بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان ” در ۲۶۷ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان:

 

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم  در بین زنان زندانی شهر کرمان در سال ۱۳۹۲ انجام شد، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماري اين پژوهش را  کلیه زنان زندانی شهر کرمان تشکیل دادند. و با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان با واریانس خطای ۰٫۰۵ حجم نمونه ۲۱۹ نفر برآورد شد و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با جرائم زنان  با پایایی ۷۲/۰ استفاده شده است. پس از جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق وآراء و اندیشه های صاحب نظران  ، داده ها ی مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار spss21  در دو سطح توصیف و استنباط و با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس f و t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از وجود رابطه بین عوامل جامعه شناختی و بروز جرم در زنان زندانی شهر کرمان داشت.

واژگان کلیدی:عوامل جامعه شناختی، جرائم زنان، زندان

 

هدفهای تحقیق

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر جرم زنان زندانی می باشد.

اهداف جزئی

۱ـ بررسی و شناخت رابطه  از هم گسيختگي خانواده­ با بروز جرم دربین زنان زندانی.

۲ـ بررسی و شناخت رابطه محيط زندگي(از نظر تماس با افراد مجرم و سابقه­دار) با بروز جرم دربین زنان زندانی .

۳ـ بررسی و شناخت رابطه  پایگاه اقتصادی-اجتماعی با بروز جرم دربین زنان زندانی.

۴ـ بررسی و شناخت رابطه میزان تحصیلات با بروز جرم دربین زنان زندانی .

 

ضرورت انجام تحقیق

به نظر می رسد، ارتکاب جرم افراد، تنها یک مسأله فردی نمی باشد بلکه اگر علل و پیامدهای این رویداد خاص را پی گیری و تحلیل نماییم، مشاهده می گردد که این عمل، جزئی از یک نظام یا جریان اجتماعی است که زندگی اجتماعی افراد دیگر و کل نظام اجتماعی را تهدید می نماید. بنابراین، ارتکاب جرم و گرایش به مفاسد اجتماعی به عنوان یک رفتار نابهنجار، جامعه را دچار بیماری و رکود می نماید.جرم و ارتکاب جرم از هنجارهای رسمی ،تاریخچه ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمانهای بسیار دور یکی از مسائل مورد توجه اندیشمندان اجتماعی بوده است.پرداختن به مسائل زنان بویژه در دوره های اخیر همواره مورد بحث و گفتگو های فراوان بوده و برخی از این جرائم یا آسیب ها و ارتکاب جرم مورد بحث عبارتند از :اعتیاد ، سرقت ، فروش مواد مخدر ، روسپیگری و سقط جنین های غیر قانونی ، خودکشی ،فرار از خانه ، قتل یا شرکت در ارتکاب آن . این جرائم دارای علل و عوامل متعدد است ، با توجه به این که زنان امروزه نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می دهند ، شالوده و بنیان جوامع و خانواده به سلامت تمامی افراد جامعه به خصوص زنان بستگی دارد . چنانچه جرم یا ارتکاب جرم از هنجارهای رسمی افزایش یابد ،پایداری و ثبات سلامت جامعه مورد تهدید جدی قرار می گیرد و امنیت ملی و استحکام خانواده ها دچار تزلزل می شود.هر اجتماعی اگر بخواهد دارای قوام و دوام باشد، باید خود را از بیماری و ارتکاب جرم برهاند، لذا لازم است به مطالعه علمی ارتکاب جرم پرداخته، تا با دستیابی به علل آن راه درمان درستی در پیش گیرد. در ضمن، تلاش و سعی مسئولین امر در مصون نگهداشتن افراد جامعه بویژه زنان از ارتکاب جرم و بهره وری از نیروهای سالم در اجتماع نیز زمانی به ثمر خواهد رسید که با تکیه بر مطالعات و تحقیقات به عوامل و دلایل پی برده و علل مذکور خنثی گردد. انتخاب قشر زنان نیز به علت حساسیت این قشر و نقش تعیین کننده ای است که در تعادل اجتماعی و بقای جامعه و نقش پرورشی و تربیتی که به عنوان مربی جامعه ایفا می کند. از آنجاییکه موفقیت در از بین بردن و یا کاهش یک مشکل شناخت علل آن می باشد، بنابراین با درک و شناخت عوامل بوجود آورنده ارتکاب جرم می توان زمینه های ارتکاب به آن را از بین برد برای شناخت ارتکاب جرم زنان در بدو امر انجام پژوهش ضروری به نظر می رسد.

