بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس :

این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصیفی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت وراس[۱](،۱۹۵۰)، پرسشنامه  سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ)-فرم ۲۸ سوالی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی- ۲۵سوالی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF)استفاده شد. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، دربردارنده۲۹۵ نفر از دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ، در سال تحصیلی۹۳-۹۲، که درمهرماه سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱و قبل از آن به تحصیل اشتغال داشته اند؛ می باشد. برای تحلیل داده ها در بخش استنباطی از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.در مدل رگرسیون از آزمون F برای تعیین معنی داری مدل و از آزمون آماریT جهت تعیین معنی داری ضرایب بتا استفاده شد. تحلیلها حاکی از آن است که در این نمونه به طور متوسط میزان جهت گیری مذهبی در میان دانشجویان مورد مطالعه، برابر با ۵۶/۳۵بار در طول یک ماه گذشته بوده است. متغيرهای سلامت روان و جهت گیری مذهبی کسب شده ،بيشترين مقدار ضریب همبستگي را به صورت مثبت با کیفیت زندگی و متغير جهت گیری مذهبی،كمترين مقدار ضریب همبستگي به صورت مثبت با متغير عملکرد تحصیلی(متغير ملاك) دارند.دیگر متغیرها دارای میزان همبستگی بین این دو مقدار، با متغیر ملاک هستند. مدل کلی مورد مطالعه، حدود۲۲ درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که جهت گیری مذهبی با مقدار بتای ۳۱۶/۰به طور مثبت و معنی دار و سلامت روان، با بتای۲۸۷/۰- به طور منفی و معنی دار کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین می کنند. و از طرف دیگر با بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرملاک ، مشاهده شد که مدل مورد مطالعه، حدود ۴ درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. جهت گیری مذهبی با مقدار بتای۰۱۴/۰ به طور معنی داری عملکرد تحصیلی را تبیین نمی کند در حالی که سلامت روان با مقدار بتای ۱۹۰/۰- به طورمنفی و معنی دار عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند.

کلمات کلیدی: عملکرد تحصیلی، جهت گیری مذهبی، کیفیت زندگی ، سلامت عمومی

 

اهداف تحقيق:

هدف اصلی:تعیین رابطه بين جهت‌گيري مذهبي و سلامت روان  با کیفیت زندگی وعملکرد تحصيلي

در دانشجويان دانشگاه‌ علوم پزشکی بندرعباس

اهداف جزئی :

۱- تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی وکیفیت زندگی در دانشجویان

۲-تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

۳-تعیین رابطه بین سلامت روان و کیفیت زندگی در دانشجویان

۴-تعیین رابطه بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

۵-تعیین پیش بینی کنندگی عملکرد تحصیلی از طریق جهت گیری مذهبی و سلامت روان

۶-تعیین پیش بینی کنندگی کیفیت زندگی از طریق جهت گیری مذهبی و سلامت روان

سوالات تحقیق:

۱-۵-۱-اين تحقيق، درصدد پاسخ‌گويي به سؤالات ذيل است:

۱-آیا بین جهت گیری مذهبی و مؤلفه های کیفیت زندگی رابطه وجود دارد؟

۲-آیا بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی  رابطه وجود دارد؟

۳-آیا بین سلامت روان وکیفیت زندگی رابطه وجود دارد ؟

۴-آیا بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد ؟

۵-آیاجهت گیری مذهبی و سلامت روان پیش بینی کننده کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دردانشجویان است؟

 

فهرست مطالب:

فصل اول:

