بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت صنعتی و با عنوان بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتریدر ۱۴۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری :

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است. به منظور پاسخگویی به سوالهای پژوهش و نیز تحقق اهداف پژوهشی، پس از بررسی ادبیات پژوهش و یافتن ابعاد مختلف متغیرهای مدیریت زنجیره تامین و نیز مدیریت ارتباط با مشتری، طرح تحقیق و روش پژوهش مشخص گردید و پس از تعاریف عملیاتی و ساختن پرسشنامه سنجش ابعاد متغیرهای مذکور ۲۶۰ نفر از کارکنان بخشهای مختلف شرکت فولاد اسفراین انتخاب شده و به آنها پرسشنامه ارائه شد . با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (لیزرل) مدلهای ساختاری مختلفی اجرا گردید تا اینکه بهترین مدل ساختاری از بین مدلهای اجرا شده انتخاب گردید . پس از اجرای مدل ، مدل نهایی تحقیق که شاخصهای برازش بهتری نسبت به دیگر مدلها داشت انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد همه متغیریهای تشریح شده و ارتباطات مابین آنها بصورت مستقیم است که با تقویت و بهینه شدن هر یک از انها متقابلا متغیر دیگر بهبود می ‌یابد. بطور مثال با افزایش میزان اعتماد در مدیریت زنجیره تامین ، حفظ و مراقبت از مشتری بهبود پیدا می‌کند و همچنین بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتری منجر به افزایش اعتماد در مدیریت زنجیره تامین خواهد شد. بنابراین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین بصورت هم نیروزایی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یکدیگر راتقویت می‌کنند.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری، فولاد اسفراین، مدل سازی معادلات ساختاری

 

اهداف تحقیق

هدف  اساسی تحقیق:

یکپارجه سازی مدیریت زنجیره تامین و  مدیریت ارتباط با مشتری

اهداف ویژه تحقیق :

الف- شناسایی عوامل مرتبط مدیریت زنجیره تامین و  مدیریت ارتباط با مشتری

ب- تعیین مولفه های تاثیرگذار بر انتخاب عوامل مدیریت زنجیره تامین و  مدیریت ارتباط با مشتری

سوال تحقیق

الف- آیا عوامل مدیریت زنجیره تامین بر عوامل مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد؟

ب- آیا عوامل مدیریت ارتباط با مشتری بر عوامل مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد؟

ج- نحوه ارتباط عوامل چگونه است؟(ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم)مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

د- چگونگی یکپارچه سازی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین

 

فهرست مطالب :

چکیده:…………… ۱

۱-فصل اول ( کلیات تحقیق)……………… ۲

۱-۱- مقدمه……………. ۳

۱-۲-بیان مساله……………………… ۵

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق……………….. ۵

۱-۴-اهداف تحقیق……………. ۶

۱-۴- ۱- هدف  اساسی تحقیق:………… ۶

۱-۴-۲- اهداف ویژه تحقیق :………………… ۶

۱-۵-سوال تحقیق…………… ۶

۱-۶-قلمرو مکانی تحقیق………… ۷

۱-۷-قلمرو زمانی تحقیق………………. ۷

۱-۸-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………….. ۷

۱-۸-۱- تعاریف نظری……………… ۷

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها:…………. ۸

۲-فصل دوم ( ادبیات تحقیق)…………. ۱۰

۲-۱- مقدمه……………… ۱۱

۲-۲- مدیریت زنجیره تامین………… ۱۲

۲-۳- تاريخچه مديريت زنجيره تامين……………… ۱۲

۲-۴- تعریف مديريت زنجيره تامين………. ۱۳

۲-۵- زنجيرة ارزش، عرضه و تقاضا……….. ۱۴

۲-۶- نياز به مديريت زنجيره تامين………. ۱۵

۲-۷- معيارهاي عملكرد…………… ۱۸

۲-۸- رقابت جديد………………. ۱۹

۲-۹- همكاري و اشتراك مساعي………… ۲۰

۲-۱۰-  طرح كلي يك زنجيره تامين…………….. ۲۱

۲-۱۱- فرايندهاي عمده مديريت زنجيره تامين…………. ۲۱

۲-۱۲- فازهاي اصلي مديريت زنجيره تامين……………. ۲۳

۲-۱۳- فناوري اطلاعات و مديريت زنجيره تامين………….. ۲۴

۲-۱۴- تعاریف، مفاهیم و مباحث مدیریت ارتباط با مشتری، ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری………. ۲۵

۲-۱۴-۱- مقدمه…………… ۲۵

۲-۱۴-۲- دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری ۲۶

۲-۱۴-۳- مفهوم مشتری………… ۲۷

۲-۱۴-۳-چرخه زندگی مشتری………….. ۲۸

۲-۱۴-۴-روند های ارتباط با مشتریان……….. ۲۹

۲-۱۴-۵- پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری………. ۳۱

۲-۱۴-۶- ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری…………. ۳۲

۲-۱۴-۷- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری…………. ۳۳

۲-۱۴-۸- اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اندیشمندان ۳۴

اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت………………………….. ۳۴

۲-۱۴-۹- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول…….. ۳۵

۲-۱۴-۱۰- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر سویفت ۳۵

۲-۱۴-۱۱- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریث و راجرز…………. ۳۶

۲-۱۴-۱۲- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون………. ۳۷

۲-۱۵- تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگیهای مدیریت ارتباط با مشتری………. ۳۸