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………. ۱

۱-۲-بیان مساله………………………………. ۲

۱-۲-۱-تحقیقات انجام شده در ایران………………. ۵

۱-۲-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ……… ۱۴

۱-۳-هدفهای تحقیق……………………………. ۱۶

۱-۳-۱-هدف کلی………………………………. ۱۶

۱-۳-۲-اهداف جزئی……………………………. ۱۶

۲-۴-ضرورت انجام تحقیق……………………….. ۱۶

فصل دوم

۲-۱-مقدمه………………………………….. ۱۹

۲-۲-تعریف جرم ……………………………… ۱۹

۲-۳-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم…………….. ۲۴

۲-۴-تاریخچه جرم شناسی……………………….. ۳۰

۲-۴-۱-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام …… ۳۰

۲-۴-۲- یونان قدیم…………………………… ۳۱

۲-۴-۲-۱- جالینوس……………………………. ۳۱

۲-۴-۲-۲- افلاطون ……………………………. ۳۲

۲-۴-۳- قرون وسطی …………………………… ۳۲

۲-۴-۴- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ………….. ۳۳

۲-۴-۵- قرن هجدهم……………………………. ۳۳

۲-۴-۶- از قرن نوزدهم تا زمان حال……………… ۳۴

۲-۵-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران……….. ۳۴

۲-۶-جرم و عوامل جرم زا………………………… ۳۹

۲-۷-عناصر تشکیل دهنده جرم……………………. ۴۰

۲-۸-انواع جرم………………………………. ۴۰

۲-۹-شرایط تحقق جرم………………………….. ۴۲

۲-۱۰-مراحل ارتکاب جرم……………………….. ۴۳

۲-۱۱-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنايت…………… ۴۴

۲-۱۱-۱-عوامل اجتماعي و جرم…………………….. ۴۷

۲-۱۱-۲-عوامل اقتصادي و جرم…………………….. ۴۷

۲-۱۱-۳-عوامل فرهنگي و جرم……………………… ۴۸

۲-۱۲-محيط و جرم……………………………… ۴۸

۲-۱۳-طرح پيشگيري از ارتكاب جرم……………….. ۴۹

۲-۱۴-جنسیت و جرم……………………………. ۵۱

۲-۱۵-زنان و جرم……………………………… ۵۴

۲-۱۶-نوع جرم زنان…………………………… ۵۴

۲-۱۷-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان  و مردان………. ۵۵

۲-۱۸-تئوری های جرم …………………………. ۵۷

۲-۱۸-۱-تئوریهای زیستی ………………………. ۵۷

۲-۱۸-۱-۱-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو……….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۲-نقد نظرات لمبروزو…………………… ۵۸

۲-۱۸-۲- تئوری های روانشناختی ………………… ۶۰

۲-۱۸-۳- تئوری های جامعه شناسی………………… ۶۲

۲-۱۸-۳-۱-نظريه هاي جامعه شناختي فردگرايان دربارة ارتکاب جرمات    ۶۲

۲-۱۸-۳-۲-نظريه هاي آنومي……………………… ۶۲

۲-۱۸-۳-۳- نظريه آنومي دوركيم………………….. ۶۳

۲-۱۸-۳-۴-نظرية آنومي رابرت مرتن………………… ۶۴

۲-۱۸-۳-۵-نظرية رابرت آگينو، مسنرو روز نفلد……….. ۶۴

۲-۱۸-۳-۶-نظرية آنومي و ساختار خانوادة ويليام گود….. ۶۶

۲-۱۸-۳-۷-نظرية همنشيني افتراقي ادوين ساترلند…….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۸-نظرية بر چسب زني يا انگ زني بكر و لمرت……. ۶۷

