free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

بررسی تشکیل گونه منگنز اکسو به وسیله منگنز پورفیرین : اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول یا ۲ و ۶-دی متیل پیریدین در متانول: پایان نامه ارشد شیمی معدنی

بررسی تشکیل گونه منگنز اکسو به وسیله منگنز پورفیرین : اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول یا ۲ و ۶-دی متیل پیریدین در متانول: پایان نامه ارشد شیمی معدنی

سری جدیدی از پایان نامه های رشته شیمی در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی تشکیل گونه منگنز اکسو به وسیله منگنز پورفیرین : اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول یا ۲ و ۶-دی متیل پیریدین در متانول در گرایش شیمی معدنی  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق بررسی تشکیل گونه منگنز اکسو:

در این مطالعه چهار نوع منگنز پورفیرین {MnTPP، MnTMP، MnT(4-Me)PP و      MnT(4-OMe)PP} را سنتز کردیم تا به بررسی تشکیل گونه اکسو بپردازیم.

در این سیستم منگنزپورفیرین به عنوان کاتالیزور، ایمیدازول و ۲ و ۶-دی متیل پیریدین به عنوان لیگاند محوری و اوره- هیدروژن پروکسید به عنوان اکسیدان عمل می کنند. کلیه آزمایشات در حلال متانول و در دمای اتاق انجام گرفتند.

تشکیل گونه منگنز اکسو از روی رشد پیک در محدوده طول موج nm  ۴۲۶ – ۴۲۲  تشخیص داده شد که این امر با استفاده از طیف بینی UV.Visible دنبال گردید.

تأثیر عوامل مختلف مثل ماهیت منگنز پورفیرین ها، نوع لیگاند محوری، نسبت مولی متفاوت از لیگاند محوری : منگنز پورفیرین و نسبت مولی مختلف از اوره-هیدروژن پروکسید : منگنز پورفیرین مورد مطالعه قرار گرفتند.

جایگزینی متانول به عنوان یک حلال سبز با حلال های غیر آبی متداول دیگر، اهمیت این کار را به عنوان یک تحقیق در زمینه شیمی سبز نشان می دهد.

 

پیشگفتار

 آنزيم ها ماشين هاي بيولوژيكي شگفت انگيزي هستند كه طبيعت به منظور كاتاليز كردن تغيير و تبديلات بيوشيميايي، آنها را به وجود آورده است. بعضي از واكنش هاي شيميايي ساده هستند و بعضي ديگر پيچيده به طوری كه تحت شرايط ملايم و در غياب كاتاليزورهاي آنزيمي به ميزان قابل ملاحظه اي انجام نمي شوند. دو ويژگي چشمگير آنزيم ها قدرت كاتاليزوري و توانايي گزينشي آنها است. آنها كاتاليزورهايي خاص و عاري از خطا هستند كه ميزان بازيابي بالايي دارند و در طبيعت، واكنش هاي اكسيداسيون گزينش پذير را تحت شرايط ملايم انجام مي دهند.۱، ۲ همچنين مشخص شده است كه استفاده هاي سنتزي مفيد زيادي در دارو سازي، كشاورزي و صنايع غذايي دارند.

اكسيداسيون هاي بيولوژيكي توسط دسته هاي مختلفي از آنزيم ها كاتاليز مي شوند كه شامل دهيدروژناز (dehydrogenase) دي اكسيژناز، (dioxygenase) پراكسيداز  (peroxidase) و مونو-اکسيژناز  (mono-oxygenase) مي باشند.۳ ۵ نقش هاي بيولوژيكي آنها شامل انتقال اكسيژن) هموگلوبين) و ذخیره اکسیژن (میوگلوبین)، ذخیره سازی و انتقال انرژی نور (antenna complex)، تبدیل انرژی خورشید به انرژی شیمیایی (مرکز واکنش فوتوسنتزی)، انتقال الکترون (سیتوکروم)، کاهش اکسیژن (اکسیداز) و تعداد زیادی از واکنش های آنزیمی دیگر است.

