بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان مالی و سرمایه انسانی در وزارت صنعت و معدن و تجارت

چکیده

از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. نظر به اهمیت این دو مقوله هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان این  دو مقوله مهم می باشد. پژوهش روش تحقیق در این پژوهش بر پایه کاربردی بودن بنا نهاده شده است. بنابراین این پژوهش ، مطالعه ای است کاربردی. بر اساس شیوه انجام و  گردآوری داده ها ( این پژوهش از گونه توصیفی) غیر آزمایشی و مطالعه همبستگی است. در پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) گرد آوری داده ها و پاسخ به پرسش ها نیز بر پایه زمان حال  انجام خواهد گرفت. شیوه انجام مطالعه به صورت نظری  و مطالعات کتابخانه ای است. به همین تریب از طریق پرسشنامه،گرد آوری داده  های لازم جهت  تجزیه و تحلیل و مطالعات میدانی تحقیق، از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. بدین ترتیب ۷۳ پرسش شونده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان بعضی از فاکتور های سرمایه انسانی و توانمند سازی رابطه معنی داری وجود دارد که می توانند دستاورد های درخشانی برای افزایش بهره وری و بازدهی و توانمند سازی باشند.

 

کلیدواژه ها: توانمند سازی، سرمایه انسانی،  خلاقیت، شایستگی فردی

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مساله تحقیق ۶

۱-۳- سابقه موضوع ۸

۱-۵- سوالات تحقیق ۱۰

۱-۵-۱- سوالات  فرعی ۱۰

۱-۶-  مدل تحقیق ۱۱

۱-۷- فرضیه ها یا سوال های تحقیق ۱۲

۱-۷-۱- فرضیه های فرعی تحقیق ۱۲

۱-۸- روش تحقیق ۱۳

۱-۹- جامعه تحقیق ۱۴

۱-۱۰- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۵

۱-۱۱- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۵

۱-۱۲- روش تجزیه وتحلیل ۱۶

۱-۱۳- قلمرو تحقیق ۱۷

۱-۱۴- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری ۲۱

۲-۱- مقدمه ۲۲

۲-۲- تعریف توانمند سازی ۲۲

۲-۳- تعاریف دیگر توانمد سازی ۲۶

۲-۴- اهمیت توانمند سازی کارکنان در سازمان ۲۸

۲-۵- عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان ۲۹

۲-۶-  ابعاد توانمندسازی ۳۱

۲-۷- فرایند توانمندسازی منابع انسانی ۳۵

۲-۹- پیشینه مفهوم توانمند سازی ۳۹

۲-۱۰- مدل های توانمند سازی ۴۱

۲-۱۰-۱- مدل کوانزاک ۴۱

۲-۱۰-۲- مدل نوکلین و روهوتی ۴۲

۲-۱۰-۳- مدل توانمندسازی گلن لاوراک ۴۳

۲-۱۰-۴- مدل والاس و استورم ۴۴

۲-۱۰-۵- مدل توانمندسازی آولیو ۴۵

۲-۱۰-۶- مدل راهبردی توانمندسازی ۴۶

۲-۱۱- استراتژی های توانمند سازی ۴۷

۲-۱۱-۱- استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی ۴۷

۲-۱۱-۲- استراژی آموزش مهارتهای حل مسئله ۴۸

۲-۱۱-۳- استراتژی آموزشهای مهارت های پشتیبانی و تجهیز منابع ۴۸

۲-۱۲- رویکردهای توانمندسازی ۴۹

۲-۱۳-۱- رویکرد مکانیکی ۴۹

۲-۱۳-۲- رویکرد ارگانیکی ۵۰

۲-۱۴- توانمندسازی به عنوان یک سازه شناختی ۵۰

۲-۱۵- ابعاد توانمندسازی روانشناختی ۵۱

۲-۱۵-۱- احساس شایستگی ( خود اثر بخشی ) ۵۱

۲-۱۵-۲- احساس خود مختاری ( احساس داشتن حق انتخاب) ۵۱

۲-۱۵-۳- احساس موثر بودن (پذیرش نتیجه شخصی ) ۵۲

۲-۷-۴- احساس معنی دار بودن ( مهم بودن ) ۵۲

۲-۷-۵- احساس اعتماد ( احساس امنیت ) ۵۳

۲-۸- ضرورت و اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی ۵۳

۲-۹- مزایایی توانمندسازی نیروی انسانی ۵۳

۲-۱۰- موانع توانمندسازی درسازمان ۵۴

۲-۱۰-۱- موانع ساختاری توانمندسازی ۵۴

۲-۱۰-۲- موانع محیط توانمندسازی ۵۴

۲-۱۱- موانع رفتاری توانمندسازی ۵۵

۲-۱۲-۱- سرمایه ۵۵

۲ -۱۳- مفهوم سرمايه انساني ۵۶

۲-۱۴- اهميت سرمايه انساني ۵۸

۲-۱۵ – تاريخچه نظريه سرمايه انساني ۶۱

۲-۱۵-۱ -ديدگاه‌ها و عقايد بنيادين برخي از اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك ۶۱