۲-۱۸-۳-۹-نظرية كنترل اجتماعي هيرشي……………… ۶۸

۲-۱۹-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان………….. ۶۹

۲-۲۰-چارچوب نظری تحقیق………………………. ۷۰

۲-۲۱- مدل مفهومی تحقیق………………………. ۷۳

۲-۲۲-فرضیه های تحقیق………………………… ۷۵

۲-۲۲-۱-فرضیه اصلی…………………………… ۷۵

۲-۲۲-۲-فرضیه های فرعی……………………….. ۷۵

فصل سوم

۳-۱-مقدمه………………………………….. ۷۷

۳-۲-روش تحقیق………………………………. ۷۷

۳-۳- فرآیند تحقیق…………………………… ۷۸

۳-۴-ابزار جمع آوری داده ها…………………… ۸۰

۳-۵-تعریف مفاهیم و واژگان تحقیق………………. ۸۱

۳-۵-۱-تعاریف نظری واژگان…………………….. ۸۱

۳-۵-۱-۱-تعریف متغیرهای مستقل…………………. ۸۱

۳-۵-۱-۲-متغیر وابسته………………………… ۸۲

۳-۵-۲-تعریف عملیاتی واژگان…………………… ۸۳

۳-۷- اعتبار وپایایی پرسشنامه ها………………. ۸۵

۳-۴ –جامعه آماری و حجم نمونه…………………. ۸۶

۳-۴-۱-  فرمول حجم نمونه …………………….. ۸۷

۳-۵- روش نمونه گیری…………………………. ۸۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………… ۸۸

فصل چهارم

مقدمه……………………………………… ۹۰

۴-۱-جداول فراواني ها متغیر های دموگرافیک………. ۹۱

۴-۱-۱ توزیع فراوانی متغیر سن…………………. ۹۱

۴-۱-۲- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات…………….. ۹۲

۴-۱-۳- توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال……….. ۹۳

۴-۱-۴- توزیع فراوانی متغیر نوع شغل……………. ۹۳

۴-۱-۵- توزیع فراوانی متغیر محل سکونت………….. ۹۴

۴-۱-۶- توزیع فراوانی متغیر سن پدر…………….. ۹۵

۱-۴-۷- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پدر…………. ۹۶

۴-۱-۸- توزیع فراوانی متغیر شغل پدر……………. ۹۷

۴-۱-۹- توزیع فراوانی متغیر سن مادر……………. ۹۸

۴-۱-۱۰- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات مادر……….. ۹۹

۱-۴-۱۱- توزیع فراوانی متغیر شغل مادر…………. ۱۰۰

۴-۱-۱۲- توزیع فراوانی متغیر سن همسر………….. ۱۰۱

۴-۱-۱۳- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات همسر………. ۱۰۲

۴-۱-۱۴- توزیع فراوانی متغیر شغل همسر…………. ۱۰۳

۴-۱-۱۵- توزیع فراوانی متغیر سن فرزند اول……… ۱۰۴

۴-۱-۱۶-توزیع فراوانی متغیرتحصیلات فرزند اول……. ۱۰۵

۴-۱-۱۷-توزیع فراوانی متغیر شغل فرزند اول……… ۱۰۶

۴-۱-۱۸-توزیع فراوانی متغیر سن فرزند دوم………. ۱۰۷

۴-۱-۱۹-توزیع فراوانی متغیر تحصیلات فرزند دوم…… ۱۰۸

۴-۱-۲۰-توزیع فراوانی متغیر شغل فرزند دوم……… ۱۰۹

۴-۱-۲۱-توزیع فراوانی متغیر درآمد خانوار………. ۱۱۰

۴-۱-۲۲-توزیع فراوانی متغیر طبقه اجتماعی………. ۱۱۱

۴-۱-۲۳-توزیع فراوانی متغیر………………….. ۱۱۲

۴-۱-۲۴-توزیع فراوانی متغیر………………….. ۱۱۳

۴-۱-۲۵-توزیع فراوانی متغیر قبل از محکوميت با چه کساني زندگي مي کرديد؟……………………………………. ۱۱۴

۴-۱-۲۶-توزیع فراوانی متغیر آيا پدر شما همسر ديگري دارد؟  ۱۱۵

۴-۱-۲۷- توزیع فراوانی متغیر آيا مادر شما ازدواج مجدد داشته است؟…………………………………………. ۱۱۶

۴-۱-۲۸- توزیع فراوانی متغیر روابط بين خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده است؟…………………….. ۱۱۷

۴-۱-۲۹-توزیع فراوانی متغیر در صورت داشتن نامادري به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟……………….. ۱۱۸

۴-۱-۳۰- توزیع فراوانی متغیر در صورت داشتن نا پدري به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟……………….. ۱۱۹

