پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای تخصصی ”  بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ   ”  رشته دندانپزشکی کودکان  با فرمت Word  و در ۱۴۱ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ :

سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با توجه به اینکه اکثر این صدمات در دندانهای قدامی‌روی می‌دهند چند برابر می‌گردد. مطالعات زیادی نشان داده اند که  لیزر کم توان علاوه بر دارا بودن خواص تسکینی وضد التهابی، جریان خون ودرناژ لنفاوی ناحیه را افزایش داده و منجر به افزایش  عملکرد سیستم ایمنی و پرولیفراسیون سلولی میشود. بنابراین میتواند پروسه ترمیم (Healing ) را بطور موثری بهبود دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزانRevascularization  پالپی دندانهای نابالغ Avulsed شده انجام گرفت.

مواد و روش ها جهت انجام مطالعه، ۳۶ دندان نابالغ سگ Extract شده و به طور تصادفی و مساوی در ۹ گروه تحت درمان جایگذاری مجدد قرار گرفتند. در گروه اول  دندان ها بلافاصله پس از کشیده شدن (۴ دقیقه) در ساکت آلوئول جایگذاری مجدد شدند. در گروه دوم دندان ها بلافاصله پس از کشیده شدن (۴ دقیقه) تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه سوم دندان ها پس از کشیده شدن ۳۰ دقیقه در بزاق قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه چهارم دندان ها پس از کشیده شدن و ۳۰ دقیقه نگهداری در بزاق، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه پنجم دندان ها پس از کشیده شدن (۳۰ دقیقه) در آب قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه ششم دندان ها پس از کشیده شدن و ۳۰ دقیقه نگهداری در آب، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه هفتم دندان ها پس از کشیده شدن ۴۵ دقیقه در محیط خشک قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه هشتم دندان ها پس از کشیده شدن و ۴۵ دقیقه نگهداری در محیط خشک، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه نهم دندان ها پس از کشیده شدن و ۴۵ دقیقه نگهداری در محیط خشک، تحت تابش لیزر قرار گرفته و بدون تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در تمام موارد جایگذاری دندان ها بر اساس جدیدترین پروتکل AAPD صورت گرفت. رادیوگرافی از دندان ها قبل از شروع کار و در فواصل یک و دو ماه انجام گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های فیشر دقیق، کای دو دقیق، تی مستقل و کروسکال والیس آنالیز گردید .

یافته ها مقایسه ی کاربرد یا عدم کاربرد لیزر در گروه های با شرایط مختلف جایگذاری، تفاوت آماری معنی داری را از نظر میانگین تعداد عروق، نوع آماس، میزان آماس، درصد بافت جوانه ای، درصد نکروز، درصد ادم، درصد پیوستگی ادنتوبلاستها، درصد فیبروز، میزان الیاف کلاژن در دو گروه تفاوت نشان نداد. هم چنین در ارزیابی رادیولوژیک، کاربرد لیزر در هیچیک از گروه ها تفاوت آماری معناداری از نظر میزان تحلیل خارجی، تحلیل داخلی و محوشدگی پالپ در نتیجه کلسیفیکاسیون نشان نداد.

نتیجه گیری به کارگیری لیزر کم توان ایندیوم-گالیوم-آلومینیم-فسفات در پروسه جایگذاری دندان های نابالغ Avulsed شده اثر معناداری بر پروگنوز بهبودی هیستولوژیک و رادیوگرافیک این دندان ها ندارد.

فهرست مطالب

 • عنوان      i
 • چکيده فارسي …. ii
 • فصل اول:   مروری بر متون و  مقالات
 • ۱-۱-مقدمه       ۱
 • اقدامات اولیه در دندانهای دچار اوالژن در محل حادثه          ۴
 • گایدلاین درمانی برای دندانهای Avulsed با آپکس باز (Apex≥۱mm) 5
 • اقدامات پس از درمان      ۷
 • ۱-۲- مروری بر مقالات  ۲۵
 • ۱-۳-بیان مسئله  ۳۰
 • ۱-۴- اهداف و فرضيات ۳۱
 • فصل دوم: روش‌‌ کار و مواد
 • روش‌‌ کار و مواد ۳۴
 • حجم نمونه      ۳۴
 • معیارهای ورود به مطالعه ۳۵
 • پروتکل بیهوشی ۳۹
 • گروه بندی نمونه ها       ۴۱
 • وایتال پرفیوژن   ۴۸
 • مراحل آماده سازی نمونه ها       ۵۱
 • مدفون سازی در پارافین ۵۲
 • بررسی رادیولوژیک        ۵۷
 • ارزیابی آماری    ۵۸
 • فصل سوم: یافته‌ها
 • یافته‌ها   ۵۸
 • ۳-۱- نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های  Avulsed شده      ۵۹
 • ۳-۲- نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت ۳۰ دقیقه ۶۶
 • ۳-۳- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در بزاق به مدت ۳۰ دقیقه ۷۴
 • ۳-۴- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در محیط خشک به مدت ۴۵ دقیقه         ۸۰
 • ۳-۵- سایر یافته های هیستولوژیک        ۸۸
 • فصل چهارم: بحث
 • بحث……..۹۳
 • ۴-۱- تاثیر کاربرد لیزر بر میزان آنژیوژنز و تعداد عروق خونی به دنبال ری پلنت در دندان های  Avulsed شده……۹۴
 • ۴-۲- تاثیر کاربرد لیزر بر نوع و شدت آماس به دنبال ری پلنت در دندان های  avulsed شده……..۹۵
 • ۴-۳- تاثیر کاربرد لیزر بر پارامترهای ترمیم بافتی شامل وجود بافت جوانه ای، ادم، پیوستگی ادنتو بلاستها، نکروز، فیبروز و اسکار………۹۷
 • ۴-۴- تاثیر کاربرد لیزر برمیزان تولید کلاژن توسط فیبروبلاست ها………..۹۹
 • ۴-۵- تاثیر کاربرد لیزر بر موفقیت رادیوگرافیک ری پلنت دندان های Avulsed  شده………………….۹۹
 • فصل پنجم: نتیجه گیری پيشنهادات
 • نتیجه گیری……..۱۰۳
 • پيشنهادات…………..۱۰۴
 • منابع……………..۱۰۶