مركز فعال در آنها كمپلكس هاي فلزي هستند كه توانايي فعال كردن اكسيژن مولكولي را دارند. اين مراكز فعال، متالوپورفيرين ها هستند كه توسط طبيعت سنتز شده اند و به صورت كاتاليزورهاي اكسايش-كاهش بيولوژيكي و كاتاليزورهاي ضروري براي حيات، در دامنه وسيعي از فرآيندهاي بيوشيميايي نقش دارند.۶ اين كمپلكس هاي فلزي نقش هاي شيميايي متفاوتي دارند. در طبيعت از طريق ملحق شدن كمپلكس ها به پروتئين ها، اين نقش ها تنظيم مي شوند، زيرا تحت اين شرايط محيط هاي شيميايي و ساختارهاي مختلف زيادي در اطراف اين گروه ها فراهم مي شوند كه به آن قابليت هاي خاص و متفاوتي مي بخشند.

پورفیرین ها یکی از اجزای حیاتی برای بسیاری از سیستم های مهم بیولوژیکی هستند. مثلأ هیم، یک آهن پورفیرین  است که جزء اصلی هموگلوبین به شمار می رود.

هموگلوبین منشأ اصلی رنگ قرمز خون است و در بدن موجودات زنده وظیفه انتقال اکسیژن را به عهده دارد.

و…

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی تشکیل گونه منگنز اکسو:

 

فصل اول

مقدمه و مروری بر مقالات نوشته شده

۱ – ۱٫پیشگفتار         ۲

۱ – ۲٫متالوپورفیرین های سنتزی       ۶

۱ – ۳٫واكنش هاي اكسيداسيون كاتاليز شده توسط متالوپورفيرين ها     ۹

۱ – ۳ – ۱٫اپوكسيداسيون آلكن ها       ۹

۱ – ۴٫حدواسط هاي اكسيد كننده در متالوپورفيرين ها    ۱۱

۱ – ۴ – ۱٫منگنز-اکسو-پورفیرین       ۱۱

۱ – ۵٫تأثير استخلافات بر روي فعاليت و پايداري تترا آريل پورفيرين ها         ۱۲

۱ – ۶٫اثرات حلال      ۱۳

۱ – ۷٫نقش ليگاند محوري       ۱۴

۱ – ۷ – ۱٫تأثير ايميدازول      ۱۵

۱ – ۷ – ۲٫تأثیر پیریدین         ۱۷

۱ – ۷ – ۳٫تأثیر آمین ها         ۱۹

۱ – ۸٫اكسيژن دهنده هاي مختلف براي اكسيداسيون هيدروكربن ها       ۲۰

۱ – ۸ – ۱٫اپوکسایش با PhIO و اکسیدان های مرتبط به آن    ۲۰

۱ – ۸ -۲٫اپوکسایش با NaOCl و هیپوکلریت های مرتبط      ۲۰

۱ – ۸ – ۳٫اپوکسایش با O2     ۲۲

۱ – ۸ – ۴٫اپوکسایش با H2O2 23

۱ – ۸ – ۵٫اپوکسایش با ROOH       ۲۵

۱ – ۸ – ۶٫اپوکسایش با KHSO5 و اکسیدان های مرتبط        ۲۶

۱ – ۹٫خصوصيات اسپكتروسكوپي پورفيرين ها و متالوپورفيرين ها     ۲۶

۱ – ۱۰٫شیمی سبز      ۲۸

 

فصل دوم

کارهای تجربی و آزمایشگاهی

۲ – ۱٫مواد و ترکیبات شیمیایی ۳۲

۲ – ۲٫دستگاهوری      ۳۳

۲ – ۳٫سنتز پورفیرین ها         ۳۳

۲ – ۳ – ۱٫سنتز H2TPP      ۳۴

۲ – ۳ – ۲٫سنتز H2TMP     ۳۴

۲ – ۳ – ۳٫سنتز H2T(4-Me)PP     ۳۶

۲ – ۳ – ۴٫سنتز H2T(4-OMe)PP   ۳۷

۲ – ۴٫سنتز كاتاليزورهاي متالوپورفيرين        ۳۸

۲ – ۴ – ۱٫سنتزMnTPP(OAc)     ۳۸

۲ – ۴ – ۲٫سنتز MnTMP(OAc)   ۳۹

۲ – ۴ – ۳٫سنتز MnT(4-Me)PP   ۴۰

۲ – ۴ – ۴٫سنتز MnT(4-OMe)PP 41

۲ – ۵٫سنتز اوره-هیدروژن پروکسید    ۴۱

۲ – ۶٫روش كلي براي بررسي تشكيل و پايداري گونه اكسو در سيستم [MnPor(OAc)] : ایمیدازول یا ۲و۶-دی متیل پیریدین : اوره-هیدروژن پروکسید ۴۳

 

