بررسی علل و انگيزه سرقت و ارائه راهكارهای پيشگيرانه : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی علل و انگيزه سرقت و ارائه راهكارهای پيشگيرانه : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهای پيشگيرانه  ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهای پيشگيرانه :

سرقت يكي از جرايم شاخص در هر جامعه اي بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شيوه هاي همراه با خشونت آن هميشه ناامني را در پي داشته و براي كاستن اين گونه جرايم مي طلبد علل و انگيزه آن مشخص گردد. هدف كلي پژوهش شناسايي عوامل و انگيزه موثر بر سرقت در شهر مشهد مي باشد، اين پژوهش از نوع كاربردي و به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنين به تعدادي از پرونده هاي مرتكبين اين جرم مراجعه گرديده است.

در اين پژوهش با بررسي وضعيت هاي مختلف افرادي كه مرتكب جرم سرقت شده اند اين نتيجه حاصل مي شود كه گزينش ارتكاب بزه سرقت از سوي هر يك از اين افراد پي آمد شرايط گوناگون فردي و اجتماعي است كه ممكن است هر فردي را به اين نتيجه ناميمون برساند. و عمدترين انگيزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگيزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولي در تحمل كيفر و تعيين نوع و ميزان مجازات موثر مي باشد. البته تاثير انگيزه را در جرمي مانند سرقت كه هم داراي مجازات حدي و هم داراي مجازات هاي تعزيري است بايد به دو گروه تقسيم كرد و ميان اين دو گروه تفكيك قايل شد.

مراحل تحقيق اين موضوع را روشن مي كند كه بين متغير هايي مانند محيط اجتماعي نامناسب، وضعيت بد خانوادگي، فقر مادي، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بيكاري با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداري وجود دارد. هر چند ممكن است اين رابطه شدت و ضعف داشته ولي اتصال زنجيروار بيشتر اين موارد به هم كاملاً رويت مي شود و به سختي مي توان بيان كرد كه كدام يك از اين عوامل و شرايط زمينه ساز اصلي ارتكاب بزه سرقت از سوي سارقين است ولي بي شك برخي از آنها نقش پررنگ تري در اين دايره علل بازي مي كنند. آنچه ضروري به نظر مي رسد توسل به راهكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري اجتماعي و وضعي جهت كاستن از آمار بالاي اين جرم مي باشد.

واژگان كليدي: سرقت، علل ارتكاب، انگيزه، پيشگيري

 

اهميت و ضرورت پژوهش

جرم سرقت يا دزدي يكي از جرايم مهم و پر تعدد جوامع و عملي است كه تقريباً در كليه جوامع ديده مي شود آمارها نشان مي دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرايم مربوط به مواد مخدر در صدر جرايم قرار دارد و بالاترين ميزان را در بين زندانيان محكوم دارد طبيعي است كه اين ميزان در كشور هاي مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدين ترتيب گستردگي قدمت و كثرت اين جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشكلات عديده در اين راه قدم بردارد و اهميت اين موضوع به قدري است كه خداوند كريم در قرآن مجيد سوره مائده آيه ۳۸ مي فرمايد:

 

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزيزْ حَكيمْ ))

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده اند بعنوان يك مجازات قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است.

 

و سرقت تنها جرمي عليه اموال است كه در قرآن براي آن حد تعيين شده است. بنابراين اهميت تحقيق را در يك جمله مي توان خلاصه كرد مهم ترين جرم عليه اموال و مالكيت يعني سرقت.

 

 سازمان پژوهش

در اين پايان نامه سعي شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبناي موضوع به صورت منصفانه اي تقسيم شود. به اين طريق كه پايان نامه از دو بخش كلي تشكيل شده، هر بخش شامل چهار فصل مي باشد. به بيان ديگر پلان بندي مطالب به نحوي صورت گرفته كه تعادل گفتاري در همه مباحث و سرفصل ها به عينه مشخص است.

