بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان : پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش مديريت مالی

بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان : پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش مديريت مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش  مديريت مالی و با عنوان بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان:

برق به عنوان صنعت زير بنايي در فرآيند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه هاي مختلف فراهم مي سازد. تنوع بخشي به منابع توليد برق نيز از الويت اول اين صنعت است. از اين رو پژوهش حاضر سعي در مقايسه بهای تمام شده يک کيلو وات ساعت توليد برق با مولد هاي سيکل ترکيبي، گازي، بخار و بادي در نيروگاه هاي استان گيلان با نام نيروگاه سيکل ترکيبي گيلان، نيروگاه گازي و بخار با نام شهيد بهشتي لوشان و نيروگاه برق بادي سبز منجيل دارد. روش تحقيق اين پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با توجه به اينکه با يک چها چوب نظری آغاز می شود و سپس از يافته های استنتاج به عمل می آيد روش فرضی قياسی خوانده می شود.

براي اين منظور اطلاعات لازم از طريق مطالعه کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود در نيرو گاه هاي فوق و همچنين با همکاري دفتر فني مبني بر ارائه اطلاعات توليد، جمع آوري گرديد. پس از بررسي هاي به عمل آمده، هزينه هاي توليد نيروگاه هاي فوق استخراج شده از صورت هاي مالي، و مقدار توليد در سال هاي مورد بررسي باروش هاي آماري  مناسب و معيار هاي سنجش بهاي تمام شده يک واحد برق توليد شده در سه نيرو گاه فوق اقدام شد. نتايج حاصله گويای اين مطلب است که طي سال هاي مورد بررسي، بهای تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد سيکل ترکيبي، کمتر از ساير مولد ها بوده و بهای تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد گازي با اختلاف کمی، نزديک به بهاي تمام شده سيکل ترکيبي است. در مولد بخار نيز با تطبيق هزينه هاي توليد بخار با ساير مولد هاي توليد، منتج به بالا بودن هزينه هاي توليد اين مولد نسبت به ساير مولد هاي مي باشد. و در نهايت بهاي تمام شده مولد بادي بيشتر از ساير مولد ها است و دليل آن نيز از وضعيت اقليمي، جغرافيايي و آب و هوايي است که مولد باد به آن وابسته است.

طبيعي است که اين محدوديت توليد باعت عدم استفاده از ظرفيت کامل مولد هاي بادي شده و با توجه به ماهيت هزينه توليد برق که جزء هزينه های ثابت هستند، موجب افزايش  بهای تمام شده توليد برق مي گردد. براي محاسبه يافته هاي تحقيق و استنباط آماري  اقدام به محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمونه آماري  نموده و براي محاسبات آماری ازآنجائي که فقط يک عامل يعني (شيوه توليد)را عامل تاثير گذار بر متغير وابسته ( بهای تمام شده توليد برق) مورد بررسي قرار مي دهد لذا از تحليل  واريانس يک عامله ANOVA استفاده شد.و تي ستودنت (student’s t-test) براي پيش بيني تغييرات و تطبيق يک متغير براساس متغير ديگر استفاده مي شود.

کلمات کليدي : بهای تمام شده ، کيلو وات ساعت برق، مولد هاي برق سيکل ترکيبي، مولد هاي برق گاز، مولد هاي برق بخار، مولد هاي برق باد.

ضرورت و انگيزه پژوهش:

از جمله ابزارهاي مديريت در برنامه ريزي و کنترل و حرکت در مسير اهداف عاليه سازمان و دسترسي به اطلاعات جهت پيش بيني هاي آتي، بودجه بندي ودر نهايت تصميم گيري مي باشد. بررسي نحوه عملکرد و سطح کارايي شرکت هاي مديريت توليد برق از بعد قيمت تمام شده برق، آنهم با وجود شيوه هاي مختلف توليد يعني سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي با يک روش به صرفه توليدي، لازم به نظر مي رسد. چه بسا که با تشخيص و استقرار يک روش مناسب توليدي، زمينه رسيدن به ابزارهاي مناسب مديريتي جهت تصميم گيري و برنامه ريزي تا رفع بحران از اين صنعت را فراهم مي سازد. همچنين صنعت برق ايران که يک صنعت کلان محسوب شده و از زير ساخت هاي توسعه اقتصادي مي باشد اتخاذ يک روش مناسب و با صرفه اقتصادي جهت توليد برق از بين روش هاي موجود مي تواند منجر به حفظ منابع ملي شود. اولين گام در تصميم گيري نسبت به اين مساله، تعيين روش توليدي است که شامل قيمت تمام شده بهينه از نظر مالي باشد(سيف الهي، ۱۳۸۲).