۲-۱۵-۲ – ديدگاه اقتصاددانان معاصر درباره اهميت اقتصادي سرمايه‌گذاري انساني ۶۵

۲-۱۶- تشابه و تفاوت بين سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي ۶۸

۲-۱۷- اهميت اندازه‌گيري سرمايه انساني ۷۰

۲-۱۸ -اندازه‌گيري و گزارشگري سرمايه انساني ۷۲

۲-۱۸-۱- اهمیت سنجش سرمایه انسانی ۷۵

۲-۱۹- طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی ۷۸

۲-۲۰- توسعه منابع انساني ۷۹

۲-۲۰-۱- آموزش مستمر كاركنان: ۸۰

۲-۲۰-۲- بهره گيري از مشاركت كاركنان ۸۲

۲-۲۰-۳- نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انساني ۸۳

۲-۲۰-۴- مفهوم فناوري اطلاعات: ۸۳

۲-۲۱-پیشینه پژوهش ۸۴

۲-۲۱-۱- پژوهشهاي داخلي ۸۴

۲-۲۱-۲ – پژ‍وهش‌هاي خارجي ۸۶

۲-۲۲-۱ – پژوهشهاي داخلي ۸۸

۲-۲۲-۲- پژ‍وهش‌هاي خارجي ۸۹

۲-۲۳- جمع بندی فصل دوم ۹۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۹۳

٣-١- مقدمه ۹۴

٣-٢- فرضیه های پژوهش ۹۴

٣-٣- جامعه آماری و نحوه نمونه گیری ۹۵

۳-۳-۱- جامعه تحقیق ۹۵

۳-۳-۲- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۹۶

۳-٤- مدل پژوهش ۹۷

٣-٥- متغیرهای پژوهش ۹۸

٣-٥-۱- مقیاس و طیف متغیرها ۹۹

٣-٥-٣- طبقهبندی متغیرهای پژوهش در پرسشنامه ۱۰۰

۳-۵-۴- پرسشنامه سرمايه انساني ۱۰۱

٣-٦- ابزار جمعآوری دادهها ۱۰۲

٣-٦-١- روایی پرسشنامه ۱۰۳

٣-٦-٢- پایایی پرسشنامه ۱۰۳

٣-٧- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۳

٣-٧-١- آمار توصیفی ۱۰۳

٣-٧-٢- آمار استنباطی ۱۰۳

۳-۸-  بررسی نرمال بودن دادها ۱۰۴

فصل چهارم: بررسی داده ها ۱۰۶

۴-۱- مقدمه ۱۰۷

۴-۲- تحلیلهای آماری توصیفی ۱۰۷

۴-۲-۱- جنسیت ۱۰۷

۴-۲-۲- سن ۱۰۸

۴-۲-۳-  نوع استخدام ۱۰۹

۴-۲-۷ – تحصیلات ۱۱۰

۴-۳- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۱۱

۴-۴-  بررسی فرضیه های تحقیق ۱۱۱

فصل پنجم: پیشنهادات ۱۱۶

۵-۱ مقدمه ۱۱۷

۵-۲- نتايج آمار توصيفي ۱۱۸

۴-۳- نتایج فرضیه اصلی پژوهش ۱۱۹

۵-۴- نتایج فرضیات فرعی پژوهش ۱۲۰

۵-۴- محدودیت های تحقیق ۱۲۹

۵-۵- پیشنهادات ۱۲۹

 

منابع تحقیق ۱۳۱

پیوست ها ۱۳۶

 

فهرست جدول ها

جدول٣-۱: متغیرهای پژوهش ۹۹

جدول ٣-۲: طبقه بندی متغیرهای پژوهش ۱۰۰

جدول ۳-۳: سئوالات مولفه‌هاي سرمايه انساني ۱۰۱

جدول۳-۴ تطبيق سوالات پرسشنامه سرمايه انساني با مولفه‌هاي آن ۱۰۱

جدول ۳-۵ نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها ۱۰۴

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۷

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق ۱۰۸

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی نوع استخدام  در این تحقیق ۱۰۹

جدول ۴-۴: توزیع تحصیلات در این تحقیق ۱۱۰

جدول  ۴-۵ : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۱۱

جدول  ۴-۶: نتایج فرضیه های تحقیق در یک مدل ۱۱۲

 

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱- مدل کوانزاک (۲۰۰۰) ۴۱

شکل ۲-۲- مدل نوکلین و روهوتی ۴۲

شکل ۲-۳- مدل توانمندسازی گلن لاوراک ۴۴

شکل ۲-۴: مدل والاس و استورم ۴۵

شکل ۲-۵- مدل توانمندسازی آولیو (۲۰۰۴) ۴۶

شکل ۲-۶-  مدل الگوی توانمندسازی چهارعاملی (۲۰۰۴) ۴۷

شکل ۳-۱: مدل تحقیق ۹۷

شکل ۵-۱: توانمد سازی از طریق توسعه سرمایه انسانی  و رویکردهای زیربخش آن ۱۲۰

 

فهرست نمودار ها

نمودار ۴-۱: فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۸

نمودار ۴-۲: فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۰۹

نمودار ۴-۳: فراوانی نوع استخدام پاسخ دهندگان ۱۱۰

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0