بررسی خشونت عليه زنان و راهكارهای پیشگیری از آن :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی خشونت عليه زنان و راهكارهای پیشگیری از آن

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی خشونت عليه زنان و راهكارهای پیشگیری از آن” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی خشونت عليه زنان و راهكارهای پیشگیری از آن :

زنان نيمي از جامعه ايران را تشكيل داده اند از سويي به جهت پاره اي مناسبات اجتماعي نقش زنان نسبت به مردان در تربيت فرزندان از اهميت بالايي برخوردار است و اگر بخواهيم منصفانه به موضوع بنگريم نقش آنان در استحكام نظام خانواده نيز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدي مردان واقع شده و حقوق آنان ناديده انگاشته شده است .حتي وضعيت پا را فراتر از اين نهاده و قوانيني كه به جهت حمايت از آنان وضع شده كه اغلب توسط مردان تدوين گرديده است جوابگوي حمايت از آنان نمي باشد ، خشونت به عنوان جزيي از ذات وجود انسان در ضمير او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با استفاده از آن واكنش هاي طبيعي از خود بروز داده و از خود دفاع نمايد.

در پژوهش حاضر مشخص گرديد كه عوامل مختلفي در خشونت مردان عليه زنان وجود داشته كه مي توان به مباحث زيستي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي  اشاره نمود همچنين وضعيت خانوادگي و سطح تربيت اجتماعي و فردي افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهميت بالايي برخوردار است در اين ميان قانون نيز راهكارهايي را در نظر گرفته است كه البته اين راهكارها در محيط خانواده چندان كاربردي ندارند زيرا زنان گاهي در خانه پدري از سوي والدين و برادران و در خانه همسر از سوي او و در اجتماع به وسيله برخي نهادها  وسازمانها مورد خشونت قرار مي گيرند  در دايره خشونت مي توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پيشرفت زنان در جامعه به عناوين مختلف نام برد، در اين دايره حتي ممنوعيت بكارگيري برخي از مشاغل در سطح جامعه مي تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه كه مهم به نظر مي آيد نوع خشونت نيست بلكه اثرات وتبعات آن از اهميت بيشتري برخوردار است در پژوهش حاضر تمامي عوامل فوق مورد بحث و بررسي قرار گرفته و يك فصل از پژوهش نيز به راهكارها و پيشنهادهاي مبارزه با خشونت عليه زنان اختصاص داده شده است در يك جمع بندي مي توان عوامل محيطي و خانوادگي و سطح آگاهي زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.

واژگان كليدي : خشونت – زنان – حقوق مدني – راهكارههاي پيشگيري- خانواده – جامعه

 

اهميت موضوع و ضرورت تحقيق بررسی خشونت عليه زنان و راهكارهای پیشگیری از آن :

مسئله خشونت عليه زنان قبل از آنكه يك مسئله خانگي ، محلي ، شهري ، كشوري يا منطقه اي باشد يك مسئله جهاني است جهاني شدن معضلات ومشكلات حداقل دست آورد جهانگيري است، قدرت هايي كه بر طبل جهانگيري مي كوبند هرگز و هرگز در پي آن نيستند كه راه ثروت اقتصادي و راز پيشرفت علمي خود را گسترش دهند و رفاه آسايش و بهره مندي مردم را جهاني كنند اما براي جهاني كردن مشكلات و معضلات از هيچ كوششي فرو  نمي نمايند تا در هر چه خود دست و پا مي زنند بقيه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همين جهت موضوع خشونت خواه  در مفهوم عام انساني آن و خواه در مفهوم خاص آن يعني عليه زنان از اين تحميل جدا نيست. (معتمدي مهر،۱۳۸۰: ۱۲)

امروزه انواع خشونت عليه زنان از خشونت هاي نرم و خشونت هاي سخت همه با يك سازماندهي مرموز در يك حلقه ناگزير كه تقصير بدون مقصر است نمود پيدا كرده كه مقصران آن در پي تبليغات بي وقفه چهره خود را پنهان كرده اند امروزه به مدد مكانيزه شدن جرم و جنايت جهان با ۷۱ ميليون كشته قرن بيستم را پشت سر گذشته كه اين رقم بيشتر از همه كشته ها در طول تاريخ بشريت مي باشد. و همچنين تئوريزه شدن اراده و خواست جانيان بين المللي كه به كمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هويت تاريخي شان  رضايت نمي دهند مصائب بزرگي بر بشريت رفته كه خشونت  عليه زنان تنها يك شاخه تنومند آن است.

