بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ در  ۱۴۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

چکیده  بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران :

اين پژوهش با هدف شناسايي رابطه شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین تحقیق والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه ۱۶ آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد ۳۰۰ نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله اي انتخاب شده بودند.

درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصيفی مربوط به شاخص های مرکزی)ميانگين – ميانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واريانس کجی و کشيدگی)است وقبل از تحليل فرضيه هادربخش دوم براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كلمونگراف اسميرنوف استفاده شد در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضريب همبستگي،رگرسيون وآزمون تحليل واريانس درون موردی استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (۱۹۹۱) و خودپنداره تحصیلی يي يسن چن (۲۰۰۴) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان استفاده شده است نتايج نشان ميدهد بين شيوه فرزند پروري اقتداري و خود پنداره تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری استفاده نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما رابطه بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی رابطه معکوس و منفی دارند به عبارتی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه استفاده کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می شود. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد به عبارتي در صورت تأکید والدین بر استفاده مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداري، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتايج ديگر اين تحقيق نشان مي دهد بين خود پنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.

در اين پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه  معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها برقرار است و در سطح آلفا ۵% رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود.

 

 

اهمیت پژوهش

خانواده مهمترين محيط اجتماعي است كه رشد و تكامل كودكان را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مثلاً نوع روابط خانوادگي تا حدود زيادي سرنوشت و ويژگي‌هاي شخصيتي آينده‌ي كودك را تعيين مي‌كند و تجارب خانوادگي مختلف، باعث شكل‌گيري ادراك‌هاي متفاوتي از «خود» مي‌شود. با وجود پذيرفته شدن تاثير عوامل موروثي و محيطي در رشد و تكوين شخصيت، خانواده هم چنان به عنوان اولين و مهمترين پايگاهي كه كودك در آن از كيفيت روابط انساني آگاه يافته و در شكل‌گيري ويژگي‌هاي شخصيتي فرد نقش بسزايي ايفا مي‌كند و نيز از لحاظ سازگاري فرد با جامعه و شناخت فرد از خودش داراي آثار وسيعي مي‌باشند.

بسياري از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان معتقدند كه ريشه‌ي بسياري از مشكلات رفتاري و انحرافات شخصيتي در كودكان را بايد در الگوهاي تربيتي والدين و ويژگي‌هاي شخصيتي آنها جستجو نمود تجارب اوليه‌ي كودك در خانواده، سازنده و زيربناي شخصيت و رفتارهاي بعدي كودك است و حتي ريشه بسياري از انحرافات شخصيتي و بيماري‌هاي رواني را در پرورش نخستين كودك بايد جستجو كرد(فرضي گلفزاني، ۱۳۷۹).

هيچ بستري از نظر قدرت و تاثير، با خانواده برابري نمي‌كند. خانواده بين افراد، پيوندهايي برقرار مي‌كند كه منحصر به فردند؛ زيرا پايگاهي است كه كودكان در آن مهارت‌ها، ارزش‌ها، اخلاق و چگونگي ادراك خود و ديگران را مي‌آموزند. اگر ارتباط و پيوندها متقابل، صميمي و خشنودكننده باشد، سلامتي رواني را براي افراد به همراه دارد در صورتي كه اين روابط، سرد يا سركوب‌گرانه باشد، مشكلاتي را براي والدين و فرزندان در پي خواهد داشت (پارك و بوريل[۱]، ۱۹۹۸ به نقل از برتون، فيپس و كورتيس[۲]، ۲۰۰۲،ترجمه جاودان،۱۳۸۳) برخي از پژوهشگران، خانواده را مجموعه‌اي از روابط وابسته به هم  در نظر مي‌گيرند. مثلاً در نظريه‌ي «سيستم‌هاي بوم‌شناختي[۳]» عقيده بر آن است كه رفتارهاي هر كدام از اعضاي خانواده، بر رفتار ساير اعضاء تاثير مي‌گذارد (برونفن برنر[۴]، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۵ ترجمه جاودان،۱۳۸۳).

روابط والد- فرزند و ساير اعضاي خانواده را مي‌توان به عنوان نظام يا شبكه‌اي از بخش‌هاي متفاوتي دانست كه در كنش متقابل با يكديگرند.اين كنش متقابل و نوع روابط عاطفي والد- فرزند، باعث ايجاد انتظارات و واكنش‌هاي خاصي در مورد«خود» مي‌شود.البته رفتارهاي مبتني بر انديشه و ادراك كودك، ممكن است مورد تشويق والدين قرار گيرند، و در نتيجه بر دامنه‌ي بروز و گسترش رفتار و تصورات افزوده شود. ويا ممكن است از سوي والدين سركوب شده و توجهي به آنها نشود  از اين رو نوع پالايش‌هاي فكري كودك به طور مستقيم و ياغيرمستقيم كه از سوي والدين صورت مي‌گيرد و بازخوردهاي حاصله در روند نظام شكل‌گيري شخصيت فرزند و نگرش‌هاي او نقش مهمي ايفاء مي‌نمايد و زيربناي سبك ادراكي او را از «خود» پايه‌ريزي مي‌كند (ميون و گلدستين، ۲۰۰۲ ترجمه جاودان ،۱۳۸۳).

