پایان نامه بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های كمال خجندی

پایان نامه بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های كمال خجندی

پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي زبان و ادبيات فارسي با موضوع بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های كمال خجندی در ۲۱۲ صفحه با فرمت Wordنگارش شده است.

در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

 

چکيده پایان نامه بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های كمال خجندی:

بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های كمال خجندی

يکي از قالب‌هاي شعري بسيار مهم در طول تاريخ شعر فارسي براي بيان مضامين مختلف از جمله مضمون‌هاي عارفانه و عاشقانه قالب شعري، غزل است، که پس از گذراندن دگرگوني‌هاي بسيار در قرن هفتم به اوج اعتلاي خود رسيده است. سعدي يکي از بزرگترين شاعران غزل‌سراي فارسي و بنيان‌گذار مدرسه‌ي بزرگي در غزل‌سرايي در قرن هفتم هجري است که پس از وي شاعران زيادي شاگردان شيوه‌ي غزل‌سرايي وي شدند؛ به ويژه شاعران غزل‌سراي قرن هشتم از جمله حافظ شيرازي، خواجوي کرماني، عماد فقيه، کمال خجندي و… .از وي تأثير به سزايي پذيرفتند. از موفق‌ترين شاگردان اين مدرسه ، کمال‌الدين مسعود خجندي معروف به «کمال خجندي » و متخلص به «کمال» شاعر و عارف بزرگ قرن هشتم و از معاصران حافظ شيرازي است. در اين پژوهش غزل‌هاي «کمال خجندي» با غزل‌هاي «سعدي» مقايسه و تطبيق شده‌اند.

از اهداف مهم اين تحقيق بررسي شيوه‌هاي تأثير‌پذيري كمال از سعدي است. و از مهم‌ترين نتايج به دست آمده‌ي اين پژوهش اين است که تأثيرپذيري‌هاي کمال خجندي از غزل سعدي در حوزه‌هاي گوناگون؛ مضامين و محتوا، ساختار کلام، ترکيب‌ها و عبارات، موسيقي کلام، وزن و قافيه و رديف فراوان است.

يافته‌هاي اين پايان نامه در هفت فصل به شرح زير فراهم شده است: در فصل اول، به طرح مباحث کلّي تحقيق شامل: مقدمه، اهميت، هدف، پيشينه و روش تحقيق پرداخته شده است؛ فصل دوم به معرفي کمال‌الدين خجندي اختصاص يافته و براساس منابع معتبر در مورد زندگاني و شرح اوضاع و احوال او سخن به ميان آمده است. در فصل سوم به مشترکات موسيقايي (وزن، قافيه و رديف) در غزل‌هاي سعدي وکمال خجندي پرداخته شده است. در فصل چهارم و پنجم به مقايسه‌ي مضامين، واژگان، ساختار کلام و ترکيبات و تعابير سعدي وکمال خجندي پرداخته‌ايم. فصل ششم به بررسي عناصر بديعي و بياني مشترک در غزل‌هاي سعدي و کمال خجندي اختصاص داده شده است و در فصل هفتم نتايج حاصل از اين پژوهش فراهم آمده‌است.

كليد واژه‌ها: سعدي، كمال‌خجندي، غزل، شباهت، تأثير‌پذيري ،بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی

 

اهداف تحقيق

– بررسي ميزان تأثيرپذيري كمال از سعدي

– بررسي مضامين وام گرفته‌ي كمال از سعدي

– بررسي جايگاه شعري كمال خجندي در ميان شاعران غزل‌سراي ديگر

– بررسي شيوه‌هاي تأثيرپذيري كمال از سعدي

 

پيشينه‌ي تحقيق

تحقيقاتي كه تاكنون در حوزه‌ي اشعار اين دو شاعر صورت گرفته به‌طور كامل با موضوع اين پايان‌نامه مطابقت ندارد در تحقيقاتي كه پيش از اين در زمينه‌ي اين موضوع انجام پذيرفته و شرح آن‌ها ذكر خواهد شد به بررسي شعر يكي از شاعران مورد بحث و يا مقايسه‌ي شعر آن شاعر با شعر شاعران ديگر پرداخته شده است و يا تحقيقاتي به‌صورت مختصر انجام شده و گسترش و شرح بيشتري را مي‌طلبد كه خلاصه‌اي از آن‌ها آورده شده است.

