بررسی تاريخی فقه و فقهای شیعه اماميه از قرن اول تا دوازدهم : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

بررسی تاريخی فقه و فقهای شیعه اماميه از قرن اول تا دوازدهم : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تاريخی فقه و فقهای شیعه اماميه از قرن اول تا دوازدهم ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاريخی فقه و فقهای شیعه اماميه از قرن اول تا دوازدهم :

بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامي‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی مي‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مي‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا مي‌باشد.

هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی مي‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری به مراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره مي‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان مي‌شود.

کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.

 

اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق

آنچه که فقه را مورد اهمیت قرار مي‌دهد متمسک بودن به خاندان پاک و مطهر پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است که در طول تاریخ با تمسک به اندیشه های ناب پیامبر و خاندان پاکش سیر تکاملی یافته و به عرصه ظهور رسیده است تا پاسخی برای مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی جوامع بشری باشد.

اما آن چه که مایۀ تأسف است؛ این است که تاکنون آن گونه که شایسته است دربارۀ فقه و فقهای شیعه پژوهشی جامع به عمل نیامده است و یا  پژوهشهای موجود در این زمینه خصوصاً به زبان فارسی کمتر مي‌باشد.

بنابراین ضرورت در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن شناسایی فقه غنی شیعه و معرفی فقهای برجسته این سدۀ تاریخی (قرن اول تا دوازدهم) همچنین شناسایی شیوه ها و روش های فقهی فقها، عوامل و موانع پیشرفت فقه در این دوره را مورد بررسی قرار دهیم و  امید داریم تا در سایۀ لطف الهی، آن طور که شایستۀ فقه غنی شیعه و فقهای بر جستۀ آن است، در این راه گام برداریم و در این زمینه، بررسی های تاریخی فقه شیعه مي‌تواند به عنوان یک رهیافت تحقیقی بسیار حائز اهمیت باشد؛ چرا که مقایسۀ رأی و دیدگاه های فقهای شیعه همواره در مباحث فقهی و اسلامي‌مورد توجه بوده است و به این دلیل، مقایسۀ تطبیقی دیدگاه های فقهای نامي‌مذهب تشیع در طول تاریخ و بررسی سطح قرابت دیدگاهها و اجماع عقاید آنان در رابطه با مسائل مختلف مي‌طلبد که اطلاع دقیقی از موقعیت زمانی و مکانی زندگی این فقها و شرایط آن دوران به لحاظ وضعیت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و… در دسترس باشد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه: ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی  ۴

۱-۳- اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق  ۵

۱-۴- پشینۀ علمي‌موضوع  ۵

۱-۵-  اهداف تحقیق  ۸

۱-۵-۱- اهداف کلی  ۸

۱-۵-۲-اهداف کاربردی  ۸

۱-۶-  فرضیه ها و سؤال‌های تحقیق  ۹

۱-۶-۱- فرضیه‌ها ۹

۱-۶-۲- سؤال های تحقیق  ۹

۱-۷- روش تحقیق  ۱۰

۱-۸- مفاهیم  ۱۰

۱-۸-۱- فقه ۱۰

۱-۸-۲- مفهوم اصطلاحی فقه ۱۱

۱-۸-۳- شیعه ۱۲

 

