بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی : پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی : پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است.

همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده ببررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود، لذا توجه به روش هایی برای حفظ استحکام استخوان و مهار پوکی استخوان مهم تلقی می شود.

هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر مقاومت مکانیکی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی بود. تعداد ۴۱ سر رت اوراکتومی پس از گذشت سه ماه بطور تصادفی به ۵ گروه تقسیم شدند: گروه  فرکانس بالا، دامنه بالا (۹ (n=، گروه فرکانس بالا، دامنه پایین(۹ (n=،گروه فرکانس پایین، دامنه بالا(۹ (n=  ،گروه فرکانس بالا، دامنه بالا(۹ (n= و گروه  Sham (5(n= . 6 سر رت سالم بدون جراحی اوراکتومی نیز در گروه کنترل جای گرفتند.

گروه های تمرینی ۳ بار در هفته بمدت ۸ هفته روی دستگاه ویبره با زمان پیشرونده  قرار گرفتند. گروه Sham  با همین پروتکل روی دستگاه خاموش قرار بودند. در پایان هفته هشتم، حیوانات توسط استنشاق دی اتیل اتر قربانی شدند و استخوان ران و درشت نی رت ها جدا شد. استخوان ران و درشت نی راست برای انجام تست مقاومت خمشی سه نقطه به آزمایشگاه بیومکانیک منتقل شد. از شاخص های استرس، سفتی، انرژی جذب شده و جابجایی استخوان بعنوان ملاک سنجش مقاومت مکانیکی استخوان استفاده شد.

تراکم یون کلسیم در استخوان درشت نی چپ بوسیله ی جذب اتمی شعله ای( اسپکتروفتومتری)  مورد ارزیابی قرار گرفت. استخوان ران چپ برای بررسی هیستومورفومتری، به روش متداول لام اماده و با هماتوکسلین و آئوزین رنگ آمیزی شد. یافته ها نشان داد هشت هفته تمرینات ویبراسیون توانست تاثیر معنی داری بر مقاومت مکانیکی استخوان داشته باشد و پارامتر های بیومکانیکی استخوان در رت اوراکتومی را به سطح استخوان سالم برساند.

در  بین گروه های تمرینی، گروهHFLA افزایش بیشتری در مقاومت مکانیکی استخوان نسبت به گروه های دیگر تمرینی نشان داده است و مقاومت مکانیکی  استخوان در دو گروه تمرینی HFLA و LFHA که هر دو گروه از شدت تمرینی تقریبا یکسانی برخوردار بودند ولی نتایج پارامترهای بیومکانیکی در گروه تمرینی HFLA  بطور چشمگیری بهتر از گروه LFHA بود. رت ها بعد از اوراکتومی، استخوان درشت نی بهتر به تمرینات WBV جواب داده است.

تمرینات WBV روی تراکم یون کلسیم  در تمامی گروه های تمرینی افزایش داشته و به سطح نرمال در گروه کنترل (سالم)رسیده و در گروه شم کمتر از بقیه گروه ها می باشد هر چند اختلاف معنی دار نیست.  درهر دو استخوان متراکم و اسفنجی گروه  فرکانس بالا، دامنه پایین (HFLA) بیشترین افزایش مساحت را نسبت به گروه های تمرینی دیگر داشت. بین شاخص های مقاومت مکانیکی استخوان و شاخص های هیستومورفومتری استخوان هماهنگی وجود دارد.

اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی مختلف بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی است.

 

 اهداف اختصاصی

 • تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر استرس استخوان ران و درشت نی رت اوراکتومی.
 • تاثیر ویبراسیون کل بدن با  فرکانس و دامنه ی متفاوت بر سفتی استخوان ران و درشت نی رت اوراکتومی.
 • تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر  انرژی جذب شده  استخوان ران و درشت نی رت اوراکتومی.
 • تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر جابجایی استخوان ران و درشت نی رت اوراکتومی.
 • تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر  تراکم یون کلسیم استخوان درشت نی در رت اوراکتومی
 • تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر  هیستومورفومتری استخوان ران در رت اوراکتومی.

 

فرضیات تحقیق

 • تاثیر ویبراسیون با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر استرس استخوان ران و درشت نی رت اوراکتومی متفاوت است.
 • تاثیر ویبراسیون با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر Stiffness ( سفتی) استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی متفاوت است .
 • تاثیر ویبراسیون با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر شاخص انرژی جذب شده مقاومت مکانیکی استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی متفاوت است.
 • تاثیر ویبراسیون با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر جابجایی استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی متفاوت است.
 • تاثیر ویبراسیون با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر تراکم یون کلسیم استخوان درشت نی در رت اوراکتومی متفاوت است .
 • تاثیر ویبراسیون با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر هیستومورفومتری استخوان ران در رت اوراکتومی متفاوت است.

