بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی صنعتی سازمانی در ۱۴۲ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران:

 

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی می باشد که با هدف کلی تبیین رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي دربين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران به اجرا درآمده است. تعداد ۲۴۹ نفر از کارمندان و مدیران جامعه مذکور(۷۰۰ نفر)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به  پرسشنامه هاي تعهد سازماني موادي، استيرز و پورتر (۱۹۷۴)، دلبستگي شغلي ادوارد زوکیلپاتریک (۱۹۸۴) و فرم کوتاه ويژگي هاي شخصيت نئو (۱۹۸۵) پاسخ دادند. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (همبستگی پیرسون) و استنباطي(رگرسیون خطی ساده) در قالب نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد و یافته ها نشان داد: ۱- بین ابعاد عصبیت، پذیرش و سازگاری با تعهد سازماني رابطه ي معني داري ندارند. ولي بین ابعاد برون گرايي و وظیفه شناسی با تعهد سازماني رابطه معني داري وجود دارد. ۲- بين عصبیت و پذیرش با دلبستگی شغلی رابطه ي معناداري وجود ندارد. اما بین دیگر ویژگی های شخصیت(برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی) با دلبستگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. ۳- ابعاد برون گرایی و وظیفه شناسی شخصیت، پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار تعهد سازماني کارکنان می باشند و قادرند ۱۱ درصد از واريانس تعهد سازماني را پیش بینی نمایند. ۴- ابعاد سازگاری، برون گرایی و وظیفه شناسی شخصیت پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار دلبستگی شغلی کارکنان می باشند و قادرند ۱۱ درصد از واريانس دلبستگی شغلی را پیش بینی نمایند.

۱- با توجه به نتايج به دست آمده، پيشنهاد مي شود كه سازمان ها به منظور در خدمت گرفتن نيروهاي متعهد و دلبسته، قبل از استخدام از آن ها آزمون هاي شخصيتي بگيرند.

۲- پیشنهاد می گردد که  کار گروهی با عنوان  راهکارهای افزایش تعهد و دلبستگی شغلی تشکیل تا با آسیب شناسی، نقاط ضعف را به قوت و تهدیدات به فرصت تبدیل گردد.

۳- توجه بیشتر به خصوصیات شخصیتی از جمله ابعاد سازگاری، برون گرایی و وظیفه شناسی در زمینه انتصاب کارکنان.

کلمات کلیدی: ويژگي هاي شخصيتي، تعهد سازماني، دلبستگي شغلي

 

اهداف تحقيق بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران:

– هدف کلی تحقیق: تبیین رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين كاركنان.

  -اهداف جزئی:

  • بررسی رابطه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني در بين كاركنان.
  • بررسی رابطه ويژگي هاي شخصيتي با دلبستگي شغلي در بين كاركنان.
  • پيش بيني تعهد سازماني و دلبستگي شغلي از روي ويژگي هاي شخصيتي كاركنان.

*اهداف کاربردی:

بهره گيري از نتايج اين تحقيق در شركت هاي صنعتي از جمله شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران.

 

فرضيه ها:

  • بين ويژگي هاي شخصيتي و تعهد سازماني در بين كاركنان رابطه وجود دارد.
  • بين ويژگي هاي شخصيتي و دلبستگي شغلي در بين كاركنان رابطه وجود دارد.
  • ويژگي هاي شخصيتي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي را در بين كاركنان پيش بيني مي كند.

فهرست مطالب بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران:

چکیده …………………………..۱

فصل نخست: کلیات  پژوهش

مقدمه.. ………………..۲

بيان مسئله ………….۴

اهميت پژوهش…………………….۹

اهداف پژوهش …………………….۱۱

فرضیه ها …………..۱۱

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه…………….۱۵

مبانی نظری تعهد سازمانی………………۱۵

مبانی نظری دلبستگی شغلی …………………۳۵

مبانی نظری ویژگی های شخصیت………….۵۰

تحقیقات پیشین……۶۸

جمع بندی …………….۷۷

فصل سوم ( روش پژوهش )

طرح کلی تحقیق………………۷۹

جامعه آماری…………………….۷۹

نمونه و روش نمونه گیری………………..۶۴

ابزارهای اندازه گیری………………..۸۱

پرسشنامه تعهد سازمانی…….۸۱

پرسشنامه دلبستگی شغلی………………۸۲

پرسشنامه ویژگی های شخصیت……………۸۳

روش اجرای پژوهش………..۸۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………۸۵

ملاحظات اخلاقی پژوهش…………….۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

یافته های توصیفی………………۸۷

بررسی فرضیه های پژوهش………..۸۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………۹۷

بحث و نتیجه گیری…………..۹۷

نتیجه گیری…………۱۰۷

محدودیت های پژوهش…………۱۰۸

پیشنهادهای پژوهش………………۱۰۹

منابع…………….۱۱۰

پیوست ها…………..۱۲۰

 

فهرست جداول

جدول شماره ۳-۱: جامعه آماری پژوهش بر حسب جنسیت………………..۷۹

جدول شماره ۳-۲: تركيب جنسيتي گروه شركت كنندگان در پژوهش……………….۸۰

جدول ۳-۳: تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش برحسب میزان تحصیلات………….۸۰

جدول۴-۱: اطلاعات مربوط به ابعاد ویژگی های شخصیت………………….۸۷

جدول۴-۲: اطلاعات مربوط تعهد سازمانی کارکنان…………….۸۸

جدول۴-۳: اطلاعات مربوط به دلبستگی شغلی کارکنان…………………..۸۸

جدول ۴-۴: ضریب همبستگی درونی بین ابعاد ویژگی های شخصیت با تعهد سازمانی……………..۸۹

جدول۴-۵: ماتریس همبستگی بین ويژگي هاي شخصيتي و دلبستگي شغلي…………………۹۰

جدول۴-۶: ماتریس همبستگی بین ويژگي هاي شخصيتي و تعهد سازمانی………….۹۱

جدول۴-۷- نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد شخصیت بر تعهد سازمانی به شیوه‌ گام به گام……………۹۲

جدول۴-۸: ماتریس همبستگی بین ويژگي هاي شخصيتي و دلبستگی شغلی…………….۹۳

جدول۴-۹- نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد شخصیت بر دلبستگی شغلی به شیوه‌ گام به گام……………….۹۴

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0