بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود : پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود : پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت منابع انسانی و با عنوان بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود در ۱۴۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود:

برابر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباطات انساني، افراد بيش از هشتاد درصد اوقات بيداري خود را صرف برقراري ارتباط با ديگران مي نمايند و اين مسأله به ويژه در سازمان ها اهميت ويژه اي مي يابد تا جايي كه سبك برقراري ارتباط مديران با كاركنان تأثير فراواني بر روحيه كاركنان و رضایت شغلی آنان دارد.

هدف اصلی این پژ‍وهش مطالعه رابطه بین  مهارت های ارتباطی مدیران، با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود. و اهداف فرعي عبارت است از شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط کلامی مديران و رضایت شغلی كاركنان، شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مديران و رضایت شغلی كاركنان ، شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط کتبی مدیران و رضایت شغلی كاركنان .

جامعة آماري پژوهش حاضر عبارت است از كاركنان دانشگاه شاهرود و محدودة زماني سال ۱۳۹۳ .لذا این تحقیق با در نظر گرفتن معیار زمان، مقطعی؛ با توجه به میزان ژرفایی، پهناگر؛ با توجه به معیار وسعت، در جامعه شناسی خرد و با در نظر گرفتن معیار کاربرد، پژوهش کاربردی می باشد و در نهایت این که این پژوهش از نوع تركيبي توصیفی و همبستگي می باشد.

نتايج اين پژوهش  نشان داد كه :

بين مهارت هاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي كاركنان رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد؛ يعني هر چه مهارت هاي ارتباطي بيشتر باشد رضايت شغلي نيز بيشتر است. همچنين از نتايج فرعي پژوهش حاضر چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه بين مهارت هاي ارتباط كلامي، ارتباط كتبي و ارتباط غيركلامي با رضايت شغلي كاركنان رابطه مستقيم معني‌داري وجود دارد. لذا فرضیه اصلی و سه فرضيه فرعی، همگی تأييد شدند.

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

امروزه در اغلب پژوهش هایی که در سازمان های دولتی انجام می پذیرد ، بیشتر روی رضایت های بیرونی شغل مانند: حقوق، مزایا، پاداش و …. تأکید می گردد، این در حالی است که عوامل درونی رضایت شغلی مانند مهارت های ارتباطی مدیران تأثیر به سزایی در افزایش رضایت شغلی کارکنان دارد.  لذا با توجه به اینکه مهارت های ارتباطی به ویژه در فرآیند ارتباط رئیس- مرئوس یا به عبارت دیگر مدیر- کارمند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این پژوهش به مطالعۀ رابطۀ این دو پرداخته است.

 

اهداف پژ‍وهش

هدف اصلي :

مطالعه رابطه بین  مهارت های ارتباطی مدیران، با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود.

اهداف فرعي :

  1. شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط کلامی مديران و رضایت شغلی كاركنان .
  2. شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مديران و رضایت شغلی كاركنان .
  3. شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط کتبی مدیران و رضایت شغلی كاركنان .

 

فرضیه هاي  تحقیق

فرضيه اصلي :

مهارت های ارتباطی مدیران منجر به بهبود رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود می شود.

 

فرضيه هاي فرعي :

  1. بین  مهارت های ارتباط کلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه معنی داري وجود دارد.
  2. بین مهارت های ارتباط کتبی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه معنی داري وجود دارد.
  3.  بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه معنی داري وجود دارد

 

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول:  كليات تحقيق

۱-۱- بيان مسأله………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن……………………………………. ۷

۱-۳ – اهداف پژوهش………………………………………………………………….. ۸

۱-۴ – فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………. ۸

۱-۵- جامعه آماري و محدوده زماني و مكاني پژوهش………………………………… ۹

۱-۶ – روش تحقيق…………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷ – ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………. ۱۰

۱-۸ – سوالات پژوهش………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹ – مروري بر تحقيقات پيشين……………………………………………………… ۱۲

۱-۱۰- تعريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي………………………………….. ۱۵

 

فصل دوم: ‌ادبيات و مباني نظري

۱-۲-  مقدمه……………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲ – رضايت شغلي و افزايش بهره وري……………………………………………. ۲۲

۲-۳- رابطه شخصيت با موفقيت شغلي……………………………………………….. ۲۴

۲-۴- رابطه رضايت شغلي با شخصيت افراد…………………………………………. ۲۵

۲-۵- تعاريف رضايت شغلي………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶- نظريه هاي رضايت شغلي………………………………………………………. ۳۳

۲-۷- شاخص هاي رضايت شغلي…………………………………………………….. ۳۴

۲-۸- عوامل موثر بر رضايت شغلي…………………………………………………. ۳۵

۲-۹- رضايت شغلي و بهره وري…………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۰- عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلي……………………………………….. ۴۱

۲-۱۱- رضايت شغلي و تعهد سازماني……………………………………………….. ۴۷

۲-۱۲- پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي……………………………….. ۵۲

۲-۱۳-  رضايت شغلي و عملكرد……………………………………………………… ۵۵

۲- ۱۴- اندازه گيري رضايت شغلي…………………………………………………… ۵۶

۲- ۱۵- تعهد سازماني…………………………………………………………………. ۵۷

 

فصل سوم: ‌روش شناسايي تحقيق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۲- جامعه آماري…………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۳- روش جمع ‌آوري اطلاعات……………………………………………………… ۶۱

۳-۴- حجم نمونه و روش اندازه گيري………………………………………………… ۶۲

۳-۵- روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………. ۶۲

۳-۶- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………. ۶۲

۳-۷- ابزار اندازه گيري……………………………………………………………….. ۶۲

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۲- آمار توصيفي……………………………………………………………………. ۶۷

۴-۳-آمار استنباطي…………………………………………………………………… ۱۲۱

 

فصل پنجم:  نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- نتيجه گيري…………………………………………………………………….. ۱۲۵

۵-۲- تفسیر نتایج تحقیق ……………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۳- پيشنهادات………………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۴- پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده……………………………………………….. ۱۲۹

۵-۵- فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………… ۱۳۰

۵-۶- پیوست ها……………………………………………………………………………….۱۳۳

۵-۷-چکیده انگلیسی……………………………………………………………………..۱۴۳

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0