بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ،اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل ۱۰۰نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای ۹۰۱/۰ می باشد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری  و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی  سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون  آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی  هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است .

واژگان کلیدی : سواد مالی ، سواد تجاری ، سواد اقتصادی ، موفقیت حرفه ای ، بانک انصار

 

   

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

فصل اول کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف مشخص تحقيق ۵
۱-۵- سؤالات تحقیق ۶
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق ۷
۱-۷- فرضيه‏هاي تحقیق ۷
۱-۸- روش تحقیق ۸
۱-۹- قلمرو مکانی ۹
۱-۱۰- قلمرو زمانی ۹
۱-۱۱- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ۹
۱-۱۲- ابزار گردآوري داده ها ۹
۱-۱۳- روش تجزيه و تحليل داده ها ۱۰
۱-۱۴- تعريف واژه‏ها ۱۰
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- بخش اول : ادبیات تحقیق ۱۵
۲-۲-۱- سواد مالی ۱۵
۲-۲-۱-۱- تعریف سواد مالی ۱۵
۲-۲-۱-۲- تاریخچه سواد مالی ۱۶
۲-۲-۱-۳- رویکرد های ارتقا سواد مالی ۱۷
۲-۲-۱-۴- ضرورت های سواد مالی ۱۹
۲-۲-۱-۵- جهت گیری در سواد مالی ۱۹
۲-۲-۲- سواد اقتصادی ۲۳
۲-۲-۲-۱- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی ۲۳
۲-۲-۲-۲- ضرورت سواد اقتصادی ۲۵
۲-۲-۳- سواد تجاری ۲۶
۲-۲-۳-۱- تعریف و مفهوم سواد تجاري ۲۶
۲-۲-۳-۲- ضرورت استفاده ازسواد تجاري در سازمانها ۲۷
۲-۲-۳-۳- اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار ۲۹
۲-۲-۳-۴- اهميت استراتژيک سواد تجاري در تصميمات سازمان ۳۱
۲-۲-۳-۵- تکنيک‌هاي تسهيل تصميم گيري سواد تجاري ۳۲
۲-۲-۳-۶- عوامل موثر برسواد تجاري سازمان ۳۳
۲-۲-۴- عملکرد حرفه ای ۳۴
۲-۲-۴-۱-عملكرد چیست؟ ۳۴
۲-۲-۵- موفقیت شغلی ۳۸
۲-۲-۵-۱- موفقیت واقعی چیست؟ ۳۹
۲-۲-۵-۲- چهار كليد موفقيت شغلي ۴۱
۲-۳ – بخش دوم : تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق) ۴۵
۲-۳-۱ الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: ۴۵
۲-۳-۲ ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: ۴۶
فصل سوم روش تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- روش و طرح تحقيق ۵۱
۳-۳ – قلمرو زماني تحقيق ۵۲
۳-۴- قلمرو مکاني ۵۲
۳-۵- نمونه آماری و روش نمونه گيري ۵۳
۳-۶- متغيرهای تحقيق ۵۴
۳-۷ – شيوه اجرا ۵۴
۳-۷-۱ – ابزار گردآوري داده ها ۵۵
۳-۸ – روايی(اعتبار) ابزار پژوهش ۵۵
۳-۹- پايايي (قابليت اعتماد) ابزار پژوهش ۵۶
۳-۱۰ – روش تجزيه و تحليل آماری داده‌ها ۵۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۱- آمار توصيفي: ۶۰
۴-۲-آمار استنباطی : ۶۲
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱
۵-۱- مقدمه: ۹۲
۵-۲- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: ۹۳
۵-۲-۱- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق : ۹۳
۵-۲-۲- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق : ۹۳
۵-۳- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق: ۹۴
۵-۴- محدودیت های تحقیق: ۹۸
۵-۵-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش : ۹۸
۵-۶- پیشنهاد به محققان آینده : ۱۰۰
منابع:……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
پیوست۱ :پرسشنامه ۱۰۳
پیوست ۲:آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………۱۰۶

       

 

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 


مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0