 

فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
۲-۱ تقسیم بندی گروههای تحت مطالعه ۴۳
۲-۲ مراحل رنگ آمیزی  H&E ۵۳
۳-۱ توزیع نوع آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله ۶۰
۳-۲ توزيع فراوانی متغیر در گروههای ری پلنت بلافاصله ۶۱
۳-۳ توزیع شدت آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله ۶۳
۳-۴ میزان الیاف کلاژن در گروههای ری پلنت بلافاصله ۶۴
۳-۵ بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای ری پلنت بلافاصله ۶۵
۳-۶ توزیع نوع آماس در گروههای ۳۰ دقیقه درآب ۶۶
۳-۷ توزيع فراوانی متغیر در گروههای ۳۰ دقیقه درآب ۶۷
۳-۸ توزیع شدت آماس در گروههای ۳۰ دقیقه درآب ۷۱
۳-۹ توزیع میزان الیاف کلاژن در گروههای ۳۰ دقیقه درآب ۷۲
۳-۱۰ بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای ۳۰ دقیقه درآب ۷۳
۳-۱۱ توزیع نوع آماس در گروههای  ۳۰ دقیقه دربزاق ۷۵
۳-۱۲ توزيع فراوانی متغیر در گروههای ۳۰ دقیقه دربزاق ۷۶
۳-۱۳ توزیع شدت آماس در گروههای ۳۰ دقیقه دربزاق ۷۷
۳-۱۴ میزان الیاف کلاژن در گروههای ۳۰ دقیقه دربزاق ۷۸
۳-۱۵ بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای ۳۰ دقیقه دربزاق ۷۹
۳-۱۶ توزیع نوع آماس در گروههای ۴۵ دقیقه در محیط خشک ۸۱
۳-۱۷ توزيع فراوانی متغیر در گروههای ۴۵ دقیقه در محیط خشک ۸۲
۳-۱۸ توزیع شدت آماس در گروههای ۴۵ دقیقه در محیط خشک ۸۵
۳-۱۹ میزان الیاف کلاژن در گروههای ۴۵ دقیقه در محیط خشک ۸۶
۳-۲۰ بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای ۴۵ دقیقه در محیط خشک ۸۷

 

فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
۳-۱ توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای ری پلنت بلافاصله ۶۰
۳-۲ توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای ۳۰ دقیقه درآب ۶۶
۳-۳ توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای  ۳۰ دقیقه دربزاق ۷۴
۳-۴ توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای ۴۵ دقیقه در محیط خشک ۷۶

فهرست تصاویر

تصوير تصاویر عنوان صفحه
۲-۱ رادیوگرافی اولیه باز بودن اپکس ها را نشان میدهد ۳۸
۲-۲ دستگاه لیزر کم توان ۳۹
۲-۳ نگهداری دندان در محیط­های مختلف ۴۰
۲-۴ تابش لیزر به دندان ۴۴
۲-۵ تابش لیزر به ساکت آلوئول ۴۴
۲-۶ نحوه اسپلینت گذاری ۴۵
۲-۷ مراحل اسپلینت کردن با سیم و کامپوزیت ۴۶
۲-۸ اسپلینت نهایی ۴۷
۲-۹ بررسی اکلوژن نهایی ۴۸
۲-۱۰ مقایسه های رادیوگرافیک در فواصل زمانی ۰، ۱ و ۲ ماهه ۴۹
۲-۱۱ وایتال پرفیوژن ۵۰
۲-۱۲ تهیه بلوک فکی ۵۱
۳-۱ فیبروز و عروق خونی و اسکار ۶۲
۳-۲ نئوواسکولاریزاسیون عروق خونی ۶۷
۳-۳ ادم ۷۰
۳-۴ نکروز پالپی ۸۳
۳-۵ الیاف کلاژن ریم ادنتوبلاستی ۸۴
۳-۶ آماس شدید ۸۵
۳-۷ استئودنتین ۸۹
۳-۸ نفوذ استخوان از انتهای اپکس ۹۰
۳-۹ نمای کرونالی تر از شکل ۸-۳ ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0