۲-۱۵-۱- اصول مدیریت ارتباط با مشتری…………. ۳۹

۲-۱۵-۲- عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری………… ۴۰

۲-۱۵-۳- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری………. ۴۱

۲-۱۵-۴- مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری………… ۴۲

۲-۱۵-۵- فرایند مدیریت ارتباط با مشتری………………. ۴۳

۲-۱۵-۲-۱- بینش مشتری……………………… ۴۴

۲-۱۵-۲-۲- مرحله ارزش مشتری…………………….. ۴۴

۲-۱۵-۲-۳- مرحله برنامه ریزی بازاریابی………….. ۴۴

۲-۱۵-۲-۴- تعامل با مشتری……….. ۴۴

۲-۱۵-۲-۵- تجزیه و تحلیل و پالایش……………… ۴۵

۲-۱۵-۳- نیازهای مشتری…………….. ۴۵

۲-۱۶- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری…………. ۴۶

۲-۱۷- مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری…………….. ۴۷

۲-۱۸- محرک های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری…………….. ۴۹

۲-۱۹- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری………… ۵۱

۲-۱۹-۱- مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی……………….. ۵۱

۲-۱۹-۲- بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی…………. ۵۲

۲-۱۹-۳- فروش و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی……………………… ۵۳

۲-۱۹-۴- خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی…….. ۵۵

۲-۲۰-مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی…………… ۵۷

۲-۲۰-۱- مدیریت ارتباط با مشتری تعاملی……………. ۵۹

۲-۲۱- مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ۵۹

۲-۲۱-۱- مدل واینر…………… ۶۰

۲-۲۱-۲- مدل تسریع کننده ساپ…………. ۶۲

۲-۲۱-۲-۱- چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس نوع اطلاعات مشتریان…….. ۶۴

۲-۲۲-۳-مدل بلوک های مدیریت ارتباط با مشتری…….. ۶۴

۲-۲۲-۴- مدل مدیریت ارتباط با مشتری- ایریش………… ۶۶

۲-۲۴- پیشینه تحقیق:…… ۷۳

۲-۲۵- مدل مفهومی :……….. ۷۶

۳-فصل سوم ( روش تحقیق)………. ۷۸

۳-۱- مقدمه:……………. ۷۹

۳-۲-روش تحقیق:………………. ۷۹

۳-۳- روش‌ جمع‌آوری اطلاعات………… ۸۰

۳-۳-۱- روشهای كتابخانه‌ای…………….. ۸۰

۳-۳-۲- روشهای میدانی………. ۸۰

۳-۴- جامعه آماری و نمونه آماری:…… ۸۱

۳-۴-۱- خلاصه ای از وضعیت شرکت فولاد اسفراین……………. ۸۱

۳-۵-۲- چارت سازماني مجتمع فولاد…………….. ۸۵

۳-۶- تخمین نمونه و روش نمونه گیری………….. ۸۵

۳-۶-۱- روش نمونه گیری…………. ۸۶

۳-۷- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………. ۸۷

۳-۸- ابزار اندازه گیری:…………….. ۹۱

۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه ها:……….. ۹۲

۳-۹-۱- روایی پرسشنامه ها:…….. ۹۲

۳-۹-۲ – پایایی پرسشنامه ها……….. ۹۲

۳-۱۰- روشهای تجزیه و تحلیل :…………. ۹۳

۳-۱۰-۱- آمار توصيفي:…….. ۹۳

۳-۱۰-۲- آمار استنباطي:………… ۹۴

۳-۱۰-۳- نحوه شاخص سازی……………… ۹۴

۳-۱۱- فرایند پژوهش:……………. ۹۴

۴-فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها)……… ۹۶

۴-۱- مقدمه…………. ۹۷

۴-۲- آماره های توصیفی…………… ۹۷

۴-۲-۱- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت زنجیره تامین  مدیریت زنجیره تامین :…………. ۹۷

۴-۲-۲- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری….. ۹۸

۴-۳- بررسی نرمال بودن داده ها (آزمون کالموگروف – اسیمرونف )       ۹۹

۴-۴- مدلسازی معادلات ساختاری………… ۱۰۱

۴-۴-۱- معرفی مدلسازی معادلات ساختاری و ضرایب برازش مدل.. ۱۰۱

۴-۴-۱-۲-  شاخصهای برازش تطبیقی:………….. ۱۰۴

۴-۴-۱-۳- شاخصهای برازش مقتصد……….. ۱۰۵

۵-۴- بررسی برازش مدل…………………….. ۱۰۶

۴-۵-۱-  ارزیابی بخش اندازه گیری مدل اول……… ۱۰۸

۴-۵-۱-۱- ارزیابی برازش کلی مدل………………….. ۱۱۰

۴-۵-۱-۲- بررسی برازش ساختاری مدل………………… ۱۱۱

۴-۵-۲- بررسی مدل دوم…………………………….. ۱۱۳

۴-۵-۲-۱- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل دوم…………………… ۱۱۳

۴-۵-۲-۲- ارزیابی برازش کلی مدل………………. ۱۱۴

۴-۵-۱-۲- بررسی برازش ساختاری مدل….. ۱۱۵

۴-۶- تحلیل توان معادله ساختاری:………………… ۱۲۰

۵-فصل پنجم ( خلاصه و نتیجه گیری)…………………. ۱۲۳

۵-۱ مقدمه………………………. ۱۲۴

۵-۲- خلاصه پژوهش…………………. ۱۲۴

۵-۳- بحث و نتیجه گیری………………………… ۱۲۵

۵-۴- پیشنهادات اجرایی:…………………………. ۱۲۸

۵-۵- پیشنهاد برای محققان آتی………………………… ۱۲۹

۵-۶- محدودیتهای پژوهش…………………… ۱۳۰

۶- منابع…………………………………………….. ۱۳۱

۷- ضمائم و پیوستها:…………….. ۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0