بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان ” در ۱۷۱ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان:

پژوهش حاضر كوشش مي‌كند ضمن مرور رويكردهاي مختلف در باب آموزش و پرورش با اتخاذ رويكردهاي جامعه شناختي به بررسي رابطه برخي عوامل فرهنگي- اجتماعي با افت تحصيلي دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر بپردازد. در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است كه، با انتخاب ۲۲۲ نفر به عنوان نمونه از جامعه دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر كرمان و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. در اين بررسي از نظريه سرمايه فرهنگي پيربورديو و نظريه سرمايه اجتماعي شبكه به عنوان پشتيبان استفاده شده است.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، بين شاخص فعاليت‌هاي فرهنگي و معدل دانشجويان رابطه وجود دارد و همچنين بين شاخص دانش فرهنگي و معدل، و رشته تحصيلي و جنسيت و وضعيت تأهل دانشجويان رابطه وجود دارد. بر اساس اين بررسي ۹/۱۷ درصد از دانشجويان ايثارگر در وضعيت مطلوب تحصيلي قرار دارند و ۴/۵۵ درصد از ان‌ها از نظر تحصيلي در حد متوسط هستند و ۲/۲۵ درصد از دانشجويان ايثارگر در حد ضعيف يا افت تحصيلي مي‌باشند.

همچنين بين مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي شبكه يعني حمايت اطلاعاتي، حمايت مالي، حمايت عاطفي و حمايت مشورتي خانواده‌ها و بنياد شهيد با معدل دانشجويان ايثارگر رابطه معني‌داري وجود نداشت. به‌طور كلي براي مشخص كردن منابع فرهنگي مرتبط با رشته‌هاي مختلف دانشگاهي و سازوكارهاي مناسب براي دسترسي بيشتر و بهتر اين منابع نياز به تحقيقات بيشتر در قالب پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري است.

كليد واژه: سرمایه اجتماعی شبکه- سرمایه فرهنگی- افت تحصیلی- ایثارگر.

 

هدفهای تحقيق

هدف کلی اين تحقيق بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی – اجتماعی با افت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر کرمان است.

علاوه برهدف کلی اهداف جزئی زير مورد توجه است:

– تعيين رابطه بين سرمايه فرهنگی وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيدباهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين سرمايه اجتماعی شبکه وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

– تعيين رابطه بين سن وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيدباهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين جنس وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيدباهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين رشته تحصيلی وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيدباهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين سطح تحصيلات والدين وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيدباهنر كرمان.

– تعيين رابطه بين درآمد والدين وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيدباهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين رضايتمندی از خدمات فرهنگی آموزشی بنياد شهيد وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشجو يان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين نوع ايثارگری وافت تحصيلی دانشجويان ايثارگر  دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

– تعيين رابطه بين وضعيت خانواده فرد با افت تحصيلی دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب صفحات
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه ۲
بيان مسئله ۳
اهميت تحقيق ۶
هدف‌هاي تحقيق ۸
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
بخش اول: ادبيات موضوع
تاريخچه آموزش و جايگاه آموزش در ايران باستان ۱۰
انقلاب اسلامي و آموزش عالي ۱۲
تاريخچه بنياد شهيد و امور ايثارگران ۱۳
آموزش عالي؛ تعاريف و كاركردها ۱۶
بخش دوم: پيشينه نظري
نظريه‌هاي فلسفي ۲۰
نظريه‌هاي روانشناسي اجتماعي ۲۹
نظريه‌هاي زيست شناسي (تكاملي) ۴۷
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ۴۹
چارچوب نظري انجام پژوهش ۶۷
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
مقدمه ۷۱
روش پژوهش ۷۱
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها و مفاهيم ۷۲
جامعه آماري ۷۹
فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش(تجزيه و تحليل داده‌ها)
مقدمه ۸۲
يافته‌هاي توصيفي ۸۲
يافته‌هاي تحليلي ۱۱۳
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري ۱۲۷
پيشنهادات ۱۳۳
منابع فارسي ۱۳۴
ضمائم ۱۳۵
 

 

 

 

 

 