– بهرامي، جواد، (۱۳۹۱). «بررسي صنايع معنوي بديع در غزل‌هاي كمال خجندي»

در اين پايان‌نامه آرايه‌هاي معنوي بديع از قبيل تشبيه، تناسب، ايهام، ترتيب كلام و تحليل و توجيه و خاتمه در ديوان کمال خجندي مورد بررسي قرار گرفته است و براي هر كدام از اين آرايه‌ها نمونه‌هاي زيبايي از اشعار كمال خجندي بيان گرديده است.

– جواهري، حسين. (۱۳۷۳). «شرح لغات و تركيبات ديوان كمال خجندي»

در اين پايان‌نامه نويسنده به شرح لغات و تركيبات دشوار غزليّات كمال خجندي پرداخته است و هدف اين پايان‌نامه آسان تمودن درك مفاهيم دشوار غزليّات اين شاعر به وسيله‌ي شرح لغات و اصلاحات بوده است.

زماني، مرضيه، (۱۳۹۰). «بررسي تطبيقي صد غزل سعدي شيرازي با صد غزل خواجوي‌ كرماني»

هدف اين پايان‌نامه بررسي مشابهات موجود ميان صد غزل سعدي و صد غزل خواجوي كرماني بوده است.و در طي آن ميزان تأثير‌پذيري غزل خواجو از غزل سعدي مشخص گرديده است.

-. صدري‌نيا، باقر، (۱۳۷۸). «سيماي كمال در آينه‌ي تذكره‌ها»

در اين مقاله نويسنده به تحليل نظريه‌هاي مختلف تذکره‌نويسان در مورد زندگاني و احوال کمال پرداخته و سعي کرده صحيح‌ترين نظرها را به وسيله‌ي استدلال‌هاي قوي شناسايي کند و نشان دهد..

– معدن‌كن، معصومه، (۱۳۷۶). «ويژگيهاي ممتاز شعر كمال خجندي»

در اين مقاله نويسنده به بررسي محتوايي غزل‌هاي كمال خجندي پرداخته و غزل‌هاي اين شاعر را از لحاظ محتوايي به چهار گونه‌ي مححقانه، حكمي، عاشقانه و رندانه تقسيم كرده است. و ويژگي‌هايي چون: تازگي، نوآوري، آوردن حسن مطلع، وصف زيبايي طبيعت و تشبيه را از عوامل ممتاز بودن شعر كمال خجندي برشمرده است.

– موسوي، مير نعمت‌الله، (۱۳۷۶). «نگاهي به زمان و شعر كمال خجندي»

در اين مقاله نويسنده به بررسي اوضاع دوران حيات كمال خجندي پرداخته است و تأثير عوامل اجتماعي و حوادثي كه در دوران شاعر اتفاق افتاده را در شعر كمال بررسي و نمايان كرده است.

– مؤيد شيرازي، جعفر، (۱۳۷۵). «پيوندهاي هنري كمال خجندي و سعدي شيرازي»

در اين مقاله كه در قالب يك سخنراني در مجمع بزرگداشت كمال خجندي آذرماه ۱۳۷۵ در تبريز ارائه شده است، به‌صورت مختصر به بررسي سيصد غزل از ديوان كمال خجندي پرداخته شده است. نويسنده سعي كرده است تا به‌صورت كلي و مختصر پيوند اين دو شاعر را مطرح كند و با آوردن نمونه‌هايي از شعر هر دو شاعر اين پيوند را به اثبات برساند.