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری

۳ – ۱٫مقدمه    ۴۵

۳ – ۲٫ اكسيدان فعال   ۴۶

۳ – ۳٫تأثير ماهيت ليگاند پورفيرين     ۸۲

۳ – ۳ – ۱٫تأثير ماهيت منگنز پورفيرين بر ميزان تشكيل گونه اكسو   ۸۲

۳ – ۳ – ۲٫ تأثير ماهيت منگنز پورفيرين بر سرعت تشكيل گونه اكسو ۸۵

۳ – ۳ – ۳٫تأثير ماهيت منگنز پورفيرين بر پايداري گونه اكسو          ۸۸

۳ – ۴٫تأثیر لیگاند محوری      ۹۷

۳ – ۵٫تأثیر نسبت مولی لیگاند محوری : منگنز پورفیرین       ۱۰۳

۳ – ۶٫تأثیر نسبت مولی اوره-هیدروژن پروکسید : منگنز پورفیرین     ۱۰۹

۳-۷٫ نتیجه گیری        ۱۱۵

فهرست منابع   ۱۱۶

 

 

فهرست جداول

  جدول ۱-۱٫فلزاتی که توانایی اتصال به پورفیرین را دارند       ۶

جدول۱–۲٫اپوکسایش استایرن با NaOCl کاتالیز شده بوسیله MnTPP(OAc) درحضورپیریدین های استخلافی و تری اتیل آمین  ۱۹

 

  

فهرست شکل ها

  شکل ۱ – ۱٫ ساختار لیگاندهای مختلف پورفیرینی هیدروفوب سنتزی   ۸

شکل ۱ – ۲٫ باز آزاد پورفیرین ۲۷

شکل ۱ – ۳٫ نمونه ای از طیف جذبی .UV.Vis مربوط به پورفیرین  ۲۷

شکل ۲ – ۱٫ ساختار لیگاندهای پورفیرینی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند   ۳۳

شکل ۲ – ۲٫ طیف .UV.Vis کمپلکس H2TPP در دی کلرومتان      ۳۴

شکل ۲ – ۳٫ طیف .UV.Vis کمپلکس H2TMP در دی کلرومتان      ۳۶

شکل ۲ – ۴٫ طیف .UV.Vis کمپلکس H2T(4-Me)PP در دی کلرومتان      ۳۷

شکل ۲ – ۵٫ طیف .UV.Vis کمپلکس H2T(4-OMe)PP در دی کلرومتان  ۳۸

شکل ۲ – ۶٫ طیف .UV.Vis کمپلکس  [MnTPP(OAc)]در دی کلرومتان   ۳۹

شکل ۲ – ۷٫ طیف .UV.Vis کمپلکس  [MnTMP(OAc)]در دی کلرومتان ۴۰

شکل ۲ – ۸٫ طیف .UV.Vis کمپلکس MnT(4-Me)PP در دی کلرومتان     ۴۱

شکل ۲ – ۹٫ طیف .UV.Vis کمپلکس MnT(4-OMe)PP در دی کلرومتان  ۴۲

شکل ۳ – ۱٫ طیف (a UV.Vis. MnTPP(OAc) و b) MnTMP(OAc) در حلال  متانول         ۴۷

شکل ۳ – ۲٫ طیف UV.Vis. (a MnT(4-Me)PP و MnT(4-OMe)PP (b در                               حلال متانول  ۴۸

شکل ۳ – ۳٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول: MnTPP(OAc) ( 5 –10 مولار) برابر a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 :1    ۵۰

شکل ۳ – ۴٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید: ایمیدازول:  MnTPP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1    ۵۱

شکل ۳ – ۵٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید: ایمیدازول:  MnTPP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000: 1     ۵۲

شکل ۳ – ۶٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول:  MnTPP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000: 1    ۵۳

شکل ۳ – ۷٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول:  MnTMP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1  ۵۴

شکل ۳ – ۸٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول:  MnTMP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 :  و b) 5000 : 1500: 1     ۵۵

شکل ۳ – ۹٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnTMP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000 : 1      ۵۶

شکل ۳ – ۱۰٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید: ایمیدازول:  MnTMP(OAc)( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1      ۵۷

شکل ۳ – ۱۱٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1        ۵۸

شکل ۳ – ۱۲٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1        ۵۹

شکل ۳ – ۱۳٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000 : 1        ۶۰