فهرست جداول صفحات
جدول(۳-۱): متغیرهای پژوهش ۷۶
جدول(۳-۲): متغیرهای مستقل، ابعاد و شاخص های آن ۷۷
جدول(۳-۳)ك متغیرهای پژوهش و شماره سوال های پرسشنامه ۷۸
جدول(۳-۴): نمونه برای جامعه آماری کوچک ۸۰
جدول (۴-۱-۱) توزیع پاسخگویان بر حسب سن ۸۲
جدول (۴-۱-۲)توزیع پاسخگویان برحسب نام دانشکده ۸۳
جدول (۴-۱-۳) توزیع پاسخگویان برحسب جنس ۸۳
جدول (۴-۱-۴) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل ۸۴
جدول (۴-۱-۵)توزیع پاسخگویان بر حسب شاغل بودن ۸۴
جدول (۴-۱-۶)توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی ۸۴
جدول (۴-۱-۷)توزیع پاسخگویان بر حسب معدل ۸۵
جدول (۴-۱-۸)توزیع پاسخگویان برحسب تعداد ترمهای مشروطی ۸۵
جدول (۴-۱-۹)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد والدین ۸۶
جدول(۱-۴-۱۰): توزیع  پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر ۸۶
جدول (۴-۱-۱۱) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر ۸۷
جدول(۴-۱-۱۲): توزیع پاسخگویان برحسب نوع ایثارگری ۸۸
جدول(۴-۱-۱۳): توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت خانواده ۸۸
جدول(۴-۱-۱۴): توزیع پاسخگویان برحسب تعداد خواهر وبرادر ۸۹
جدول (۴-۱-۱۵) توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای علمی غیر درسی ۸۹
جدول (۴-۱- ۱۶)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای داستانی ۹۰
جدول (۴-۱-۱۷)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای مذهبی و دینی ۹۰
جدول (۴-۱-۱۸)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه مجله و روزنامه ۹۱
جدول (۴-۱-۱۹)توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های سیاسی تلویزیون ۹۱
جدول (۴-۱-۲۰ )توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های هنری،شعر وموسیقی ۹۲
جدول (۴-۱-۲۱)توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های علمی و مستند ۹۲
جدول (۴-۱-۲۲)توزیع پاسخ گویان بر حسب بازدید از موزه ها ۹۳
جدول (۴-۱-۲۳)توزیع پاسخ گویان بر حسب بازدید از اماکن تاریخی ۹۳
جدول (۴-۱-۲۴)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی علمی ۹۴
جدول (۴-۱-۲۵)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی مذهبی ۹۴
جدول (۴-۱-۲۶)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی سیاسی ۹۵
جدول (۴-۱-۲۷)توزیع پاسخ گویان بر حسب انجام فعالیت های وزرشی در روز ۹۵
جدول (۴-۱-۲۸)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با رایانه ۹۶
جدول (۴-۱-۲۹)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای رایانه ایی ۹۶
جدول (۴-۱-۳۰)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زبان انگلیسی ۹۷
جدول (۴-۱-۳۱)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زبان عربی ۹۸
جدول (۴-۱-۳۲)توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از کلاسهای کانون زبان ۹۸
جدول (۴-۱-۳۳)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در جلسات شعرخوانی ۹۹
جدول (۴-۱-۳۴)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زندگی و آثار شاعران ۹۹
جدول (۴-۱-۳۵)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با نویسندگان معاصر ۱۰۰
جدول (۴-۱-۳۶)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با شخصیت های سیاسی معاصر ۱۰۰
جدول(۴-۱-۳۷) توزیع پاسخ گویان بر حسب علاقمندی والدین به مطالعه در منزل ۱۰۱
جدول(۴-۱-۳۸) توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه خواهر و برادر ۱۰۱
جدول(۴-۱-۳۹) توزیع پاسخ گویان بر حسب خدمات مشاره تحصیلی بنیاد ۱۰۲
جدول(۴-۱-۴۰) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از خدمات تقویت بنیه علمی بنیاد شهید ۱۰۳
جدول(۴-۱-۴۱) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از خدمات تقویتی واحد ایثارگران دانشگاه ۱۰۳
جدول(۴-۱-۴۲):‌‌‌توزیع‌پاسخ‌گویان‌برحسب‌استفاده‌ازکمک‌هزینه‌تحصیلی‌وکمک‌شهریه‌تحصیلی بنیاد ۱۰۴
جدول(۴-۱-۴۳) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از آموزش و مسابقات قرآنی و اردوهای زیارتی بنیاد ۱۰۵
