پایان نامه دکترای پزشکی : بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم

پایان نامه دکترای پزشکی : بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ” بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم ”  رشته پزشکی  با فرمت Word  و در ۹۵ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم:

مقدمه: آسم یکی از بیماری های مزمن تنفسی می باشد که با انقباض برگشت پذیر مجاری هوایی مشخص می شود.این بیماری نسبتاً شایع حدود ۱۰-۱۲% بزرگسالان و ۱۵% کودکان را گرفتار کرده است. بسیاری از بیماران مبتلا به آسم می گویند که علایم بیماریشان با استرس بدتر می شود.(۱) از منظر روانشناسی سبک مقابله به روند مدیریت موقعیت های مختلف،تلاش برای حل مسایل شخصی و پیداکردن راهکار هایی برای کاهش و یا تحمل استرس یا مناقشات گفته می شود. (۹) مدل های مقابله ای چارچوبی را برای ارزیابی چگونگی واکنش افراد در شرایط استرس زا فراهم می کنند. سبک های مقابله ای می توانند مفید واقع شده و سبب کاهش بار منفی بیماری در افراد شوند و یا با اثر منفی در افراد سبب رفتارهای ناسازگار در افراد شوند.(۷)مقابله ی مذهبی بدین صورت تعریف می شود که  اعتقادات مذهبی به عنوان یک تکیه گاه برای کاهش استرس  بیماری عمل می کند.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اعتقادات(انواع سبک های مقابله) مذهبی در بیماران آسمی مسلمان انجام شده است.و به بررسی ارتباط سبک های مقابله مذهبی و سلامت عمومی بیماران پرداخته است.

مواد و روش ها:این مطالعه بر روی ۱۰۲ بیمار آسمی مراجعه کننده به کلینیک ریه با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد شده سبک مقابله مذهبی   BriefRCOPE (Pargament et al 1998) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 انجام شده است.

نتایج:میانگین سبک مقابله ی  مذهبی مثبت در میان کل بیماران ۱۱/۲۵ بود و ۶۰ درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی مثبت نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.میانگین سبک مقابله ی  مذهبی منفی در میان کل بیماران ۶۸/۱۰ بود و ۳۵ درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.در این مطالعه میانگین نمره ی کل  سلامت عمومی بیماران آسمی مورد مطالعه ۹۱/۲۳ و انحراف معیار ۹/۱۱ بود. ۳۳درصد بیماران نمره ی کل بالاتر از ۲۳ داشته اند وبین نمره سلامت عمومی و مقابله مذهبی مثبت یک همبستگی وجود دارد که از نظر آماری معنی دار بود به این معنا که هر چه قدر استفاده از سبک های مقابله ای مثبت بالاتر بوده است  میزان سلامت عمومی نیز بالاتر می باشد

نتیجه گیری: در واقع می توان نتیجه گیری کرد هر چه قدر بیماران از سبک های مقابله ای مثبت بیشتر استفاده کنند و اعتقادات معنوی قوی تری داشته باشند از سلامت روانی بالاتر برخوردار خواهند بود که این مسئله منجر به بهره مندی از سلامت جسمی بالاتری خواهد بودو پاسخ به درمان بهتری خواهند داشت.

 