در بخش اول ضمن بيان كليات و مفاهيم و مباني نظري پژوهش طي چهار فصل به ترتيب شامل تحليل و بررسي انگيزه سرقت ، ارتكاب جرم، جرمشناسي سرقت و پيشگيري از جرم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

در بخش دوم وضعيت هاي مختلف نمونه هاي آماري طي سه فصل به ترتيب شامل وضعيت فردي و خانوادگي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و بررسي سرقت در نمونه هاي آماري مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پاياني ضمن نتيجه گيري پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

فهرست مطالب بررسی علل و انگيزه سرقت و ارائه راهكارهای پيشگيرانه

چكيده  ….. ……….. ۱

مقدمه ……………. ۲

الف – بيان مسئله ………. ۲

ب- اهميت و ضرورت پژوهش ……………… ۴

ج- پيشينه و سابقه پژوهش  ………………. ۵

د- اهداف پژوهش ………………… ۵

ه- محدوديتها و مشكلات در راه پژوهش   …………. ۵

و- فرضيه هاي پژوهش  ………. ۶

ز- روش پژوهش  …………. ۷

ح- سازمان پژوهش  ……… ۷

بخش اول

كليات ، مفاهيم و مباني نظري پژوهش

فصل اول : تحليل و بررسي جرم سرقت ………………… ۹

۱-۱-  تعريف سرقت ……….. ۹

سرقت در لغت ……………… ۹

سرقت در فقه ………………….  ۱۰

سرقت در حقوق …………. ۱۲

۱-۲-  تحليل جرم سرقت ……………. ۱۲

۱-۲-۱- جايگاه سرقت در ميان جرايم ……….۱۲

۱-۲-۲- عناصر متشكله جرم سرقت ……….. ۱۴

۱-۲-۲-۱- عنصر قانوني ……….. ۱۴

۱-۲-۲-۲-  عنصر مادي …………. ۱۵

۱-۲-۲-۳- عنصر رواني …………….. ۱۶

۱-۲-۳- انواع سرقت …………. ۱۷

۱-۲-۳-۱- سرقت مستلزم حد به معني اخص ………. ۱۸

۱-۲-۳-۲- سرقت هاي تعزيري …………..۱۸

فصل دوم : انگيزه ارتكاب جرم ……………. ۲۶

۲-۱- جايگاه انگيزه ……… ۲۶

۲-۱-۱- مفهوم و ماهيت انگيزه ………….. ۲۶

۲-۱-۲- انگيزه مجرمانه در حقوق كيفري اسلام …………۲۷

۲-۱-۳- نگرش انديشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگيزه ………. ۲۸

