بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” بررسی شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده بررسی شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد:

هدف اين تحقيق شناسايي شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار در اداره  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد بوده است .

اين پژوهش از دسته مطالعات توصيفي- پيمايشي می باشد. جامعه آماري اين تحقيق مراجعه کنندگان اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که حجم نمونه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي معادل ۳۸۴ نفر به دست آمد که با توزیع بیشتر پرسشنامه در نهایت ۳۸۵ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. روايي محتواي پرسشنامه با استفاده از نظر اساتيد تأیید و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ برای متغیرها ۹/۰ محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها در پژوهش حاضر از آزمون ویلکاکسون و آزمون فريدمن استفاده شد. شرکت کنندگان در تمامی ابعاد کیفیت قائل به وجود شکاف کیفیتی بودند که از بین ابعاد کیفیت خدمات بعد اطمینان دهی مهمترین بعد کیفیت شناسایی شد.

بر اساس نتایج بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی و کمترین شکاف در بعد همدلی به دست آمد. این تحقیق بر اهمیت پاسخگویی در اداره ورزش و جوانان صحه می گذارد و می تواند در جهت دهی فعالیت های سازمانی برای بهبود کیفیت خدمات در اداره ورزش و جوانان موثر باشد.

لغات كليدي: کیفیت خدمات، شکاف، ادراکات، انتظارات، سروکوال، خدمات ورزشی

 

اهداف تحقیق

۱٫۴٫۱٫ هدف کلی:

۱-تعیین شکاف خدمات ادراک شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد

۲٫۴٫۱٫ اهداف اختصاصی:

۱-تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر قابليت اعتماد در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

۲– تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظرقابلیت پاسخگویی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

۳- تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر قابليت اطمینان دهی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

۴– تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر همدلی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

۵– تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر عوامل فیزیکی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

 

 سؤالات تحقیق:

۱٫۵٫۱٫ سؤال اصلی تحقیق

۱-آیا خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

۲٫۵٫۱٫ سوالات:

۱- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اعتماد، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

۲- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت پاسخگویی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

۳- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اطمینان دهی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

۴- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر همدلی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

۵– آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فیزیکی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

۶٫۱٫ فرضیات تحقیق

 1. بین کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مورد انتظار در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.
 2. بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابل اعتماد بودن در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.
 3. بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت پاسخگویی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.
 4. بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت اطمینان دهی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.
 5. بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت همدلی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.
 6. بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فیزیکی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

قلمرو تحقیق

حدود تحقیق

قلمرو موضوعی: تحقیق به بررسی شکاف کیفیت خدمات ادراک شده و مورد انتظار می پردازد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

قلمروزمانی: تحقیق حاضر در محدوده زمانی نیمه اول سال  ۱۳۹۳ انجام پذیرفت.

محدودیت های تحقیق

 1. از آنجا که محقق این کار را در سطح یک پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد انجام داده است و وقت لازم برای گسترش نمونه ی خود نداشته است ممکن است این امر باعث تضعیف قابلیت تعمیم پژوهش گردد.
 2. مراجعه کنندگان بنا به دلایلی از قبیل ذیق وقت و یا عدم آشنائی با ادبیات پژوهش و یا عدم اعتقاد به تحقیق و پژوهش در مواردی از پاسخ دادن به پرسشنامه ها کوتاهی می کنند و یا ممکن است پاسخ دهندگان نیز که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند دقت لازم را ننموده باشند و شانس دریافت اطلاعات صحیح کاهش یابد .
 3. دسترسی محدود به مقالات و پایان نامه های خارجی

