بررسی رابطه استفاده از تلوزیون با نگرش به حقوق شهروندی: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسی رابطه استفاده از تلوزیون با نگرش به حقوق شهروندی: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی رابطه استفاده از تلوزیون با نگرش به حقوق شهروندی ” در ۲۶۱ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه استفاده از تلوزیون با نگرش به حقوق شهروندی :

پژوهش حاضر با عنوان ” بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی ” درصدد است تا به بررسی رابطه تلویزیون به عنوان متغیر مستقل با دو شاخص میزان مواجهه ( کل ساعات تماشا ) و نحوه مواجهه با شهروندی به عنوان متغیر وابسته با سه مقوله حقوق مدنی ، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی  بپردازد . در این پژوهش از نظریه پرورش ، نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کانونی مارشال جهت چارچوب نظری استفاده شده است .روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . جمعیت آماری سرپرست یا همسر سرپرست در خانوارهای عادی ساکن مناطق ۱ ، ۱۳ و ۲۲ شهرتهران و در محدوده سنی ۶۴-۲۰ سال می باشند . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام یافته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر تعیین شده است .جهت آزمون فرضیات ، آزمون  T ،F وr پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین عدم وجود رابطه معنادار استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی  می باشد .متغیرهای میزان مواجهه  ، نحوه مواجهه ،اعتبار رسانه ، جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار ، وضعیت تأهل ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و قومیت با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری نداشتند . ولی متغیرهای انگیزه تماشا و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری داشتند.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ، انگیزه تماشا ، انتخاب آگاهانه

 

اهداف تحقیق

 هدف کلی:

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی

 اهداف فرعی :

  1. آگاهی از میزان استفاده مخاطبین از تلویزیون با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
  2. بررسی رابطه میان میزان استفاده از برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی با کنترل متغیرهای مؤثر بر این نگرش مانند : سن ،جنس ،پایگاه اجتماعی- اقتصادی ، منشأ شهری داشتن ، منزلت شغلی
  3. بررسی نظرات شهروندان نسبت به عملکرد تلویزیون در آموزش و ایجاد نگرش نسبت به حقوق شهروندی

  سؤالات تحقیق

در این تحقیق ، سعی می شود به سؤالات زیر پاسخ داده شود :

  1. آیا میان میزان استفاده از تلویزیون بعنوان مهمترین رسانه جمعی در شکل دهی به افکار با نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد ؟
  2. با فرض پذیرش رابطه استفاده ازتلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی ، جهت این رابطه مثبت است یا منفی ؟
  3. افرادی که از برنامه های تلویزیونی بیشترین استفاده را دارند چه نگرشها و عقایدی دارند و متعلق به کدام گروه اجتماعی هستند ؟ ( ویژگیهای طبقه ای ، تحصیلی، شخصیتی )
  4. میزان توجه به مسأله شهروندی و آموزش شهروندی توسط تلویزیون از نظر پاسخگویان چگونه است ؟

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………….۲

۱-۲٫ بیان مسآله تحقیق………………………………………………….۶

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………….۱۱

۱-۴٫ اهداف تحقیق……………………………………………۱۵

۱-۵٫ سؤالات تحقیق……………………………….۱۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۱-۲٫ مقدمه…………………………..۱۸

۲-۲٫تحقیقات داخلی…………………………….۱۸

۲-۲-۱٫ شهروندی…………..۱۸

۲-۳٫تحقیقات خارجی………………..۲۷

۲-۳-۱٫ شهروندی………………………..۲۷

۲-۳-۲٫ نقش و تأثیر رسانه تلویزیون………………….۳۰

۲-۴٫ نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق……………….۳۳

۲-۵٫ مفهوم نگرش……………………….۳۴

۲-۵-۱٫ تعریف نگرش…………………………۳۴

۲-۵-۲٫ ساخت نگرش………………………………….۳۵

۲-۵-۳٫ تئوری فیش باین و آیزن…………………………۳۷

۲-۶٫ مفهوم شهروند و شهروندی…………………………………………۳۸

۲-۶-۱٫ تعریف شهروند و شهروندی…………………………………………………..۳۸

۲-۶-۲٫حقوق شهروندی……………………………….۴۱

۲-۷٫ طرح نظری تحقیق……………………………..۴۳

۲-۷-۱٫ خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی…………………………………………………………………۴۶

۲-۷-۱-۱٫ شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………۴۷

۲-۷-۱-۲٫ شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………….۴۷

۲-۷-۱-۳٫ شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم……………………………..۴۷

۲-۷-۱-۴٫ شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس…………………………………..۴۸