۴-۱-۳۱- توزیع فراوانی متغیر نوع جرم………….. ۱۲۰

۴-۱-۳۲-توزیع فراوانی متغیر سال ارتکاب جرم…….. ۱۲۱

۴-۱-۳۳- توزیع فراوانی متغیر دفعات دستگيري…….. ۱۲۲

۴-۱-۳۴- توزیع فراوانی متغیر ميزان محکوميت زندان.. ۱۲۳

۴-۱-۳۵- توزیع فراوانی متغیر ساير جرم ها………. ۱۲۴

۴-۱-۳۶- توزیع فراوانی متغیر اعتیاد ………….. ۱۲۵

۴-۱-۳۷-توزیع فراوانی متغیر ولگردی……………. ۱۲۶

۴-۱-۳۸- توزیع فراوانی متغیر قتل……………… ۱۲۷

۴-۱-۳۹-توزیع فراوانی متغیر فرار از خانه………. ۱۲۸

۴-۱-۴۰- توزیع فراوانی متغیر انحراف جنسی………. ۱۲۹

۴-۱-۴۱- توزیع فراوانی متغیر حمل مواد مخدر…….. ۱۳۰

۴-۲-آزمون فرضیه ها…………………………. ۱۵۹

۴-۲-۱-فرضیه اصلی: …………………………. ۱۵۹

۴-۲-۲-فرضیه فرعی اول……………………….. ۱۷۰

۴-۲-۳-فرضیه فرعی دوم……………………….. ۱۷۵

۴-۲-۴-فرضیه فرعی سوم……………………….. ۱۹۰

۴-۲-۵-فرضیه فرعی چهارم……………………… ۱۹۹

فصل پنجم

مقدمه ……………………………………. ۲۳۳

۵-۱-بحث و بررسی……………………………. ۲۳۳

۵-۱-۲-بحث و بررسی آمار توصیفی……………….. ۲۳۳

۵-۱-۲ بحث و بررسي فرضيات……………………. ۲۳۴

۵-۲پيشنهادات………………………………. ۲۳۹

۵-۳-پيشنهادهايي براي محققين آينده……………. ۲۴۰

منابع و ماخذ…………………………………… ۲۴۱

پیوست ها………………………………………. ۲۵۳

فهرست جداول و نمودار        

جدول و نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی بر حسب سن……… ۹۱

جدول و نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات ۹۲

جدول و نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال ۹۳

جدول و نمودار ۴-۴-توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل….. ۹۴

جدول و نمودار ۴-۵-توزیع فراوانی بر حسب محل سکونت.. ۹۵

جدول و نمودار ۴-۶-توزیع فراوانی بر حسب سن پدر…… ۹۶

جدول و نمودار ۴-۷-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات پدر  ۹۷

جدول و نمودار ۴-۸-توزیع فراوانی بر حسب شغل پدر….. ۹۸

جدول و نمودار ۴-۹-توزیع فراوانی بر حسب سن مادر….. ۹۹

جدول و نمودار ۴-۱۰-توزیع فراوانی بر حسب ميزان تحصيلات مادر     ۱۰۰

جدول و نمودار ۴-۱۱-توزیع فراوانی بر حسب شغل مادر.. ۱۰۱

جدول و نمودار ۴-۱۲-توزیع فراوانی بر حسب سن همسر… ۱۰۲

جدول و نمودار ۴-۱۳-توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات همسر ۱۰۳

جدول و نمودار ۴-۱۴-توزیع فراوانی بر حسب شغل همسر.. ۱۰۴

جدول و نمودار ۴-۱۵-توزیع فراوانی بر حسب سن فرزند اول ۱۰۵

جدول و نمودار ۴-۱۶-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات فرزند اول……………………………………………… ۱۰۶

جدول و نمودار ۴-۱۷-توزیع فراوانی بر حسب شغل فرزند اول    ۱۰۷

جدول و نمودار ۴-۱۸-توزیع فراوانی بر حسب سن فرزند دوم ۱۰۸

جدول و نمودار ۴-۱۹-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات فرزند دوم……………………………………………… ۱۰۹

جدول و نمودار ۴-۲۰-توزیع فراوانی بر حسب شغل فرزند دوم    ۱۱۰

جدول و نمودار ۴-۲۱-توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد ماهیانه خانواده………………………………………. ۱۱۱

جدول و نمودار ۴-۲۲- توزیع فراوانی بر حسب طبقه اجتماعی    ۱۱۲

جدول و نمودار۴-۲۳- توزیع فراوانی بر حسب پرسش آیا والدین شما جدا از هم زندگی می کنند…………………………… ۱۱۳