خشونت عليه زنان صبغه جنسي دارد و بيش از هر زماني وقتي دو جنس را در مقابل هم قرار مي دهيم و مي توانيم از اين خشونت حرف بزنيم خشونت در حقيقت يك نوع رابطه است مخصوصا بين دو جنس منتهي ،‌رابطه اي نامتعارف است كه به لحاظ اخلاقي و ارزشهاي انساني پذيرفته نيست. مطابق تعريف سازمان جهاني بهداشت ، خشونت زماني است كه سلامت جسمي و فكري زن به طور مستقيم و غير مستقيم تهديد بشود ولي نمي شود قائم بر يك تعريف بود زيرا جايي كه زور است مخصوصا زور فيزيكي، جايي كه اجبار است و آزادي و قدرت تصميم گيري و مشاركت در تصميم گيري نيست.(گلشن پژوه ، ۱۳۸۲: ۲۵)

با توجه به موارد فوق مي توان عنوان نمود كه بخش بزرگي از اضطراب هاي اجتماعي بويژه ميان اقشار آسيب پذير،ناشي از خشونت بين فردي يا گروهي مي باشد مشكلات روحي و رواني احساسي رشدي و تكاملي از عواقب معمول خشونت است

لذا از آنجايي كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را  جوانان تشكيل مي دهند و به لحاظ جمعيت شناختي، جمعيت زنان در كشور اگر بيشتر از جميعت مردان نباشد كمتر نخواهد بود و از سويي به جهت اهميت اين قشر و تاثيرگذاري آن در جامعه چه به لحاظ جايگاه خانواده و چه به ديدگاه اهميت و ارزشي كه دين اسلام براي آن قائل شده است بررسي خشونت عليه زنان از جايگاه ويژه و اهميت بالايي برخوردار مي باشد.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی خشونت عليه زنان و راهكارهای پیشگیری از آن :