فهرست مطالب

 • چکیده أ‌
 • فصل اول  ۱
 • کلیات تحقیق  ۱
 • ۱-۱ بیان مساله و اهمیت پژوهش    ۲
 • ۱-۲ اهداف پژوهش    ۴
 • ۱-۲-۱ اهداف علمی   ۴
 • ۱-۲-۲ اهداف کاربردی   ۴
 • فصل دوم  ۶
 • مرور مبانی نظری تحقیق و مرور مقالات مهم  ۶
 • ۲-۱ بخش اول  ۷
 • ۲-۱-۱ آسم  ۷
 • ۲-۱-۲ شیوع  ۷
 • ۲-۱-۳ اتیولوژی   ۸
 • ۲-۱-۵ آسم ذاتی   ۹
 • ۲-۱-۶ عفونت ها ۹
 • ۲-۱-۷ فاکتور های محیطی   ۱۰
 • ۲-۱-۸ سایر عوامل  ۱۱
 • ۲-۱-۹ پاتوژنز  ۱۱
 • ۲-۱-۱۰ پاتولوژی   ۱۲
 • ۲-۱-۱۱ التهاب   ۱۲
 • ۲-۱-۱۲ مدیاتورهای التهابی   ۱۵
 • ۲-۱-۱۳ اثرات التهاب   ۱۶
 • ۲-۱-۱۴ تغییر شکل مجاری هوایی   ۱۸
 • ۲-۱-۱۵ محرک های آسم  ۱۸
 • ۲-۱-۱۶ آلرژن ها ۱۸
 • ۲-۱-۱۷عفونت های ویروسی   ۱۹
 • ۲-۱-۱۸ عوامل دارویی   ۱۹
 • ۲-۱-۱۹ ورزش    ۱۹
 • ۲-۱-۲۰ عوامل فیزیکی   ۲۰
 • ۲-۱-۲۱ غذا ۲۰
 • ۲-۱-۲۲ آلودگی هوا ۲۰
 • ۲-۱-۲۳ عوامل شغلی   ۲۰
 • ۲-۱-۲۴ عوامل هورمونی   ۲۱
 • ۲-۱-۲۵ ریفلاکس معدی مروی   ۲۱
 • ۲-۱-۲۶ استرس    ۲۱
 • ۲-۱-۲۷ پاتوفیزیولوژی   ۲۱
 • ۲-۱-۲۸ افزایش پاسخ دهی مجاری هوایی   ۲۲
 • ۲-۲ ویژگی های بالینی و تشخیص     ۲۲
 • ۲- ۳ تشخیص     ۲۳
 • ۲-۳-۱ تست های عملکرد ریوی   ۲۳
 • ۲-۳-۲ تشخیص افتراقی   ۲۴
 • ۲-۴ درمان آسم  ۲۴
 • ۲-۴-۱ اثرات جانبی   ۲۷
 • ۲-۴-۲ تحمل  ۲۷
 • ۲-۴-۳ بی خطر بودن  ۲۷
 • ۲-۴-۴ آنتی کولینرژیک ها ۲۸
 • ۲-۴-۵ تئوفلین   ۲۸
 • ۲-۴-۵-۱ استفادة بالینی   ۲۸
 • ۲-۴-۵-۲ اثرات جانبی   ۲۹
 • ۲-۴-۶ درمان های کنترلی. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی. ۲۹
 • ۲-۴-۶-۱ طریقه عمل  ۳۰
 • ۲-۴-۶-۲ استفادة بالینی   ۳۱
 • ۲-۴-۷ کورتیکواستروئیدهای سیستمیک    ۳۲
 • ۲-۴-۸ آنتی لکوترین ها ۳۲
 • ۲-۴-۹ کرومون ها ۳۳
 • ۲-۴-۱۰ درمان با حذف کردن استروئید  ۳۳
 • ۲-۴-۱۱ آنتی- .IGE 33
 • ۲-۴-۱۲ ایمونوتراپی   ۳۴
 • ۲-۴-۱۳ درمان های آلترناتیو  ۳۴
 • ۲-۴-۱۴ درمان های آینده ۳۴
 • ۲-۴-۱۵ کنترل آسم مزمن   ۳۵
 • ۲-۴-۱۶درمان گام به گام  ۳۶
 • ۲-۴-۱۷ آموزش    ۳۶
 • ۲-۵ مرور مقالات مهم  ۳۷
 • ۲-۵-۱ در گروه اول :بررسی های انجام شده در رابطه با شیو های مقابله در بیماران آسمی : ۳۷
 • ۲-۵-۲ مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر اعتقادات(سبک های مقابله) مذهبی: ۳۸
 • فصل سوم  ۴۰
 • روش اجرای تحقیق  ۴۰
 • ۳-۱ نوع مطالعه : ۴۱
 • ۳-۲ جامعه پژوهش : ۴۱
 • ۳-۳ چگونگي جمع آوري اطلاعات : ۴۱
 • ۳-۴ روش: ۴۱
 • ۳-۵ روش تجزيه و تحليل اطلاعات: ۴۲
 • فصل چهارم  ۴۴
 • آمار توصیفی و تحلیلی   ۴۴
 • ۴- ۱در مورد هدف اول مطالعه یعنی تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم  ۴۵
 • ۴-۲ در مورد هدف دوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم: ۴۶
 • ۴-۳ در مورد هدف سوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: ۴۷
 • ۴-۴ در مورد هدف چهارم مطالعه یعنی تعیین فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم  ۴۸
 • ۴-۵ در مورد هدف پنجم مطالعه یعنی تعیین میانگین میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: ۵۰
 • ۴-۶ در مورد هدف ششم یعنی این که میانگین نمره ی کسب شده در سبک های مقابله ی مذهبی و منفی چه میزان بود و چند درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی مثبت و منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند؟  ۵۱
 • ۴-۷ فرضیات مطرح شده : ۵۱
 • فصل پنجم  ۷۱
 • بحث   ۷۱
 • معایب   ۷۶
 • فصل ششم  ۷۷
 • نتیجه گیری و پیشنهادات   ۷۷
 • منابع و ماخذ: ۷۹

