بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند.

در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات ۹۲ شرکت را بین سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.

واژگان کلیدی:

تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل

فهرست بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات پژوهش۱ – بررسی تغییر حسابرس
 • ۱-۱) مقدمه۳
 • ۱-۲) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش۳
 • ۱-۲-۱) ساختار هیات مدیره۴
 • ۱-۲-۱-۱) حضور مديران غير موظف در هيات مديره ۵
 • ۱-۲-۱-۲)اندازه هئیت مدیره۵
 • ۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره۵
 • ۱-۲-۲) ساختار مالکیت۵
 • ۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی۶
 • ۱-۲-۲-۲) مالکان عمده ۶
 • ۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران۶
 • ۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی۶
 • ۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن۷
 • ۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان۸
 • ۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش۹
 • ۱-۴) هدف پژوهش۱۰
 • ۱-۴-۱) اهداف کاربردی۱۱
 • ۱-۵) سئوالات تحقيق۱۱
 • ۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش۱۱
 • ۱-۷) متغیرها پژوهش۱۳
 • ۱-۸) جنبه نوآوري پژوهش ۱۳
 • ۱-۹) روش تحقيق۱۳
 • ۱-۱۰) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني)۱۳
 • ۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی۱۳
 • ۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی۱۳
 • ۱-۱۰-۳) قلمرو زمانی ۱۳
 • ۱-۱۱) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۴
 • ۱-۱۲) تعریف عملیاتی متغیرها۱۴
 • ۱-۱۳) ساختار پژوهش۱۵
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 • ۲-۱) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار۱۷
 • ۲-۱-۱) مقدمه:۱۷
 • ۲-۱-۲) تقاضا برای خدمات حسابرسی ۱۶
 • ۲-۱-۳) انتخاب حسابرس ۱۶
 • ۲-۱-۴) تغییر حسابرس ۱۷
 • ۲-۱-۵) هزینه های تغییر در حسابرس۱۷
 • ۲-۱-۶) دلایل تغییر حسابرس ۱۸
 • ۲-۱-۶-۱) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی۱۸
 • ۲-۱-۶-۲)ضعف کنترلهای داخلی ۱۸
 • ۲-۱-۶-۳)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ۱۹
 • ۲-۱-۶-۴) ارائه مجدد صورتهای مالی ۱۹
 • ۲-۱-۶-۵)عدم توافق در مورد اصول حسابداری ۱۹
 • ۲-۱-۶-۶) اتکا نکردن به مدیریت۱۹
 • ۲-۱-۶-۷)اظهارنظر مشروط ۱۹
 • ۲-۱-۶-۸)افزایش دامنه حسابرسی ۲۰
 • ۲-۱-۶-۹) تغییرات مدیریت ۲۰
 • ۲-۱-۶-۱۰) اقدامات غیر قانونی ۲۰
 • ۲-۱-۶-۱۱)محدودیت منابع ۲۰
 • ۲-۱-۶-۱۲) ورشکستگی ۲۰
 • ۲-۱-۶-۲) ادغام    ۲۱
 • ۱-۱۳-۶-۱-۲) ادغام صاحبکاران:  ۲۱
 • ۲-۱۳-۶-۱-۲) ادغام موسسه های حسابرسی۲۱
 • ۱۴-۶-۱-۲) رشد شرکت ۲۱
 • ۷-۱-۲) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت ۲۱
 • ۸-۱-۲) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل۲۲
 • ۱-۸-۱-۲) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس ۲۲
 • ۲-۸-۱-۲) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس ۲۳
 • ۳-۸-۱-۲) رویدادهای قابل گزارش ۲۳
 • ۹-۱-۲) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر۲۳
 • ۱-۹-۱-۲) تغيير اجباري حسابرس ۲۳
 • ۲-۹-۱-۲) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن۲۵
 • ۱-۲-۹-۱-۲) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:۲۶
 • ۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر ۲۷
 • ۱-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي۲۸
 • ۲-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي۲۹
 • ۳-۱۰-۱-۲) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي۲۹
 • ۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی۳۰
 • ۱-۲-۲) تعاریف حاکمیت شرکتی۳۰
 • ۲-۲-۲) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی۳۲
 • ۱-۲-۲-۲) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي )۳۲
 •  ۱-۱-۲-۲-۲) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)۳۳
 • ۲-۲-۲-۲) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)۳۳
 • ۱-۲-۲-۲-۲) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)۳۳
 • ۳-۲-۲-۲) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني۳۴
 • ۳-۲-۲) تئوري هاي حاكميت شركتي۳۴
 • ۱-۳-۲-۲) تئوری هزینه معاملات ۳۴
 • ۲-۳-۲-۲) تئوري نمايندگي۳۴
 • ۳-۳-۲-۲) تئوري ذينفعان۳۵
 • ۴-۳-۲-۲) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی۳۵
 • ۱-۴-۲-۲) مدل مالی۳۶
 • ۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی۳۶
 • ۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع۳۶
 • ۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی۳۷
 • ۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی۳۷
 • ۱-۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس۳۹
 • ۱-۱-۵-۲-۲) ساختار هیات مدیره۴۱
 • ۲-۱-۵-۲-۲) کمیته هاي هیات مدیره۴۲
 • ۳-۱-۵-۲-۲) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها۴۲
