری صرفاً اقتصادی نیست تا به این وسیله سودآوری شرکتها و نمایندگان را افزایش دهد، بلکه امکانی است برای آگاهی بخشیدن به مردم، برای اینکه از بیمه، وسیله محکم و مطمئنی برای رفع نیازهای آینده خود فراهم آورند. در حالیکه مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که بیمه پارسیان نتواسته از ابزارهای ترفیعی جهت آگاهی دادن به مشتریان بالقوه برای افزایش خرید خود استفاده کند. لذا سوال اصلی اینست که تبلیغات چگونه برقصد خرید تاثیر گذار است؟ هدف مطالعه حاضر تبیین ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بیمه پارسیان در شعب استان گیلان است. حجم نمونه ۳۶۸ نفر برآورد شده است و اعضای نمونه از بین مشتریان و از روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب شده است. فرضیه اصلی عبارت است از: ابزارهای ترفیعی (تبلیغات) بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران تاثیر دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها مشخص گردید که سلسله مراتب تاثیرگذاری ابزار تبلیغات بر اقدام به خرید مشتریان بیمه پارسیان در استان گیلان از نظر فرآیند مدل آیدا صادق است. البته تاثیر رسانه های مختلف متفاوت می باشد، به طوری که الویت رسانه های مختلف به ترتیب اینترنت (۲۱٫ ۸ درصد)، تلویزیون (۱۸٫ ۹ درصد)، روزنامه و مجله (۱۷٫ ۱ درصد)، رادیو (۱۴٫ ۲ درصد) و تبلیغات جاده ای (۱۴٫ ۰ درصد) می باشد.

همچنین از میان سلسله مراتب تاثیر، تاثیر تمایل بر خرید با ضریب همبستگی ۶۱٫ ۶ درصد در الویت اول قرار دارد پس از آن تاثیر علاقه بر تمایل با ضریب همبستگی ۶۰٫ ۴  و نهایتا تاثیر آگاهی بر علاقه با ضریب همبستگی (۳۹٫ ۶) در الویت بعدی قرار دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به شرایط رقابتی بازار و رقابت زیاد، همواره سازمانهای تولیدی و خدماتی باید برای کسب مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار به دنبال راه های جدید باشند. بنابراین توجه علمی به تبلیغات در بازاریابی به عنوان یکی از ارکان بازاریابی بسیار مهم جلوه میکند. امروزه همبستگی تبلیغات و بازاریابی با علومی مانند ادبیات، موسیقی، گرافیک، عکاسی و نقاشی بیانگر این نکته است که براي موفق بودن یک تبلیغ در مورد یک کالا یا خدمات موضوع از حالت خطی خارج می شود و عوامل اثرگذار زیادي در یک تبلیغ موفق نقش بازي می کند (رزمی و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت بازاریابان ذهن مصرف کنندگان می باشد. بنابراین براي افزایش فروش بنگاهها، مدیران بازاریابی باید ذهنیت و عقیده رایج در مورد یک کالا را به سوي هدف مورد نظر خود تغییر دهند تا در نهایت باعث خرید کالاهاي مورد نظر شوند (اسدالله، ۱۳۸۴). از جمله عوامل دیگر در توجیه ضرورت تبلیغات میتوان به موارد زیراشاره کرد(Morgan & Hunt , 1994):

 • امروزه با افزایش بنگاه تولیدکننده محصولات مشابه و رقابتی شدن بازار دیگر مشتري سراغ کالا نمی آید و باید مشتري را متقاعد ساخت.
 • از طریق تبلیغ می توان موارد نو و تازه اي را به مصرف کنندگان یاد داد و آنها را آگاه نمود.
 • با تبلیغ مناسب و مستمر پشتوانه نا مشهودي براي شرکت و محصولات شرکتها ایجاد می شود.
 • جهت پویا ماندن شرکت در محیط رقابتی نیاز به تبلیغ مناسب حیاتی است.

از سوی دیگر بحران کمبود منابع مالی شرکت ها و رقابت شدید شرکتها، حساسیت نسبت به هزینه تبلیغات و ضرورت انجام پژوهش در مورد اثربخشی تبلیغات آشکار شده است. همچنین اندازه گیری اثر تبلیغات بسیار مهم است، زیرا نتیجه آن برای برنامه ریزی و اصلاح فعالیت های سازمانی بسیار مهم می باشد (Minhhoupoh et, al, 2007).

