پایان نامه بررسی روابط اجتماعی آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

پایان نامه بررسی روابط اجتماعی آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجة کارشناسی ارشد ادبیّات فارسی با موضوع بررسی روابط اجتماعی آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه دز ۱۴۰ صفحه با فرمت Wordنگارش شده است. در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

 

چکیده پایان نامه روابط اجتماعی آثار سعدی :

انسان ،موجودی اجتماعی است و ناگزیر باید با سایر افراد جامعه در ارتباط باشد. بی شک تعامل و ارتباط فرد با اجتماع در زندگی انسان، نقش محوری و سازنده  دارد. متون بسیار غنی فرهنگ و معارف اسلامی و  آثار ادبی پر است از اشاراتی در این مورد که اگر بخواهیم به آنها بپردازیم به فرصت و زمان زیادی نیاز خواهیم داشت. حدیث معروف «لَا رُهبانِیهَ فِی الِاسلَام» رهبانیت و گوشه گیری در اسلام وجود ندارد اشاره به بعد اجتماعی انسان است. اسلام، دینی است که همة برنامه هایش هماهنگ با رشد اجتماعی است و پیوند اجتماعی داشتن و روحیة گروهی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. در ادبیّات نیز به مواردی بر می خوریم که در آن به نفوذ و تعلّق اجتماعی و ایجاد ارتباط با دیگران توجّه شده است.

حضرت علی (ع) که بار سنگین به سعادت رساندن یک جامعه به عهدة اوست به ارتباط اجتماعی و نحوة ارتباط انسان با خود، اطرافیان و خداوند بسیار توجّه کرده است و سخنان گرانبهای او را در این زمینه در نهج البلاغه در قالب خطبه ها، نامه ها و حکمت ها می بینیم.   سعدی شیرازی درآثار ارزشمند خود با الهام از آیات قرآن کریم، نهج البلاغه و سایر روایات اسلامی که (از سراسر آثار او مشهود است) با زبان شیرین شعر و نثر و حکایات جذّاب و  دلپذیر، به ابعاد مختلف ارتباط فرد و اجتماع پرداخته است. بی شک مطالعۀ دقیق و همه جانبة نهج البلاغه و آثار شیخ اجل در آشنایی ما با نحوة ارتباط با دیگران سهم به سزایی داشته است.

در این تحقیق سعی شده است که به موضوع بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه پرداخته شود.

 کلید واژگان:روابط اجتماعی آثار سعدی، ارتباط اجتماعی، بوستان و گلستان، نهج البلاغه، امام علی علیه السّلام، سعدی شیرازی، ادبیّات تطبیقی.

 

هدف های تحقیق

الف-هدف  اصلی تحقیق:بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی تحقیق

۱-بررسی و نمایاندن روابط اجتماعی و بیان ارزشهای دینی و ادبی آن.

۲-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

۳- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوة ارتباط با گروه های مختلف مردم.

۴-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

 

 ضرورت انجام تحقیق

گذشته را چراغ آینده دانسته اند، ملّتی که تاریخ پربار و پرشکوهی را پشت سر گذاشته، با آموختن فرهنگ ها و آداب و رسوم ها و نحوة ارتباط با گروه های مختلف جامعه، می تواند گردن فرازانه در میان ملّت های دیگر سرراست کند و داعیة رهبری و بزرگی برملّتهای بی تاریخ را داشته باشد.به دلیل آنکه بزرگان ما آثار ارزشمند زیادی را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نوشته اند لذا در حال حاضر استخراج این مطالب و مدوّن ساختن آنها می تواند مایة افتخار جامعة ما  در برابر کشورهای دیگر باشد.

با این توصیف ضرورت پژوهش و مطالعه دربارة اوضاع اجتماعی و شناخت نحوة ارتباط با گروه ها و اقشار مختلف جامعه، آشکار است. مطالعة نهج البلاغه و هم چنین آثار سعدی، ما را تا حدّ زیادی با نحوة ارتباط با دیگران آشنا می سازد.

استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:

۱-استادان، پژوهشگران و  دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی

۲-دانشگاهها و مراکز پژوهشی

۳-دانشجویان رشتة علوم اجتماعی و علاقه مندان به مباحث جامعه شناختی

 

 سؤالها و فرضیه های تحقیق

۱-روابط اجتماعی چیست؟

۲- ضرورت شناخت روابط اجتماعی در گذشته چیست؟

۳-از دیدگاه امام علی (ع) ارتباط با گروه های مختلف جامعه چگونه باید باشد؟

۴-از دیدگاه سعدی شیرازی، ارتباط با گروه های مختلف چگونه باید باشد؟

۵-امام علی (ع) بسیار به نحوة ارتباط با دیگران اهمیّت داده اند.