۲-۲- تاثير انگيزه ………. ۲۹

۲-۲-۱- تاثير انگيزه در تحقق جرم …………۲۹

۲-۲-۳- تاثير انگيزه مجرمانه در تحمل كيفر ………….. ۳۰

۲-۲-۳- تاثير انگيزه در مسئوليت كيفري …………… ۳۲

فصل سوم : جرم شناسي سرقت ………… ۳۴

۳-۱- كليات جرم شناسي ……………… ۳۴

۳-۱-۱- تعريف جرمشناسي و موضوعات آن  ………… ۳۴

۳-۱-۲- مفاهيمي در علل سنجي جرايم  …………..۳۶

۳-۱-۲-۱-  علت ……………  ۳۶

۳-۱-۲-۲-  شرط ………………… ۳۷

۳-۱-۲-۳-  انگيزه ………………. ۳۷

۳-۱-۲-۴-  عامل …………………. ۳۸

۳-۱-۳- مرور برخي از مكاتب و نظريه هاي جرم شناسي …………. ۳۹

۳-۱-۳-۱- مكتب كلاسيك ……………… ۳۹

۳-۱-۳-۲- مكتب اثباتي (تحققي) …………. ۴۰

۳-۱-۳-۳- مكتب شيكاگو (نظريه زيست بوم انساني) ………… ۴۰

۳-۱-۳-۴- نظريه معاشرت ترجيحي  …………….۴۱

۳-۱-۳-۵- نظريه يادگيري اجتماعي ……………….. ۴۱

۳-۱-۳-۶- نظريه نابهنجاري (آنومي) ……….. ۴۲

۳-۱-۳-۷- نظريه فشار ………………. ۴۲

۳-۱-۳-۸- نظريات فرهنگي و خرده فرهنگي ……… ۴۳

۳-۱-۳-۹- نظريه كنترل اجتماعي ……………… ۴۳

۳-۲- بزه ديده شناسي سرقت …………..  ۴۴

۳-۲-۱- مفهوم بزه ديده …………. ۴۴

۳-۲-۲- سرقت و بزه ديده ………………. ۴۴

۳-۲-۲-۱ نقش بزه ديده در اجراي حد ……………… ۴۴

۳-۲-۲-۲- سرقت و نقش بزه ديده …………… ۴۵

۳-۲-۳- جبران خسارت بزه ديده ……………… ۴۵

۳-۲-۳-۱- شيوه هاي  جبران خسارت …………………….. ۴۶

۳-۲-۳-۲- شيوه هاي پرداخت غرامت ………………….۴۶

فصل چهارم : پيشگيري از جرم ………… ۴۸

۴-۱- كليات و مفاهيم پيشگيري ……………………… ۴۸

۴-۱-۱- تعريف و ماهيت پيشگيري ………………… ۴۸

۴-۱-۱-۱- تعريف لغوي ………………………… ۴۸

۴-۱-۱-۲- معناي اصطلاحي ………………………۴۹

۴-۱-۲- انواع پيشگيري از جرم ……………………. ۵۰

۴-۱-۲-۱- پيشگيري هاي متداول …………………………. ۵۱

۴-۱-۲-۲- پيشگيري هاي جديد …………………….. ۵۲

۴-۱-۳- اهميت و ضرورت پيشگيري از جرم  ……………..۵۵

۴-۲- پيشگيري از منظرهاي مختلف ……………. ۵۵

۴-۲-۱- پيشگيري از منظر قرآن ………………..۵۵

۴-۲-۲- پيشگيري از منظر قوانين ……………………۵۸

۴-۲-۳- پيشگيري از منظر لايحه پيشگيري از جرم ……………….. ۵۹

بخش دوم

تحليل و بررسي داده هاي آماري و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

فصل اول : وضعيت فردي و خانوادگي ………………………… ۶۲

۱-۱- عوامل فردي …………………… ۶۲

۱-۱-۱- ساختار جنسي و سن مجرمين …………………. ۶۲

۱-۱-۲- مشخصات جسمي و سلامت ……………………… ۶۵

۱-۱-۲-۱- وضعيت جسماني ……………………………..  ۶۷

۱-۱-۲-۲- وضعيت رواني   …………………………… ۶۸

۱-۱-۳- ميزان تحصيلات ………………………………… ۶۸

۱-۲- وضعيت خانوادگي ………………………….. ۶۹

۱-۲-۱- خانواده اصلي (پدري) ………………………… ۶۹

۱-۲-۱-۱- تعداد نفرات خانواده …………. ۷۱

۱-۲-۱-۲- تحصيلات والدين  ………………………………………. ۷۲

۱-۲-۱-۳- كنترل از سوي خانواده …………………………………. ۷۲

۱-۲-۱-۴- خصوصيات شخصيتي پدر سارق ………………………………… ۷۳

۱-۲-۱-۵- وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن ………………….. ۷۴

۱-۲-۲- خانواده شخصي ………………………..۷۵

۱-۲-۲-۱- تاهل ……………………………… ۷۶

۱-۲-۲-۲- سرنوشت و تعداد فرزندان ………………………….  ۷۷

۱-۲-۳-۳- تحصيلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده …… ۷۸

۱-۲-۳- طلاق و علت آن ………. ۸۰

فصل دوم : وضعيت اجتماعي و اقتصادي ………. ۸۳

۲-۱- وضعيت اجتماعي …………. ۸۳

۲-۱-۱- موقعيت و وضعيت محل سكونت …………………… ۸۳

۲-۱-۲- نقش اعتقادات مذهبي ، دوستان و رسانه …………………….  ۸۵

۲-۱-۲-۱- مذهب ……………………….۸۵

۲-۱-۲-۲- دوستان ………………. ۸۷

۲-۱-۲-۳- رسانه ……………………. ۹۰

۲-۱-۳- تابعيت و مهاجرت ………………… ۹۳

۲-۲- وضعيت اقتصادي ………………….. ۹۶

۲-۲-۱- جرم و شرايط اقتصادي …………………….. ۹۶

۲-۲-۲- شغل و ميزان درآمد ………………… ۹۷

۲-۲-۳- وجه حاصل از سرقت ……………….. ۱۰۰

فصل سوم: بررسي سرقت در نمونه هاي آماري  ……………. ۱۰۲

۳-۱- بررسي سرقت………………. ۱۰۲

۳-۱-۱- سرقت در فرد و خانواده اش ………………….. ۱۰۲

۳-۱-۱-۱- اولين سرقت در فرد سارق  ………… ۱۰۲

۳-۱-۱-۲- نوع سابقه سرقت در فرد …………………. ۱۰۴

۳-۱-۱-۳- نقشه براي ارتكاب سرقت ………………….. ۱۰۴

۳-۱-۱-۴- اولين و آخرين سرقت …………………… ۱۰۵

۳-۱-۱-۵- چگونگي قرار گرفتن در مسير سرقت ………. ۱۰۶

۳-۱-۱-۶- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………. ۱۰۷

۳-۱-۲- انتخاب زمان ، مكان ، سوژه ……………………… ۱۰۷

۳-۱-۲-۱- زمان …………………. ۱۰۸

۳-۱-۲-۲- مكان …………………….. ۱۰۹

۳-۱-۲-۳- سوژه ………………… ۱۱۰

۳-۱-۳- انگيزه سرقت ………… ۱۱۰

۳-۲- بررسي آماري و تاثير اعتياد ، مجازات و زندان بر مجرمين ………………..  ۱۱۲

۳-۲-۱- بررسي آماري سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………. ۱۱۲

