بررسی عوامل اجتماعي و جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد ” در ۱۳۹ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی عوامل اجتماعي و جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد:

 

تحولات ساختار سني جمعيت جهان از نتايج  انتقال جمعيتي و کاهش مرگ ومير و باروري است. با افزایش سن  سلامت سالمندان  میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون  ایران و از جمله شهرستان  خرم آباد افزایش می یابد .سالمندی جمعیت، هم ازموفقیتهای بزرگ بشری است و هم از مشکلات عمده جهان امروز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان ساکن  شهرستان خرم آباد است. پژوهش از نوع مطالعه توصیفی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری  زنان و مردان بالای ۶۰ سال  ساکن شهرستان خرم آباد و حجم نمونه محاسبه شده ۳۷۹ نفر ( ۱۲۹ نفر روستایی و ۲۵۰ نفر شهری ) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.  نتایج بررسی نشان میدهدکه سالمندان شهرستان خرم آباد از سلامت جسمی بیشتری نسبت به سلامت روانی برخوردارند. عوامل تعیین کننده متغیرهای  وابسته سلامت جسمی و سلامت روانی، متغیرهای مستقل سن ، تعداد فرزندان بدنیا آمده ، تعداد فرزندان زنده ،محل سکونت  تاهل ،وضع فعالیت پاسخگو و فعالیت همسر پاسخگو می باشند. سالمت جسمانی و روانی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر گذار است اما سلامت روانی تاثیر گذار ترین متغیر بر سلامت جسمی میباشد. سلامت جسمی مردان  شهرستان خرم آباد بهتر از زنان میباشد ولی از نظر سلامت روانی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.

کلید واژه : سلامت روانی ، سالمندان، سلامت جسمی ، سالمندی ، ساختار سنی

 

هدفهای تحقیق

هدف كلي :

بررسی عوامل اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان  در شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۹۲

اهداف جزیی:

۱ـ سنجش سلامت روانی و جسمی سالمندان در شهرستان خرم آباد.

۲ـ بررسی عوامل اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی مؤثر برسلامت روانی سالمندان در شهرستان خرم آباد.

۳ـبررسی عوامل اجتماعي،جمعيتي واقتصادي مؤثر برسلامت جسمی سالمندان در شهرستان خرم آباد.

 

فرضیه های تحقیق

با توجه به نظرات اخذ شده از پژوهش های کاربردی و مباحث نظری،فرضیات این تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

۱ـ بين ویژگی های جمعیتی، اجتماعی واقتصادی (سن، تحصیلات، وضع فعالیت، تأهل، محل سکونت ، تعداد فرزندان و بعد خانوار )با سلامت رواني  رابطه معنی دار وجود دارد.

۲ـ بين ویژگی های جمعیتی، اجتماعی واقتصادی (سن، تحصیلات، وضع فعالیت، تأهل، محل سکونت و تعداد فرزندان و بعد خانوار ) با سلامت جسمانی رابطه وجود دارد.

۳ـ بين سلامت جسمانی و سلامت روانی و جنسیت رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق  ……………………………………………………………………………… ۱
 
مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱- بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۱-۱- طیف سلامت و بیماری  …………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۱-۲- مفهوم سلامت  ……………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱-۳- ابعاد سلامتی  ………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱-۴-ﺳﻼﻣﺖرواﻧﻲ  ………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۱-۵- سلامت جسمی  ……………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۳- هدفهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری………………………………………………………………… ۲۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۲- چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۲-۱- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی…………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۲-۲- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی …………………………………………………………. ۳۳
۲-۳- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی     ………………………………………………………….. ۳۶
۲-۳-۱- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی  ………………………………………………….. ۳۷
۲-۴- سلامت جسمانی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۵- سلامت روانی …………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۶-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان ۴۱
۲-۶-۱- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان ………………… ۴۲
۲-۶-۲- جنس و سلامت…………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۶-۲-۱- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان  ………………………………………….. ۴۴

فهرست مطالب

عنوان  صفحه
۲-۶-۳- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی ………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۴- وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ  ……………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۶-۵- ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ……………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۶-۶- ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ…………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۶-۶-۱- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت…………………………………………………… ۴۷
۲-۶-۶-۲- عوامل اجتماعی  ……………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۶-۷-بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۶-۸- توزیع شهری و روستایی جمعیت……………………………………………………………………… ۴۹
۲-۷- ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ …………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۷-۱- مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ………………………………………………………………… ۵۲
۲-۷-۱-۱- ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ …………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۷-۱-۲- درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۷-۱-۳- شغل و سلامت افراد ………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۸-مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۹- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۰- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته ……………………………………………. ۵۶
فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۶۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۱- روش گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۱-۱- روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۲-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۲-۱-تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۲-۲- روش انتخاب واحد های نمونه ……………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۲-۳- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا ……………………………………………………………………. ۶۵

