بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.

از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری

 

 اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

 فهرست بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

 • مقدمه. ۱
 • بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق. ۷
 • فصل اول: کلیات. ۸
 • مبحث اول: مفهوم استخدام. ۸
 • گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام. ۸
 • گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام. ۱۱
 • گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام. ۱۱
 • مبحث دوم: زمینه فهم استخدام. ۱۵
 • گفتاراول: نظم. ۱۸
 • گفتاردوم:  بروکراسی. ۲۰
 • مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام. ۲۲
 • گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی. ۲۲
 • گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)   ۲۶
 • گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت. ۲۷
 • گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی. ۲۸
 • گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق. ۲۹
 • گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی. ۳۰
 • گفتارهفتم: اصل انضباط اداری. ۳۰
 • گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان. ۲۸
 • مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی. ۳۱
 • فصل دوم: تعاریف ومفاهیم. ۳۲
 • مبحث اول: حقوق اداری. ۳۲
 • مبحث دوم: اداره. ۳۷
 • مبحث سوم: استخدام. ۳۴
 • مبحث چهارم: مستخدم. ۳۹
 • گفتاراول: مستخدم عمومی. ۴۰
 • گفتاردوم: مستخدم دولت. ۴۱
 • مبحث پنجم: دستگاه اجرایی. ۴۳
 • گفتاراول: وزارتخانه. ۴۴
 • گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)   ۴۶
 • مبحث ششم: پست سازمانی. ۵۰
 • مبحث هفتم: شغل. ۴۶
 • مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. ۴۷
 • گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. ۵۳
 • گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. ۵۴
 • مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی. ۴۸
 • بررسی تطبیقی استخدام
 • بررسی تطبیقی استخدام
 • بررسی تطبیقی استخدام
 • گفتاراول: امورحاکمیتی. ۴۸
 • گفتاردوم: امورتصدی. ۵۷
 • مبحث دهم: ورود به خدمت. ۵۳
 • بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک. ۶۲
 • فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی. ۶۳
 • مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی. ۶۳
 • مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری. ۶۴
 • گفتاراول:مقامات مستثنی شده. ۶۵
 • گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده. ۶۵
 • گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده. ۶۷
 • مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری. ۶۸
 • گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده. ۶۸
 • فصل دوم:ورودبه خدمت. ۶۹
 • مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت. ۶۹
 • گفتاراول:درقانون استخدام کشوری. ۶۲
 • گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری. ۷۰
 • گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت. ۷۲
 • بنداول:شرط سنی. ۷۲
 • بررسی تطبیقی استخدام
 • بررسی تطبیقی استخدام
 • بررسی تطبیقی استخدام
 • بنددوم:تابعیت. ۷۴
 • بندسوم:انجام خدمت وظیفه. ۶۷
 • بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. ۷۵
 • بندپنجم:عدم فسادعقیده. ۶۸
 • بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ۶۸
 • بندهفتم:تحصیل. ۶۹
 • بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی. ۷۰
 • بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است   ۷۸
 • بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱
 • بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   ۷۱
 • بنددوازدهم:سایرموارد. ۸۰
 • مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت. ۷۴
 • گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی. ۸۳
 • گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی. ۷۵
 • گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود. ۷۶
 • مبحث سوم:رسیدگی به شکایات. ۷۷
 • فصل سوم:انواع مستخدمان. ۸۶
 • مبحث اول:مستخدم رسمی. ۸۶
 • گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی. ۸۷
 • گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی. ۸۰
 • مبحث دوم:مستخدم پیمانی. ۸۱
 • گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی. ۸۳
 • بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی. ۸۴
 • بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی. ۸۶
 • گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی. ۸۸
 • بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. ۸۹
 • بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی. ۹۲
 • گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری. ۹۳
 • مبحث سوم:سایرمستخدمان. ۹۵
 • گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد). ۹۵
 • گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. ۹۶
 • گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. ۹۶
 • فصل چهارم:حقوق مستخدمان. ۹۷
 • مبحث اول:حقوق مادی. ۹۷
 • گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه). ۹۸
 • بنداول:درقانون استخدام کشوری. ۹۸
 • بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری. ۱۰۰
 • گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. ۱۰۳
 • بنداول: درقانون استخدام کشوری. ۱۰۳
 • بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری. ۱۰۶
 • مبحث دوم:حقوق غیرمادی. ۱۱۲
 • گفتاراول:حقوق مدنی. ۱۱۲
 • گفتاردوم:حقوق سیاسی. ۱۱۲
 • بنداول:آزادی عقیده وبیان. ۱۱۲
 • بنددوم:حق تشکل کارمندی. ۱۲۶
 • گفتارسوم:حق حمایت قضایی. ۱۱۴
 • گفتارچهارم:حق مرخصی. ۱۱۴
 • بنداول:مرخصی استحقاقی. ۱۲۷
 • بنددوم:مرخصی استعلاجی. ۱۲۸
 • بندسوم:مرخصی بدون حقوق. ۱۲۸
 • نتیجه گیری. ۱۲۹
 • منابع وماخذ   ۱۲۰

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0