از ديدگاه مالي روش بهينه توليد در صنعت حفظ راندمان است، براي کسب راندمان توليد مي بايست هزينه هاي توليد را کاهش داد  و از طرفي مقدار توليد را نيز افزايش داد، با توجه به اينکه تجهيزات توليد برق توان توليدي ثابت دارند امکان افزايش توليد وجود ندارد و با توجه به ماهيت ثابت هزينه ها در نيروگاه هاي توليد برق، امکان کاهش هزينه ها وجود ندارد زيرا در صنعت برق با توجه به قوانين تدوين شده و ساختار منظم اين صنعت انعطاف پذيري هزينه ها در اين صنعت را غير ممکن نموده است. اين محدوديت باعث گرديده که حفظ راندمان در فرآيند توليد ممکن نشود اما مي توان با انتخاب شيوه هاي توليد با تجهيزات با راندمان، متنوع نمودن و تغيير منابع توليد از سوخت هاي فسيلي به منابع تجديد پذير به اين هدف دست يافت.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده :

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲ بيان مسئله پژوهش……………۲

۱-۳ ضرورت و انگيزه پژوهش    ۲

۱-۴ اهداف پژوهش    ۳

۱-۵ بيان موضوع تحقيق  ۴

۱-۶ فرضيه اصلي (کل) ۴

۱-۸ روش جمع آوري  اطلاعات   ۴

۱-۹  مدلهاي آماري  در تحليل داده ها ۵

۱-۱۰ تحليل واريانس    ۵

۱-۱۱ قلمرو زمانی تحقيق  ۶

۱-۱۲ قلمرو مکانی تحقيق  ۶

۱-۱۳ تعاريف مفهومی و عملياتی تحقيق  ۶

فصل دوم: مرور منابع و ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

۲-۱-۱ بخش اول تعريف حسابداري  ۹

۲-۱-۲ ضرورتهاي حسابداري ……………. ..۱۰

۲-۱-۳ موضوع حسابداري   ۱۰

۲-۱-۴  حسابداري و تحولات تکنولوژي   ۱۱

۲-۱-۵ تاريخچه حسابداري   ۱۲

۲-۱-۶ حسابداري در ايران  ۱۴

۲-۱-۷ زمينه هاي کاري حسابداري بهاي تمام شده ۱۵

۲-۱-۹ اهميت حسابداري بهاي تمام شده ۱۵

۲-۱-۱۰ كاربرد حسابداري بهاي تمام شده ۱۶

۲-۱-۱۲ دايره هزينه يابي   ۱۶

۲-۱-۱۳ کالاي ساخته شده ۱۶

۲-۱-۱۳ کالاي در جريان ساخت    ۱۶

۲-۱-۱۶ اجزاء و عوامل بهاي تمام شده ۱۷

۲-۱-۱۷ مواد اوليه  ۱۷

۲-۱-۲۰ دستمزد  ۱۷

۲-۱-۲۳ سربار توليد  ۱۸

۲-۱-۲۶ مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده ۱۹

۲-۱-۲۷ سيستم اطلاعات حسابداري صنعتي  ۲۰

۲-۱-۲۹گزارشات درون سازماني   ۲۱

۲-۱-۳۰ گزارشهاي برون سازماني   ۲۱

۲-۱-۳۱ انواع هزينه يابي   ۲۲

۲-۱-۳۳ تفاوت حسابداري بهاي تمام شده (صنعتي) با حسابداري مالي  ۲۳

۲-۱-۳۴ تفاوت هاي حسابداري مديريت با حسابداري مالي  ۲۴

۲-۱-۳۵ حسابداري مالي   ۲۴

۲-۱-۳۶ حسابداري دولتي   ۲۵

۲-۱-۳۷ حسابداري مديريت    ۲۵

۲-۱-۳۹ مربوط بودن(relevance)  ۲۶

۲-۱-۴۰ به موقع بودن(timeliness)  ۲۶

۲-۱-۴۱ صحيح بودن(accuracy)  ۲۷

۲-۱-۴۲ قابل مقايسه بودن(comparability) 27

۲-۱-۴۳ اهميت    ۲۷

۲-۱-۴۵ تصميم گيرندگان درون سازماني  ۲۹

۲-۱-۴۶ برنامه ريزي(planning)  ۲۹

۲-۱-۴۷ تهيه بودجه(budgeting)  ۳۰

۲-۱-۴۸ کنترل (controlling)  ۳۰

۲-۱-۴۹تصميم گيري در مورد قيمت هاي فروش(pricing decisions) 31

۲-۱-۵۰ مديريت موجوديها(inventory management) 31

۲-۱-۵۱ بودجه بندي سرمايه اي(capital budgeting) 31

۲-۱-۵۲ تصميم گيرندگان برون سازماني  ۳۲

۲-۱-۵۳ آشنايي با مفاهيم حسابداري در صنعت برق  ۳۳

۲-۱-۵۴ تهيه صورتهاي مالي شرکت توانير…  ….۳۵

۲-۱-۵۶ روش متحدالشکل حسابداري…………۳۶

بخش دوم………………۳۷

۲-۲-۱ مروري بر سيستم متحدالشکل مالي توانير  ۳۷

۲-۲-۲  تاسيسات برق  ۴۰

بخش سوم..………..۵۳

۲-۳-۱ مروري بر روشهاي توليد برق..   ۵۳

۲-۳-۴ کار  ۵۴

۲-۳-۵ وزارت نيرو و انرژي الکتريکي   ۵۵

۲-۳-۶ طبقه‌بندي نيرو گاه ها ۵۷