فصل دوم: بررسی ادوار فقه  و آثار فقهی امامیه از قرن اول تا دوازدهم

۲-۱-ادوار تدوین فقه امامیه و تقسیمات آن  ۱۴

۲-۲-تقسیم بندی ادوار فقه امامیه به ۹ عصر  ۱۴

۲-۲-۱- دورۀ اول: عصر تفسیر و تبیین  ۱۴

۲-۲-۱-۱-امتیازات و ویژگیهای دورۀ اول  ۱۵

۲-۲-۱-۲- فقهای دورۀ اول  ۱۶

۲-۲-۱-۳- فقهای صاحب کتاب فقهی دورۀ اول  ۱۶

۲-۲-۲- دورۀ دوم: عصر محدثان  ۱۷

۲-۲-۲-۱- امتیازات دورۀ دوم ۱۷

۲-۲-۲-۲- فقهای دورۀ دوم ۱۸

۲-۲-۳- دورۀ  سوم: عصر آغاز اجتهاد ۲۰

۲-۲-۳-۱- امتیازات دورۀ سوم ۲۰

۲-۲-۳-۲- فقهای دورۀ سوم ۲۱

۲-۲-۴- دورۀ چهارم: عصر کمال و اطلاق اجتهاد ۲۳

۲-۲-۴-۱-امتیازات دورۀ چهارم ۲۴

۲-۲-۴-۲- فقهای دورۀ چهارم ۲۵

۲-۲-۵- دورۀ پنجم: عصر تقلید  ۲۷

۲-۲-۵-۱- امتیازات و ویژگیهای دورۀ پنجم  ۲۸

۲-۲-۵-۲- فقهای دورۀ پنجم  ۲۹

۲-۲-۶- دوره‌ي ششم: عصر نهضت مجدد مجتهدان  ۳۰

۲-۲-۶-۱- امتیازات دورۀ ششم  ۳۱

۲-۲-۶-۲- فقهای دورۀ  ششم  ۳۲

۲-۲-۷- دورۀ هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان  ۳۸

۲-۲-۷-۱- امتیازات دورۀ هفتم  ۳۸

۲-۲-۷-۲- فقهای دورۀ هفتم  ۳۸

۲-۲-۸- دورۀ هشتم: عصر جدید استنباط  ۴۱

۲-۲-۸-۱- پیدایش اخباریان و مقاومت اصولیین  ۴۱

۲-۲-۸-۲- امتیازات دورۀ هشتم  ۴۲

۲-۲-۸-۳- فقهای دورۀ هشتم  ۴۲

۲-۲-۹- دورۀ نهم: عصر حاضر  ۴۴

۲-۲-۹-۱- امتیازات دورۀ نهم  ۴۴

۲-۲-۱۰- فقهای دورۀ نهم  ۴۵

۲-۲-۱۰-۱- فقهای معاصر  ۴۶

 

فصل سوم: بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا چهارم

۳-۱- روی کار آمدن حکومت ها در دورۀ زمانی قرن اول تا چهارم هجری و جایگاه شیعیان  ۵۱

۳-۱-۱- عصر خلفا ۵۱

۳-۱-۲- عصر امويان  ۵۱

۳-۱-۳- حکومت عباسیان  ۵۲

۳-۱-۴- دوران حکومت امين تا واثق  ۵۲

۳-۱-۵- عصر متوكل و پس از آن  ۵۴

۳-۱-۶- عصر آل بويه، فاطميان و حمدانيان  ۵۴

۳-۱-۷- حمدانيان و مذاهب شيعه ۵۶

۳-۲- شيعه در عهد سلجوقيان و ايوبيان  ۵۷

۳-۳- علماي قرن چهارم ﻫ. ق  ۵۸

۳-۳-۱- شیخ مفید  ۵۸

۳-۳-۲- شیخ صدوق  ۵۹

۳-۳-۲-۱-آثار شیخ صدوق  ۵۹

۳-۳-۳- ابوالجیش البلخی، المظفر بن محمد احمد خراسانی  ۶۰

۳-۳-۴- الناشی الاصغر (الصغیر) ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف   ۶۰

۳-۳-۵- صاحب بن عباد ۶۱

۳-۳-۶- شیخ ابوالقاسم علی بن احمد بن علی الحزّار الرازی  ۶۱

۳-۳-۷- ابوالحسین محمد بن احمد بن الحارث الخطیب البساق المعروف به الحارثی  ۶۱

۳-۳-۸-  ابوالحسین الشمشاطی  ۶۱

۳-۳-۹- فضل بن عبدالرحمن بغدادی  ۶۲

۳-۳-۱۰- ابومحمد یحیی بن الحسین العلوی  ۶۲

۳-۳-۱۱- ابوجعفر احمد بن محمد بن رستم بن نردیان طبری  ۶۲

۳-۳-۱۳- ابوالحین محمد بن بشر الحمدنی السوسنجردی  ۶۳

۳-۳-۱۴- شیخ ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابوسهل نوبختی  ۶۳

۳-۳-۱۵- ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی  ۶۳

۳-۳-۱۶- ابوجعفر محمد بن علی بن عبدک جرجانی  ۶۳

۳-۳-۱۷- محمود بن الحسین  ۶۴

۳-۳-۱۸- ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی  ۶۴

۳-۳-۱۹- ابومحمد حسن بن موسی نوبختی  ۶۴

۳-۳-۲۰- ابومحمد الحسن بن علی بن ابن عقیل العمانی معروف به ابن عقیل عمانی الخداء ۶۵

