بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ – ۱۵ ساله شهر شیراز: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ – ۱۵ ساله  شهر شیراز ” در ۱۲۰ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ – ۱۵ ساله  شهر شیراز:

علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول ۳۰ سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط مي‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (۴۹-۱۵ساله) ساکن شهر شیراز می­باشد و حجم نمونه ۳۸۴ نفر انتخاب شد. روش نمونه­گیری، خوشه­ای چندمرحله­ای است که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با  رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و  شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با  رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر می­گذارد.

واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.

 

اهداف تحقيق:

هدف کلی:

 به طور خلاصه، هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ميان استقلال زنان و تاثیر آن بر رفتار باروری درميان زنان متاهل ۱۵ – ۴۹ ساله شهر شيراز مي‌باشد.

اهداف جزئی:

۱-  بررسي رابطه ميان ویژگی­های جمعیت شناختی زنان و رفتار باروری آن­ها

۲- بررسي رابطه ميان توانمندی زنان و رفتار باروری آن­ها

فهرست مطالب

 

فصل اول

۱-کلیات ۱

۱-۱- مقدمه ۱

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهميت و ارزش تحقيق ۷

۱-۴- اهداف تحقيق: ۹

۱-۴-۱- هدف کلی ۹

۱-۴-۲- اهداف جزئی ۹

فصل دوم

۲-پیشینه تحقیق ۱۱

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۱- تحقیقات داخلی ۱۲

۲-۲- تحقیقات خارجی ۲۰

فصل سوم

۳- مباني نظري ۳۲

۳-۱- نظریه های اجتماعی و فرهنگی ۳۲

۳-۱-۱-  نظریه انتقال جمعیت ۳۲

۳-۱- ۲- نظریه جريان ثروت بين نسلي ۳۳

۳-۱-۳-  نظریه ارتقا اجتماعی ۳۵

۳-۲- نظریه های اقتصادی ۳۵

۳-۳- نظریه های اجتماعی ۳۶

۳-۲- ۱- باروری به مثابه کنش اجتماعی ۳۶

۳-۲-۲- نظريه كنش اجتماعي ۳۷

۳-۲-۳- واحد كنش داوطلبانه ۳۸

۳-۲-۴- كاركردهاي نظام كنش ۴۰

۳-۲-۵- نظریه منابع در دسترس ۴۲

۳- ۴- چارچوب نظری تحقیق ۴۵

۳-۴-۱- مدل نظری تحقیق ۴۷

۳-۴-۲- مدل تجربی تحقیق ۴۸

۵-۳- فرضیات تحقیق: ۴۹

فصل چهارم

۴- روش شناسی تحقیق ۵۱

۴-۱- مقدمه ۵۱

۴-۱- روش تحقیق ۵۱

۴-۲- تكنيك تحقيق ۵۱

۴-۳- ابزار جمع آوري داده­ها ۵۱

۴-۴- جامعه ی آماري ۵۲

۴-۵- واحد تحليل ۵۲

۴-۶- قلمرو زماني و مكاني تحقيق ۵۳

۴-۷- حجم نمونه و شيوه نمونه گيري ۵۳

۴-۸- اعتبار ۵۴

۴-۹- پايايي ۵۴

۴-۱۰- فنون تحلیل داده ها ۵۶

۴-۱۱- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۵۶

۴-۱۱-۱- متغیرهای مستقل ۵۷

۴-۱۱-۲- متغیر وابسته ۵۸

فصل پنجم

۵- یافته های تحقیق ۶۰

۵-۱- مقدمه ۶۰

۵-۲- توصیف داده ها ۶۰

۵-۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

۵-۴- تحلیل مدل معادله ساختاری ۸۰

۵-۵- شاخص های نیکویی برازش ۸۶

فصل ششم

۶- بحث و نتیجه گیری ۹۵

۶-۱- نتيجه گيري ۹۵

۶-۲- محدودیت ها و مشکلات ۹۹

۶-۳- پیشنهادهای پژوهشی ۹۹

۶-۴- پیشنهادهای اجرایی……………..۹۹

منابع فارسي ۱۰۰

منابع انگليسي ۱۰۶

فهرست جداول

جدول ۱-۴- ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه ۵۳

جدول ۵-۱-۱-توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد….. ۵۹

جدول ۵-۱-۲- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد همسر ۵۹

جدول ۵-۱-۳- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب احساس طبقاتی… .۶۰