 

فهرست جداول

(جدول۱) فصل دوم………………………………………………………………………………..۳۲

(جدول ۲) فصل دوم……………………………………………………………………………….۳۲

جدول۳٫ فاکتورهای مؤثر بر کلیرانس تئوفیلین……………………………………………………۳۶

جدول شماره ۴: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………….۵۰

جدول شماره ۵ : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم…………………۵۱

جدول شماره ۶  : فراوانی جنسی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم……………………………۵۲

جدول شماره ۷  : فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………………………۵۴

جدول شماره ۸ : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………….۵۵

جدول شماره ۹  : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم

و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..۵۶

جدول شماره ۱۰  : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..۵۶

جدول شماره ۱۱  : تفاوت بین گروهها از نظر جنس

و میانگین سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم…………………………۵۷

جدول شماره ۱۲  : تفاوت بین گروهها از نظر جنس

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………….۵۷

جدول شماره ۱۳  : تفاوت بین گروهها از نظر سن

و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم…………………………………………………۵۸

جدول شماره ۱۴  : تفاوت بین گروهها از نظر سن

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم…………………………………………………۵۸

جدول شماره ۱۵  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات

و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..۵۹

جدول شماره ۱۶  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..۶۰

جدول شماره ۱۷  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه

و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………۶۰

جدول شماره ۱۸  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم……………………………………………..۶۰

جدول شماره ۱۹ : درصد زیر گروه اختلات جسمانی براساس

نمره ی کمتر از ۷ نمره ی ۷ تا ۱۴ونمره ۱۴ تا ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶

جدول شماره ۲۰ : درصد زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی

براساس نمره ی کمتر از ۷ نمره ی ۷ تا ۱۴ونمره ی ۱۴ تا ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶

جدول شماره۲۱ : درصد زیر گروه عملکرد اجتماعی براساس

نمره ی کمتر از ۷ نمره ی ۷ تا ۱۴ونمره ی ۱۴ تا ۲۱ ………………………………………..۶۷

جدول شماره۲۲  : درصد زیر گروه اختلات افسردگی براساس

نمره ی کمتر از ۷ نمره ی ۷ تا ۱۴ونمره ی ۱۴ تا ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷

جدول شماره۲۳  : میانگین اعداد اسپیرومتری بر اساس هر متغیر در اسپیرومتری……………۶۸

جدول شماره۲۴ :درصد هر کدام از نماهای اسپیرومتری(اتحدیدی-انسدادی- میکس و نرمال)….۷۲

 

فهرست تصاویر و نمودار ها

شکل ۱ . رویکرد قدم به قدم درمان آسم…………………….۴۱

نمودار شماره ۱: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم…………………۵۰

نمودار شماره ۲ : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………..۵۲

نمودار شماره ۳  : فراوانی فراوانی جنسی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………….۵۳

نمودار شماره ۴  : فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم……………………………..۵۴

نمودار شماره ۵  : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………….۵۵

شماره ۶-نمودار هیستوگرام میانگین نمرات سلامت عمومی کل در بیماران آسمی…………………..۶۱

نمودار هیستوگرام شماره۷ : میانگین نمرات  در زیر گروه اختلات جسمانی……………………….۶۲

نمودار هیستوگرام شماره۸ : میانگین نمرات  در زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی…………۶۳

نمودار هیستوگرام شماره ۹: میانگین نمرات  در زیر گروه اختلال عملکرد اجتماعی………………۶۴

نمودار هیستوگرام شماره۱۰ : میانگین نمرات  در زیر گروه اختلال افسردگی……………………..۶۵

نمودار هیستوگرام شماره ۱۱: میانگین نمرات F……………………………………………………68

نمودار هیستوگرام شماره۱۲ : میانگین نمرات  FEV1……………………………………………..69

نمودار هیستوگرام شماره ۱۳: میانگین نمرات   PEF……………………………………………..70

نمودار هیستوگرام شماره۱۴ : میانگین نمرات  FEV1_FVC…………………………………71

نمودار دایره ای شماره ۱۵: فراوانی هر کدام از نماهای اسپیرومتری………………………..۷۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0