۳-۳-۲۱- اسماعیل نوبختی، ابوجعفر محمد بن علی بن اسحق  ۶۵

۳-۳-۲۲- محمد بن القاسم، ابوبکر البغدادی  ۶۵

۳-۳-۲۳- اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت   ۶۵

۳-۳-۲۴- سید مرتضی مشهور به علم الهدی  ۶۶

۳-۳-۲۴-۱- آثار سید مرتضی  ۶۷

۳-۳-۲۵- شیخ طوسی  ۶۷

۳-۳-۲۵-۱-آثار شیخ طوسی  ۶۸

۳-۴- تدوین و تبیین اصول و مبانی فقه شیعه ۶۹

۳-۵-  تدوین و تنقیح احادیث   ۷۱

۳-۶- نهادينه كردن سازمان روحانیت   ۷۳

۳-۷- تأسیس مدارس و مراکز علمي  ۷۵

۳-۸- تربیت شاگردان  ۷۶

۳-۹- تألیف کتاب و تأسیس کتابخانه‌ها ۷۸

۳-۱۰- مسافرت علما به نقاط مختلف و تأثیر آن در گسترش تشیع  ۷۹

 

فصل چهارم : بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن پنجم تا هشتم

۴-۱- بررسی دیدگاه و نظریات فقهای شیعه از اوایل قرن پنجم هجری به بعد  ۸۳

۴-۲- حوزه هاي حله و جبل عامل در سالهای  ۸۵

۴-۳- بررسی فقهای قرن پنجم تا هشتم  ۸۷

۴-۳-۱-شیخ ابوالصلاح حلبی  ۸۷

۴-۳-۲- سلّار دیلمی  ۸۸

۴-۳-۲-۱- آثار مهم سلّار ۸۹

۴-۳-۳- قاضی عبدالعزیز بن برّاج  ۸۹

۴-۳-۳-۱- آثار ابن برّاج  ۸۹

۴-۳-۴-۱- رواج‌ فقه‌ ابن‌ حمزه‌ ۹۱

۴-۳-۴-۲- آثار ابن حمزه ۹۱

۴-۳-۵- قطب الدین راوندی  ۹۲

۴-۳-۵-۱- آثار راوندی  ۹۲

۴-۳-۶- امین الاسلام طبرسی  ۹۲

۴-۳-۶-۱- آثار طبرسی  ۹۳

۴-۳-۷- خواجه نصیرالدین طوسی  ۹۳

۴-۳-۸-  محمد بن ادریس حلّی  ۹۴

۴-۳-۸-۱- ویژگی های ابن ادریس    ۹۴

۴-۳-۸-۲- آثار ابن ادریس    ۹۵

۴-۳-۹-  محقق حلی  ۹۵

۴-۳-۹-۱-آثار محقق حلی  ۹۷

۴-۳-۹-۲- ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی  ۹۸

۴-۳-۱۰- علامه حلی  ۹۸

۴-۴- برخی از دیدگاههای خاص علامه در فقه ۱۰۵

۴-۴-۱- فخرالمحققین  ۱۰۵

۴-۴-۱-۱- استعداد و نبوغ فـخـرالـمـحـقـقین  ۱۰۶

۴-۴-۲- شهید اول  ۱۰۹

۴-۴-۲-۱- آثار شهید اول در فقه ۱۱۱

۴-۴-۲-۲- اساتید شهید اول  ۱۱۲

۴-۴-۲-۳- شاگردان شهید اول  ۱۱۳

 

فصل پنجم: بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن نهم تا دوازدهم

۵-۱- بررسی اندیشه و آراء فقهای قرن نهم تا دوازدهم  ۱۱۵

۵-۱-۱- فاضل مقداد ۱۱۵

۵-۱-۱-۱- بررسی آثار فاضل مقداد ۱۱۶

۵-۱-۲- احمد بن فهد الحلی  ۱۱۷

۵-۱-۲-۱- آثار احمد ابن فهد حلی  ۱۱۷

۵-۱-۲-۲- شاگردان ابن فهد حلی  ۱۱۸

۵-۱-۳- شیخ علی بن هلال جزایری  ۱۱۹

۵-۱-۴- محقق کرکی  ۱۲۰

۵-۱-۴-۱-آثار علامه کرکی  ۱۲۰

۵-۱-۵- شهید ثانی  ۱۲۱

۵-۱-۵-۱- آثار شهید ثانی  ۱۲۲

۵-۱-۵-۲- رسائل شهید ثانی  ۱۲۳

۵-۱-۶- مقدس اردبیلی  ۱۲۴

۵-۱-۶-۱-آثار علامه اردبیلی  ۱۲۴

۵-۱-۷- شیخ بهاء الدین عاملی  ۱۲۵

۵-۱-۷-۱- تألیفات بهاء الدین عاملی  ۱۲۵

۵-۱-۷-۲- شاگردان شیخ بهائی  ۱۲۶

۵-۱-۸- محقق سبزواری  ۱۲۶

۵-۱-۸-۱-آثار محقّق سبزواري  ۱۲۷

۵-۲- نتیجه گیری نهایی  ۱۲۸

منابع و مآخذ  ۱۳۰

چكيده انگليسي  ۱۳۵

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0