 

  قلمرو تحقیق

نژاد رت: ویستار

جنس رت:  ماده

دامنه ی سنی رت: ۱۴-۱۲ هفتگی

دامنه ی وزنی رت ها: ۱۸±۲۲۰ گرم

دوره روشنایی- تاریکی محل نگهداری حیوانات: ۱۲ ساعته

دمای محل نگهداری حیوانات : ۱± ۲۴ درجه ی سانتیگراد

 محدودیت های تحقیق

 • عدم دسترسی به رت از ابتدای تولد.
 • عدم استفاده از تکنیک های پیشرفته تصویربرداری مانند: Micro-CT، MRI با شدت میدان بالا بدلیل محدودیت دسترسی و هزینه های سنگین آن.

 

  تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

  متغیر  مستقل

ویبراسیون کل بدن: تمرینات ویبراسیون  حرکت نوسانی اطراف نقطه تعادل. ویبره درمانی، نیروی نوسانی که توسط دستگاه از طریق صفحه به بدن حیوان منتقل می شود. ارتعاشات مکانیکی معمولاً سینوسی شکل است  که مشخصه های مهم آن شامل:

 • فرکانس ویبراسیون : میزان تکرار سیکل نوسان در ثانیه است که واحد آن Hz)) هرتز می باشد.
 • دامنه ی ویبراسیون: حداکثر جابجایی از موقعیت تعادل که واحد آن میلی متر((mm است.
 • شتاب ویبراسیون: حداکثر میزان تغییرات سرعت در طی یک سیکل نوسان است که تابعی از فرکانس و جابجایی پیک تا پیک  دامنه می باشد و  معمولا با مضربی از شتاب جاذبه زمین بیان می شود بعنوان مثال: شتاب g3.

 فهرست بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

 • ۱-۱- مقدمه……………. ۲
 • ۱-۲- بیان مسئله۳
 • ۱-۳- ضرورت تحقیق ۷
 • ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹
 • ۱-۴-۱- هدف کلی ۹
 • ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۹
 • ۱-۵ – فرضیات تحقیق ۱۰
 • ۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۱۰
 • ۱-۷- محدودیت های تحقیق ۱۱
 • ۱-۸- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق ۱۱
 • ۱-۸-۱- متغیرمستقل ۱۱
 • ۱-۸-۲- متغیرهای وابسته ۱۲
 • فصل دوم: کلیات پژوهشی – بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت
 • مقدمه ۱۴
 • ۲-۱- اساس ارتعاشات مکانیکی ۱۴
 • ۲-۲- ارتعاشات کل بدن ۱۶
 • ۲-۳- نیروهای وارد بر استخوان ۱۸
 • ۲-۴- مقاومت مکانیکی استخوان ۲۱
 • ۲-۴-۱- بازسازی استخوان ۲۱
 • ۲-۴-۲- سازوکار بروز پوکی استخوان ۲۱
 • ۲-۴-۳- پاسخ استخوان نسبت به بارگذاری ۲۳
 • ۲-۴-۴- مکانیسم انطباق مکانیکی  استخوان ۲۵
 • ۲-۴-۵- پاسخ عضله به بارگذاری ۳۰
 • ۲-۴-۶- تست مکانیکی استخوان ۳۱
 • ۲-۵- ساختمان میکروسکوپی استخوان ۳۴
 • ۲-۵-۱- سلول های پوششی استخوان ۳۶
 • ۲-۵-۲-  ترکیب استخوان ۳۷
 • ۲-۶- ساختمان ماکروسکوپی استخوان ۳۹
 • ۲-۶-۱- استخوان متراکم و اسفنجی ۳۹
 • ۲-۶-۲- استخوان از لحاظ تکاملی ۴۰
 • ۲-۷- کلسیم……….. ۴۱
 • ۲-۸- پیشینه تحقیق.. ۴۲
 • ۲-۸ – جمع بندی. … ۴۹
 •  فصل سوم: تبیین پژوهش – بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت
 • مقدمه.. ۵۲
 • ۳-۱- تهیه و نگهداری رت ۵۲
 • ۳-۱-۱-  نمونه مورد مطالعه ۵۲
 • ۳-۱-۲ – قفس رت ها ۵۳
 • ۳-۱-۳ – خوراک رت ها ۵۳
 • ۳-۱-۴ –  سیستم روشنایی و تهویه ۵۴
 • ۳-۱-۵- رطوبت و دمای محیط ۵۴
 • ۳-۲-۱-  بیهوشی رت ۵۴
 • ۳-۲-۲-  اجرای جراحی ۵۵
 • ۳-۳- تحریک مکانیکی ۵۶
 • ۳-۳-۱ – دستگاه تحریک مکانیکی استخوان ۵۶
 • ۳-۳-۲-  روش اجرا ۵۸
 • ۳-۳-۳-  نمونه برداری ۶۱
 • ۳-۴- ارزیابی استخوان ۶۲
 • ۳-۴-۱-  ارزیابی خمشی استخوان ۶۲
 • ۳-۴-۲-  ارزیابی تراکم یون کلسیم ۶۵
 • ۳-۴-۳-  ارزیابی هیستومورفومتری  استخوان ۶۷
 • ۳-۵-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۶۹
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش – بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت
 • مقدمه.. ۷۱
 • ۴-۱- آمار توصیفی. ۷۲
 • ۴-۲- آمار استنباطی ۷۳
 • ۴-۳-  وزن بدن ۷۴
 • ۴-۴- مقاومت خمشی ۷۶
 • ۴-۴-۱ – استرس ۷۶
 • ۴-۴-۲ –  سفتی ۷۹
 • ۴-۵-۳-  انرژی جذب شده ۸۴
 • ۴-۵-۴-  جابجایی ۸۸
 • ۴-۵-۵- جمع بندی ۹۱
 • ۴-۶- تراکم یون کلسیم ۹۱
 • ۴-۷- هیستومورفومتری استخوان متراکم و اسفنجی ۹۳
 • ۴-۷-۱ – جمع بندی ۹۶
 • فصل پنجم: استنباط و نتيجه‌گيري – بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت
 • مقدمه۱۰۳
 • ۵-۱- خلاصه تحقیق ۱۰۳
 • ۵-۲- بحث۱۰۴
 • ۵-۳- نتیجه گیری ۱۱۶
 • ۵-۴- پیشنهاد های تحقیق ۱۱۶
 • ۵-۴-۱- پیشنهاد کاربردی ۱۱۶
 • ۵-۴-۲- پیشنهاد پژوهشی ۱۱۶
 • منابع۳   ۱۱۸