۲-۷-۱-۵٫ شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز…………..۴۹

۲-۷-۱-۶٫ خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال……………….۵۱

۲-۷-۱-۷٫ خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر………………………….۵۲

۲-۷-۱-۸٫ نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس……………………………..۵۴

۲-۷-۱-۹٫ تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی………………………….۶۰

۲-۸٫ چارچوب نظری…………………………………۶۰

۲-۸-۱٫ نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال……………………………………۶۰

۲-۸-۱-۱٫ تعریف شهروندی……………………۶۲

۲-۸-۱-۲٫ گسترش تاریخی شهروندی……………………………..۶۲

۲-۸-۱-۳٫ ابعاد سه گانه شهروندی……………۶۳

۲-۹ نظریه پرورش…………………………۶۷

۲-۹-۱٫ روش تحقیق در نظریه پرورش……………………۶۹

۲-۹-۲٫ انتقادات به نظریه پرورش…………………۷۱

۲-۱۰٫ رویکرد استفاده و رضامندی…………………۷۵

۲-۱۰-۱٫ مخاطب شناسی…………………..۷۸

۲-۱۱٫ نتیجه گیری…………………………۸۰

مدل تحلیلی تحقیق…………………………………….۸۳

فرضیات تحقیق………………………………………….۸۴

 