۶-امام علی (ع) معتقد اند با هر کسی متناسب با مقام و جایگاه او باید ارتباط برقرار کرد.

۷-سعدی شیرازی معتقد است در ارتباط با دیگران باید آداب و اصول خاصّی را رعایت کرد.

 

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه بررسی روابط اجتماعی آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه:

 

 • فصل اوّل: اطلاعات مربوط به پایان نامه …….۱
 • ۱-۱- بیان موضوع………۲
 • ۱-۲- مقدّمه……………..۲
 • ۱-۳- بیان مسأله…………….. ۳
 • ۱-۴- هدفهای تحقیق……….. ۳
 • ۱- ۵- ضرورت انجام تحقیق……….. ۴
 • ۱-۶- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق……… ۴
 • ۱-۷-سؤال ها وفرضیه های تحقیق………. ۴
 • ۱- ۸- واژه های کلیدی طرح تحقیق………۵
 • ۱-۹- تعریف مفاهیم مطر ح شده درسؤالها یا فرضیه های تحقیق……… ۵
 • ۱-۱۰- پیشینۀ نظری  و تجربی ………. ۶
 • ۱- ۱۱- روش اجرای تحقیق……….. ۶

 • فصل دوم : کلَیات….. ۸

 • ۲-۱- تعریف جامعه……. ۹
 • ۲-۲-علوم اجتماعی وکاربردهای آن……….۱۰
 • -۲-۳-ارتباط اجتماعی……….. ۱۱
 • ۲-۴- مختصری در مورد روابط اجتماعی واجتماعی بودن انسان…… ۱۲
 • ۲- ۵- اجتماعی شدن چیست؟…….۱۳
 • ۲-۶- ویژگی های انسان اجتماعی………۱۴
 • ۲-۷- تنهایی، هراس دائم انسانها…… ۱۴
 • ۲-۸-آسیب های فقدان ارتباط اجتماعی ……. ۱۶
 • ۲- ۸-۱-فقدان زبان……… ۱۶
 • ۲-۸-۲- عدم امکان انتقال دانسته ها …… ۱۶
 • ۲-۹-  انواع ارتباط اجتماعی……. ۱۷
 • ۲-۹-۱- ارتباط مستقیم…….. ۱۷
 • ۲-۹-۲- ارتباط جهانی……… ۱۷
 • ۲-۹-۳- ارتباط احساس بر انگیز……… ۱۸
 • ۲-۹-۴- ارتباط حرکتی……… ۱۸
 • ۲-۱۰- عناصر ارتباطات اجتماعی……… ۱۹
 • ۲-۱۱- اهداف ارتباط اجتماعی……… ۱۹
 • ۲-۱۲- اصول اساسی در حفظ ارتباط اجتماعی…….. ۲۰
 • ۲-۱۲-۱-اصل تقابل…… ۲۰
 • ۲-۱۲-۲- اصل اندیشة ترکیبی…….. ۲۰
 • ۲-۱۲-۳- اصل آگاهی……….. ۲۱
 • ۲-۱۲-۴- اصل بقا…….. ۲۱
 • ۲-۱۲-۵- اصل توازن…….. ۲۲
 • ۲-۱۲-۶- اصل همتایی……. ۲۲
 • ۲-۱۲-۷- اصل تمییز حریم……… ۲۳
 • ۲-۱۳- تحکیم روابط اجتماعی………… ۲۳
 • ۲-۱۴- نهادهای اجتماعی وخصوصیات آنها……..۲۳
 • ۲۱۵– محتوای ارتبا طات انسانی ………. ۲۵
 • ۲- ۱۵-۱- چاشنی محبّت………. ۲۵
 • ۲- ۱۵-۲- اکسیر عشق……… ۲۵
 • ۲- ۱۵-۳- عقل………… ۲۶
 • ۲- ۱۵-۴- عدالت…… ۲۷
 • ۲- ۱۵-۵- احسان……….. ۲۷
 • ۲-۱۶- اجتماع اسلامی………۲۷
 • ۲-۱۷- اسلام و زندگی اجتماعی……۲۹
 • ۲-۱۸- اسلام و دوستی………..۳۰
 • ۲-۱۹-روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام، قرآن وحدیث…..۳۰
 • ۲-۲۰- حفظ شخصیت انسانها……..۳۶
 • ۲-۲۱- اثرپذیری نفس………۳۹
 • ۲-۲۲-خلاصة فصل دوم……….۴۱

