بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲ : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲ : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲ از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۷۴ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲:

 

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،۲۱۰ نفر  محاسبه گردید که در نهایت ۲۰۲ نفر به سوالات پاسخ دادند. شرکت کنندگان به سوالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوري ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، سبکهای دلبستگي كولينز و ريد و شخصیت نئو پاسخ گفتند. پرسشنامه ها بدون نیاز به نام افراد تهیه گردید و ملاحظات اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که رگه شخصیتی روان رنجورخویی با تاب آوری رابطه معکوس و معنادار و رگه شخصیتی برونگرایی و توافق و وجدان گرایی با تاب آوری همبستگی مثبت و معناداری در سطح ۰۱/۰>P داشت. سبک دلبستگی اجتنابی نیز با تاب آوری در افراد تحت بررسی همبستگی مثبت و معناداری داشت ۰۵/۰>P. پیش بینی تاب آوری بر اساس رگه های شخصیت نشان داد که ۲/۳۶ درصد از واريانس متغير تاب آوری توسط رگه های شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی تبیین مي شود. همچنین سبکهای دلبستگی وارد معادله رگرسیون شدند. مدل رگرسیون معنادار بود. نتایج نشان داد که اثر سبک اجتنابی در پیش بینی تاب آوری مثبت و معنادار است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری با گونه هایی از شخصیت و نیز سبکهای دلبستگی ارتباط دارد.

اهداف تحقیق:

  • تعیین رابطه بین صفات شخصیتی و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه
  • تعیین رابطه بین سبک دلبستگی و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه

 

۴ سوالات پژوهش:

چه رابطه ای بین تاب آوری و صفات شخصیتی وجود دارد؟

رابطه میان تاب آوری و سبکهای دلبستگی چگونه است؟

 

۱-۵ فرضیه های پژوهش:

  • بین تاب آوری و صفات شخصیتی رابطه وجود دارد.
  • بین تاب آوری و سبک دلبستگی رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب:

چکیده..……….۱

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه…….

۱-۱بیان مسأله….

۱-۲ ضرورت تحقیق….

۱-۳ اهداف تحقیق………..

۱-۴ سوالات تحقیق………

۱-۵ فرضیه های تحقیق….

۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات…..

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ مقدمه……

۲-۲ اصول نظریه دلبستگی……..

۲-۳ دلبستگی….

۲-۴ مراحل ارتباط عاطفی…….

۲-۵ ویژگی های دلبستگی….

۲-۶ سبک های دلبستگی…………

 

۲-۷ ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف ……….

۲-۸ دلبستگی درطول زندگی……….

۲-۹ ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان…….

۲-۱۰ مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال………..

۲-۱۱ پیامد های دلبستگی……

۲-۱۲ ارتباط نظريه دلبستگي با نظريات ديگر……

۲-۱۲-۱ نظريه روان تحليل گري………..

۲-۱۲-۲ نظريه رفتار گرايي:. ۲۵

۲-۱۲-۳ ديدگاه كردار شناسي:. ۲۶

۲-۱۲-۴  پژوهش‌هاي هارلو:. ۲۷

۲-۱۳ صفات شخصیت:. ۲۸

مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا. ۲۹

۱۳-۲-۱ ثبات بین فرهنگی. ۳۰

۲-۱۳-۲ ثبات عوامل. ۳۱

۲-۱۳-۳ همبستگی های هیجانی و رفتاری. ۳۲

۲-۱۳-۴ تاب آوری. ۳۴

۲-۱۳-۴-۱ ویژگی های افراد تاب آور. ۳۶

۲-۱۳-۴-۲ نقش صفات شخصیتی در تاب آوری. ۳۷

۲-۱۴ پیشینه:. ۳۹

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱ مقدمه:. ۴۲

۳-۲ روش و نوع پژوهش:. ۴۲

۳-۳  جدول متغیرها:. ۴۲

۳-۴ جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری:. ۴۳

۳-۵ روش اجرای پژوهش:. ۴۳

۳-۶ ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن:. ۴۳

۳-۷ تجزیه و تحلیل داه ها:. ۴۴

فصل چهارم- نتایج

۴-۱ توصیف داده ها..

۴-۲ آزمون فرضیه ها………

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱ بحث و بررسی فرضیه های پژوهش. ۵۴

۵-۲ محدودیت های پژوهش:. ۵۷

۵-۳ پیشنهادات پژوهش:. ۵۷

منابع

منابع فارسی……

منابع غیر فارسی………

چکیده انگلیسی. Error! Bookmark not defined.

پیوست. Error! Bookmark not defined.

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. ۴۶

جدول ۴-۲: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه   ۴۷

جدول ۴-۳: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. ۴۸

جدول ۴-۴: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. ۴۹

جدول ۴-۵: سطح معناداری و Z کولموگروف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش. ۵۰

جدول ۴-۶: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام). ۵۱

جدول ۴-۷: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام). ۵۲

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0