فهرست مطالب

عنوان صفحه
۳-۳- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ………………………………………………………. ۶۶
۳-۳-۱-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی ( سلامت جسمی، سلامت روانی ) …………………. ۶۷
۳-۳-۲- اعتبار و  پایایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………. ۶۹
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………. ۷۰
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۴-۱- توصیف ویژه گی های دموگرافیک نمونه آماری(یافته های توصیفی) ………………………… ۷۳
۴-۱-۱- سن  پاسخگو ……………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۱-۲- وضعیت تأهل ……………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۱-۳- متغیر جنسیت ………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۴-۱-۴- بعد خانوار  ………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴-۱-۵- وضعیت محل سکونت …………………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۱-۶- وضع سواد …………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۴-۱-۷- میزان سواد  ………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۱-۸-وضع فعالیت شخص پاسخگو و همسر پاسخگو  ………………………………………………. ۷۹
۴-۱-۹-حیطه سلامت روانی………………………………………………………………………………………… ۷۹
۴-۱-۱۰- حیطه سلامت جسمانی ……………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۱-۱۱-وضع سلامت و بیماری ……………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۲- یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۲-۱-  فرضیه یک……………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۲-۲-فرضیه دو………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۲-۳-مقایسه میانگین ها………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۲-۳-۱- فرضیه سه………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۲-۳-۲- مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت………………………………….. ۹۴
۴-۲-۳-۳- مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین افراد مجرد و متأهل……………………………. ۹۴

فهرست مطالب

عنوان صفحه
۴-۲-۳-۴-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت……………………………….. ۹۵
۴-۲-۳-۵-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت همسر…………………….. ۹۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ……………………………………………………………………….. ۹۷
۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۹۸
۵-۲-  پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۵-۲-۱-پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۵-۲-۲-  پیشنهادات برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………… ۱۱۳
۵-۳-محدودیت طرح ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
پیوست(پرسشنامه- .. …………….……………………………  (WHO QOL- BREFSF-36 ۱۱۹

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره ۱- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر کشور  طی سالهای۸۵-۱۳۳۵ ………………. ۶
جدول شماره۲ – تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر استان لرستان  طی سالهای۸۵-۱۳۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶
جدول شماره۳- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر شهرستان خرم آباد  طی سالهای۸۵-۱۳۳۵ ۶
جدول شماره ۴- جدول متغيرها  ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
جدول شماره ۵-  تعیین نمونه براساس توزیع منطقه شهری و روستایی …………………………………………………… ۶۶
جدول شماره۶- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………….. ۷۴
جدول شماره۷- مشخصات اقتصادی اجتماعی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………… ۷۸
جدول شماره۸-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه روانی……………………………………………………………… ۸۱
جدول شماره ۹-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه سلامت جسمانی …………………………………………… ۸۳
جدول شماره ۱۰- مقایسه کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی……………………………… ۸۴
جدول شماره۱۱-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی …………………………….. ۸۴
جدول شماره-۱۲توزیع درصد نمونه آماری ب حسب داشتنین ای  ند اشتن بیماری به تفکیک جنس  ………… ۸۵
جدول شماره-۱۳توزیع نمونه آماری برحسب چگونگی توانایی انجام کار های شخصی به تفکیک جنسیت….. ۸۸
جدول شماره ۱۴ بررسی رابطه بین سلامت روانی و متغیرهای پیش بین تحقیق…………………………………………. ۸۹
جدول شماره-۱۵ بررسی رابطه بین سلامت جسمی و متغیرهای پیش بین تحقیق………………………………………. ۹۰
جدول شماره۱۶خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی………………………………………………… ۹۱
جدول شماره -۱۷ متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب…………………………………………. ۹۱
جدول شماره ۱۸-خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی……………………………………………….. ۹۲
جدول شماره ۱۹- متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب…………………………………………. ۹۳
جدول شماره -۲۰ مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین زنان و مردان………………………………………………….. ۹۳
جدول شماره۲۱-مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت ……………………………………………….. ۹۴
جدول شماره -۲۲مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به وضعیت تاهل……………………………………………… ۹۵
جدول شماره ۲۳- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت……………………………………………….. ۹۵
جدول شماره۲۴- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت همسر……………………………………….. ۹۶

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه
نمودار شماره۱- مدل نظری تبیین متغیرهای جمعیتی،اجتماعی اقتصادی اثرگذاربرسلامت جسمی وروانی سالمندان ۵۵

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0