 

سوالات تحقیق

 • آیا ابزر ترفیعی( تبلیغات )بر فرایند اقدام به خرید بيمه گذاران بیمه نامه هاي اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان تأثیر دارد؟
 • سلسله مراتب تاثیر گذاری تبلیغات بر خرید بیمه نامه های اتومبیل شرکت پارسیان چگونه است؟
 • کدام رسانه بیشترین تاثیر را بر افزایش اگاهی مشتریان بالقوه دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی

 • ابزارهای ترفیعی (تبليغات) بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران تاثير دارد.

 فرضیه های فرعی

 • تبلیغات تلوبزیونی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد.
 • تبلیغات رادیویی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد.
 • تبلیغات جاده ای بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد.
 • روزنامه و مجلات بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد.
 • تبلیغات اینترنتی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد.
 • آگاهی بیمه گذاران بر علاقه آنها تاثير دارد.
 • علاقه بیمه گذاران بر تمايل آنها تاثير دارد.
 • تمايل بیمه گذاران بر اقدام به خريد آنها تاثير دارد.

 

اهداف تحقیق

  اهداف علمی

بررسی تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

 

اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

اهداف ویژه

 • سنجش میزان تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهي بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بيمه گذاران
 • سنجش ميزان تاثير آگاهي بر علاقه بيمه گذاران
 • سنجش ميزان تاثير علاقه بر تمايل بيمه گذاران
 • سنجش ميزان تاثير تمايل براقدام به خريد بيمه گذاران
 • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بيمه گذاران
 • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

فهرست مطالب

چکیده  ۱

فصل اول. کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴- چارچوب نظری.. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۶-  فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- فرضیه اصلی.. ۸

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی.. ۸

۱-۷- اهداف تحقیق.. ۸

۱-۷-۱- اهداف علمی.. ۸

۱-۷-۲- اهداف کاربردی.. ۸

۱-۷-۳- اهداف ویژه ۸

۱-۸- متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل.. ۹

۱-۸-۲- متغیرهای وابسته. ۹

۱-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۰

۱-۱۰- خلاصه فصل.. ۱۱

۱-۱۱- ساختارگزارش تحقیق.. ۱۱

فصل دوم. ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- بازاریابی در بیمه. ۱۳

