بررسی رفتار نظریه مزد کارایی در بخش صنعت ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

بررسی رفتار نظریه مزد کارایی در بخش صنعت ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده بررسی رفتار نظریه مزد کارایی در بخش صنعت ایران

طی سالهای اخیر، نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی و تفاوت در مزدها ارائه داده است. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند. به دلایل تجربی و تئوریک، وجود مکانیزمی که به وسیله آن بتوان الگوی مزد- کارایی را به طور عملی و صحیح در صنایع کارخانه ای ایران، جایگزین شیوه های پرداخت سنتی نمود ضروری به نظر می رسد. بر اساس نظریه مزد- کارایی، پرداخت مزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، بهترین نیروی کار به لحاظ بهره وری را جذب بنگاهها می کند. هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد.

بدین منظور، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای ایران بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ و روش داده های تلفیقی، به بررسی رابطه مزد و بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که به طور متوسط در ۰۷/۶۱ درصد صنایع، بهره وری رابطه معناداری با مزد پرداختی به نیروی کار نداشته و عواملی غیر از مزد در میزان بهره وری اثرگذار بوده و در ۹۳/۳۸ درصد صنایع این رابطه معنادار بوده و بهره وری متناسب با مزد پرداختی بوده است. از این رو، نیاز به اصلاح سیاست هایی که میزان بهره وری نیروی کار را با سطح مزد پرداختی، در کنار سایر شیوه های بهبود بخشی بهره وری، هم سو و هماهنگ سازد ضروری به نظر می رسد تا از این طریق زمینه افزایش سودآوری بنگاههای صنعتی نیز در کنار ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم گردد.

همچنین می توان از طریق آموزش های لازم، مهارتهای ضروری جهت بالابردن بهره وری نیروی کار در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد نبوده را افزایش داد. طبق دیگر نتایج، به طور متوسط در ۱۸/۶۷ درصد صنایع ایران روند کارایی صنعت بر حسب تغییرات مزد در بخش صنعت، مثبت و معنادار بوده است و در ۸۲/۳۲ درصد صنایع رابطه کارایی صنعت با مزد پرداختی توسط آن صنعت جهت معکوس داشته و در یک جهت همگام نبوده و کارایی صنایع متناسب با مزد پرداختی توسط آنها نمی باشد.

کلمات کلیدی: مزد – کارایی – صنایع کارخانه ای – نیروی کار – داده های تلفیقی – نظریه مزد-کارایی

ضرورت پژوهش

در صنایع ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار، یافتن دلایل این امر و عوامل اثرگذار بر آن، جهت ارتقای بهره وری و در نتیجه افزایش سطح تولید ضروری به نظر می رسد. بنابراین با تعیین ارتباط مثبت میان بهره وری و مزد در صنایع ایران می توان بستر را برای افزایش بهره وری و تلاش نیروی کار فراهم نمود.

فهرست بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • سؤالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
 • نوآوری پژوهش
 • روش انجام پژوهش
 • روش و ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه آماری و تعداد نمونه
 • واژگان کلیدی
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • مطالعات صورت گرفته .
  • مطالعات خارجی .
  • مطالعات داخلی
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق.
 • مقدمه
 • مدل اولیه سولو و مزد کارایی
  • فرضیه مزد کارایی سولو .
  • نمودار تلاش سولو
 • مدل کم کاری و مزد کارایی
  • منحنی
  • مزدهای کارآمد و تهدید اتحادیه به فسخ قرارداد .
 • مدل انصاف و مزد کارایی .
  • انصاف مبنایی برای پرداخت مزدهای بالاتر
  • انصاف و بیکاری
  • فرضیه تلاش- مزد منصفانه
  • چهار دیدگاه مرتبط با نظریه انصاف
 • مدل گردش نیروی کار و مزد کارایی
  • رفتار بنگاه شهری بر مبنای گردش نیروی کار
  • اشتغال در بخش شهری
 • مدل انتخاب نامساعد و مزد کارایی
  • مدل انتخاب نامساعد
  • علامت دهی در بازار کار
 • فصل چهارم: برآورد و آزمون تجربی مدل 
 • مقدمه .
 • داده ها و روش تحقیق
 • تحلیل وضعیت متوسط مزد پرداختی در صنایع کارخانه ای ایران
 • سنجش کارایی به روش حداکثر درست نمایی (ML) در صنایع ایران
 • تحلیل نتایج اثر مزد بر کارایی صنعت .
 • تصریح مدل مزد- کارایی
 • روش برآورد الگو
 • فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
 • مقدمهاهمیت و نقش نظریه مزد- کارایی در بخش صنعت
 • نتایج تحقیق .
 • پیشنهادات
 • پیشنهادات برای تحقیقات آتی .
 • فهرست منابع پيوست ها 
 • پیوست (الف) – طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه رشته فعالیت های اقتصادی
 • پیوست (ب) – نتایج مرتبط به تخمین پارامترهای اثرات ثابت

 

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول صفحه
جدول ۲-۲-۱- مؤلفه های مؤثر در تعیین مزد منصفانه

جدول ۲-۲-۲- خلاصه نتایج پژوهش های پیشین خارجی و داخلی

جدول ۳-۴-۱- چهار دیدگاه آکرلف در مورد نظریه انصاف

جدول ۴-۳-۱- متوسط مزد سرانه پرداختی در صنایع کارخانه ای ایران

جدول ۴-۴-۱- برآورد تابع مرز تصادفی ترانسلوگ به روش MLE

جدول ۴-۴-۲- میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران به روش SFA

جدول ۴-۵-۱- آزمون هازمن

جدول ۴-۵-۲- آزمونF

جدول ۴-۵-۳- نتایج تخمین الگوی اثر مزد بر کارایی صنعت به روش اثرات ثابت

جدول ۴-۷-۱- آزمون هازمن

جدول ۴-۷-۲- آزمونF

جدول ۴-۷-۳- نتایج تخمین مدل مزد- کارایی به روش اثرات ثابت

جدول ۴-۷-۴- ضرایب ناهمگنی صنایع کارخانه ای

جدول پیوست (الف)- کدهای طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات (ISIC)

۳۰

۳۴

۵۵

۷۱

۷۶

۷۷

۸۰

۸۰

۸۱

۸۶

۸۷

۸۷

۹۱

۱۰۵

 

فهرست نمودار

صفحه
نمودار ۳-۲-۱-  رابطه مزد و تلاش

نمودار ۳-۲-۲-  مزد کارایی و بیکاری غیرارادی در بازار کار

نمودار ۳-۲-۳-  نقطه بهینه استخدام نهاده کار

نمودار ۳-۳-۱-  منحنی عدم کم کاری (  یا )

نمودار ۳-۳-۲-  منحنی عدم کم کاری (  یا ) با انتقال به چپ

نمودار ۳-۳-۳-  منحنی عدم کم کاری و بیکاری غیر ارادی

نمودار ۳-۵-۱- رابطه مزد و نرخ ترک کار

نمودار ۳-۵-۲- رابطه مزد و آموزش نیروی کار بنگاه

نمودار ۳-۵-۳-  منحنی تعادل بنگاه

نمودار ۳-۵-۴- گردش نیروی کار و مزد کارایی

۳۹

۴۱

۴۳

۴۵

۴۵

۴۶

۶۰

۶۰

۶۱

۶۱

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0