 

سؤالات تحقيق

– غزل‌هاي كمال خجندي چه ميزان از غزل‌هاي سعدي تأثير پذيرفته است؟

– مفاهيم و مضامين وام‌گرفته‌ي كمال خجندي از سعدي كدام است؟

– جايگاه شعري كمال خجندي در كدام مرتبه قرار دارد؟

– كمال در تأثيرپذيري از سعدي از چه شيوه‌هايي بهره جسته است؟

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه بررسی تطبيقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های كمال خجندی:

 • فصل اول : مقدمه
 • ۱-۱-نگاهی گذرا به سیر غزل ………………………………………….. ۲
 • ۱-۲-کيفيت غزل كمال خجندي……………………………….. ۴
 • ۱-۳-ااهميت و ضرورت تحقیق………………………………….. ۴
 • ۱-۴-اهداف تحقیق ………………………………………. ۵
 • ۱-۵-پيشينه‌ي تحقيق………………………………….. ۵
 • ۱-۶-سوالات تحقيق……………………………………………… ۷
 • ۱-۷-روش تحقيق……………………………………………………. ۷

 

 • فصل دوم: گذري بر احوال شيخ كمال خجندي
 • ۲-۱- گذری یر احوال كمال خجندي…………………………………. ۹
 • ۲-۱-۱- كمال الدين خجندي در تذكره‌ها و ساير كتب………………………… ۹
 • ۲-۱-۲- زمان ولادت شيخ كمال خجندي………………………… ۱۰
 • ۲-۱-۳- خانواده و نزديكان ………………………………. ۱۰
 • ۲-۱-۴- دوران زندگاني شيخ كمال خجندي ……………………. ۱۰
 • ۲-۱-۵- سال وفات شيخ كمال خجندي…………………… ۱۴
 • ۲-۱-۶- شيوه‌ي طريقت كمال خجندي…………………………………. ۱۴
 • ۲-۲- چند ويژگي بارز در شعر كمال خجندي…………………………… ۱۶
 • ۲-۲-۱- چند ویژگی اجنماعی………………………………….. ۱۶
 • ۲-۲-۱-۱- كمال و مكتب رند و زهد‌ستيزي……………………. ۱۶
 • ۲-۲-۱-۲- تمثيل و ضرب‌المثل‌ در شعر كمال خجندي…………………… ۱۹
 • ۲-۲-۱- جايگاه رقيب در شعر در شعر كمال خجندي ……………….. ۲۰
 • ۲-۲-۲- دو صنعت مهم در شعر کمال…………………………. ۲۱
 • ۲-۲-۲-۱- كمال و صنعت سؤال و جواب………………….. ۲۱
 • ۲-۲-۲-۲- حرفء‌گرايي و آرايش‌هاي واكي در شعر كمال خجندي…………………………. ۲۲
 • ۲-۳- تاثير پذيري شعر كمال از ديگر شاعران و تاثير گذاري شعر او بر آنها…………….. ۲۳
 • ۲-۳-۱- كمال و فردوسي………………………………… ۲۴
 • ۲-۳-۲- كمال و سنايي………………………………….. ۲۴
 • ۲-۳-۳- كمال و انوري…………………………………… ۲۵
 • ۲-۳-۴- كمال و نظامي……………………………….. ۲۶
 • ۲-۳-۵- كمال و مولانا………………………………… ۲۷
 • ۲-۳-۶- كمال و همام تبريزي…………………………… ۲۷
 • ۲-۳-۷- كمال و حسن دهلوي…………………………….. ۲۸
 • ۲-۳-۸– كمال و حافظ……………………………………………. ۲۸
 • ۲-۳-۹- كمال و شاه نعمت‌اللّه‌ولي……………………………. ۲۹
 • ۲-۳-۱۰- كمال و جامي………………………………… ۳۲
 • ۲-۴-كمال و سعدي و شهر شيراز………………………….. ۳۴
 • ۲-۵-سخني چند در مورد سعدي……………………….. ۳۵
 • فصل سوم : مشتركات موسيقيايي(وزن و قافيه و رديف) در غزليّات سعدي و كمال خجندي
 • -مشتركات موسيقيايي (وزن و قافيه و رديف) در غزليّات سعدي و كمال خجندي……… ۳۸
 • ۳-۱-وزن، قافيه و رديف مشترك……………………… ۴۲
 • ۳-۱-۱–بحر رمل…………………………………. ۴۳
 • ۳-۱-۲-بحر هزج………………………………. ۵۴
 • ۳-۱-۳-بحر مضارع……………………………………. ۶۴
 • ۳-۱-۴-بحر مجتث……………………………………………… ۷۰
 • ۳-۱-۵-بحر رجز…………………………………………… ۷۴
 • ۳-۱-۶-بحر خفيف………………………………………. ۷۷
 • ۳-۱-۷–بحر منسرح ………………………………….. ۷۹
 • ۳-۲-قافيه‌هاي مشترك…………………………………. ۸۱
 • ۳-۳-رديف‌هاي مشترك……………………………… ۸۹