۲-۳- آمیخته های بازاریابی در صنعت بیمه. ۱۴

۲-۳-۱- محصول. ۱۴

۲-۳-۲- قیمت… ۱۵

۲-۳-۳- مکان. ۱۵

۲-۳-۴- ترفیع. ۱۶

۲-۳-۵- توسعه. ۱۶

۲-۳-۶- افراد. ۱۶

۲-۳-۷- فرایند. ۱۷

۲-۳-۸- توزیع. ۱۷

۲-۴- ضعف های بیمه از نقطه نظر بازاریابی.. ۱۸

۲-۵- اهداف تبلیغات بازرگانی.. ۲۱

۲-۶- ابزار های تبليغات بازرگانی.. ۲۲

۲-۶-۱- آگهی ديواری و توزيعی.. ۲۳

۲-۶-۲- آگهی پستی.. ۲۳

۲-۶-۳- بروشور و کاتالوگ… ۲۳

۲-۶-۴- آگهی مطبوعاتی.. ۲۳

۲-۶-۵- آگهی راديويی.. ۲۳

۲-۶-۶- آگهی های تلويزيونی.. ۲۳

۲-۶-۷- آگهی در سينما ۲۴

۲-۶-۸- پوستر. ۲۴

۲-۶-۹- تبليغات جاده ای.. ۲۴

۲-۶-۱۰- مکان های عمومی.. ۲۴

۲-۶-۱۱- وسايل نقليه عمومی.. ۲۴

۲-۶-۱۲- موسسه ها و تاسيسات عام المنفعه. ۲۵

۲-۶-۱۳- جشن ها و مناسبت ها ۲۵

۲-۶-۱۴- نمايشگاه ۲۵

۲-۶-۱۵- استفاده از افراد متشخص برای تبليغ. ۲۵

۲-۶- ۱۶- هدايا و جوايز. ۲۵

۲-۶-۱۷- آگهی در سايت های اينترنتی.. ۲۶

۲-۷- مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی.. ۲۶

۲-۸- مدل آیدا ۳۲

۲-۸-۱- جلب توجه. ۳۳

۲-۸-۲- ایجاد علاقه. ۳۳

۲-۸-۳- تحریک تمایل.. ۳۴

۲-۸-۴- سوق دادن به خرید. ۳۴

۲-۹- تاریخچه بیمه. ۳۵

۲-۹-۱- بیمه پارسیان. ۳۵

۲-۱۰- انواع بیمه. ۳۶

۲-۱۰-۱- تقسیم بندی انواع بیمه. ۳۷

۲-۱۰-۱-۱-  بیمه های اجتماعی.. ۳۷

۲-۱۰-۱-۲-  بیمه های تعاونی.. ۳۷

۲-۱۰-۱-۳-  بیمه های بازرگانی.. ۳۷

۲-۱۰-۲- بیمه اتومبیل.. ۳۷

۲-۱۱- پیشینه تحقیق.. ۳۸

۲-۱۱-۱- مطالعات داخلی.. ۳۸

۲-۱۱-۲- مطالعات خارجی.. ۴۱

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۴۳

۳-۲- روش تحقیق.. ۴۴

۳-۳- جامعه آماری.. ۴۵

۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۴۵

۳-۵- قلمرو پژوهش… ۴۶

۳-۵-۱- قلمروزمانی.. ۴۶

۳-۵-۲- قلمرو مکانی.. ۴۶

۳-۵-۳- قلمرو موضوعی پژوهش… ۴۶

۳-۶- ابزارهای جمع آوری داده ها ۴۶

۳-۶-۱- مبانی نظری پرسشنامه. ۴۷

۳-۷ – مقیاسهای اندازه گیری نگرشها ۴۸

۳-۷-۱- طیف لیکرت… ۴۹

۳-۸- پایایی و روایی پرسشنامه. ۴۹

۳-۸-۱- روایی یا اعتبار ابزار پژوهش… ۵۰

۳-۸-۱-۱- اعتبار محتوی پژوهش… ۵۰

۳-۸-۱-۲-  قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش… ۵۰

۳-۹-  روش تجزيه و تحليل اطلاعات… ۵۲

۳-۱۰- چارچوب نظری.. ۵۲

۳-۱۱- خلاصه فصل.. ۵۴

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۵۵

۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. ۵۷

۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان. ۵۷

۴-۲-۲- وضعیت تاهل پاسخگویان. ۵۸

۴-۲-۳- سن پاسخگویان. ۵۹

۴-۲-۴- میزان تحصیلات پاسخگویان. ۶۰

۴-۲-۵- تعداد دفعات خرید پاسخگویان. ۶۱

۴-۳- توصیف متغیرهای  تحقیق.. ۶۲

۴-۳-۱- توصیف متغیر آگاهی.. ۶۲

۴-۳-۲- توصیف متغیر علاقه. ۶۳

۴-۳-۳ توصیف متغیر تمایل.. ۶۴

۴-۳-۴- توصیف متغیر اقدام به خرید. ۶۵

۴-۳-۵- توصیف متغیر تبلیغات تلویزیونی.. ۶۶

۴-۳-۶- توصیف متغیر تبلیغات رادیوئی.. ۶۷

۴-۳-۷- توصیف متغیر تبلیغات جاده ای.. ۶۸

۴-۳-۸- توصیف متغیر تبلیغات روزنامه و مجله. ۶۹

۴-۳-۹- توصیف متغیر تبلیغات اینترنت… ۷۰

۴-۵- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۱

۴-۶- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۲

۴-۶-۱- فرضیه‌ ۱: تبلیغات تلویزیونی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد. ۷۲

۴-۶-۲- فرضیه ۲: تبلیغات رادیویی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد. ۷۳

۴-۶-۳- فرضیه۳: تبلیغات جاده ای  بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد. ۷۴

۴-۶-۴- فرضیه ۴: روزنامه و مجلات بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد. ۷۵

۴-۶-۵- فرضیه فرعی۵: تبلیغات اینترنتی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثير دارد. ۷۶