 • ۴-۱-۵-۲-۲) استقلال مدیر۴۳
 • ۵-۱-۵-۲-۲) دبیر هیات مدیره۴۳
 • ۶-۱-۵-۲-۲) اعضاي مشترك هیات مدیره۴۳
 • ۷-۱-۵-۲-۲) تعهد مالکیت سهام۴۳
 • ۸-۱-۵-۲-۲) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره۴۳
 • ۹-۱-۵-۲-۲) حضور در جلسات۴۳
 • ۶-۲-۲) الگوهای حاکمیت شرکتی۴۴
 • ۱-۶-۲-۲) الگوی مبتنی بر بازار۴۴
 • ۲-۶-۲-۲) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط۴۴
 • ۳-۶-۲-۲) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار۴۵
 • ۴-۶-۲-۲) الگوی نو ظهور۴۵
 • ۷-۲-۲) مکانیزم حاكميت شركتی۴۶
 • ۸-۲-۲) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی۴۸
 • ۱-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران نهادی۴۸
 • ۲-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران عمده۴۹
 • ۱-۲-۸-۲-۲) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران۴۹
 • ۳-۸-۲-۲) مالکیت هیات‌مدیره۵۰
 • ۴-۸-۲-۲)  دولتی و خصوصی۵۱
 • ۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد۵۱
 • ۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی۵۳
 • ۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی۵۳
 • ۲-۹-۲-۲) حقوق و مزایای مدیران۵۴
 • ۳-۹-۲-۲) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره۵۴
 • ۴-۹-۲-۲) اندازه هیات‌مدیره۵۵
 • ۱۰-۲-۲) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری۵۵
 • ۱-۱۰-۲-۲) اطلاعات حسابداري مالی۵۶
 • ۲-۱۰-۲-۲) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي۵۷
 • ۳-۱۰-۲-۲) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت۶۰
 • ۱۱-۲-۲) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی۶۰
 • ۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی۶۲
 • ۳-۲) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران۶۳
 • ۱-۳-۲) مقدمه۶۳
 • ۲-۳-۲) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري۶۴٫
 • ۳-۳-۲) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود۶۴
 • ۴-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود۶۶
 • ۵-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود۶۶
 • ۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود۶۶
 • ۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت۶۶
 • ۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود۶۸
 • ۴-۲) بخش چهارم: پیشینه پژوهش۷۰
 • ۱-۴-۲) پژوهش های داخلی۷۰
 • ۲-۴-۲) پژوهش های داخلی۷۳
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق – بررسی تغییر حسابرس
 • ۱-۳) مقدمه۷۶
 • ۲-۳) اهداف تحقيق۷۶
 • ۱-۲-۳) هدف كاربردي۷۶
 • ۳-۳) سؤالات تحقیق۷۷
 • ۴-۳) فرضیه های تحقیق۷۷
 • ۵-۳) متغیرها و مدلهای تحقیق۷۸
 • ۱-۵-۳) متغیرهای پژوهش۷۸
 • ۲-۵-۳) مدلهای پژوهش۷۹
 • ۶-۳) روش تحقیق۸۰
 • ۷-۳) قلمرو تحقیق۸۰
 • ۱-۷-۳) قلمرو مکانی ۸۰
 • ۲-۷-۳) قلمرو زمانی۸۰
 • ۳-۷-۳) قلمرو موضوعی۸۰
 • ۸-۳) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه۸۰
 • ۱-۸-۳) شرکتهای نمونه۸۱
 • ۹-۳) روش جمع آوری اطلاعات۸۲
 • ۱۰-۳) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها۸۲
 • ۱-۱۰-۳)تعوض حسابرس۸۲
 • ۲-۱۰-۳) سایر متغیرهای پژوهش۸۲
 • ۱۱-۳) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات۸۳
 • ۳-۱۱-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف۸۴
 • ۳-۱۱-۲) تجزیه و تحلیل رگرسیون۸۴
 • ۳-۱۱-۳) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون۸۵
 • ۳-۱۱-۴) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن)۸۶
 • ۱۲-۳) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق۸۷
 • ۳-۱۲-۱) آزمون فرضيه اول:۸۷
 • ۳-۱۲-۲) آزمون فرضيه دوم:۸۷
 • ۳-۱۲-۳) آزمون فرضيه سوم:۸۸
 • ۳-۱۳) خلاصه فصل۸۸
 •  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها – بررسی تغییر حسابرس
 • ۴-۱) مقدمه۹۰
 • ۴-۲) آمار توصیفی   ۹۰
 • ۴-۳) همبستگی متغیرهای تحقیق   ۹۳
 • ۴-۴) آمار استنباطی     ۹۳
 • ۴-۵)آزمون فرضیات۹۳
 • ۴-۵-۱) فرضیه اصلی ۹۳
 • ۴-۶) خلاصه فصل    ۹۶
 • فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری – بررسی تغییر حسابرس
 • ۵-۱) مقدمه     ۹۹
 • ۵-۲) خلاصه تحقیق   ۹۹
 • ۵-۲-۱) خلاصه بیان مساله  ۹۹
 • ۵-۲-۱) خلاصه کل تحقیق    ۱۰۰
 • ۵-۲- ۱-۱) خلاصه روش تحقیق   ۱۰۰
 • ۵-۳) تحلیل فرضیات    ۱۰۰
 • ۵-۳-۱) تحلیل فرضیه اول     ۱۰۰
 • ۵-۳-۲) تحلیل فرضیه دوم     ۱۰۱
 • ۵-۳-۳) تحلیل فرضیه سوم   ۱۰۲
 • ۵-۴) نتیجه گیری کلی   ۱۰۲
 • ۵-۵) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات   ۱۰۳
 • ۵-۵-۱) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند  ۱۰۳
 • ۵-۵-۲) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند   ۱۰۳
 • ۵-۶) پیشنهادات تحقیق۱۰۴
 • ۵-۶-۱) پیشنهادات کاربردی۱۰۴
 • ۵-۶-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی۱۰۵
 • ۵-۷) محدودیت تحقیق  ۱۰۵
 •  منابع فارسی – بررسی تغییر حسابرس    ۱۱۳
 • منابع غیر فارسی۱۱۵
 • چکیده انگلیسی – بررسی تغییر حسابرس ۱۱۶