۳-۲-۲- تاثير اعتياد بر سرقت ……………………… ۱۱۵

۳-۲-۳- تاثير مجازات و زندان بر سارقين ……………………………. ۱۱۹

۳-۳- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقين) ………………. ۱۲۲

فصل چهارم : ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از سرقت ……………. ۱۲۴

۴-۱- راهكارهاي ديني ……………………… ۱۲۴

۴-۲- راهكارهاي خانوادگي ……………..  ۱۲۶

۴-۳- راهكارهاي اقتصادي ………………  ۱۲۸

۴-۴- راهكارهاي طراحي محيطي ………………  ۱۳۱

نتيجه گيري  ……………….  ۱۳۳

پيشنهادات ………………….  ۱۳۶

منابع و ماخذ ………..  ۱۳۹

پيوست الف  …………………….. ۱۴۱

پيوست ب  ……………………  ۱۴۴

چكيده انگليسي ………….. ۱۴۵

 

فهرست جداول

جدول  شماره ۳-۱ : جبران خسارت بزه ديده    ……………….. ۴۷

جدول  شماره ۱-۲ : ساختار جنسيتي مجرمين در نمونه آماري     …………… ۶۳

جدول  شماره ۱-۳ : ساختار جنسيتي مجرمين در پرونده هاي مورد بررسي در پژوهش………………. ۶۳

جدول  شماره ۱-۴ : وضعيت سن مجرمين در پروند ه هاي مورد بررسي  ………….. ۶۵

جدول  شماره ۱-۵ : وضعيت جسمي مجرمين …………………. ۶۶

جدول  شماره ۱-۶ : وضعيت تحصيلات مجرمين ………………………. ۶۹

جدول  شماره ۳-۷ : مقايسه جرم سرقت با ساير جرايم عليه اموال و مالكيت در شهر مشهد ……………….. ۱۱۳

جدول  شماره ۳-۸ : مقايسه انواع سرقت هاي انجام شده در محدوده زماني پژوهش در شهر مشهد ………………. ۱۱۳

جدول  شماره ۳-۹ : مقايسه انواع سرقت هاي انجام شده در محدوده زماني پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوي ۱۱۳

جدول  شماره ۳-۱۰ : مقايسه جرم سرقت با جرم اعتياد و استعمال مواد در شهر مشهد  ………….. ۱۱۴

جدول  شماره ۳-۱۱ : نوع سرقت هاي انجام شده در پرونده هاي مورد بررسي در شهر مشهد   …………………… ۱۱۴

جدول شماره ۳-۱۲ : ساير آمار حاصله از پرونده هاي مورد بررسي …………………… ۱۱۵

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱-۱ : عنصر مادي سرقت حدي ………………… ۱۶

نمودار شماره ۱-۲ : وضعيت سني مجرمين ………………………. ۶۴

نمودار شماره ۱-۳ : وضعيت جسمي مجرمين  ……………… ۶۶

نمودار شماره ۱-۴ : وضعيت جسمي و سلامت مجرمين ……………… ۶۸

نمودار شماره ۱-۵ : وضعيت تحصيلات مجرمين ……………… ۶۹

نمودار شماره ۱-۶ :  تعداد نفرات خانواده اصلي غير والدين  …………………….  ۷۱

نمودار شماره ۱-۷ :  تحصيلات والدين سارقين   …………….  ۷۲

نمودار شماره ۱-۸ : وضعيت كنترل از سوي پدر و خانواده سارقين  …………………  ۷۳

نمودار شماره ۱-۹ : خصوصيات پدر سارقين  ………………. ۷۴

نمودار شماره ۱-۱۰ : وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن ………….  ۷۵

نمودار شماره ۱-۱۱ : وضعيت سرپرستي در خصوص افرادي كه والدين آنها فوت نموده اند  ……… ۷۵