۴-۶-۶- فرضیه ۶: آگاهی بیمه گذاران بر علاقه آنها تاثير دارد. ۷۷

۴-۶-۷- فرضیه ۷: علاقه بیمه گذاران بر تمايل آنها تاثير دارد. ۷۸

۴-۶-۸- فرضیه ۸: تمايل بیمه گذاران بر اقدام به خريد آنها تاثير دارد. ۷۹

۴-۷- خلاصه فصل.. ۸۰

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۸۱

۵-۲- نتایج آمار توصيفي.. ۸۲

۵-۳- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. ۸۴

۵-۴-پاسخ به سوالات تحقیق.. ۸۵

۵-۵- نتیجه گیری.. ۸۶

۵-۶-مقایسه با سایر مطالعات انجام شده ۸۶

۵-۷- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۷

۵-۸- محدودیت های تحقیق.. ۸۸

۵-۹- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. ۸۸

منابع و مآخذ. ۸۹

پیوست‌ها ۹۴

 

فهرست جداول

جدول۲-۱- طبقه بندی تحلیلی مدل های سلسله مراتب اثرگذار تبلیغات تجاری و شاخص های مربوط.. ۲۷

جدول۳-۱- جدول تقسیم بندی گویه های پرسشنامه. ۴۸

جدول۳-۲- ضرایب پایایی پرسشنامه. ۵۱

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان. ۵۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان. ۵۸

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان. ۵۹

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان. ۶۰

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان. ۶۱

جدول۴-۶-توصیف متغیر آگاهی.. ۶۲

جدول۴-۷- توصیف متغیر علاقه. ۶۳

جدول۴- ۸-توصیف متغیر تمایل.. ۶۴

جدول۴- ۹- توصیف متغیر اقدام به خرید. ۶۵

جدول۴-۱۰- توصیف متغیر  تبلیغات تلویزیونی.. ۶۶

جدول ۴-۱۱- توصیف متغیر  تبلیغات رادیوئی.. ۶۷

جدول۴- ۱۲- توصیف متغیر  تبایغات جاده ای.. ۶۸

جدول۴- ۱۳- توصیف متغیر  تبایغات روزنامه و مجله. ۶۹

جدول۴- ۱۴- توصیف متغیر  تبلیغات اینترنت… ۷۰

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف… ۷۱

جدول ۴-۱۶- ضریب همبستگی بین تبلیغات تلویزیون و آگاهی.. ۷۲

جدول ۴-۱۷- ضریب همبستگی بین تبلیغات رادیو و آگاهی.. ۷۳

جدول ۴-۱۸- ضریب همبستگی بین تبلیغات جاده ای و آگاهی.. ۷۴

جدول ۴-۱۹- ضریب همبستگی بین تبلیغات روزنامه و مجله و آگاهی.. ۷۵

جدول ۴-۲۰- ضریب همبستگی بین تبلیغات اینترنت و آگاهی.. ۷۶

جدول ۴-۲۱-ضریب همبستگی بین آگاهی و علاقه. ۷۷

جدول ۴-۲۲- ضریب همبستگی بین علاقه و تمایل.. ۷۸

جدول ۴-۲۳- ضریب همبستگی بین تمایل و اقدام به خرید. ۷۹

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱- مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA.. 7

نمودار ۴-۱- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان. ۵۷

نمودار ۴-۲- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان. ۵۸

نمودار ۴-۳- هیستوگرام سن پاسخگویان. ۵۹

نمودار ۴-۴- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان. ۶۰

نمودار ۴-۵- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان. ۶۱

نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیر آگاهی.. ۶۲

نمودار۴-۷- هیستوگرام متغیر  علاقه. ۶۳

نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر  تمایل.. ۶۴

نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر  اقدام به خرید. ۶۵

نمودار۴-۱۰- هیستوگرام متغیر تبلیغات تلویزیونی.. ۶۶

نمودار۴-۱۱- هیستوگرام متغیر تبلیغات رادیوئی.. ۶۷

نمودار۴-۱۲- هیستوگرام متغیر تبلیغات جاده ای.. ۶۸

نمودار۴-۱۳- هیستوگرام متغیر  مجله و روزنامه. ۶۹

نمودار۴-۱۴- هیستوگرام متغیر  اینترنت… ۷۰

نمودار۴-۱۵- سلسله مراتب تاثیرگذاری.. ۸۰

 

فهرست اشکال

شکل۲-۱ – بازاریابی بیمه به روش قدیم؛ منبع: کریمی، ۱۳۷۲٫ ۲۰

شکل۲-۲ – بازاریابی بیمه به روش جدید؛ منبع: کریمی، ۱۳۷۲٫ ۲۰

شکل۲-۳-مدل آیدا (منبع:Petit et al, 2011, p43) 33

شکل ۳-۱ مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA.. 53

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0