 • فصل سوم: سیری در نهج البلاغه

 • ۳-۱- ضرورت زندگی اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)…………. ۴۳
 • ۳-۲- یک انسان کامل با همة زیبایی هایش……. ۴۳
 • ۳-۳- روزگار امام علی (ع)……..۴۴
 • ۳-۴- نهج البلاغه……… ۴۴
 • ۳-۵- کارآمدی مطالب نهج البلاغه در همة اعصار وقرون…. ۴۵
 • ۳-۶- ارزشهای اجتماعی نهج البلاغه……… ۴۶
 • ۳-۷- راههای اجرای نظم وقانون از دیدگاه امام علی(ع) …….. ۴۶
 • ۳-۷-۱- حکومت و برقراری دولت در جوامع بشری……….. ۴۷
 • ۳-۷-۲- آداب ورسوم ارزشمند اجتماعی………. ۴۷
 • ۳-۷-۳- حکومت ومقرّرات کامل الهی……….. ۴۷
 • ۳-۷-۴- دخالت ونظارت مردم……. ۴۸
 • ۳-۸- راههای اصلاح و سلامت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه…….. ۴۸
 • ۳-۸-۱-تقویت روحیّة مسئولیت پذیری……. ۴۹
 • ۳-۸-۲- لیاقت وشایستگی در نظام سیاسی ……….. ۵۰
 • ۳-۹- وظایف و ویژگی های رهبران…. ۵۰
 • ۳-۹-۱- پاسخ حضوری به سؤالات وخواسته های مردم……. ۵۱
 • ۳-۹-۲- حلّ مشکلات مردم……….. ۵۱
 • ۳-۹-۳- تأسیس مرکز پیگیری مشکلات………… ۵۱
 • ۳-۱۰- دیگر مسائل اجتماعی ارزشمند  در نهج البلاغه……… ۵۲
 • ۳-۱۰-۱-زندگی مادّی رهبران ……….. ۵۲
 • ۳-۱۰-۲- حق پذیری، انتقادپذیری ومخالفت با تملّق وستایش….. ۵۳
 • ۳-۱۰-۳- آزادی اجتماعی……. ۵۳
 • ۳-۱۰-۴- فقر ونقش آن در انحطاط جامعه…….. ۵۴
 • ۳-۱۱-خلاصة فصل سوم………۵۴

 • فصل چهارم:سعدی واندیشه هایش

 • ۴-۱- زندگی سعدی……… ۵۷
 • ۴-۲- هنر سعدی…………. ۵۷
 • ۴-۳- آثار سعدی…….. ۵۸
 • ۴-۴- گلستان……… ۵۸
 • ۴-۵- بوستان……….. ۵۹
 • ۴-۶- قصاید سعدی………….. ۶۰
 • ۴-۷- سبک ادبی آثار سعدی ونحوة بیان مفاهیم……. ۶۰
 • ۴-۸- علت  شهرت ومعروفیت سعدی……….. ۶۱
 • ۴-۹- مقایسة دوکتاب بوستان وگلستان از دیدگاه یکی از سعدی پژوهان……… ۶۲
 • ۴-۱۰- ایران در عصر مغول…….۶۲
 • ۴-۱۱- اوضاع اجتماعی عهد سعدی…….۶۳
 • ۴-۱۲- اوضاع شیراز در روزگار سعدی……….. ۶۳
 • ۴-۱۳- ادبیّات تعلیمی وسعدی………. ۶۴
 • ۴-۱۴- نوسان درآراء سعدی……. ۶۶
 • ۴-۱۵-مهم ترین طبقات اجتماعی در آثار سعدی ….. ۶۷
 • ۴-۱۵-۱- فرمان روایان و خداوندان جاه……….. ۶۸
 • ۴-۱۵-۱-۱- وظایف پادشاهان از دیدگاه سعدی………. ۶۹
 • ۴- ۱۵ -۲- توانگران ومنعمان………… ۷۱
 • ۴-۱۵-۳-زیردستان ودرویشان…. ۷۲
 • ۴-۱۶- دیگر ارزشهای اجتماعی آثار سعدی……… ۷۳
 • ۴- ۱۶-۱- عدالت……… ۷۳
 • ۴- ۱۶-۲- حاکمیت قانون و ضوابط بر أمور………. ۷۴
 • ۴- ۱۶-۳- گماردن افراد صالح  در رأس امور……… ۷۴
 • ۴- ۱۶-۴ – آداب سخن گفتن……….. ۷۵
 • ۴- ۱۶-۵- تواضع و فروتنی در ارتباط با دیگران………… ۷۵
 • ۴-۱۶-۵– ۱-شاخص های مؤثّر در تساهل وتسامح……… ۷۶
 • ۴-۱۶ – ۵- ۱-۱- انتقاد پذیری……. ۷۶
 • ۴-۱۶ – ۵-۱-۲- تملّق  و خطر خودفریبی و خود بزرگ بینی……… ۷۶
 • ۴- ۱۶-۶- جمع گرایی……….. ۷۷
 • ۴-۱۶-۷- خدمت به خلق……….. ۷۸
 • ۴-۱۷- خلاصة فصل چهارم………….۷۹

