بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

    امروزه مهم­ترین عاملی که زندگی میلیون­ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگ­هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب­های جبران­ ناپذیری را متحمل می­شوند. میلیون­ها کودک درجنگ­ها درگیر شده ­اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده ­اند. برخی­از قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دسته­ جمعی جان خودرا از دست داده­اند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت­های متعدد در درگیری­های مسلحانه که آنها را در معرض­ گرسنگی یا بیماری قرار می­دهد، رنج می­برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیره­ای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می­گیرند.

پدیده نامیمون جنگ همه­ی حقوق کودکان از جمله حق­ حیات، حق­زندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حق ­پیشرفت و تحصیل­ کودکان را نقض و تهدید می­کند. مطابق گزارش­های جدید مجامع بین ­المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری­ها، کشتن و نقص عضو، هجوم  به مدارس و بیمارستان­ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم­ کردن از دسترسی به کمک­های ­بشردوستانه، مواردی از خشونت­هایی­ است که در مخاصمات­ مسلحانه و درگیری­ها علیه کودکان اعمال می­شود.

کنوانسیون حقوق­ کودک مهم­ترین­ سند بین ­المللی برای حمایت همه ­جانبه از کودکان­ می­باشدکه اساس تفکر بین ­المللی برای بقاء و رشد وحمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده   می­شود وهدفش حفظ جان، مال وحیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا وسایرکسانی ­است که درجنگ شرکت نکرده ­اند، ازآغاز مورد توجه واهتمام دین ­مبین اسلام بوده و دین ­اسلام این هدف­ انسانی را به­ طورجدی مدنظر قرارداده است ودرحالی­که آنچه ما درمخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ­ها کودکان متحمل می­شوند.

کودکان حقوق بسیاری­ازجمله، برخورداری از حق­حیات، آموزش­ وپرورش، سلامت و … را درهر شرایطی دارا می­باشند و همه ­ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هرمخاصمه نیز باید طبق حقوق بین ­الملل بشردوستانه این قوانین وقواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.

واژگان­ کلیدی :کودک، جنگ، حقوق ­اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین ­الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک دراسلام، کنوانسیون حقوق کودک.

 

 اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق)

۱- بیان ­وبررسی حمایت­های انجام شده ازکودکان درحقوق بشردوستانه بین­المللی واسلامی

۲- بررسی کمبودها ونواقص حمایت های بین المللی ازکودکان درمخاصمات

۳- ارائه­ی­پیشنهادهایی­برای­رفع نواقص­موجوددراسنادبین­المللی­مربوط­به­حقوق­کودک­درتعارضات­مسلحانه