 

 • فصل چهارم: مشتركات ساختاري بررسي تركيبات و عبارات مشترك
 •  در غزل‌هاي سعدي و كمال خجندي…………………………………. ۹۲
 • تركيبات و عبارات مشترك در غزل‌هاي سعدي و كمال خجندي……………………. ۹۳
 • ۴-۱-آوردن يك مصراع بدون تغيير يا با اندكي تغيير جزئي……………… ۹۳
 • ۴-۱-۱- ما نيز يكي باشيم از جمله‌ي قربان‌ها…………………………….. ۹۴
 • ۴-۱-۲- ديده از ديدار خوبان بر‌گرفتن مشكل است…………………… ۹۴
 • ۴-۱-۳- روزه‌داران ماه نو بينند و ما ابروي دوست………………….. ۹۴
 • ۴-۱-۴- همتي كان به تو مصروف بود قاصر نيست…………………….. ۹۵
 • ۴-۱-۶-جان ندارد هر كه جانانيش نيست……………………….. ۹۶
 • ۴-۱-۶- آفرين خداي بر جانت………………………………………. ۹۶
 • ۴-۱-۷- خوش مي‌روي به نها، تنها فداي جانت………………………. ۹۶
 • ۴-۱-۸- با رستم دستان بزند هر كه در‌افتاد………………………….. ۹۶
 • ۴-۱-۹- اگر چراغ بميرد صبا چه غم دارد…………………………… ۹۷
 • ۴-۱-۱۰- با كسي گوي كه در دست عناني دارد……………………….. ۹۷
 • ۴-۱-۱۱- طوطي شكر شكست كه صاحب كلام شد…………………. ۹۷
 • ۴-۱-۱۲- شادي مكن كه با تو همين ماجرا رود………………………………. ۹۸
 • ۴-۱-۱۳- هر كسي در حرم عشق تو محرم نشود……………………… ۹۸
 • ۴-۱-۱۴-آتشي هست كه دود از سر آن مي‌آيد……………………… ۹۹
 • ۴-۱-۱۵ شكر از مصر و سعدي از شيراز…………………………. ۹۹
 • ۴-۱-۱۶-در پاي متاركت فشانم…………………………………… ۱۰۰
 • ۴-۱-۱۷- بر ديده ي روشنت نشانم………………………………….. ۱۰۰
 • ۴-۱-۱۸- غوغا بود دو پادشه اندر ولايتي……………………….. ۱۰۱
 • ۴-۱-۱۹-ما بي تو به دل بر نزديم آب صبوري……………………… ۱۰۱
 • ۴-۴-۲۰-چون سنگ‌دلان دل ننهاديم به دوري………………………….. ۱۰۲
 • ۴-۱-۲۲- طوطي خموش به چو و گفتار مي‌كني……………………….. ۱۰۲
 • ۴-۱-۲۳-اينجا شكري هست كه چندين مگسانند………………… ۱۰۲
 • ۴-۱-۲۴- اگر مقابله بينم كه تير مي‌آيد…………………………… ۱۰۳
 • ۴-۱-۲۵- يار در خانه و ما گرد جهان گرديديم…………………… ۱۰۳
 • ۴-۱-۲۶- سالك راه و گزين همه حالم نشود……………………………… ۱۰۳
 • ۴-۱-۲۷- مشنو اي دوست كه غير از تو مرا ياري هست ……………… ۱۰۴
 • ۴-۲–تركيبات و عبارات مشترك در غزل‌هاي هم‌وزن……………… ۱۰۵