فصل سوم : روش شناسی

۳-۱٫ واحد تحلیل………………………………۸۶

۳-۲٫ معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………..۸۶

۳-۳٫ ابزار جمع آوری داده ها…………………………….۸۷

۳-۴ تعریف مفاهیم………………………………………………۸۹

۳-۴-۱٫ تعاریف نظری مفاهیم………………..۸۹

۳-۴-۱-۱٫ متغیرهای مستقل………………………………..۸۹

۳-۴-۱-۲ متغیر وابسته…………………..۹۱

۳-۴-۱-۳٫ متغیر واسط…………………………..۹۲

۳-۴-۲٫ تعاریف عملیاتی مفاهیم…………………..۹۸

۳-۴-۲-۱٫ متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………….۹۸

۳-۴-۲-۲٫ متغیر وابسته………………………………….۹۹

۳-۴-۲-۳٫ متغیر واسط…………………………….۱۰۱

۳-۲-۲-۴٫ متغیرهای زمینه ای…………………………………..۱۰۲

۳-۵٫ شیوه اجرا……………………………۱۰۳

۳-۶٫ تکنیک های آماری و استخراج داده ها………………………………۱۰۳

۳-۷٫ جمعیت آماری و نمونه…………………………….۱۰۴

۳-۷-۱٫ جمعیت آماری…………………………….۱۰۴

۳-۷-۲٫ نمونه گیری…………………………..۱۰۴

۳-۷-۳٫ مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای……………………………….۱۰۷

۳-۷-۴٫ حجم نمونه…………………………………..۱۰۷

۳-۸٫ اعتبار و پایایی…………………۱۰۹

۳-۸-۱٫ اعتبار ………………………………………………..۱۱۰

۳-۸-۲٫ پایایی…………………………………….۱۱۰

فصل چهارم:یافته های تحقیق

۴-۱٫ مقدمه……………………………………….۱۱۳

۴-۲٫ یافته های توصیفی………………………….۱۱۳

۴-۳٫ بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ………………………………..۱۱۳

۴-۴٫ متغیرهای مستقل…………………………………………………۱۲۵

۴-۴-۱٫میزان مواجهه ……………………..۱۲۵

۴-۴-۲٫محتوای مواجهه………………………………………………۱۲۹

۴-۵٫متغیرهای واسط………………………………..۱۳۳

۴-۵-۱٫انتخابگری…………………………۱۳۳

۴-۵-۲٫انگیزه تماشا…………………………..۱۳۴

۴-۵-۳٫اعتبار رسانه………………………………..۱۳۶

۴-۶٫ بررسی فرضیات تحقیق……………………………..۱۴۹

۴-۷٫تحلیل رگرسیون…………………………………………..۱۶۱

۴-۸٫ تحلیل مسیر……………………….۱۶۵

فصل پنجم :نتیجه گیری

۵-۱٫ مقدمه……………………………۱۷۱

۵-۲ . مروری بر یافته های تحقیق…………………۱۷۱

۵-۳٫ نتیجه گیری………………………………..۱۸۲

۵-۴٫ پیشنهادات…………………………….۱۸۵

۵-۵٫ محدودیت های تحقیق……………………………..۱۸۵

فهرست منابع فارسی……………………………………………….۱۸۷

فهرست منابع انگلیسی……………………………….۱۹۱

فهرست جداول

جدول ۳-۱٫ تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون……………..۹۸

جدول۳-۲٫ تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)…………………………۹۹

جدول۳-۳٫ تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)………………………۱۰۰

جدو ل ۳-۴٫ تعریف عملیاتی متغیر واسط……………………………۱۰۱

جدول ۳-۵٫ تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………….۱۰۲

جدول ۳-۶٫ نمونه گیری از مناطق ۲۲ گانه تهران……………………………..۱۰۵

جدول ۳-۷٫ میزان آلفای متغیرها…………………………….۱۱۱

جدول ۴-۱٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………۱۱۴

جدول۴-۲٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………..۱۱۵

جدول۴-۳٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو………………………………….۱۱۶

جدول۴-۴٫ توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو………………………….۱۱۷

جدول۴-۵٫ توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو…………………………..۱۱۸

جدول۴-۶٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی …………………………….۱۱۸

جدول۴-۷٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………..۱۲۰

جدول۴-۸٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو……………………………………………..۱۲۱

جدول۴-۹٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………۱۲۲

جدول۴-۱۰٫ توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی……………………۱۲۳

جدول۴-۱۱٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………۱۲۳

جدول۴-۱۲٫ توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران………………………………۱۲۴

جدول۴-۱۳٫ توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون…………………………………..۱۲۵

جدول۴-۱۴٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………..۱۲۶

جدول۴-۱۵٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………۱۲۶

جدول۴-۱۶٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….۱۲۷

جدول۴-۱۷٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………۱۲۷

جدول۴-۱۸٫توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل……………………..۱۲۸

جدول۴-۱۹٫  توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………..۱۲۹

جدول۴-۲۰٫توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی……………………………….۱۳۰

جدول۴-۲۱توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه…………………………..۱۳۱

جدول۴-۲۲٫توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها……………………………….۱۳۳

جدول۴-۲۳٫توزیع نسبی انگیزه تماشا………………………۱۳۴

جدول۴-۲۴ توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….۱۳۷

جدول۴-۲۵٫ توزیع نسبی جمعیت برحسب  منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….۱۳۷

جدول۴-۲۶٫ توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….۱۳۸

جدول ۴-۲۷٫ توزیع نسبی جمعیت  برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….۱۳۹

جدول۴-۲۸٫ توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………۱۴۰

جدول ۴-۲۹٫ میزان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..۱۴۲

جدول۴-۳۰٫ توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..۱۴۴

جدول ۴-۳۱٫ توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………۱۴۵

جدول شماره ۴-۳۲٫ توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..۱۴۶

جدول ۴-۳۳٫ توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….۱۴۶

جدول ۴-۳۴٫ توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….۱۴۷

جدول ۴-۳۵٫ توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….۱۴۸

جدول ۴-۳۶٫ ضریب همبستگی فرضیه ۱ …………….۱۵۰

جدول ۴-۳۷٫ ضریب همبستگی فرضیه ۱ به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………۱۵۱

جدول ۴-۳۸٫ ضریب همبستگی فرضیه ۱ به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………۱۵۲

جدول ۴-۳۹٫ ضریب همبستگی فرضیه ۱ به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….۱۵۲

جدول ۴-۴۰٫ ضریب همبستگی جنس   با حقوق شهروندی …………………………..۱۵۳

جدول ۴-۴۱٫ ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی………………..۱۵۴

جدول ۴-۴۲٫ ضریب همبستگی فرضیه ۲ به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..۱۵۵

جدول ۴-۴۳٫ ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی……………………..۱۵۵

جدول ۴-۴۴٫ ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….۱۵۶

جدول ۴-۴۵٫ ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی…………………۱۵۷

جدول ۴-۴۶٫ ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی…………….۱۵۸

جدول ۴-۴۷٫ ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی……………………۱۵۹

جدول ۴-۴۸٫ ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی………………….۱۶۰

جدول ۴-۴۹ مدل رگرسیون چند متغیره……………….۱۶۲

جدول ۴-۵۰٫ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..۱۶۳

جدول۴-۵۱٫روابط معنادار در دیاگرام………………………………۱۶۹

پیوست

نمونه پرسشنامه………………..۱۹۷

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0