فهرست بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

 • م چکیده.۱
 • مقدمه۳
 • الف ـ بیان-مسئله.۵
 • ب ـ سئوال¬های-تحقیق.۵
 • ج – فرضیات تحقیق۶
 • د – اهداف تحقیق۶
 • ه ـ روش-تحقیق۶
 • و ـ ساختارتحقیق.۶
 • فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی.۸
 • گفتاراول : مفهوم جنگ.۹
 • بنداول : جنگ ازدیدگاه¬قرآن واسلام.۹
 • بنددوم : جنگ ازدیدگاه¬حقوق بین-الملل۱۱
 • بندسوم : آثارجنگ۱۳
 • الف: آثارجنگ¬نسبت¬به¬کشورهای-ثالث.۱۴
 • ب: آثارجنگ¬نسبت¬به¬کشورهای-متخاصم۱۴
 • ج: آثارجنگ¬نسبت به¬افرادعادی-(غیرنظامیان)دشمن.۱۵
 • گفتاردوم : مفهوم کودک۱۶
 • بنداول : کودک دراسلام۱۶
 • بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران۱۶
 • بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک۲۲
 • بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها۲۳
 • نتیجه.۲۵
 • فصل دوم : حمایت ازکودکان¬دراسنادوحقوق اسلامی.۲۷
 • گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام.۲۸
 • بنداول : حمایت ازکودکان بی-سرپرست۲۸
 • الف: کودکان¬بی¬سرپرست درآیات-وروایات۲۸
 • ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بی-سرپرست.۲۹
 • ج: سرپرستی¬کودکان ازدیدگاه-فقها۳۰
 • بنددوم : حمایت¬ازکودکان¬درمعرض¬خطرفقروآسیب-دیدگی.۳۱
 • بندسوم : حمایت¬ویژه ازکودکان¬هنگام جنگ.۳۲
 • بندچهارم : حقوق¬هویتی¬کودک-درجامعه۳۲
 • بندپنجم : حق¬حیات کودک¬وجنین-درخانواده۳۳
 • بندششم : ممنوعیت¬خریدوفروش-کودک۳۴
 • گفتاردوم : اسلام وحمایت¬ازکودکان¬دردرگیری¬های-مسلحانه۳۶
 • بنداول : حمایت¬عام¬ازکودکان¬درمخاصمات-مسلحانه۳۸
 • الف: حمایت¬ازکودکان¬درمخاصمات¬ازدیدگاه¬قرآن-ومعصومین(ع).۳۸
 • ب: احکام¬فقهی¬منع¬شرکت¬وکشتن¬کودکان¬وغیرنظامیان-درجنگ۳۹
 • ۱ـ احکام¬فقهی¬منع¬شرکت-اطفال(کودکان)درجنگ۳۹
 • ۲ـ احکام¬فقهی¬منع¬کشتارکودکان-درجنگ۴۰
 • ۳ـ احکام¬بازدارنده¬ازکشتن¬اطفال(کودکان)تبعه¬دشمن-درجنگ.۴۱
 • بنددوم : حمایت¬خاص¬ازکودکان¬درمخاصمات-مسلحانه۴۲
 • الف: ممنوعیت¬تعرض¬به¬کودکان-درجنگ.۴۲
 • ب: ممنوعیت¬سربازگیری¬وشرکت¬مستقیم¬کودکان-درجنگ.۴۳
 • ج: بازگشت¬کودک¬به-خانواده.۴۴
 • گفتارسوم : بررسی¬وضعیت¬وحمایت¬ازکودکان¬¬درگیردرمخاصمات-مسلحانه¬درکشورهای¬اسلامی.۴۵
 • بنداول : حمایت¬ازکودکان¬درکشورهای-اسلامی.۴۵
 • بنددوم : بررسی¬وضعیت¬کودکان¬درکشورهای¬اسلامی¬وآثارتعارضات-مسلحانه¬برآنان.۴۷
 • الف: وضعیت¬کودکان¬وآثارجنگ¬برآنان-درافغانستان۴۷
 • ب: بررسی¬وضعیت¬کودکان¬وتأثیرجنگ¬برآنان-درعراق.۵۰
 • ج: بررسی¬وضعیت¬کودکان¬وآثارجنگ¬برآنان¬درسایرکشورهای-اسلامی.۵۳
 • بندسوم : میثاق حقوق¬کودک-دراسلام.۵۶
 • نتیجه.۵۹
 • فصل سوم : مخاصمات¬مسلحانه¬وحقوق-کودک.۶۱
 • گفتاراول : حقوق¬کودک¬دراسنادبین-المللی۶۲
 • گفتاردوم : بررسی¬اسنادویژه-کودکان۶۳
 • بنداول : یونیسف۶۳
 • بنددوم : کنوانسیون¬حقوق¬کودک¬وپروتکل¬دوم¬-۲۰۰۰۶۵
 • بندسوم : ازاجلاس¬سران¬جهان¬۱۹۹۰تاآخرین¬گزارش-جهانی۲۰۰۷٫۶۶
 • بندچهارم : اسنادمنطقه-ای.۶۸
 • گفتارسوم : حمایت¬های¬بین¬المللی¬ازکودکان¬درمخاصمات-مسلحانه۶۹
 • بنداول : حمایت¬های-عام۷۰
 • بنددوم : حمایت¬های-خاص۷۱
 • الف: تخلیه¬کودکان¬وتأسیس¬مناطق¬ویژه-(پناهگاه)۷۱
 • ب: حمایت¬ازسلامت-کودکان۷۲
 • ج: شناسایی¬،تعیین¬هویت¬وبازگشت¬به-خانواده۷۴
 • د: آموزش¬وپرورش-کودکان.۷۵
 • ه: حمایت ازکودکان¬آواره¬وبی-سرپرست.۷۶
 • و: ممنوعیت¬مجازات¬اعدام¬برای¬کودکان¬ومادران-باردار.۷۷
 • گفتارچهارم : خشونت¬های¬انجام¬شده¬علیه¬کودکان-درجنگ.۷۸
 • بنداول : سربازگیری-کودکان.۷۸
 • بنددوم : تجاوزوخشونت¬جنسی¬علیه¬دختران-وپسران۷۹
 • بندسوم : حملات¬سازماندهی¬شده¬وعمدی¬به¬کودکان-ومدارس..۷۹
 • بندچهارم : بکارگیری¬کودکان¬درعملیات¬های-انتحاری.۸۰
 • نتیجه.۸۱
 • ارزیابی کلی.۸۳
 • منابع۸۵
 • ضمائم.۹۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0