 • ۴-۲-۱- اي كه گفتي…………………………………………. ۱۰۵
 • ۴-۲-۲- دوش بي روي تو…………………………… ۱۰۵
 • ۴-۲-۳- سلسبيل و كافور……………………………………………. ۱۰۶
 • ۴-۲-۴- سوداي بي‌حاصل…………………………………….. ۱۰۶
 • ۴-۲-۵- شمايل موزون، طبع موزون……………………………… ۱۰۶
 • ۴-۲-۶- قصه دراز كردن………………………………………. ۱۰۷
 • ۴-۲-۷- غمزه‌ي جادوي دوست…………………………. ۱۰۷
 • ۴-۳- تركيبات و تعبيرات مشترك در غزل‌هاي غير هم‌وزن…………….. ۱۰۷
 • ۴-۳-۱- آفت و تأخير………………………………. ۱۰۸
 • ۴-۳-۲- از من مپرس- از او بپرس………………………….. ۱۰۸
 • ۴-۳-۳- انگشت‌نمايي…………………………….. ۱۰۸
 • ۴-۳-۴- باز آ كه در فراق تو…………………………………… ۱۰۹
 • ۴-۳-۵- آتش تيز كردن…………………………………….. ۱۰۹
 • ۴-۳-۶- به كنارافتادن……………………………….. ۱۰۹
 • ۴-۳-۷- پاي در گل بودن………………………………. ۱۱۰
 • ۴-۳-۸- پاي در ديده نهادن………………………… ۱۱۰
 • ۴-۳-۹- پروانه صفت…………………………………….. ۱۱۰
 • ۴-۳-۱۰- پنجه با ساعد سيمين افكندن……………………. ۱۱۰
 • ۴-۳-۱۱- ترك جان گفتن…………………. ۱۱۱
 • ۴-۳-۱۲- جرم از طرف ماست…………………… ۱۱۱
 • ۴-۳-۱۳- چشم رضا……………………………….. ۱۱۱
 • ۴-۳-۱۴- حلقه در گوش بودن ………………………………. ۱۱۲
 • ۴-۳-۱۵- دل خون شدن………………………….. ۱۱۲
 • ۴-۳-۱۶- دلق مرقع………………………………………….. ۱۱۲
 • ۴-۳-۱۷- عشق‌بازي آغاز نهادن ……………………………… ۱۱۲
 • ۴-۳-۱۸-عشق و توبه، آبگينه و سنگ…………………….. ۱۱۳
 • ۴-۳-۱۹- گو مباش…………………………………… ۱۱۳
 • ۴-۳-۲۰- دور بودن چشم بد از معشوق………………………… ۱۱۳
 • ۴-۳-۲۱- ساقيا باده بده……………………………. ۱۱۳
 • ۴-۳-۲۲- شب را سحر نبودن…………………………. ۱۱۴
 • ۴-۳-۲۳- گوي لطافت ربودن……………………… ۱۱۴
 • ۴-۳-۲۴- ملامت‌‌گوي بي‌حاصل……………………….. ۱۱۴
 • ۴-۳-۲۵- مفلس و خيال گنح……………………………… ۱۱۵
 • ۴-۳-۲۶- نه من و بس…………………………………………… ۱۱۵
 • ۴-۴- عبارت‌های عربی مشترک………….. ………۱۱۵
 • ۴-۴-۱- اللّه اللّه………………………………۱۱۵
 • ۴-۴-۲- المنته للْه…………………………….۱۱۶
 • ۴-۴-۳- عفاك اللّه ………………………….۱۱۶
 • ۴-۴-۴- علي‌ الخصوص……………………..۱۱۶
 • ۴-۴-۵-علي الصباح…………………………………. …۱۱۷