 

 • فهرست جداول
 • جدول۳-۱-  مشخصات گروه ها………………………۶۰
 • جدول۳-۲- پروتکل انجام ویبراسیون………………………..۶۱
 • جدول ۴- ۱-  میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان ران(Mean±SE) ……….72
 • جدول ۴-۲ – میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان درشت نی.(Mean±SE) 73
 • جدول ۴- ۳- نتایج بدست آمده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف (۰۵/۰P˃) ۷۳
 • جدول ۴۴- نتایج آزمون لون درمراحل پیش آزمون وپس آزمون (۰۵/۰P˃) ۷۴
 • جدول۴- ۵- مقایسه میانگین و انحراف معیار وزن بدن(Mean±SD) در گروههای مختلف . ۷۵
 • جدول ۴-۶ -آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان فمور…………۷۸
 • جدول۴-۷- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان فمور…………۷۸
 • جدول۴-۸- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان تیبیا………۸۰
 • جدول ۴-۹- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان تیبیا. ۸۰
 • جدول ۴-۱۰- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان فمور. ۸۲
 • جدول ۴- ۱۱- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان فمور. ۸۲
 • جدول ۴- ۱۲- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان تیبیا. ۸۴
 • جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان تیبیا. ۸۴
 • جدول ۴- ۱۴- آزمون تحلیل واریانس یکسویه استخوان فمور در شاخص انرژی جذب شده ۸۶
 • جدول ۴- ۱۵- آزمون تحلیل واریانس یکسویه انرژی جذب شده  در استخوان تیبیا. ۸۷
 • جدول ۴- ۱۶- نتایج آزمون توکی در شاخص انرژی جذب شده استخوان تیبیا. ۸۷
 • جدول۴- ۱۷- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جابجایی در  استخوان فمور………………۸۹
 • جدول۴-۱۸- آزمون تحلیل واریانس یک سویه جابجایی در استخوان تیبیا……………. ۹۰
 • جدول ۴- ۱۹- آزمون تحلیل واریانس یک سویه تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا………۹۲
 • جدول ۴-۲۰- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت استخوان متراکم در استخوان فمور………… ۹۴
 • جدول ۴- ۲۱- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت ترابکولا در استخوان اسفنجی فمور…….. ۹۶

 