شکل ۳ – ۱۴٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1        ۶۱

شکل ۳ – ۱۵٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1      ۶۲

شکل ۳ – ۱۶٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1      ۶۳

شکل ۳ – ۱۷٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000  ۲۰۰۰ : ۱       ۶۴

شکل ۳ – ۱۸٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ایمیدازول :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1      ۶۵

شکل ۳ – ۱۹٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTPP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1       ۶۶

شکل ۳ – ۲۰٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTPP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1       ۶۷

شکل ۳ – ۲۱٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTPP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000 : 1       ۶۸

شکل ۳ – ۲۲٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTPP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1       ۶۹

شکل ۳ – ۲۳٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTMP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1      ۷۰

شکل ۳ – ۲۴٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTMP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1      ۷۱

شکل ۳ – ۲۵٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTMP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000 : 1      ۷۲

شکل ۳ – ۲۶٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnTMP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1      ۷۳

شکل ۳ – ۲۷٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1      ۷۴

شکل ۳ – ۲۸٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1      ۷۵

شکل ۳ – ۲۹٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000 : 1      ۷۶

شکل ۳ – ۳۰٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-Me)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1      ۷۷

شکل ۳ – ۳۱٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 1500 : 1 و b) 3000 : 1500 : 1   ۷۸

شکل ۳ – ۳۲٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 1500 : 1 و b) 5000 : 1500 : 1   ۷۹

شکل ۳ – ۳۳٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 2000 : 2000 : 1 و b) 3000 : 2000 : 1   ۸۰

شکل ۳ – ۳۴٫ طیف UV.Vis. محلول با نسبت های مولی اوره-هیدروژن پروکسید : ۲ و ۶-دی متیل پیریدین :  MnT(4-OMe)PP( 5 –10 مولار) برابر  a) 4000 : 2000 : 1 و b) 5000 : 2000 : 1   ۸۱

شکل ۳ – ۳۵٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف بر حسب نسبت مولی    اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و b) نسبت مولی              ایمیدازول : کاتالیزور = ۲۰۰۰    ۸۳

شکل ۳ – ۳۶٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و b) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۲۰۰۰        ۸۴

شکل ۳ – ۳۷٫ زمان رسیدن به ماکزیمم گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و b) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۲۰۰۰ ۸۶

شکل ۳ – ۳۸٫ زمان رسیدن به ماکزیمم گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و b) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۲۰۰۰   ۸۷

شکل ۳ – ۳۹٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۲۰۰۰ b) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۳۰۰۰     ۸۹

شکل ۳ – ۴۰٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۴۰۰۰ b) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۵۰۰۰     ۹۰

شکل ۳ – ۴۱٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۲۰۰۰ b) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۳۰۰۰     ۹۱

شکل ۳ – ۴۲٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۴۰۰۰ b) نسبت مولی ایمیدازول : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۵۰۰۰     ۹۲

شکل ۳ – ۴۳٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۲۰۰۰ b) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۳۰۰۰ ۹۳

شکل ۳ – ۴۴٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۴۰۰۰ b) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۵۰۰۰ ۹۴

شکل ۳ – ۴۵٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۲۰۰۰ b) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۳۰۰۰ ۹۵

شکل ۳ – ۴۶٫ جذب مربوط به گونه اکسو برای پورفیرین های مختلف در طول ۱۰۰۰۰ ثانیه   a) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۴۰۰۰ b) نسبت مولی ۲ و ۶-دی متیل پیریدین : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور = ۵۰۰۰          ۹۶

شکل ۳ – ۴۷٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای لیگاند های محوری مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و برای پورفیرین MnTPP(OAc) b) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و برای پورفیرین MnTPP(OAc)      ۹۸

شکل ۳ – ۴۸٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای لیگاند های محوری مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و برای پورفیرین MnTMP(OAc) b) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و برای پورفیرین MnTMP(OAc)     ……..

