free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای تخصصی ”  بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل  ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۷۴ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی سلامت پریودنتال دندان‌های مولر اول دائمی مجاور به مولر دوم شیری پس از درمان با روکش استیل :

مقدمه

باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام اين مطالعه تعيين وضعيت سلامت پريودونتال دندانهاي مولر اول دائمي مجاوربه مولر دوم شيري پس از در مان  با روكشهاي استيل زنگ نزن مي باشد.

 

موادوروش کار

این تحقیق برروی  ۳۰ دانش آموز ۸تا۱۱ ساله از مدارس سطح شهرمشهد در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی کراس اوور به صورت pilot انجام گرفت. نمونه ها با توجه به معیارهای ورود وخروج مورد معاینه قرار گرفته وانتخاب شدند.درجلسه اول درمان پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از والدین ۲کلیشه رادیوگرافی بایت وینگ از دوسمت فکین کودک جهت بررسی فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان ناحیه مزیال دندان مولر اول دائمی ودیستال دندان مولردوم شیری فک پایین، انجام گرفت؛سپس عمق سالکوس کلیه نواحی دندان ۶ وE اندازه گیری شد.شاخص لثه ای و شاخص پلاک دندانی با استفاده از شاخص sillness&loe در مولراول دائمی ومولر دوم شیری ثبت شد و سپس فلورایدتراپی انجام و دستورات بهداشتی داده شد.درجلسه دوم درمان پالپ انجام ،و روکش گذاشته شد. ۶ماه پس از درمان جهت بررسی وضعیت سلامت پریودنتال دندان مولر اول دائمی مجاور دندان  مولر دوم شیری درمان شده،۲کلیشه رادیوگرافی گرفته شد ومورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه ۵/۱۱ و همچنین از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف،ویلکاکسون و t زوجی استفاده گردید.

یافته ها

این مطالعه نشان داد که شاخص پلاک و لثه در دندان E به طور معنی داری بعداز قرار دادن روکش بهبودیافته بود(به ترتیب۰۴۶/۰ p=و ۰۰۴/ ۰ p=) . شاخص پلاک و لثه در دندان ۶ نیز به طور معنی داری بهبود یافت ( به ترتیب ۰۴۶/۰ p= و ۰۰۲/۰ p=).در صورتی که فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان و عمق سالکوس تغییر معنی داری را نشان نداد.

 

نتیجه گیری

قرار دادن روکش استیل زنگ نزن بر دندان مولردوم شیری سبب بهبود وضعیت شاخص پلاک و لثه بر آن دندان ومولراول دائمی مجاورش شده و هیچ تاثیر مخربی بر دندان مولر اول دائمی مجاور نداشت.

 

فهرست مطالب

 • چکیده…………۱
 • فصل اول:کلیات
 • مقدمه………۳
 • ۱-۱ روکشهای استیل زنگ نزن ۴
 • ۲-۱ تاریخچه روکشهای استنلس استیل  ۷
 • ۳-۱ انواع روکش استنلس استیل          ۸
 • ۴-۱ مواردتجویزکاربرد روکشهای استنلس استیل  ۹
 • ۵-۱ مواردعدم تجویزکاربردروکشهای استنلس استیل       ۱۰
 • ۶-۱ ملاحظات خاص برای روکشهای استنلس استیل       ۱۰
 • ۷-۱ وضعیت لثه نرمال درکودکان         ۱۱
 • مروری برمقالات ۱۳
 • بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق         ۱۷
 • اهداف و فرضیات         ۱۹
 • فصل دوم:مواد و روش کار
 • موادوروش کار   ۲۱
 • ۱-۲جمعیت مورد مطالعه         ۲۱
 • ۲-۲ روش نمونه گیری   ۲۱
 • ۳-۲ حجم نمونه          ۲۱
 • ۴-۲ روش اجرای طرح   ۲۲
 • ۵-۲ معیارهای ورود وخروج مطالعه        ۳۰
 • ۶-۲ ابزار گردآوری اطلاعات      ۳۱
 • ۷-۲ متغیرها    ۳۱
 • ۸-۲ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها وبررسی آماری ۳۴
 • ۹-۲ ملاحظات اخلاقی  ۳۵
 • فصل سوم:یافته ها
 • یافته ها ۳۶
 • فصل چهارم:بحث
 • بحث    ۴۶
 • محدودیت های کار        ۵۱
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 • نتیجه گیری     ۵۳
 • پیشنهادات       ۵۴
 • منابع    ۵۷
 • چکیده انگلیسی ۶۴

 

فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
۱-۲ متغیر های مطالعه ۳۲
۱-۳ مقایسه میانگین متغیرهای کلینیکی مطالعه درسمت مداخله و کنترل در زمان شروع مطالعه ۳۸
۲-۳ مقایسه میانگین متغیر های رادیوگرافیک مطالعه در سمت مداخله وکنترل در زمان شروع مطالعه ۳۹
۳-۳ مقایسه میانگین متغیر های کلینیکی مطالعه۶ ماه بعد از شروع مطالعه ۴۰
۴-۳ مقایسه میانگین متغیر های رادیوگرافیک ۶ماه بعد از شروع مطالعه ۴۱
۵-۳ مقایسه میانگین متغیر های کلینیکی سمت مداخله قبل از قرار دادن روکش و ۶ ماه بعد ۴۲
۶-۳ مقایسه میانگین متغیر های رادیوگرافیک سمت مداخله قبل از قرار دادن روکش و ۶ ماه بعد ۴۳
۷-۳ فاصله ABC-CEJ در دندان مولر دوم شیری در سمت مداخله وکنترل در شروع مطالعه و ۶ ماه بعد ۴۴
۸-۳ فاصله ABC-CEJ در دندان مولر اول دائمی در سمت مداخله وکنترل در شروع مطالعه و ۶ ماه بعد ۴۵

فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
۱-۳ توزیع فراوانی کودکان شرکت کننده در مطالعه بر اساس جنس

 

۳۷

 فهرست تصاویر

تصوير تصاویر عنوان صفحه
۱-۱ تداخل روكش با رويش دندان مولر اول دايمی ۱۰
۱-۲ نحوه اندازه گیری فاصله محل اتصال سمان به مینا تا کرست استخوان آلوئل ۲۵
۲-۲ تراش پروگزيمالي به وسيله فرز كاربايد فيشور تيپر يا  فرز الماسي تيپر باريك ۲۶
۳-۲ نشاندن روكش ابتدا از سمت لينگوال و وارد آوردن فشار در جهت باكال ۲۷
 ۴-۲ تطابق نهايي روكش با كريمپ يك ميل يمتر حاشيه  سرويكالی ۲۸

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0