۲-۳-۱۳ نيروگاههاي انرژي‌هاي تجديد پذير  ۵۹

۲-۳-۱۴ طبقه‌بندي نيرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک   ۶۰

۲-۳-۱۵ توربين  بخار نيروگاه حرارتي  ۶۰

۲-۳-۱۶ سيکل ترکيبي  ۶۲

۲-۳-۲۰ انرژي خورشيدي  ۶۳

۲-۳-۲۱ انرژي زمين‌گرمايي  ۶۴

۲-۳-۲۲ نيروگاه بادي  ۶۴

۲-۳-۲۳ نيروي برق‌آبي  ۶۵

۲-۳-۲۴ نيروگاه آب تلمبه‌اي  ۶۶

۲-۳-۲۵ نيروگاه هسته‌اي  ۶۶

۲-۳-۲۶ تاريخچه صنعت برق در جهان و ايران……  ۶۶

۲-۳-۲۷پيشينه پژوهش    ۶۸

فصل سوم: روش اجرای تحقيق مواد و روش ها

۳-۱ مقدمه  ۷۲

۳-۲ روش اجراي تحقيق  ۷۲

۳-۴ نوع و ماهيت روش تحقيق  ۷۲

۳-۵ شاخص هاي آماري و توصيفي  ۷۳

۳-۸ جامعه آماري  ۷۴

۳-۹ ابزار گردآوري داده ها ۷۴

۳-۱۰ آمار هاي رسمي  ۷۴

۳-۱۳ روايي(validity) 75

۳-۱۴ پايايي(valiability) 75

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق

۴-۱ مقدمه  ۷۸

۴-۲ آزمون شاخص های توصيفی   …۷۸

۴-۳ آزمون Levene  …۷۸

۴-۴ آزمونAnova  ۸۴

۴-۵ آزمون هاي تکميلي  ۸۵

۴-۶ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد گاز  ۸۶

۴-۷  آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد بخار  ۸۷

۴-۸  آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد باد  ۸۹

۴-۹  آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد بخار   ۹۰

۴-۱۰  آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد باد  ۹۱

۴-۱۱  آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد بخار با مولد باد  ۹۳

۴-۱۳ تحليل توصيفي بررسي شاخص هاي توزيع  ۹۵

۴-۱۴ محاسبه چولگي و کشيدگي توزيع داده ها ۹۵

۴-۱۶ تحليل استنباطي  ۹۷

۴-۱۷ آزمون کلموگروف اسميرنوف   ۹۷

۴-۱۸ نمودار هاي تحليلي اکتشافي داده ها (Explore Plots) 97

۴-۲۵ معادل نا پارامتري آزمون هاي t 102

۴-۲۶آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد گاز ۱۰۳

۴-۲۷آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد بخار ۱۰۴

۴-۲۸آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد باد ۱۰۵

۴-۲۹آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد بخار ۱۰۶

۴-۳۰آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد باد ۱۰۷

۴-۳۱آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد بخار با مولد باد ۱۰۸

۴-۳۲آزمون post hoc  مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد ها  ۱۰۹

۴-۳۳جدول نتايج شاخص هاي توصيفي  ۱۱۰

فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها

۵-۱مقدمه……………..۱۱۲

۵-۲نتايج آمار توصيفي……………. ..۱۱۲

۵-۳نتايج آناليز واريانس………………. ..۱۱۲

۵-۴نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و گاز…………..۱۱۲

۵-۵نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و بخار  ………..۱۱۲

۵-۶نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و باد………….۱۱۳

۵-۷نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه گاز و بخار…………۱۱۳

۵-۸نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه گاز و باد……………….۱۱۳

۵-۹نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه بخار و باد…………..۱۱۳

۵-۱۰نتايج آزمون LSDمقايسه دو به دو متغيرها………………..۱۱۴

۵-۱۲نتايج شاخص هاي توصيفي پارامتري و غير پارامتري……………۱۱۵

۵-۱۳پيشنهادات ………………۱۱۶

۵-۱۴پيشنهادات پژو هش هاي آتي ……………۱۱۶

۵-۱۵پيشنهادات براي صنعت برق………………۱۱۷

۵-۱۶محدوديت هاي تحقيق……………..۱۱۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0