۱-۱٫ مقدمه ……………………………۳

۱-۲٫ بيان مسأله  ……………………………….۵

۱-۳٫ اهميت و ضرورت تحقیق………………………..۷

۱-۴٫ اهداف تحقیق……………………………۱۰

۱-۵٫سوالات تحقیق…………………۱۰

۱-۶٫  فرضيه‏ هاي تحقیق …………………………..۱۱

۱-۷٫متغیرهای تحقیق…………………………..۱۱

۱-۸٫تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………….۱۱

۱-۸-۱-۱٫ جهت گیری مذهبی ………………………………..۱۱

۱-۸-۱-۲٫ سلامت روانی………………………………..۱۱

۱-۸-۱-۳٫کیفیت زندگی………………………۱۲

۱-۸-۱-۴٫عملکرد تحصیلی…………………….۱۲

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهشی

۱-۲٫ مقدمه…………………۱۴

۲-۲٫ بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی…………………….۱۴

۲-۲-۱٫ اعتقادات مذهبی و سلامت روانی………………………۱۵

۲-۲-۲٫  مطالعات انجام شده در ایران ………………….۲۷

۲-۳٫ بررسی نظریه های سلامت روان………………….۳۳

۲-۳-۱٫ مفهوم بهنجاری و نابهنجاری …………………۳۶

۲-۳-۲٫ وضعیت سلامت روان……………………….۳۷

۲-۳-۳٫معیار سلامت روانی……………………..۳۷

۲-۳-۴٫بهداشت روانی از دیدگاههای مختلف……………………۳۸

۲-۳-۴-۱٫بهداشت روانی از دیدگاه روانکاوان………………….۳۸

۲-۳-۴-۲٫ بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگرایان …………….۳۹

۲-۳-۴-۳٫بهداشت روانی از دیدگاه شناخت گرایان……………………۴۰

۲-۳-۴-۴٫ بهداشت روانی از دیدگاه گشتالتیون…………………….۴۱

۲-۳-۴-۵٫بهداشت روانی از دیدگاه انسان گرایان………………۴۱

۲-۳-۵٫ اجزاء ارتقاء سلامت روان ……………………….۴۲

۲-۳-۵-۱٫کنارآمدن………………….۴۳

۲-۳-۵-۲٫مدیریت تنش و استرس……………………..۴۳

۲-۳-۵-۳٫خودپنداره و هویت………………………………۴۵

۲-۳-۵-۴٫عزت نفس………………………….۴۶

۲-۳-۵-۵٫رشد خود……………………………………۴۷

۲-۳-۵-۶٫استقلال…………………….۴۹

۲-۳-۶٫راهبردهای بهداشت روان از دیدگاه اسلام………………………۵۰

۲-۴٫کیفیت زندگی……………………۵۴

۲-۴-۱٫تاریخچه کیفیت زندگی………………۵۴

۲-۴-۲٫تعریف کیفیت زندگی………………………۵۶

۲-۴-۳٫اندازه گیری کیفیت زندگی………………..۵۸

۲-۴-۴٫ابعاد کیفیت زندگی…………………………۵۹

۲-۴-۵٫مبانی نظری کیفیت زندگی…………………..۶۰

۲-۴-۶٫مولفه های کیفیت زندگی…………………..۶۲

۲-۴-۷٫سه اصل کیفیت زندگی…………………………۶۳

۲-۴-۷-۱٫چندبعدی بودن…………………………………۶۳

۲-۴-۷-۲٫ذهنی بودن……………………….۶۴

۲-۴-۷-۳٫پویا بودن………………………..۶۴

۲-۴-۸٫٫عوامل موثر بر کیفیت زندگی…………….۶۴

۲-۴-۹٫مدل های کیفیت زندگی………………………………….۶۴

۲-۴-۹-۱٫مدل فلس و پری…………………………………………۶۴

۲-۴-۹-۲٫مدل لی و همکاران………………………..۶۵

۲-۵٫عملکرد تحصیلی………………………….۶۸

۲-۵-۱٫هدف……………………………….۶۹

۲-۵-۲٫عزت نفس…………………….۷۰

۲-۵-۲-۱٫عزت نفس و عملکرد تحصیلی…………………………………….۷۰

۲-۵-۳٫انگیزه…………………………….۷۴

۲-۵-۴٫الگوهای انگیزش…………………………..۷۶

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱٫مقدمه ……………………………………….۸۶

۳-۲٫روش تحقیق………………………………………………..۸۶

۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری…………………………………….۸۷

۳-۴٫ابزار تحقیق……………………………………….۸۸٫

۳-۴-۱٫ پرسشنامه جهت گیری مذهبی……………………۸۸

۳-۴-۲٫پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر………………………..۸۹

۳-۴-۳٫مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی………………………….۹۲

۳-۵٫روش اجرا……………………………….۹۴

۳-۶٫روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………..۹۵

فصل چهارم :یافته های پژوهش

۴-۱٫ مقدمه ………………………………………….۹۷

۴-۲٫ یافته هاي توصیفی…………………………………………………………………۹۷

۴-۳٫ بررسی داده های جمعیت شناختی………………………………………………………..۹۸

۴-۴٫یافته هاي استنباطی……………………………………….۱۰۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫مقدمه………………………………………..۱۰۴

۵-۲٫ نتیجه گیری………………………………………..۱۰۴

۵-۳٫ محدودیت هاي پژوهش………………………………۱۰۶

۵-۴٫ پیشنهادهاي پژوهش ………………………………..۱۰۷

منابع ………………………………….۱۰۸

فهرست جدول ها

جدول ۱-۴- فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک جنسیت …………………………………………………….۹۸

جدول ۲-۴ فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک تاهل……………………………………………………………۹۸

جدول ۳-۴ – فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک مذهب…………………………………………………….۹۹

جدول۴-۴- میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………. ۹۹

جدول ۵-۴٫ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک……………………………………………………..۱۰۰

جدول  ۶-۴٫ مقدار R، ۲R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل اول مورد مطالعه……………………..۱۰۱

جدول ۷-۴- مقدار R، ۲R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل دوم مورد مطالعه……………………..۱۰۲

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0