شکل ۳ – ۴۹٫جذب ماکزیمم گونه اکسو برای لیگاند های محوری مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و برای پورفیرین MnT(4-Me)PP b) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و برای پورفیرین   MnT(4-Me)PP………

شکل ۳ – ۵۰٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای لیگاند های محوری مختلف بر حسب نسبت مولی اکسیدان : کاتالیزور در a) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۱۵۰۰ و برای پورفیرین MnT(4-OMe)PP b) نسبت مولی لیگاند محوری : کاتالیزور = ۲۰۰۰ و برای پورفیرین MnT(4-OMe)PP    ………………..۱۰۱

شکل ۳ – ۵۱٫ طیف UV.Vis. محلول لیگاند محوری : اوره-هیدروژن پروکسید : MnTMP، به ترتیب با نسبت مولی ۲۰۰۰ : ۳۰۰۰ : ۱ در حلال متانول با حجم کلی ۲ میلی لیتر. طیف مربوط به زمانی است که گونه اکسو بیشترین جذب را داشته است    ۱۰۲

شکل ۳ – ۵۲٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از لیگاند محوری  a) کاتالیزور MnTPP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnTPP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین      ۱۰۴

شکل ۳ – ۵۳٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از لیگاند محوری  a) کاتالیزور MnTMP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnTMP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین. ۱۰۵

شکل ۳ –  ۵۴٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از لیگاند محوری a) کاتالیزور MnT(4-Me)PP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnT(4-Me)PP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین ۱۰۶

شکل ۳ – ۵۵٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از لیگاند محوری a) کاتالیزور MnT(4-OMe)PP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnT(4-OMe)PP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین          ۱۰۷

شکل ۳ –  ۵۶٫ طیف UV.Vis. محلول ایمیدازول : اوره-هیدروژن پروکسید : MnTMP، به ترتیب با نسبت مولی X : 3000 : 1 در حلال متانول با حجم کلی ۲ میلی لیتر. طیف مربوط به زمانی است که گونه اکسو بیشترین جذب را داشته است   ۱۰۸

شکل ۳ – ۵۷٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از اکسیدان a) کاتالیزور MnTPP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnTPP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین    ۱۱۰

شکل ۳ – ۵۸٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از اکسیدان a) کاتالیزور MnTMP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnTMP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین   ۱۱۱

شکل ۳ – ۵۹٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از اکسیدان a) کاتالیزور MnT(4-Me)PP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnT(4-Me)PP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین  ۱۱۲

شکل ۳ – ۶۰٫ جذب ماکزیمم گونه اکسو برای نسبت های مولی مختلف از اکسیدان a) کاتالیزور MnT(4-OMe)PP و لیگاند محوری ایمیدازول b) کاتالیزور MnT(4-OMe)PP و لیگاند محوری ۲ و ۶-دی متیل پیریدین          ۱۱۳

شکل ۳ – ۶۱٫ طیف UV.Vis. محلول ایمیدازول : اوره-هیدروژن پروکسید : MnTMP، به ترتیب با نسبت مولی ۲۰۰۰ :  X: 1 در حلال متانول با حجم کلی ۲ میلی لیتر. طیف مربوط به زمانی است که گونه اکسو بیشترین جذب را داشته است   ۱۱۴

 

فهرست طرح ها

 طرح ۱ – ۱٫ خلاصه  ای از واکنشهای هیم      ۴

طرح ۱ – ۲٫ مکانیسم پیشنهادی اپوکسیداسیون آلکن ها ۱۲

طرح ۱ – ۳٫ چرخه كاتاليزوري پيشنهادي براي اكسيداسيون هيدروكربن توسط H2O2 درحضور كاتاليزور منگنز پورفيرين و ايميدازول، که نقش احتمالي ايميدازول در اكسيژن دار كردن در فرآيندهاي كاتاليز شده توسط متالوپورفيرين ها را نشان می دهد       ۱۷

طرح ۱ – ۴٫ مسیرهای مختلف ممکن واکنش فعالسازی H2O2 بوسیله فلز پورفیرین ها  ۲۴

 

 

فهرست نشانه های اختصاری

مزو تترا فنیل پورفیرین…………………………………………………………………………………………….          H2TPP

مزو تترا مزیتیل پورفیرین……………………………………………………………………………………….          H2TMP

مزو تترا ۴-متیل فنیل پورفیرین ……………………………………………………………… H2T(4-Me)PP

مزو تترا ۴-متوکسی فنیل پورفیرین …………………………………………………..H2T(4-OMe)PP

پورفیرین…………………………………………………………………………………………………………………………. Por.

منگنز پورفیرین………………………………………………………………………………………………………          MnPor.

منگنز تترا فنیل پورفیرین……………………………………………………………………………………….          MnTPP

منگنز تترا مزیتیل پورفیرین    ……………… MnTMP

منگنز تترا ۴-متیل فنیل پورفیرین ………………………………………………………..MnT(4-Me)PP

منگنز تترا ۴-متوکسی فنیل پورفیرین ……………………………………………..MnT(4-OMe)PP

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0