جدول ۵-۱-۴- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات.. .۶۰

جدول ۵-۱-۵- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات همسر…. .۶۱

جدول  ۵-۱-۶-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی ۶۲

جدول ۵-۱-۷- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی همسران ۶۲

جدول ۵-۱-۸-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب سن در اولین ازدواج ۶۳

جدول ۵-۱-۹-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال همسر ۶۳

جدول  ۵-۱-۱۰-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال ۶۴

جدول  ۵-۱-۱۱- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب قومیت ۶۴

جدول  ۵-۱-۱۲-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب داشتن سقط جنین ۶۵

جدول -۵-۱-۱۳-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری ۶۵

جدول  ۵-۱-۱۴- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری ۶۶

جدول ۵-۱-۱۵- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وسیله پیشگیری مورد استفاده ۶۶

جدول ۵-۱-۱۶- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب تعداد فرزند مورد علاقه ۶۷

جدول۵-۱-۱۷-  توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب جنسیت مورد علاقه فرزندشان ۶۷

جدول ۵-۲-۱- آزمون مقایسه میانگین متغیرهای وابسته بر اساس درآمد ۶۸

جدول ۵-۲-۲- آزمون همبستگی متغیر تحصیلات زنان با متغیرهای وابسته ۶۹

جدول۵-۲-۳ آزمون همبستگی متغیر تحصیلات همسر با ابعاد رفتار باروری ۶۹

جدول ۵-۲-۴- آزمون همبستگی متغیر مهارت­های زندگی با ابعاد رفتار باروری ۷۰

جدول ۵-۲-۵- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای اجتماعی با ابعاد رفتار باروری ۷۰

جدول ۵-۲-۶-آزمون همبستگی متغیر شبکه ارتباطات با ابعاد رفتار باروری ۷۱

جدول ۵-۲-۷-  آزمون همبستگی متغیر سن زن و ابعاد رفتار باروری ۷۱

جدول ۵-۲-۸-  آزمون همبستگی متغیر سن همسر با ابعاد رفتار باروری ۷۲

جدول ۵-۲-۹-  آزمون همبستگی متغیر سن ازدواج با ابعاد رفتار باروری ۷۲

جدول ۵-۲-۱۰-  آزمون همبستگی متغیر تفاوت سنی با همسر و ابعاد رفتار باروری ۷۳

جدول ۵-۲-۱۱-  آزمون همبستگی متغیر مصرف رسانه با ابعاد رفتار باروری ۷۳

جدول ۵-۲-۱۲-  آزمون همبستگی متغیر استقلال جابجایی زن و ابعاد رفتار باروری ۷۴

جدول ۵-۲-۱۳-  آزمون همبستگی متغیر استقلال تصمیم گیری زن و ابعاد رفتار باروری ۷۴

جدول ۵-۲-۱۴- آزمون همبستگی متغیر استقلال اقتصادی زن و ابعاد رفتار باروری ۷۵

جدول ۵-۱-۴- راهنمای متغیرهای موجود در مدل ۷۷

جدول ۵-۵-۱- شاخص­های نیکویی برازش ۸۲

جدول ۵-۵-۲- بررسی معنی­داری ضرایب مدلهای اندازه گیری ۸۳

جدول ۵-۵-۳- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل غیر استاندارد ۸۴

جدول ۵-۵-۴-  بررسی اثرات کل غیر استاندارد ۸۵

جدول ۵-۵-۵-  بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم استاندارد ۸۶

جدول ۵-۵-۶- بررسی اثرات کل استاندارد ۸۷

جدول ۵-۵-۷- مجذور همبستگی چندگانه ۸۸

فهرست شکل ها

شکل۳-۱- عناصر واحد كنش داوطلبانه ۳۸

شکل۳-۲- سلسله مراتب سيبرنتيكي نظام عمومي كنش ۴۱

شکل۴-۱- مدل نظری تحقیق ۴۶

شکل۴-۲- مدل تجربی تحقیق ۴۶

شکل۴-۲- مدل ساختاری ۷۸

شکل۴-۳- مدل ساختاری و اندازه گیری ۷۹

شکل ۵-۴-۴- مدل مفهومی تحقیق ۸۰

شکل ۵-۴-۵- مدل عملیاتی بر اساس ضرایب غیر استاندارد ۸۱

شکل ۵-۴-۶- مدل علی بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی ۸۱

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0