بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۴۴ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی:

 

اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در خراسان جنوبی می باشد. از جامعه آماری عمومی  بالای ۱۶ سال خراسان جنوبی، تعداد ۱۵۰۰ نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%۹٫۳؛ اختلال اضطراب اجتماعی %۹٫۳؛ اختلال گذر هراسی %۲٫۸؛ اختلال وحشت زدگی %۲٫۹؛ اختلال اضطراب منتشر%۸٫۳  بوده است. شیوع اختلال های اضطرابی با  متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن ارتباط معنی داری (۰۰۱/۰P <)داشته است. به طوری که افراد غیر شاغل ۶۶/۲ برابر افراد شاغل، افراد در محدوده سنی ۳۹-۳۰ سال، ۴۱/۳  برابر افراد بالای ۵۰ سال در معرض خطر اختلال اضطرابی بودند. هم چنین شیوع اختلال اضطرابی در افراد با تحصیلات پایین و نیز افراد بیوه و مطلقه بالا بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه، لزوم طراحی برنامه های جامع درمانی با توجه عوامل پیش بین و در اولویت قرار دادن افراد در معرض خطر بروز اختلال های اضطرابی را در برنامه های درمانی پزشکی و روانشناختی، یادآوری می کند.

واژگان کلیدی: شیوع، اختلال های اضطرابی، همه گیری

 

اهداف پژوهش

اهداف کلی:

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.

اهداف جزئی:

بررسی شیوع اختلال وحشت زدگی در سن، جنس، وضعیت تاهل ، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.

بررسی شیوع اختلال گذر هراسی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.

بررسی شیوع اختلال هراس مشخص در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.

بررسی شیوع اختلال اضراب اجتماعی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.

بررسی شیوع اختلال اضطراب فراگیردر سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.

 

سوال های پژوهش:

سوال اصلی:

میزان شیوع احتلال های اضطرابی در خراسان جنوبی به چه میزان است؟

چه رابطه ای بین شیوع انواع اختلال های اضطرابی و ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارد؟

سوال های فرعی:

اختلال وحشت زدگی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟

اختلال گذر هراسی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟

اختلال هراس مشخص در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟

اختلال اضطراب اجتماعی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟

اختلال اضطراب فراگیر در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟

 

فهرست مطالب:

