بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی : پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق   و با عنوان بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی در ۱۰۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق  قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی:

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  و احکام آن آمده است.

 

پرسش تحقیق

۱) رشوه از منظر فقهی و حقوقی به چه معنا است؟

۲) چه تفاوت و شباهت هایی میان رشوه در فقه امامیه با حقوق ایران وجود دارد؟

۳) بین هدیه و رشوه از لحاظ ماهیت چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 فرضیه های تحقیق

  1. مفهوم رشوه در فقه امامیه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود و در حقوق نیز مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ایران است.
  2. از نظر اکثر فقهای امامیه و حقوق ایران رشوه حرام است و در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و در حقوق مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود.
  3. رشوه به ازای انجام کاری مادی است اما هدیه جهت خشنودی عاطفی است.

 

 اهداف تحقیق

  1. بررسی مصادیق رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران.
  2. مقایسه دیدگاه فقهای مختلف در خصوص رشوه.
  3. مقایسه مفاهیم و مصادیق رشوه و هدیه در فقه امامیه و حقوق ایران.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده  ۱

مقدمه   ۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- طرح تحقیق       ۵

۱-۱-۱- بیان مسئله      ۵

۱-۱-۲- پرسش تحقیق  ۶

۱-۱-۳- فرضیه های تحقیق     ۶

۱-۱-۴- اهداف تحقیق  ۶

۱-۱-۵- سوابق تحقیق  ۶

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق    ۷

۱-۱-۷- روش تحقیق   ۷

۱-۱-۸- فصلهای تحقیق ۷

۱-۱-۹- محدودیت ها و مشکلات         ۸

۱-۲- مفاهیم     ۹

-۱            ۲-۱- معنای لغوی رشوه    ۹

-۱۲-۲- معنای اصطلاحی رشوه         ۹

-۳-۲-۱ منظور از رشوه در حقوق       ۱۲

-۴-۲-۱ تاریخچه رشوه          ۱۳

۱-۲-۵- آثار اجتماعی رشوه     ۱۴

۱-۲-۶- رشوه پدیده شوم اجتماعی        ۱۵

۱-۲-۷- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی   ۱۵

۱-۲-۸- آثار رشوه در اقتصاد   ۱۶

۱-۲-۹- زیان ها و مفاسد رشوه ۱۷

۱-۲-۱۰- راههای جلوگیری از رشوه   ۱۸

۱-۲-۱۱- آیا جامعه ظرفیت اجرای عدالت را دارد       ۱۹

 

فصل دوم : رشوه در فقه امامیه

۲-۱- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه          ۲۲

۲-۲- ادله حرمت رشوه ۲۵

۲-۲-۱-  قرآن  ۲۵

۲-۲-۲-  سنت ( احادیث و روایات)     ۲۹

۲-۲-۳-  اجماع ( نظرات فقها)  ۳۱

۲-۲-۴-  عقل   ۳۲

۲-۳- عناصر تحقق رشوه        ۳۳

۲-۳-۱- مرتشی ۳۴

۲-۳-۲- راشی  ۳۵

۲-۳-۳-رایش   ۳۷

۲-۳-۴-مال الرشوه      ۳۷

۲-۴- مصادیق رشوه در فقه     ۳۸

۲-۴-۱-  هدیه  ۳۸

۲-۴-۲- شک در حرمت هدیه   ۴۰

۲-۴-۳- فرق میان هدیه و رشوه ۴۱

۲-۴-۴- جعل   ۴۳

۲-۴-۵- فرق میان جعل و رشوه ۴۴

۲-۴-۶- هدیه به قاضی ۴۵

۲-۴-۷- رزق   ۴۶

۲-۴-۸- حکم ارتزاق قاضی     ۴۷

۲-۴-۹- فرق اجرت و ارتزاق  ۴۹

۲-۵- حقیقت رشوه      ۴۹

۲-۵-۱- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند   ۴۹

۲-۵-۲- رشوه در غیرحکم      ۵۱

۲-۵-۳- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود    ۵۲

۲-۶- ضمان در رشوه   ۵۲

۲-۷- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا قهری       ۵۴

۲-۸- منشاء رشوه       ۵۶

۲-۹- رشوه در ادارات  ۵۷

۲-۱۰- انواع رشوه اداری       ۵۸

۲-۱۰-۱-  بیع محاباتی ۵۸

۲-۱۰-۲- وجه نقد       ۵۹

۲            -۱۱- اقسام رشوه    ۶۰

۲-۱۱-۱- رشوه اهدایی ۶۰

۲-۱۱-۲- رشوه بیانی   ۶۰

۲-۱۱-۳- رشوه طعامی ۶۱

۲-۱۱-۴- رشوه خیالی یا سیاسی         ۶۱

۲-۱۱-۵- رشوه ناموسی         ۶۲

۲-۱۱-۶- رشوه مادی   ۶۲

۲-۱۲- نتیجه گیری     ۶۳

 

فصل سوم : رشوه در حقوق و در قانون مجازات اسلامی

 

۳-۱- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و  ۶۶

۳-۱-۱- ماده ۵۸۸       ۶۶

۳-۱-۲- ماده ۵۸۹       ۶۷

۳-۱-۳- ماده ۵۹۰       ۶۹

۳-۱-۴- ماده ۵۹۱       ۷۰

۳-۱-۵- ماده ۵۹۲       ۷۱

۳-۱-۶- ماده ۵۹۳       ۷۳

۳-۱-۷- ماده ۵۹۴       ۷۴

۳-۲- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا       ۷۵

۳-۳- عمل مرتکب      ۷۶

۳-۴- مجازات  ۷۷

۳-۵- میزان مجازات جرم رشوه          ۷۸

۳-۶- مجازات واسطه رشاء و ارتشاء   ۷۹

۳-۷- تکرار و تعدد جرم در رشا و ارتشا         ۸۰

۳-۸- عناصر تحقق رشوه در حقوق     ۸۰

۳-۸-۱-  رشاء ۸۱

۳-۸-۲-  رایش ۸۵

۳-۸-۳-  ارتشاء         ۸۶

۳-۹- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء ۸۹

۳-۱۰- مصادیق تمثیلی ارتشاء  ۹۰

۳-۱۱- معامله در مقام رشوه     ۹۲

۳-۱۲- برخوردهای مادی        ۹۳

۳-۱۲-۱-  تعزیر مالی  ۹۳

۳-۱۲-۲- حبس ۹۳

۳-۱۲-۳-  برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل        ۹۳

۳-۱۳- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق   ۹۴

۳-۱۴- نتیجه گیری     ۹۸

فهرست منابع   ۹۹

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0