 • چكيده  ۱
 • مقدمه  ۲
 • فصل اول: كليات تحقيق      ۴
 • ۱-۱- بيان مسئله  ۵
 • ۱-۲- اهميت موضوع و ضرورت تحقيق  ۷
 • ۱-۳- اهداف تحقيق   ۹
 • ۱-۳-۱- هدف اصلي  ۹
 • ۱-۳-۲- هدف فرعي  ۹
 • ۱-۴- سؤالات تحقيق  ۱۰
 • ۱-۴-۱- سوال اصلي  ۱۰
 • ۱-۴-۲- سوال  فرعي  ۱۰
 • ۱-۵- فرضیه های  تحقيق  ۱۱
 • ۱-۵-۱- فرضیه  اصلي  ۱۱
 • ۱-۵-۲- فرضیه   فرعي  ۱۱
 • ۱-۶- تعاريف مفاهيم  ۱۲
 • ۱-۷- روش تحقيق  ۱۳
 • ۱-۸- پيشينه تحقيق  ۱۴
 • ۱-۸-۱- پيشينه خارجي  ۱۴
 • ۱-۸-۲- پيشينه داخلي  ۱۹
 • ۱-۸-۳- جمع بندي از پيشينه تحقيقات   ۲۴
 • فصل دوم: مباني و چارچوب نظري تحقيق        ۲۶
 • ۲-۱- مروري بر مباني نظري   ۲۷
 • ۲-۲-  ساختار خانواده در ایران و جهان  ۳۱
 • ۲-۲-۱- ساختار خانواده در گذشته ۳۲
 • ۲-۲-۱-۱- خانواده گسترده ۳۳
 • ۲-۲-۱-۱-۱-  ويژگي‌هاي خانواده گسترده ۳۵
 • ۲-۲-۱-۲- خانواده هسته اي  ۳۶
 • ۲-۲-۱-۲-۱- ويژگي‌هاي خانواده هسته اي  ۳۷
 • ۲-۲-۲- سير تحول خانواده و موقعيت زن در ايران  ۳۸
 • ۲-۲-۳- تغييرنقش  مردان در خانواده ۳۸
 • ۲-۲-۴- تغيير نقش زنان در خانواده ۳۹
 • ۲-۲-۵- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ايران  ۴۰
 • ۲-۳-  عوامل ايجاد خشونت   ۴۴
 • ۲-۳-۱- علل اقتصادي  ۴۴
 • ۲-۳-۲-  عوامل فرهنگي  ۴۷
 • ۲-۳-۳-  رسانه هاي جمعي  ۴۷
 • ۲-۴- خشونت خانگي در ايران  ۴۹
 • ۲-۴-۱- روابط زن و مرد از گذشته تاكنون  ۴۹
 • ۲-۴-۲- خشونت خانگي عليه زنان  ۵۰
 • ۲-۴-۳- ويژگي هاي شخصيتي زنان خشونت ديده ۵۱
 • ۲-۴-۴- ويژگي هاي شخصيتي مردان خشن  ۵۱
 • ۲-۵- انواع خشونت عليه زنان  ۵۳
 • ۲-۵-۱- خشونت رواني  ۵۳
 • ۲-۵-۲- خشونت جسمي  ۵۴
 • ۲-۵-۳- خشونت جنسي  ۵۴
 • ۲-۵-۴- خشونت اقتصادي  ۵۴
 • ۲-۶- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان  ۵۵
 • ۲-۶-۱- اثرات كوتاه مدت   ۵۵
 • ۲-۶-۱-۱- آسيب جسماني زن  ۵۵
 • ۲-۶-۱-۲- آسيب روحي و عاطفي  ۵۶
 • ۲-۶-۱-۳- لطمه روحي كودكان  ۵۶
 • ۲-۶-۲- اثرات بلند مدت   ۵۷
 • ۲-۶-۲-۱- آسيب شديد روحي و ماندگاري استرس و ترس در زنان  ۵۷
 • ۲-۶-۲-۲- عدم مشاركت در امور اجتماعي  ۵۸
 • ۲-۶-۲-۳- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسي  ۵۸
 • ۲-۷- حوزه هاي خشونت عليه زنان  ۶۰
 • ۲-۷-۱- حوزه خصوصي ۶۰
 • ۲-۷-۱-۱-  در خانه پدر ۶۰
 • ۲-۷-۱-۲-   در خانه شوهر ۶۰
 • ۲-۷-۲-  حوزه عمومي  ۶۱
 • ۲-۷-۲-۱- آداب و رسوم ۶۱
 • ۲-۷-۲-۲- فرهنگ شفاهي و كتبي  ۶۱
 • ۲-۷-۲-۳- سنت ها : ۶۱
 • ۲-۸- چارچوب نظري پژوهش    ۶۲
 • ۲-۸-۱-  نظریه های خشونت   ۶۲
 • ۲-۸-۱-۱-  جنبه زيستي  ۶۲
 • ۲-۸-۱-۲-عوامل روان شناختي و شخصيتي  ۶۲
 • ۲-۸-۱-۳- نظريه خشونت ذاتي  ۶۴
 • ۲-۸-۱-۴- نظريه  محروميت – تهاجم  ۶۵
 • ۲-۸-۱-۵-نظريه نيازهاي انساني  ۶۶
 • ۲-۸-۱-۶-  نظريه تحريك   ۶۶
 • ۲-۸-۱-۷-  ويژگي هاي شخصيتي  ۶۷
 • ۲-۸-۱-۸- ناكامي  ۶۸
 • ۲-۸-۱-۹- ضعف اخلاقي  ۶۸
 • ۲-۸-۱-۱۰-  اعتياد  و مصرف مواد مخدر ۶۹
 • ۲-۸-۲-  ‌رويكرد روانشناسي اجتماعي  ۶۹
 • ۲-۸-۲-۱- نظريه يادگيري اجتماعي  ۶۹
 • ۲-۸-۲-۲- نظريه مبادله ۷۱
 • ۲-۸-۲-۳-  نظريه منابع  ۷۱
 • ۲-۸-۲-۴- نظريه كنترل اجتماعي  ۷۱