فهرست بررسی شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد

 • چکیده تحقیق .       ۹
 • فصل اول
 • مقدمه و معرفی
 • ۱٫۱٫مقدمه           ۱۱
 • ۲٫۱٫ بيان موضوع تحقیق .   ۱۲
 • ۳٫۱٫ ضرورت و اهميت تحقیق .        ۱۴
 • ۴٫۱٫ اهداف تحقیق             ۱۵
 • ۵٫۱٫ سوالات تحقیق .          ۱۵
 • ۶٫۱٫ فرضیات تحقیق .        ۱۶
 • ۷٫۱٫ قلمرو تحقیق .            ۱۷
 • ۸٫۱٫ تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات .    ۱۸
 • فصل دوم
 • زیربنای نظری و پیشینه تحقیق
 • ۱٫۲٫ مبانی نظری تحقیق .    ۲۱
 • ۱٫۱٫۲٫ خدمات      ۲۱
 • ۲٫۱٫۲٫ خدمات و انواع آن    ۲۲
 • ۳٫۱٫۲٫ ویژگی های خدمات . ۲۳
 • ۴٫۱٫۲٫ مفهوم کیفیت           ۲۵
 • ۵٫۱٫۲٫ تعاریف کیفیت خدمات .          ۲۶
 • ۶٫۱٫۲٫ رابطه کیفیت خدمات و تصویر ذهنی مشتریان .     ۲۸
 • ۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری و پیشینه مربوط به فرضیات تحقیق  .            ۳۱
 • ۱٫۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری فرضیه اول تحقیق         ۳۱
 • ۲٫۷٫۱٫۲٫ پیشینه تحقیق مربوط به فرضیه اول    ۴۱
 • ۳٫۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری فرضیه دوم .   ۴۹
 • ۴٫۷٫۱٫۲٫ پیشینه تحقیق فرضیه دوم     ۵۰
 • ۵٫۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری فرضیه سوم     ۵۱
 • ۶٫۷٫۱٫۲٫ پیشینه تحقیق فرضیه سوم .  ۵۲
 • ۷٫۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری فرضیه چهارم .            ۵۳
 • ۸٫۷٫۱٫۲٫ پیشینه تحقیق فرضیه چهارم .            ۵۵
 • ۹٫۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری فرضیه پنجم    ۵۶
 • ۱۰٫۷٫۱٫۲٫ پیشینه تحقیق فرضیه پنجم ۵۷
 • ۱۱٫۷٫۱٫۲٫ مبانی نظری فرضیه ششم .            ۵۸
 • ۱۲٫۷٫۱٫۲٫ پیشینه تحقیق فرضیه ششم              ۵۹
 • ۸٫۱٫۲٫ معرفی اداره ورزش و جوانان ۶۰
 • ۹٫۱٫۲٫ خلاصه تحقیقات انجام شده .     ۶۱
 • فصل سوم
 • روش شناسی
 • ۱٫۳٫ روش تحقیق ۶۵
 • ۲٫۳٫ جامعه آماری ۶۷
 • ۳٫۳٫ برآورد حجم نمونه .     ۶۷
 • ۲٫۳٫۳٫ روش نمونه گیری .  ۶۸
 • ۴٫۳٫ تعریف عملیاتی متغیرها .          ۶۹
 • ۵٫۳٫ مقیاس اندازه گیری .     ۷۰
 • ۱٫۵٫۳٫ روایی پرسشنامه .    ۷۱
 • ۶٫۳٫ جمع آوری داده ها .     ۷۲
 • ۱٫۶٫۳٫ ابزار اندازه گیری .   ۷۲
 • ۲٫۶٫۳٫ روش جمع آوری داده ها         ۷۲
 • ۷٫۳٫ روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات .          ۷۳
 • فصل چهارم
 • یافته ها
 • ۱٫۴٫ یافته های توصیفی       ۷۶
 • ۱٫۱٫۴٫ توصیف ویژگی های دموگرافی            ۷۶
 • ۲٫۱٫۴٫ توصیف متغیرهای تحقیق       ۷۹
 • ۲٫۴٫ یافته های استنباطی .    ۸۵
 • ۱٫۲٫۴٫ آزمون پایایی           ۸۵
 • ۲٫۲٫۴٫ آزمون کولموگروف .            ۸۶
 • ۳٫۲٫۴٫ شکاف ادراکات و انتظارات نیازها         ۸۷
 • ۴٫۲٫۴٫ تحلیل نتایج .           ۸۸
 • فصل پنجم
 • بحث و نتیجه گیری
 • ۱٫۵٫ خلاصه تحقیق .          ۹۷
 • ۲٫۵٫ بحث و نتیجه گیری .   ۹۸
 • ۱٫۲٫۵ یافته (مربوط به فرضیه اول)    ۹۸
 • ۲٫۲٫۵٫ یافته (مربوط به فرضیه دوم) . ۱۰۱
 • ۳٫۲٫۵٫ یافته (مربوط به فرضیه سوم) .            ۱۰۵
 • ۴٫۲٫۵٫ یافته (مربوط به فرضیه چهارم)            ۱۰۸
 • ۵٫۲٫۵٫ یافته (مربوط به فرضیه پنجم) .            ۱۱۱
 • ۶٫۲٫۵٫ یافته (مربوط به فرضیه ششم) .            ۱۱۴
 • منابع و موآخذ .     ۱۱۸
 • ضمایم .  ۱۲۶

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0