 

 • فصل پنجم: مشتركات محتوايي در غزل‌هاي سعدي و كمال خنجدي
 • ۵-۱- مشتركات محتوايي در غزل‌هاي سعدي و كمال خنجدي………………. …۱۱۹
 • ۵-۱-۱- از دوست به دشمن شكايت نبردن………………………. …۱۲۰
 • ۵-۱-۲- آزادي عاشق در بند معشوق بودن است ……………… …۱۲۰
 • ۵-۱-۳- ازلي بودن عشق …………………………………… …۱۲۱
 • ۵-۱-۴- آفت به همراه داشتن تأخير……………………………… ۱۲۲
 • ۵-۱-۵- با وجود يار از همه عالم فراغ داشتن………………… ۱۲۲
 • ۵-۱-۶- بر كنار از بلا حال گرفتار بلا را نمي‌داند………………. …۱۱۲۳
 • ۵-۱-۷- به پايان آمدن دفتر و باقي بودن حكايت……………………. ۱۲۳
 • ۵-۱-۸- بي پروايي عاشق………………………………….. …۱۱۷
 • ۵-۱-۹- بي وفايي معشوق و وفاداري عاشق………………………….. ..۱۲۴
 • ۵-۱-۱۰- تبديل شدن خاك عاشق به سبو………………………. ۱۲۴
 • ۵-۱-۱۱- تسليم كامل در برابر معشوق……………………… ..۱۲۵
 • ۵-۱-۱۲- تقدير گرايي…………………………… .۱۲۵
 • ۵-۱-۱۳- جان افشاندن به پاي دوست ……………………… .۱۲۷
 • ۵-۱-۱۴- جمال يار نشانه‌ي صنع الهي است…………….. .۱۲۷
 • ۵-۱-۱۵- چشم دوختن به تير معشوق …………………………. .۱۲۸
 • ۵-۱-۱۶- حاجت نبودن به شمع با وجود چهره‌ي يار……………….. ۱۲۸
 • ۵-۱-۱۷- حاجت مشاطه نيست روي دلارام را……………………… ۱۲۹
 • ۵-۱-۱۸-حاصل جهان صحبت يار و در نظر بودن اوست……………… ۱۲۹
 • ۵-۱-۱۹- حقير بودن دل به عنوان خانه‌ي معشوق………………….. ۱۳۰
 • ۵-۱-۲۰- حقير بودن جان به عنوان تحفه‌اي براي جانان……………… ۱۳۰
 • ۵-۱-۲۱- خاموش نبودن بلبل در ايام گل…………………………. ۱۳۱
 • ۵-۱-۲۲- خجلت بردن گل از ديدن رخ يار………………….. ۱۳۲
 • ۵-۱-۲۳- خجلت بردن ماه از ديدن روي يار……………………… ۱۳۲
 • ۵-۱-۲۴- خراج بر خراب نوشتن…………………………………… ۱۳۳
 • ۵-۱-۲۵- خيال يار پيوسته در نظر بودن…………………… ۱۳۳
 • ۵-۱-۲۶- درد يار را درمان دانستن………………………. ۱۳۴
 • ۵-۱-۲۷- دل‌ربايي غمزه…………………………………….. ۱۳۴
 • ۵-۱-۲۸- دوستان به جاي بوستان……………………………. ۱۳۵
 • ۵-۱-۲۹- ذره سان بودن عاشق در مقابل خورشيد معشوق…………… ۱۳۶
 • ۵-۱-۳۰- رنج كشيدن و گنج يافتن………………………….. ۱۳۷
 • ۵-۱-۳۱- رنگ رخساره خبر از حال درون مي‌دهد………………….. ۱۳۷
 • ۵-۱-۳۲- زلف و خال يار را دام و دانه پنداشتن………………….. ۱۳۸
 • ۵-۱-۳۳- زنده شدن مرده با آمدن يار ………………………… ۱۳۸
 • ۵-۱-۳۴- ساختن تصاوير زيبا به وسيله‌ي وصف‌هاي متعدد ابروي يار ………………….. ۱۳۹
 • ۵-۱-۳۵- شهد پنداشتن زهر از دست خوبان …………………. ۱۳۹
 • ۵-۱-۳۶- صبر از معشوق نداشتن………………….. ۱۴۰
 • ۵-۱-۳۷- طاقت فراق نداشتن…………………. ۱۴۱
 • ۵-۱-۳۸- غماز بودن اشك………………………….. ۱۴۱
 • ۵-۱-۳۹- غنيمت شمردن وقت …………………………… ۱۴۲
 • ۵-۱-۴۰- فايده‌ي بينايي ديدن يار است…………………………. ۱۴۳
 • ۵-۱-۴۱- فراواني اشك……………………………… ۱۴۳
 • ۵-۱-۴۲- فتنه‌گري معشوق……………………. ۱۴۴
 • ۵-۱-۴۳- قدر روز وصال را دانستن……………………………. ۱۴۴
 • ۵-۱-۴۴- كشته‌ي عشق تاوان ندارد……………… ۱۴۵
 • ۵-۱-۴۵- كشته‌ي عشق زنده‌ي جاويد………………… ۱۴۵
 • ۵-۱-۴۶- گرفتاري دل عاشق در زلف معشوق…………………. ۱۴۶
 • ۵-۱-۴۷- لازم بودن مال و زر براي وصال…………………… ۱۴۶
 • ۵-۱-۴۸- مست رخ ساقي بودن به جاي مي……………………. ۱۴۷
 • ۵-۱-۴۹- ملازمت و پيوستگي عاشق بر آستان معشوق تا وقت جان دادن…….. ۱۴۷
 • ۵-۱-۵۰- ناچيز بودن دهان معشوق …………… ۱۴۸
 • ۵-۱-۵۱- نشنيدن پند به خاطر گوش دادن به نواي موسيقي………………. ۱۴۹
 • ۵-۱-۵۲- نصيحت نپذيرفتن…………………………………….. ۱۴۹
 • ۵-۱-۵۳- نقش رخ يار خط مسخ بر خوبان چين كشد……………….. ۱۵۰
 • ۵-۱-۵۴- نظر بازي…………………………………….. ۱۵۰
 • ۵-۱-۵۵- وارد شدن بخت با ورود يار ……………………… ۱۵۳
 • ۵-۱-۵۶- يار و صحبت او برتر از بهشت بدين است……………… ۱۵۴
 • ۵-۲- اختلاف نظر در محتوا…………………………………….. ۱۵۴ُ

