بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران  در ۱۰۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در بیمه ایران در شهرستان تهران پرداخته شد. در این تحقیق از شاخصهای(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) به عنوان شاخصهای نشان دهنده ساختار سازمانی استفاده شد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-پیمایشی است.

جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران بیمه ایران در شهرستان تهران می‌باشند. که از پرسشنامه استاندارد رندسیپ که حاوی ۵۰ سوال بود جهت اندازه گیری متغیر خلاقیت و از پرسشنامه استاندارد رابینز به نقل از مقیمی که حاوی ۱۴ سوال بود جهت اندازه گیری ساختار سازمانی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه ها نیز به دلیل نرمال نبودن متغیر وابسته از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پیچیدگی و خلاقیت مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و بین تمرکز و خلاقیت مدیران رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

می توان بیان کرد که آگاهی مدیران و کارکنان از خلاقیت الزامی است تا بتوانند با زمینه ای از آگاهی­های مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی، نقش مؤثری در تحقق هدف­ها و پیشرفت سازمان­های خود داشته باشند. خلاقیت برای ماندگاري هر سازمانی لازم است و در طی زمان، سازمان­های غیر خلاق از صحنه محو می­شوند و اگر چه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم خواهد شد(آگهی، ۱۳۹۱). بنابراین برای ماندگاري سازمان­ها و اینکه بتوانند در عصر تغییرات به رقابت بپردازند، بر طبق يافته­ها، نشان مي­دهد كه متغير­هاي ساختار سازمانی مانند تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی بر خلاقيت مدیران سازمان تاثير مي­گذارند و در نهايت مي‌توان ساختار سازماني را به عنوان اصلي­ترين عامل تاثير گذار بر خلاقيت سازمان ها برشمرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم و با اتکا به تحقیقات پیشین در مورد ساختار  سازمان و خلاقیت سازمانی در پی بررسی رابطه­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران می­باشد.

 

سوالات پژوهش

سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه مثبت و معنی داری  وجود دارد؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
  2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
  3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟

 

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی رابطه­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

اهداف جزئی

  1. بررسی رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. بررسی رابطه رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. بررسی رابطه تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

بین ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیات فرعی

  1. بین پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه­ای وجود دارد.
  2. بین رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه­ وجود دارد.
  3. بین تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه­ وجود دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱ مقدمه ۳

۲-۱ بیان مسئله ۴

۳-۱سوالات پژوهش ۶

۱-۳-۱سوال اصلی ۶

۲-۳-۱سوالات فرعی ۶

۴-۱اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

۵-اهداف تحقیق ۷

۱-۵-۱هدف کلی ۷

۲-۵-۱اهداف جزئی ۷

۶-۱چهارچوب نظری پژوهش ۷

۷-۱فرضیات تحقیق ۸

۱-۷-۱فرضیه اصلی ۸

۲-۷-۱فرضیات فرعی ۸

۸-۱تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹

۱-۸-۱متغیر مستقل ۹

۱-۱-۸-۱پیچیدگی ۹

۲-۱-۸-۱ رسمیت ۱۰

۳-۱-۸-۱ تمرکز ۱۱

۲-۸-۱متغیر وابسته ۱۱

۱-۲-۸-۱خلاقیت مدیران ۱۱

۹-۱قلمرو تحقیق ۱۲

۱-۹-۱قلمرو موضوعی ۱۲

۲-۹-۱قلمرو مکانی ۱۳

۳-۹-۱قلمرو زمانی ۱۳

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۴

۱-۲مقدمه ۱۵

۲-۲تعریف بیمه و عقد قرارداد آن ۱۵

۱-۲-۲ریشه لغوی بیمه ۱۵

۲-۲-۲تعاریف بیمه ۱۶

۳-۲ ساختار سازمان ۱۷

۱-۳-۲پیچیدگی ۱۸

۲-۳-۲تفکیک افقی ۱۸

۳-۳-۲تفکیک عمودی ۱۹

۴-۳-۲ تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی ۱۹

۵-۳-۲رسمیّت  ۲۰

۶-۳-۲تمرکز ۲۱

۴-۲  رابطه درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت ۲۳

۵-۲ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت ۲۳

۶-۲ارکان ساختار سازمانی ۲۴

۷-۲خلاقیت مدیران ۲۴

۱-۷-۲تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي ۲۴

۱-۱-۷-۲تفكر همگرا ۲۵

۲-۱-۷-۲تفكر واگرا ۲۵

۲-۷-۲تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني ۲۵

۳-۷-۲فرصت‌هاي خلاقيت ۲۶

۱-۳-۷-۲فرصت‌هاي داخلي ۲۷

۲-۳-۷-۲فرصت‌هاي خارجي(در محيط علمي و اجتماعي سازمان ۲۷

۴-۷-۲موانع بروز خلاقیت ۲۷

۵-۷-۲ويژگي‌هاي سازمان خلاق ۲۸

۱-۵-۷-۲برخي از ويژگي‌هاي سازمان خلاق عبارتند از ۲۸

۲-۵-۷-۲رقابت ۲۸

۳-۵-۷-۲فرهنگ ۲۸

۴-۵-۷-۲دسترسي به مديران ۲۸

۵-۵-۷-۲احترام به افراد ۲۸

۶-۵-۷-۲ارائه خدمات مردمي ۲۸

۷-۵-۷-۲تخصص ۲۹

۸-۵-۷-۲كارگروهي ۲۹

۹-۵-۷-۲رابطه كاركنان با سازمان ۲۹

۱۰-۵-۷-۲استقبال مديران از عامل تغيير ۲۹

۶-۷-۲نظریه های خلاقیت ۲۹

۱-۶-۷-۲نظریه تداعی گرایی ۲۹

۲-۶-۷-۲نظریه گشتالت ۳۰

۳-۶-۷-۲نظریه روانکاوی ۳۰

۴-۶-۷-۲نظریه انسانگرایی کارل راجرز وآبراهام مازل ۳۱

۵-۶-۷-۲نظریه تحلیل عوامل گیلفورد ۳۲

۷-۷-۲پیشینه تحقیق ۳۳

۸-۷-۲تحقیقات داخلی ۳۳

۹-۷-۲تحقیقات خارجی ۳۶

۸-۲خلاصه ی فصل ۳۷

فصل سوم:روش اجرای تحقیق ۳۸

۱-۳مقدمه ۳۹

۲-۳ روش تحقیق ۳۹

۳-۳جامعه آماری ۴۰

۴-۳نمونه آماری ۴۱

۵-۳روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۴۲

۶-۳روایی (اعتبار ابزار تحقیق ۴۳

۷-۳پایایی (اعتماد به ابزار اندازه گیری ۴۴

۸-۳روش آزمون فرضیه ها ۴۵

۱-۸-۳آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)… 45

۲-۸-۳آزمون همبستگی ۴۶

۹-۳خلاصه فصل ۴۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷

۱-۴مقدمه ۴۸

۲-۴یافته های حاصل از آمار توصیفی ۴۸

۱-۲-۴توزیع فراوانی ۴۸

۲-۲-۴توزیع فراوانی جنسيت ۴۸

۳-۲-۴توزیع فراوانی سن ۴۹

۴-۲-۴توزیع فراوانی سابقه خدمت ۵۰

۵-۲-۴توزیع فراوانی ميزان تحصيلات ۵۱

۳-۴توصیف متغیرها ۵۲

۱-۳-۴متغیر ساختار سازمانی ۵۲

۱-۱-۳-۴پیچیدگی ۵۲

۲-۱-۳-۴ رسمیت ۵۳

۳-۱-۳-۴تمرکز ۵۴

۴-۱-۳-۴متغیر خلاقیت مدیران ۵۵

۴-۴بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغیرها ۵۶

۵-۴آزمون فرضیه اول ۵۷

۶-۴آزمون فرضیه دوم ۵۸

۷-۴آزمون فرضیه سوم ۵۸

۸-۴خلاصه ی فصل ۵۹

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۰

مقدمه ۶۱

۱-۵روشهاي آماري ۶۱

۲-۵یافته های توصیفی ۶۱

۱-۲-۵متغیر خلاقیت ۶۱

۲-۲-۵متغیر پیچیدگی ۶۱

۳-۲-۵متغیر تمرکز ۶۲

۴-۲-۵متغیررسمیت ۶۲

۳-۵آمار استباطی ۶۲

۱-۳-۵فرضیه اول ۶۲

۲-۳-۵فرضیه دوم ۶۳

۳-۳-۵فرضیه سوم ۶۳

۴-۵پیشنهادات ۶۴

۵-۵پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۶۴

۶-۵محدودیت های تعمیم نتایج ۶۵

۷-۵خلاصه فصل ۶۵

منابع ۶۷

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱ برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه ۴۱

جدول ‏۳‑۲  تعداد سوالات پرسشنامه ۴۳

جدول ‏۳‑۳ مقیاس لیکرت ۴۳

جدول ‏۳‑۴ پایایی سنجی ۴۵

جدول ‏۴‑۱ توزیع فراوانی جنسيت ۴۸

جدول ‏۴‑۲ توزیع فراوانی سن ۴۹

جدول ‏۴‑۳ توزیع فراوانی سابقه خدمت ۵۰

جدول ‏۴‑۴  توزیع فراوانی ميزان تحصيلات ۵۱

جدول ‏۴‑۵ توصیف متغیر پیجیدگی ۵۲

جدول ‏۴‑۶ توصیف متغیر رسمیت ۵۳

جدول ‏۴‑۷ توصیف متغیر نمرکز ۵۴

جدول ‏۴‑۸ توصیف متغیر خلاقیت مدیران ۵۵

جدول ۴‑۹ نتایج آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات ۵۷

جدول ‏۴‑۱۰ آزمون همبستگي اسپیرمن براي رابطه بین پیچیدگی با خلاقیت مدیران ۵۷

جدول۴‑۱۱ آزمون همبستگي پيرسون براي رابطه بین رسمیت با خلاقیت مدیران ۵۸

جدول ‏۴‑۱۲  آزمون همبستگي پيرسون براي تمرکز و خلاقیت مدیران ۵۹

 

فهرست نمودارها:

نمودار ‏۱‑۱ مدل مفهومی تحقیق(کرامتی و جهانی،۱۳۸۸)…. ۸

نمودار ‏۴‑۱  توزیع فراوانی تفکیک بر حسب جنسیت ۴۹

نمودار ۴‑۲   توزیع فراوانی تفکیک سنی ۵۰

نمودار ‏۴‑۳ توزیع فراوانی سابقه استخدام ۵۱

نمودار ‏۴‑۴ توزیع فراوانی تحصیلات ۵۲

نمودار ‏۴-۵ر هیستوگرام متغیر پیچیدگی ۵۳

نمودار ‏۴‑۶ نمودار هیستوگرام متغیر رسمیت ۵۴

نمودار۴-۷ هیستوگرام متغیر تمرکز ۵۵

نمودار ‏۴-۸نمودار هیستوگرام متغیر خلاقیت مدیران ۵۶

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0