 • فهرست شکل ها
 • شکل۲-۱-  موج سینوسی در حرکات ارتعاشی…………..۱۵
 • شکل۲- ۲-  تعیین شماتیک دامنه ارتعاشات…………… ۱۶
 • شکل۲-۳-  شکل شماتیک انتقال انرژی توسط دستگاه ویبراسیون…………….۱۸
 • شکل ۲- ۴- نیروهای وارد بر استخوان……………………..۱۹
 • شکل ۲-۵- رفتار آنیزوتروپیک استخوان. ………………….۲۰
 • شکل۲ -۶- مراحل بازسازی استخوان……………… ۲۲
 • شکل۲-۷-  مقایسه استخوان در حالت سالم و پوکی استخوان………….۲۳
 • شکل  ۲- ۸- نظریه فراست……………….۲۶
 • شکل۲-۹- استرس هیدروستاتیک (فشاری یا کششی). ۲۸
 • شکل ۲-۱۰- درزهای استخوانی شامل کانالیکول ها و لاکونای استخوانی………….۲۹
 • شکل ۲-۱۱-  اهمیت بارگذاری متناوب مدل مکانیکی- بیولوژی ۲۹
 • شکل۲- ۱۲- شکل شماتیک نحوه انجام تست خمش سه نقطه. ۳۲
 • شکل ۲-۱۳-  نمودار استرس-استرین استخوان.   ۳۳
 • شکل ۲ -۱۴- منشا یکسان سلول های استئوسیت و استئو بلاست……………۳۶
 • شکل۲-۱۵- اجزا میکروسکوپی استخوان…………….. ۳۸
 • شکل۲ -۱۶- استخوان بلند.. ۳۹
 • شکل ۳-۱- محل نگهداری رت………………..۵۳
 • شکل۳-۲-  قفس رت……………..۵۳
 • شکل۳ -۳-  رت جراحی شده………………….۵۵
 • شکل ۳-۴-  نمای کلی دستگاه ویبراسیون…………………..۵۷
 • شکل ۳-۵-  قرار گرفتن رت در داخل دستگاه ویبراسیون………….۵۷
 • شکل ۳-۶- سسیتم پیچ و فنر برای تغییر ات دامنه……………….۵۷
 • شکل ۳-۷- موتور ایجاد ارتعاش در زیر صفحه آلومینیمی……………..۵۷
 • شکل ۳-۸- نمایشگر زمان و فرکانس دستگاه…………….۵۸
 • شکل ۳-‏۹‑ دستگاه Zwick  مدل ۴۷۷۵۱۴ جهت انجام تست بیومکانیک استخوان. ۶۳
 • شکل ۳-‏۱۰‑ نحوه قرار گیری استخوان جهت تست خمش سه نقطه. ۶۳
 • شکل ۳-‏۱۱‑ دستگاه برش استخوان. ۶۴
 • شکل ۳-‏۱۲‑ نمونه ای از عکس های تهیه شده جهت اندازه گیری سطح مقطع استخوان. ۶۴
 • شکل ۳-‏۱۳‑  نمایی از بدست آمدن متغیرها با استفاده ار نمودار. ۶۵
 • شکل ۳-۱۴٫ نمودار غلظت استاندارد فلز کلسیم…………۶۶
 • شکل ۳-۱۵- دستگاه اسپکتروفتومتری مورد استفاده. ۶۸
 • شکل ۳-‏۱۶‑ دستگاه Histo-Line جهت برش های بسیار نازک از استخوان. ۶۸
 • شکل ۴-۱- تغییرات وزن حیوانات در گروههای مختلف(Mean±SD). 76
 • شکل ۴-۲- میزان استرس در استخوان فمور. ۷۷
 • شکل ۴-۳- میزان استرس در استخوان تیبیا. ۷۹
 • شکل ۴-۴- سفتی استخوان فمور. ۸۱
 • شکل۴-۵- سفتی استخوان تیبیا.. ۸۳
 • شکل۴-۶- انرژی جذب شده در استخوان فمور… ۸۵
 • شکل۴-۷- انرژی جذب شده در استخوان تیبیا.. ۸۶
 • شکل۴-۸-  جابجایی استخوان فمور. ۸۸
 • شکل۴-۹-  جابجایی استخوان تیبیا…………… ۹۰
 • شکل ۴-۱۰- تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا.. Error! Bookmark not defined.92
 • شکل۴-۱۱- مساحت استخوان متراکم فمور. ۹۳
 • شکل۴-۱۲- مساحت ترابکولا استخوان اسفنجی تیبیا. ۹۵
 • شکل ۴-۱۳-  ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه HFLA.. 97
 • شکل۴-۱۴- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه  HFLA.. 97
 • شکل۴- ۱۵- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  HFHA.. 98
 • شکل۴- ۱۶-  ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه  HFHA.. 98
 • شکل۴- ۱۷-  ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  LFLA.. 99
 • شکل۴- ۱۸- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه  LFLA.. 99
 • شکل۴- ۱۹- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  LFHA.. 100
 • شکل۴- ۲۰- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه LFHA.. 100
 • شکل۴- ۲۱- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  Sham… 101
 • شکل ۳-۲۲-  ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه   Sham …………101

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0