 

 • فصل ششم: مشتركات بديعي و بياني در غزليّات سعدي و كمال خجندي
 • ۶- مشتركات بديعي و بياني در غزليات سعدي و كمال خجندي…………… ۱۶۰
 • ۶-۱- صنايع بديع لفظي…………………………… ۱۶۱
 • ۶-۱-۱-۰جناس تام…………………………………… ۱۶۱
 • ۶-۱-۲-۰تكرار ……………………………………………. ۱۶۳
 • ۶-۱-۳-۰موازنه و مماثله……………………………………… ۱۶۴
 • ۶-۲-۰صنايع بديع معنوي ……………………………. ۱۶۴
 • ۶-۲-۱-۰تضاد………………………………….. ۱۶۴
 • ۶-۲-۲-۰ايهام ………………………………………. ۱۶۶
 • ۶-۲-۳-مراعات النظير……………………………………… ۱۶۸
 • ۶-۲-۴-تجاهل العارف……………………………… ۱۶۹
 • ۶-۲-۵-حس‌آميزي……………………………………… ۱۷۱
 • ۶-۲-۶- متناقض نمايي……………………………. ۱۷۲
 • ۶-۲-۷- اغراق…………………………………… ۱۷۳
 • ۶-۲-۸-تلميح……………………………… ۱۷۴
 • ۶-۳- صنايع بياني………………………………….. ۱۷۵
 • ۶-۳-۱- تشبيه ………………………………………. ۱۷۵
 • ۶-۳-۲- تشبيه مركب………………………………….. ۱۷۷
 • ۶-۳-۳- تشبيه مضمر………………………………… ۱۷۷
 • ۶-۳-۴- تشبيه تفضيل………………………………… ۱۷۸
 • ۶-۳-۵- اضافه‌ي تشبيهي…………………………………… ۱۷۸
 • ۶-۳-۶- استعاره………………………………….. ۱۸۰
 • ۶-۴-۷- تمثيل……………………………………… ۱۸۱
 • ۶-۳-۸- مجاز……………………………………. ۱۸۲
 • ۶-۳-۹- كنايه …………………………………… ۱۸۴
 • فصل هفتم : نتيجه گيري
 • نتيجه‌گيري………………………………… ۱۸۷
 • پيشنهادها ………………………………………… ۱۹۰

 

 • منابع و مآخذ……………………………………. ۱۹۱

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0