بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوان بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی  (مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)  در ۱۰۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می­باشد. با توجه به اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی که شامل ابعاد تعهد مدیدیت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارجگی دانش می­باشد و تاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی، در این پایان­ نامه سعی شده است با استفاده از یک مدل معادلات ساختاری میزان تاثیر هر یک از ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل اندازه گیری شود تا نقاط قوت و ضعف بیمارستان سبلان مشخص شود که با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده بدون جایگزین انجام گرفته است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنا داری دارد همچنین بیشترین تاثیر به ترتیب شامل تعهد مدیریت ،  دید سیستمی ، فضای باز و آزمایش­گری وانتقال و یکپارچه سازی دانش است.

کلمات کلیدی :حاکمیت بالینی، قابلیت یادگیری سازمانی، دید سیستمی، انتقال و یکپارچه سازی دانش

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در كشورهاي مختلف روش­ها و ابزارهاي متنوعي جهت ارتقاء كيفيت مراقبت­هاي سلامت تا به امروز بكار گرفته شده­اند. از ميان اين روش­ها، حاكميت باليني براي نخستين بار در NHS انگليس به عنوان استراتژي ارائه شده از سوي دولت و به منظور ارتقاء كيفيت مراقبت­هاي باليني در سال ۱۹۹۸ مطرح شد.

آنچه اهميت آن روشن است لزوم بهبود كارايي، اثربخشي و ايمني بيمار است. بدين منظور،  مسئوليت ­پذيري مراكز ارائه  خدمات  سلامت  مي­بايست  افزايش  يابد  تا از ناهمساني خدمات ارائه شده به بيماران كاسته شود. هم چنين  خطاهاي پزشكي  به عنوان يك  اصل  مهم در  امر حاكميت باليني  مورد  توجه قرار گرفته تا بدين طريق مراقبت­هاي نامناسب،  ضعيف و غير اثربخش از بين بروند. از طرفي  سازمان­هاي مراقبت سلامت  از پيچيدگي  زيادي برخوردار بوده و ساختار،  فرايندها و مديريت  آنها براي ارتقاء مراقبت­هاي باليني اهميت زيادي دارد. حاكميت خدمات باليني اين پيچيدگي­ها را تشخيص داده و مي­كوشد  تا  برخي از اين مسائل و مشكلات را از طريق ايجاد راهكاري ادغام يافته و جامع وحركت مستمر به سمت بهبود كيفيت مرتفع سازد.

با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در بیمارستان­های اردبیل و همچنین اجرای حاکمیت بالینی بعنوان یک سیستم جامع مدیریت بیمارستانی، لذا سنجش تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی می­تواند باعث بهبود کارآیی و اثربخشی بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل شود.

اجرای استراتژی حاکمیت بالینی عبارت است از مجموع فعالیت و انتخاب­هایی که برای اجرای حاکمیت بالینی لازم و ضروری است. اگرچه مرحله اجرای استراتژی حاکمیت بالینی پس از مرحله تدوین آن قرار دارد اما بخش کلیدی از فرآیند مدیریت استراتژیک به شمار می­رود. برای آغاز فرآیند اجرای حاکمیت بالینی که یک تغییر استراتژیک به شمار می­رود سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی می­تواند بسیار با اهمیت باشد.

با توجه به جدید بودن موضوع اجرای حاکمیت بالینی و مفید بودن آن در صورت اجرای صحیح در بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل و ضرورت ایجاد بیمارستان یادگیرنده که مقدمه و اساس اجرای حاکمیت بالینی صحیح است این موضوع اهمیت و ضرورت پیدا می کند. فواید احتمالی نظری و عملی این تحقیق در اجرای صحیح حاکمیت بالینی خواهد بود که عاید بیمارستان سبلان تأمین اجتماعی اردبیل خواهد شد.

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله  ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق   ۴

پیشینه تحقیق   ۵

اهداف تحقیق   ۷

سوال تحقیق   ۷

فرضيه‏هاي تحقیق   ۷

تعریف واژه ها ۸

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی

۲-۱- مقدمه  ۲۰

۲-۲- مبانی نظری   ۲۰

۲-۲-۱- حاکمیت بالینی   ۲۰

۲-۲-۲- حاکمیت خدمات بالینی   ۲۱

۲-۲-۳- اجزاي كليدي حاكميت باليني   ۲۲

۲-۲-۴- مشاركت بيمار و جامعه  ۲۲

۲-۲-۵- آموزش و مهارت آموزي   ۲۴

۲-۲-۶- مديريت خطروايمني بيمار  ۲۶

۲-۲-۶- انواع خطاها ۲۶

۲-۲-۶-۱- خطاهاي مرحله برنامه ريزي   ۲۷

۲-۲-۶-۲- خطاهاي مرحله اجرا ۲۷

۲-۲-۶-۳- خطاي فعال /  خطاي مخفي   ۲۹

۲-۲-۶-۴- خطاهاي عمدي / سهوي   ۳۰

۲-۲-۶-۵- مدیریت خطر و مراحل آن   ۳۰

۲-۲-۷- استفاده از اطلاعات    ۳۲

۲-۲-۸-  اثربخشي باليني   ۳۳

۲-۲-۸-۱- راهنماهای بالینی   ۳۶

۲-۲-۹- مميزي باليني   ۳۷

۲-۲-۹-۱- چرخه انجام ممیزی بالینی   ۳۸

۲-۲-۱۰- مديريت كاركنان   ۳۸

۲-۲-۱۰-۱- رهبری در سطح فردی و شغلی   ۴۰

۲-۲-۱۱- تعهد مدیریت    ۴۱

۲-۲-۱۲- تعهد سیستمی   ۴۲

۲-۲-۱۳- فضای باز و آزمایشگری   ۴۳

۲-۲-۱۴- انتقال و یکپارچه سازی دانش    ۴۳

۲-۲-۱۵- مدل مفهومی تحقیق   ۴۴

۲-۲-۱۶- پیشینه تحقیق   ۴۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه  ۴۸