بدون شک نقش خانواده بعنوان مهمترين عامل تعيين کننده در رفتار فرزندان است يکی از مشکلات عمده ای که معمولاً والدين با آنها مواجه هستندعدم اطلاع کافی از چگونگی کاربرد شيوه های تربيتی مناسب در قبال فرزندانشان می باشد.والدين معمولاً از نتايج برخورد با فرزندانشان يا بازخوردی دريافت نمی کنند و يا پدرومادر نمی داند درهرسنی از فرزندانشان چه انتظاراتی بايد داشته باشند و اين عدم آگاهی والدين از شيوه های صحيح تربيتی فرزندان موجب مشکلات دررفتار والدين با فرزندان شده و متعاقباً در شکل گيری خود پنداره نامناسب فرزندان نقش دارد.پزوهش حاضر در پی آن است تا بررسی کند شيوه های فرزند پروری تا چه حد در شکل گيری خود پنداره تحصيلی فرزندان نقش داشته و می تواند بعنوان متغير هایی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را فراهم نمايد

 

 هدفهای تحقیق

هدف کلی

هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطه شيوه های فرزند پروری والدين و خود پنداره تحصيلی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر پايه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه ۱۶ شهر تهران که در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳مشغول به تحصيل هستند.

اهداف فرعی

۱- بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری والدين با خود پنداره تحصيلی دانش آموزان دختر

۲ – بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری والدين با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر

۳ – بررسی رابطه بين خود پنداره تحصيلی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر

۴ – مقايسه سهم هر يک از متغير های (شيوه های فرزند پروری و خود پنداره تحصيلی)با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر

 

سوالات تحقيق

سوال اصلی تخقيق

آيا بين  شيوه های فرزند پروری والدين و خود پنداره تحصيلی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر پايه چهارم تا ششم ابتدايی منطقه ۱۶ شهر تهران رابطه وجود دارد ؟

سوالات فرعی تحقيق  

۱-آيا بين شیوه های فرزند پروری مقتدرانه (آزاد منشانه) والدين با پيشرفت تحصيلی فرزند آنان رابطه وجود دارد؟

۲- آيابين  شيوه های فرزند پروری آزاد گذار(مداراگر)والدين با پيشرفت تحصيلی فرزند آنان رابطه وجود دارد ؟

۳-آيابين شيوه های فرزندپروری استبدادي(خودکامه) والدين با پيشرفت تحصيلی فرزندآنان رابطه وجود دارد؟

۴- آيابين شیوه هاي فرزند پروری و خود پنداره تحصيلی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟

۵ -آيابين خود پنداره تحصيلی دانش آموزان با پيشرفت تحصيلی آنان رابطه وجود دارد؟

۶- آيابين شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود

 

فهرست مطالب بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین

فصل اول كليات طرح. ۱

مقدمه. ۲

۱- ۱ – بيان مساله. ۵

۱ – ۲ – اهمیت موضوع. ۶

۱-۳ – هدفهای تحقیق. ۸

۱ – ۳ – ۱ هدف کلی.. ۸

۱- ۳ -۲  اهداف فرعی.. ۸

۱-۴سوالات تحقيق. ۹

۱-۴-۱سوال اصلی تخقيق. ۹

۱-۴-۲سوالات فرعی تحقيق. ۹

۱-۵تعريف مفاهيم. ۹

۱-۵-۱شيوه های فرزند پروري.. ۹

۱-۵-۲خودپنداره تحصيلي.. ۱۱

۱-۵-۳پيشرفت تحصيلي.. ۱۱

فصل دوم : مطالعات نظري.. ۱۲

مقدمه. ۱۳

۲- ۱  تعریف خانواده ۱۳

۲ – ۲ نقش والدين در رفتار فرزند. ۱۵

۲ – ۳ دلبستگي و پيوند والديني.. ۱۶

۲ – ۴ تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان. ۱۷

۲ – ۵  شیوه های فرزند پروری.. ۲۰

۲ – ۶ تاریخچه شیوه فرزند پروری.. ۲۱

۲- ۷  تاریخچه فرزند پروری در ایران. ۲۳

۲ – ۸  بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه. ۲۴

۲-۹عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین.. ۴۳

۲-۱۰نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین.. ۴۴

۲-۱۱روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان. ۵۲

۲-۱۲محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول. ۵۳

۲-۱۳خود پنداره ۵۳

۲-۱۴نقش اسناد در خود پنداره تحصيلي.. ۵۶

۲-۱۵خودپنداره تحصيلي.. ۶۰

فصل سوم : روش شناسی تحقيق (متدولوژي) ۷۹

مقدمه. ۸۰

۳ – ۱ روش تحقیق. ۸۰

۳ – ۲ جامعه آماري.. ۸۰

۳ – ۳  برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۸۱

۳ – ۴ روش گرد آوري اطلاعات.. ۸۱

۳ – ۵ ابزار اندازه گیری.. ۸۱

۳ – ۶ روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۸۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶

۴-۱ مقدمه. ۸۷

۴-۲ بخش اول: توصيف داده‌ها ۸۸

۴-۴ فرضيه اصلی: بین سبك هاي فرزند پروري و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد. ۹۳

۴-۵ فرضيه اول: بین سبك هاي فرزند پروري اقتداري و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد. ۹۷

۴-۶ فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۸

۴-۷ فرضيه سوم : بین سبك هاي فرزند پروري استبدادي و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد. ۱۰۰

۴-۸ فرضيه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصيلي  و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد. ۱۰۰

۴-۹ فرضیه پنجم (فرضيه اصلی سوم): بین سبك هاي فرزند پروري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد. ۱۰۲

۴-۱۰ فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟  ۱۰۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۹

مقدمه. ۱۱۰

۵ – ۱ خلاصه پژوهش… ۱۱۰

۵ – ۲  بحث و نتيجه گيری.. ۱۱۲

۵ – ۳ پیشنهادها ۱۱۹

۵ – ۴ محدودیت ها ی تحقیق. ۱۲۲

منابع فارسی.. ۱۲۴

 

فهرست اشکال

 • شکل ۲ – ۱ الگوهای فرزندپروری شیفر. ۲۷
 • شکل ۲-۲     نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن.. ۳۰

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱  تأثیر فضای خانواده بر کودکان. ۱۸
 • جدول۲-۲ ابعاد شیوه های  فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،۱۳۸۵٫ ۲۸
 • جدول ۲-۳: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،۱۹۹۱به نقل از برنز،۲۰۰۶ ،ترجمه سعیدی،۱۳۹۱). ۳۴
 • جدول ۲-۴ : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،۲۰۰۶٫ ۳۷
 • جدول(۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی.. ۸۸
 • جدول(۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر. ۸۹
 • جدول(۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر. ۹۰
 • جدول(۴-۴) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره ۹۱
 • جدول(۴-۵) آمار توصیفی مربوط به پيشرفت تحصيلي.. ۹۱
 • جدول(۴-۶) آمار توصیفی مربوط به سبك هاي فرزند پروري.. ۹۲
 • جدول (۴-۷) مربوط به آزمون كولموگروف- اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها ۹۲
 • جدول (۴-۸)­مربوط­به آزمون همبستگي رابطه بين سبكهاي فرزندپروري و خودپنداره تحصيلي.. ۹۳
 • جدول (۴-۹) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون. ۹۴
 • جدول (۴-۱۰) مربوط به تحليل واريانس… ۹۴
 • جدول (۴-۱۱) مربوط به معادلة خط رگرسيون. ۹۴
 • جدول (۴-۱۲) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري اقتداري و خودپنداره تحصيلي   ۹۶
 • جدول (۴-۱۳) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون. ۹۶
 • جدول (۴-۱۴) مربوط به تحليل واريانس… ۹۶
 • جدول (۴-۱۵) مربوط به معادلة خط رگرسيون. ۹۷
 • جدول (۴-۱۶) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري آزاد گذار و خودپنداره تحصيلي   ۹۸
 • جدول (۴-۱۷) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون. ۹۸
 • جدول (۴-۱۸) مربوط به تحليل واريانس… ۹۹
 • جدول (۴-۱۹) مربوط به معادلة خط رگرسيون. ۹۹
 • جدول (۴-۲۰) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري استبدادي و خودپنداره تحصيلي   ۱۰۰
 • جدول (۴-۲۱) مربوط به آزمون همبستگي رابطه بين خودپنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي.. ۱۰۱
 • جدول (۴-۲۲) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون. ۱۰۱
 • جدول (۴-۲۳) مربوط به تحليل واريانس… ۱۰۱
 • جدول (۴-۲۴) مربوط به معادلة خط رگرسيون. ۱۰۲
 • جدول (۴-۲۵)­مربوط­به­آزمون همبستگي رابطه بين سبكهاي فرزند پروري و پيشرفت تحصيلي.. ۱۰۳
 • جدول (۴-۲۶) مربوط به ضريب تعيين رگرسيون. ۱۰۴
 • جدول (۴-۲۷) مربوط به تحليل واريانس… ۱۰۴
 • جدول (۴-۲۸) مربوط به معادلة خط رگرسيون. ۱۰۴
 • جدول (۴-۲۹) مربوط به فاكتور هاي  درون گروهي.. ۱۰۵
 • جدول (۴-۳۰) مربوط به فاكتور هاي  بين گروهي.. ۱۰۶
 • جدول ( ۴-۳۱ ) مربوط به محاسبه يكساني واريانس ها ۱۰۶
 • جدول ( ۴-۳۲ ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها ۱۰۷
 • جدول ( ۴-۳۳ ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی.. ۱۰۸

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0