 • فصل پنجم:بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی وتطبیق آن با نهج البلاغه

 • ۵-۱- ادبیّات تطبیقی……… ۸۱
 • ۵-۲- درآمد………. ۸۱
 • ۵-۳- عوامل حفظ روابط سازندة اجتماعی……… ۸۳
 • ۵-۳-۱- ادب در گفتار………… ۸۳
 • ۵-۳-۱-۱- سکوت وکم صحبتی………….. ۸۳
 • ۵-۳-۱-۲- سنجیده سخن گفتن………. ۸۴
 • ۵-۳-۱-۳- به موقع سخن گفتن………..۸۴
 • ۵-۳-۱-۴- راست گویی وصداقت………۸۵
 • ۵-۳-۱-۵- پرهیز از سخن چینی…………. ۸۶
 • ۵-۳-۱-۶- پرهیز از غیبت…………. ۸۷
 • ۵-۳-۱-۷-توصیه به راز داری……….. .۸۹
 • ۵-۳-۲- توصیه به نیکی واحسان…… ..۹۰
 • ۵-۳-۳- نیکخویی……..۹۲
 • ۵-۳-۴- تواضع و فروتنی……..۹۳
 • ۵-۳-۵- وفای به عهد………۹۳
 • ۵-۳-۶- عفو وبخشش…….۹۵
 • ۵-۳-۷- پرهیز از عیب جویی…….. ۹۷
 • ۵-۳-۸- خوشرویی وخوش اخلاقی………. ۱۰۰
 • ۵-۳-۹- رعایت اعتدال………۱۰۱
 • ۵-۳-۱۰- برطرف کردن غم واندوه……..۱۰۲
 • ۵-۳- ۱۱پرهیز از مردم آزاری…….۱۰۳
 • ۵-۴- تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه در مورد ارزش سخن……۱۰۴
 • ۵-۵- توصیه به رفتار صحیح با مردم……۱۰۴
 • ۵۶– مصداق های روابط اجتماعی در زندگی روزمرّه……. ۱۰۵
 • ۵-۶-۱-نحوة ارتباط با پدر و مادر….. ۱۰۵
 • ۵-۶-۲- نحوة ارتباط با همسایگان…….. ۱۰۷
 • ۵-۶-۳- نحوة ارتباط با زنان …… ۱۰۸
 • ۵-۶-۴- نحوه ارتباط با خویشاوندان……….۱۱۰
 • ۵-۶-۵-ضرورت انتخاب دوست………۱۱۱
 • ۵-۶-۶- نحوة ارتباط با دوستان………… ۱۱۱
 • ۵-۶-۷- نحوة ارتباط با یتیمان…… ۱۱۵
 • ۵-۶-۸- نحوة ارتباط با بزرگان……. ۱۱۶
 • ۵-۶-۹- نحوة ارتباط با معزولان………۱۱۸
 • ۵-۷- موقعیّت شناسی از دیدگاه امام علی (ع)……… ۱۱۸
 • ۵-۷-۱- هرسخن باید متناسب شأن گوینده باشد …….. ۱۱۸
 • ۵-۷-۲- جایگاه سؤال پرسیدن …. ۱۱۹
 • ۵-۷-۳- جایگاه شِکوه کردن ……. ۱۱۹
 • ۵-۷-۴- در چه مکان هایی وبا چه افرادی رفت وآمد کنیم؟…… ۱۱۹

نتیجه گیری……….۱۲۰

فهرست منابع ومآخذ…….۱۲۱

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0