نمودار شماره ۱-۱۲ : وضعيت تاهل در نمونه آماري  …………………. ۷۷

نمودار شماره ۱-۱۳ : تعداد فرزندان در خانواده شخصي …………………. ۷۷

نمودار شماره ۱-۱۴ : تاثير وضعيت سارقين در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقين  ………….. ۷۸

نمودار شماره ۱-۱۵ : ميزان تحصيلات همسر مجرمين سرقت …………. ۷۹

نمودار شماره ۱-۱۶ : ميزان ارتباط با اعضاء خانواده ………………. ۷۹

نمودار شماره ۱-۱۷ : ميزان وضعيت طلاق در خانواده اصلي  ……………….. ۸۱

نمودار شماره ۱-۱۸ : وضعيت طلاق در خانواده شخصي  ………………. ۸۱

نمودار شماره ۱-۱۹ : علل طلاق در خانواده شخصي  ………………………… ۸۲

نمودار شماره ۲-۲۰ : موقعيت منزل از نظر محل قرار گرفتن……… ۸۴

نمودار شماره ۲-۲۱ : وضعيت محل سكونت  ……………………. ۸۵

نمودار شماره ۲-۲۲ : وضعيت اعتقادي و ميزان مصرف مشروب در سارقين     …………. ۸۷

نمودار شماره ۲-۲۳ : وضعت ايماني دوستان …………. ۸۸

نمودار شماره ۲-۲۴ : حساسيت و كنترل دوستان از سوي پدر  ……………….. ۸۹

نمودار شماره ۲-۲۵ : وضعيت چگونگي گذراندن بيشترين وقت توسط سارقين     ………. ۸۹

نمودار شماره ۲-۲۶ : وضعيت نوع علاقه به فيلم ها  ……………….. ۹۱

نمودار شماره ۲-۲۷ : تاثير فيلم بر ارتكاب جرم سرقت     …………… ۹۲

نمودار شماره ۲-۲۸ : وضعيت تابعيت مجرمين   ………….. ۹۴

نمودار شماره ۲-۲۹ : وضعيت مهاجرت    ………… ۹۶

نمودار شماره ۲-۳۰ : شغل پدر سارق   ……………… ۹۸

نمودار شماره ۲-۳۱ : شغل سارق    …………….. ۹۹

نمودار شماره ۲-۳۲ : درآمد سارق و پدرش    ………………… ۱۰۰

نمودار شماره ۲-۳۳ : چگونگي صرف وجه حاصل از سرقت    ………. ۱۰۱

نمودار شماره ۳-۳۴ : اولين سرقت در فرد سارق  …………. ۱۰۳

نمودار شماره ۳-۳۵ : نوع سابقه سرقت در نمونه آماري     ………… ۱۰۴

نمودار شماره ۳-۳۶ : اولين و آخرين سرقت    ………………… ۱۰۵

نمودار شماره ۳-۳۷ : چگونگي قرار گرفتن در مسير سرقت    …………. ۱۰۶

نمودار شماره ۳-۳۸ : وضعيت سابقه سرقت در اطرافيان سارق    ………….. ۱۰۷

نمودار شماره ۳-۳۹ : زمان سرقت از نظر روز يا شب بودن    ……………. ۱۰۸

نمودار شماره ۳-۴۰ : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     ………… ۱۰۹

نمودار شماره ۳-۴۱ : وضعيت وحل و موقعيت سرقت     …………… ۱۱۰

نمودار شماره ۳-۴۲ : انگيزه سرقت    …………….. ۱۱۲

نمودار شماره ۳-۴۳ :مقايسه درصد جرم سرقت با ساير جرايم عليه اموال و مالكيت در سه ماه نخست سال ۹۲ در شهرمشهد ……. ۱۱۳

نمودار شماره ۳-۴۴ : نوع مواد مخدر مصرفي از سوي سارقين  …………. ۱۱۷

نمودار شماره ۳-۴۵ : موجبات ارتكاب جرم بواسطه اعتياد  ……………. ۱۱۹

نمودار شماره ۳-۴۶ : رابطه فرد با مواد مخدر    ……….. ۱۱۹

نمودار شماره ۳-۴۷ : تاثير مجازات در اصلاح (از نگاه سارقين)    …………. ۱۲۱

نمودار شماره ۳-۴۸ : تاثير زندان بر مجرمين    ……………… ۱۲۱

نمودار شماره ۳-۴۹ : افراد مقصر در ارتكاب سرقت (از نظر سارقين)     ……….. ۱۲۲

نمودار شماره ۳-۵۰ : عوامل موثر در ارتكاب جرم سرقت (از نظر سارقين)     ………. ۱۲۳

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0