۳-۲- روش تحقیق   ۴۸

۳-۳- جامعه آماری   ۴۸

۳-۴- روش نمونه گیری   ۴۸

۳-۵- حجم نمونه  ۴۹

۳-۶- ابزار پژوهش    ۴۹

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه  ۴۹

۳-۸- گردآوري دادهها ۵۰

۳-۸-۱- روش کتابخانه ای   ۵۰

۳-۸-۲- روش میدانی   ۵۰

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۵۰

۳-۹-۱- روش رگرسیون   ۵۰

۳-۹-۱-۱- رگرسیون چندگانه  ۵۰

۳-۹-۱-۲- رگرسیون گام به گام  ۵۱

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- یافته های توصیفی   ۵۳

۴-۲- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات)  ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه گیری   ۷۰

۵-۱-۱- نتایج حاصل از یافته های توصیفی   ۷۰

۵-۱-۲- نتایج تحلیل فرضیات    ۷۰

۵-۲- محدودیت های تحقیق   ۷۱

۵-۳- پیشنهادات    ۷۱

۵-۴- پیشنهاد برای محققان آتی در زمینه قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای حاکمیت بالینی   ۷۲

منابع فارسی   ۷۳

منابع انگلیسی   ۷۴

پیوست ها ۷۵

 

فهرست جداول

 • جدول۲-۱ انواع خطا ۲۸
 • جدول۲-۲ انواع خطا ۲۹
 • جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت    ۵۳
 • جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن   ۵۴
 • جدول۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات    ۵۴
 • جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت    ۵۵
 • جدول ۴-۵  شاخص های مرکزی و پراكندگي قابليت يادگيري و مولفه هاي آن   ۵۶
 • جدول ۴-۶ شاخص های مرکزی و پراكندگي اجراي حاكميت باليني   ۵۶
 • جدول ۴-۷  نتایج آزمون کولمگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیر وابسته  ۵۷
 • جدول ۴-۸  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی   ۵۷
 • جدول ۴-۹  خلاصه مدل رگرسیون   ۵۸
 • جدول۴-۱۰ نتایج تحلیل واریانس یکطرفه  ۵۸
 • جدول ۴-۱۱  نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره ۵۹
 • جدول ۴-۱۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی   ۵۹
 • جدول۴-۱۳ خلاصه مدل رگرسیون   ۶۰
 • جدول۴-۱۴ نتایج تحلیل واریانس یکطرفه  ۶۰
 • جدول ۴-۱۵نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره ۶۰
 • جدول۴-۱۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی   ۶۱
 • جدول ۴-۱۷خلاصه مدل رگرسیون   ۶۱
 • جدول ۴-۱۸نتایج تحلیل واریانس یکطرفه  ۶۲
 • جدول ۴-۱۹نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره ۶۲
 • جدول ۴-۲۰  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی   ۶۳
 • جدول ۴-۲۱ خلاصه مدل رگرسیون   ۶۳
 • جدول ۴-۲۲ نتایج تحلیل واریانس یکطرفه  ۶۳
 • جدول ۴-۲۳ نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره ۶۴
 • جدول۴-۲۴ نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی   ۶۴
 • جدول ۴-۲۵  خلاصه مدل رگرسیون   ۶۵
 • جدول ۴-۲۶ نتایج تحلیل واریانس یکطرفه  ۶۵
 • جدول ۴-۲۷ نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره ۶۵
 • جدول۴-۲۸آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق   ۶۶
 • جدول ۴-۲۹ تحليل رگرسيون متغيرهاي قابليت يادگيري با اجراي حاكميت باليني به روش ورود مكرر (enter)  ۶۷
 • جدول شماره۴-۳۰ نتیجه تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام برای تعیین متغیرهای تعیین کننده در پیش بینی اجراي حاكميت باليني   ۶۸

 

 

فهرست اشکال

 • شکل۱-۱ مدل عملیاتی قابلیت یادگیری سازمانی   ۱۵
 • شکل۱-۲مدل عملیاتی اجرای حاکمیت بالینی   ۱۸
 • شکل۲-۱ مدل اجزای کلیدی حاکمیت بالینی   ۲۲
 • شکل۲-۲ مدل مفهومی تحقیق ،تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی  بر اجرای حاکمیت بالینی   ۴۴
 • نمودار ۴-۱ جنسیت پاسخگویان   ۵۳
 • نمودار ۴-۲ سن پاسخگویان   ۵۴
 • نمودار ۴-۳ میزان تحصیلات پاسخگویان   ۵۵
 • نمودار ۴-۴ سابقه خدمت پاسخگویان   ۵۶

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0