جدول(۴-۱-۴۴) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مالی خانواده و هزینه های تحصیلی ۱۰۵
جدول(۴-۱-۴۵)توزیع‌پاسخ‌گویان‌برحسب‌فراهم‌کردن‌امکانات برای‌پیشرفت‌تحصیلی‌توسط‌خانواده ۱۰۶
جدول(۴-۱-۴۶) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی خانواده. ۱۰۷
جدول(۴-۱-۴۷) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مشورتی خانواده ۱۰۷
جدول(۴-۱-۴۸) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مشورتی دوستان ۱۰۸
جدول(۴-۱-۴۹) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی دوستان ۱۰۹
جدول(۴-۱-۵۰) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی و تشویق اساتید ۱۰۹
جدول(۴-۱-۵۱) توزیع پاسخ گویان برحسب گفتگو و مشورت با اساتید در مورد مسائل‌خصوصی ۱۱۰
جدول(۴-۱-۵۲) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس آرامش و امنیت درکلاس ۱۱۱
جدول(۴-۱-۵۳) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس اضطراب در کلاس ۱۱۱
جدول(۴-۱-۵۴) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس تعلق به دانشگاه ۱۱۲
جدول(۴-۲-۱): آزمون F دانشکده و رشته تحصیلی با معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۱۳
جدول (۴-۲-۲):آزمون x2   جنسیت و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۱۳
جدول(۴-۲-۳) : ضریب همبستگی وضعیت تأهل و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۴
جدول)۴-۲-۴): ضریب همبستگی مربوط به متغیر سن و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۱۵
جدول(۴-۲-۵): آزمون X2  مربوط به شاغل بودن و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۶
جدول(۴-۲-۶): آزمون ۲X مربوط به متغیرهای محل سکونت و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۶
جدول (۴-۲-۷) :آزمون F   مربوط به میزان درآمد والدین  و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۶
جدول (۴-۲-۸) :آزمون F   مربوط به میزان تحصیلات پدر و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۷
جدول (۴-۲-۹): ضریب همبستگی میزان تحصیلات مادر و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۷
جدول (۴-۲-۱۰) :آزمون F  مربوط به نوع ایثارگری  و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۸
جدول (۴-۲-۱۱): آزمون F  مربوط به متغیر وضعیت خانواده و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۸
جدول (۴-۲-۱۲): ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۸
جدول (۴-۲-۱۳): ضریب همبستگی شاخص فعالیتهای فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۱۹
جدول (۴-۲-۱۴): ضریب همبستگی دانش فرهنگی با  معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۰
جدول (۴-۲-۱۵) : ضریب همبستگی شاخص زبان با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۰
جدول (۴-۲-۱۶) ضریب همبستگی حمایت اطلاعاتی خانواده و بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر . ۱۲۱
جدول (۴-۲-۱۷) : ضریب همبستگی حمایت مالی خانواده و بنیادشهید با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۱
جدول (۴-۲-۱۸): ضریب همبستگی حمایت عاطفی خانواده با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۲
جدول (۴-۲-۱۹): ضریب همبستگی حمایت مشورتی با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۲
جدول (۴-۲-۲۰): ضریب همبستگی حمایت مالی بنیادشهید با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۲
جدول (۴-۲-۲۱) : ضریب همبستگی حمایت مالی بنیادشهید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگردانشگاه شهید باهنر ۱۲۳
جدول (۴-۲-۲۲) :ضریب همبستگی حمایت مشورتی  بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۳
جدول (۴-۲-۲۳) ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و معدل دانشجویان ایثارگر ۱۲۴
جدول (۴-۲-۲۴): ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگر ۱۲۴
جدول (۴-۲-۲۵) ضریب همبستگی احساس تعلق به دانشگاه و معدل  دانشجویان ایثارگر ۱۲۴

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0