فصل اول………….۱

۱-۱ مقدمه……………..۲

۲-۱بیان مساله…………۴

۳-۱اهمیت و ضرورت پژوهش………….۸

۴-۱اهداف پژوهش………..۸

۵-۱سوال پژوهش…………….۹

۶-۱تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……….۱۰

فصل دوم………..۱۳

۱-۲مقدمه……….۱۴

۲-۲مبانی نظری اختلال های اضطرابی……۱۴

۱-۲-۲تاریخچه اختلال های اضطرابی………۱۴

۲-۲-۲تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی………۱۵

۳-۲ طبقه بندی اختلال های اضطرابی………۱۷

۱-۳-۲اختلال هراس خاص…………۲۰

۱-۱-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5…………20

۲-۱-۳-۲ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………۲۳

۳-۱-۳-۲همه گیری اختلال هراس خاص…………….۲۳

۴-۱-۳-۲ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ……….۲۴

۵-۱-۳-۲نتایج عملکردی اختلال هراس خاص……………….۲۴

۲-۳-۲اختلال اضطراب اجتماعی…………………۲۵

۱-۲-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5……………..25

۲-۲-۳-۲تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی………………۲۸

۳-۲-۳-۲همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی………………….۲۹

۴-۲-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی…………………۳۰

۳-۳-۲اختلال وحشت زدگی…………………۳۱

۱-۳-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5………………..31

۲-۳-۳-۲همه گیری اختلال وحشت زدگی…………..۳۴

۳-۳-۳-۲مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ………………..۳۵

۴-۳-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی………………….۳۵

۵-۳-۳-۲تصریح کننده های حمله وحشت زدگی…………….۳۶

۶-۳-۳-۲ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی……………….۳۷

۷-۳-۳-۲همه گیری حمله های وحشت زدگی…………….۳۸

۸-۳-۳-۲پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی………………..۳۹

۴-۳-۲اختلال گذرهراسی…………۳۹

۱-۴-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………..39

۲-۴-۳-۲همه گیری اختلال گذر هراسی…………………۴۲

۳-۴-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی…………….۴۳

۵-۳-۲اختلال اضطراب منتشر………………۴۴

۱-۵-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………….44

۲-۵-۳-۲همه گیری اختلال اضطراب منتشر…………….۴۶

۳-۵-۳-۲مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………۴۶

۴-۵-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر……….۴۷

۶-۳-۲اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………..۴۸

۱-۶-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………48

۲-۶-۳-۲همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو………………۴۹

۷-۳-۲اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………..۵۰

۱-۷-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..50

۲-۷-۳-۲ همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………..۵۱

۴-۲شیوع شناسی………..۵۱

۱-۴-۲مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی………….۵۱

۲-۴-۲مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی…………۵۳

۱-۲-۴-۲همه گیری…………..۵۵

۲-۲-۴-۲میزان بروز……………..۵۶

۳-۴-۲اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی…………..۵۶

۴-۴-۲فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی…………..۵۷

۵-۲شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی………۵۸

۶-۲شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران………..۵۹

۷-۲شیوع شناسی اختلال های اضطرابی…………….۶۲

۸-۲تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی…………۶۳

۹-۲وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی……….۶۴

۱۰-۲خلاصه فصل………..۶۵

فصل سوم………….۶۶

۱-۳مقدمه…………۶۷

۲-۳طرح پژوهش…………۶۷

۳-۳جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری………..۶۷

۴-۳ابزار پژوهش……………….۶۸

۱-۴-۳مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل…………..۶۸

۵-۳روند گردآوری اطلاعات………….۶۹

۶-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………..۷۰

۷-۳خلاصه فصل…………..۷۰

فصل چهارم………….۷۱

۱-۴مقدمه………….۷۲

۲-۴ تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده…..۷۲

۱-۲-۴ آزمون سوال های پژوهش………………..۷۳

فصل پنجم………………….۹۴

۱-۵ مقدمه…………………..۹۵

۲-۵ بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش……..۹۵

۳-۵ محدودیت های پژوهش…………۱۰۱

۴-۵ پیشنهادات پژوهش………………….۱۰۱

منابع فارسی………………………۱۰۲

منابع لاتین…………………..۱۰۳

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱ جدول متغیرها…………..۱۲

جدول۱-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال هراس خاص……………۲۲

جدول۲-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطراب اجتماعی…………….۲۷

جدول۳-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال وحشت زدگی………………..۳۳

جدول۴-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال گذر هراسی…………………..۴۱

جدول۵-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطراب منتشر………………….۴۵

جدول۶-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد………………..۴۸

جدول۷-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………….۵۱

جدول۸-۲تفاوت بین همه گیری و میزان بروز……………………….۵۴

جدول۹-۲نتایج مطالعات همه گیرشناسی در ایران از سال۱۹۶۴تا ۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۰

جدول ۱-۴ توزیع مشخصه های جمعیت شناختی افراد مورد بررسی…………………………….۷۲

جدول ۲-۴شیوع اختلال های­ اضطرابی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی ………………..۷۴

جدول ۳-۴شیوع اختلال­ هراس خاص به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………..۷۶

جدول  ۴-۴شیوع اختلال اضطراب اجتماعی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی…………….۷۸

جدول۵-۴شیوع اختلال گذر هراسی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………….۸۰

جدول ۶-۴شیوع اختلال وحشت­زدگی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………۸۲

جدول  ۷-۴شیوع اختلال اضطراب منتشر به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی……………….۸۴

جدول  ۸-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک  عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطرابی……………..۸۶

جدول ۹-۴ نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با شیوع اختلال­ هراس خاص…………………۸۷

جدول۱۰-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب اجتماعی…………۸۹

جدول۱۱-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ گذر هراسی…………۹۰

جدول ۱۲-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ وحشت­زدگی…………..۹۱

جدول۱۳-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک  عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب منتشر………..۹۳

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0