 

فهرست جداول

 • جدول (۱-۱): متغیرهای پژوهش       ۱۴
 • جدول (۱-۲): تعریف عملیاتی متغیرها            ۱۵
 • جدول (۳-۱): متغیرهای پژوهش       ۸۲
 • جدول(۳-۲):شرکت های نمونه         ۸۵
 • جدول (۳-۳): تعریف عملیاتی متغیرها           ۸۶
 • جدول (۴-۱): تعداد تغییر و عدم حسابرس        ۹۴
 • جدول (۴-۲): آمار توصیفی متغیرها  ۹۸
 • جدول(۴-۳): ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون         ۹۹
 • جدول (۴-۴): خلاصه نتایج آزمون فرضیات    ۱۰۲
 • جدول (۴-۵): خلاصه نتایج فرضیه    ۱۰۴
 • جدول (۵-۱): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول  ۱۰۸
 • جدول (۵-۲): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۰۹
 • جدول (۵-۳): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم           ۱۰۹

 

 

فهرست نمودارها

 • نمودار (۲-۱): سازو کار راهبری شرکتی        ۴۲
 • نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید            ۴۳
 • نمودار (۲-۳): ارکان حاكميت شركتي            ۴۹
 • نمودار(۲-۴): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی   ۵۰
 • نمودار(۲-۵): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد     ۶۲
 • نمودار (۴-۱): نسبت تغییر حسابرس  ۹۴
 • نمودار (۴-۲): گزارش مقبول و غیر مقبول     ۹۵
 • نمودار (۴-۳): وضعیت زیاندهی شرکت          ۹۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0