 • ۲-۸-۳- رويكرد جامعه شناختي  ۷۲
 • ۲-۸-۳-۱- تالكوت پارسنز(نظريه كاركردگرايي) ۷۲
 • ۲-۸-۳-۲- رنه كونيگ   ۷۴
 • ۲-۸-۳-۳- هلموت شلسكي  ۷۹
 • ۲-۸-۳-۴- فردريك انگلس    ۸۲
 • ۲-۸-۳-۵- ماكس هوركهايمر  ۸۴
 • ۲-۸-۳-۶- نظريه فمينيستي  ۸۷
 • فصل سوم: راهكارهاي پيشگيري از خشونت    ۹۳
 • مبحث اول : پيشگيري   ۹۴
 • ۳-۱-۱- مفهوم پيش گيري از جرم ۹۴
 • ۳-۱-۲ – پيش گيري وضعي و پيش گيري اجتماعي  ۹۴
 • ۳-۱-۳-  پيشگيري  اوليه ، ثانويه و ثالث   ۹۶
 • مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان  ۹۸
 • ۳-۲-۱- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی  ۹۸
 • ۳-۲-۲-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار ۱۰۴
 • ۳-۲-۳- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سياست جنايي اجرايي) ۱۰۷
 • ۳-۲-۳-۱-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی  ۱۰۸
 • ۳-۲-۳-۲- به کارگیری پلیس زن  ۱۰۹
 • ۳-۲-۳-۳- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت   ۱۱۱
 • مبحث سوم : راهكارهاي نهادهاي كيفري در پيشگيري از بزه ديدگي زنان  ۱۱۳
 • ۳-۳-۱- تقويت اطلاعات آماري و ارتقاي افكار عمومي  ۱۱۴
 • ۳-۳-۲- ايجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران  ۱۱۶
 • ۳-۳- ۳- آموزش زنان در خودایمن‏سازی  ۱۱۷
 • ۳-۳-۳-۱-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت   ۱۱۷
 • ۳-۳-۳-۲- تلاش برای احقاق حقوق خود ۱۱۸
 • ۳-۳-۳-۳- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان  ۱۱۸
 • ۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت   ۱۱۸
 • مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن  ۱۲۰
 • ۳-۴-۱- راهكارهاي عدالت کیفری  ۱۲۱
 • ۳-۴-۲-  عملکرد پویای نهاد قضائی  ۱۲۱
 • ۳-۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق  ۱۲۳
 • ۳-۴-۲-۲- پرورش قضات و استفاده از قضات زن  ۱۲۶
 • ۳-۴-۲-۳- همکاری قضات و متخصصین  ۱۲۹
 • ۳-۴-۳- لزوم عملكرد و پويايي نهادهاي اجرائي  ۱۳۰
 • ۳-۴-۴- سازوكارهاي ناظر بر نهادهاي غير كيفري  ۱۳۲
 • ۳-۴-۴-۱- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای  ۱۳۴
 • ۳-۴-۴-۱-۱- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت   ۱۳۴
 • ۳-۴-۴-۱-۲- صدور گواهی‏های پزشکی  ۱۳۵
 • ۳-۴-۴-۱-۳- درمان سریع  ۱۳۵
 • ۳-۴-۴-۲-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان  ۱۳۶
 • ۳-۴-۴-۳-کمیسیون‏های جبران خسارت   ۱۳۷
 • ۳-۴-۵-  قانون و خشونت   ۱۳۹
 • ۳-۴-۵-۱-  نقش پلیس    ۱۳۹
 • ۳-۴-۵-۲- اختیارات بازداشت کردن  ۱۴۲
 • ۳-۴-۵-۳- ضمانت‌گیری از متهم  ۱۴۴
 • ۳-۴-۵-۴-  واکنش‌های حقوقی  ۱۴۴
 • ۳-۴-۵-۵-  طلاق – جدایی  ۱۴۵
 • ۳-۴-۵-۶-  راه‌حل‌های حقوق مدنی  ۱۴۶
 • ۳-۴-۵-۷- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو  ۱۴۸
 • نتيجه گيري و پيشنهادات   ۱۵۰
 • نتيجه گيري   ۱۵۱
 • پيشنهادات   ۱۵۴
 • محدوديت هاي تحقيق  ۱۵۷
 • منابع و ماخذ  ۱۵۸
 • فهرست منابع فارسي  ۱۵۹
 • فهرست منابع غير فارسي  ۱۶۳
 • چكيده به زبان انگليسي ۱۶۴

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0