جدول و نمودار۴۴-۲۴- توزیع فراوانی بر حسب پرسش علت جدایی والدین……………………………………………… ۱۱۴

جدول و نمودار ۴-۲۵-توزیع فراوانی بر حسب پرسش قبل از محکوميت با چه کساني زندگي مي کرديد؟………………………. ۱۱۵

جدول و نمودار ۴-۲۶-توزیع فراوانی بر حسب پرسش آيا پدر شما همسر ديگري دارد؟…………………………………… ۱۱۶

جدول و نمودار ۴-۲۷-توزیع فراوانی بر حسب آيا مادر شما ازدواج مجدد داشته است؟……………………………………. ۱۱۷

جدول و نمودار ۴-۲۸-توزیع فراوانی بر حسب روابط بين خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده است؟………… ۱۱۸

جدول و نمودار ۴-۲۹-توزیع فراوانی بر حسب پرسش در صورت داشتن نامادري به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟.. ۱۱۹

جدول و نمودار ۴-۳۰-توزیع فراوانی بر حسب پرسش در صورت داشتن نا پدري به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟…… ۱۲۰

جدول و نمودار ۴-۳۱-توزیع فراوانی بر حسب نوع جرم… ۱۲۱

جدول و نمودار ۴-۳۲-توزیع فراوانی بر حسب سال ارتکاب جرم   ۱۲۳

جدول و نمودار ۴-۳۳-توزیع فراوانی بر حسب دفعات دستگيري    ۱۲۵

جدول و نمودار ۴-۳۴-توزیع فراوانی بر حسب ميزان محکوميت زندان   ۱۲۶

جدول و نمودار ۴-۳۵-توزیع فراوانی بر حسب ساير جرم ها ۱۲۷

جدول و نمودار ۴-۳۶-توزیع فراوانی بر حسب متغیر اعتیاد ۱۲۸

جدول و نمودار ۴-۳۷-توزیع فراوانی بر حسب متغیر ولگردی ۱۲۹

جدول و نمودار ۴-۳۸-توزیع فراوانی بر حسب متغیر قتل. ۱۳۰

جدول و نمودار ۴-۳۹-توزیع فراوانی بر حسب متغیر فرار از خانه ۱۳۱

جدول و نمودار ۴-۴۰-توزیع فراوانی بر حسب متغیر انحراف جنسی  ۱۳۲

جدول و نمودار ۴-۴۱-توزیع فراوانی بر حسب متغیر حمل مواد مخدر     ۱۳۳

جدول۴-۴۲ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب  سن………………………………………. ۱۳۶

جدول۴-۴۳ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب  سطح تحصیلات……………………………….. ۱۳۹

جدول۴- ۴۴توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعیت اشتغال…………………………… ۱۴۰

جدول۴-۴۵ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب نوع شغل……………………………….. ۱۴۱

جدول۴-۴۶ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب محل سکونت……………………………… ۱۴۲

جدول۴- ۴۷توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده…………………… ۱۴۳

جدول۴-۴۸ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب طبقه اجتماعی…………………………… ۱۴۴

جدول۴- ۴۹توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال آيا والدين شما جدا از هم زندگي مي کنند؟. ۱۴۶

جدول۴- ۵۰توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب  سوال علت جدايي والدين شما چيست؟…………. ۱۴۸

جدول۴- ۵۱توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال قبل از مجکوميت با چه کساني زندگي مي کرديد؟ ۱۴۹

جدول۴-۵۲ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال آيا پدر شما همسر ديگري دارد؟  ………. ۱۵۰

جدول۴-۵۳ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال آيا مادر شما ازدواج مجدد داشته است؟….. ۱۵۱

جدول۴- ۵۴توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال روابط بين خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده است؟……………………………………… ۱۵۲

جدول۴- ۵۵توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال در صورت داشتن نامادري به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟…………………………………. ۱۵۴

جدول۴- ۵۶توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال در صورت داشتن ناپدری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟……………………………………… ۱۵۶

جدول۴-۵۷ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعيت محل سکونت بر اساس وجود افراد شرور و مزاحم ۱۵۸

جدول۴- ۵۸توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعيت محل سکونت بر اساس خريد و فروش مواد مخدر ۱۶۰

جدول۴-۵۹ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعيت محل سکونت بر اساس وجود مفاسد اجتماعي… ۱۶۲

جدول۴-۶۰ توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعيت محل سکونت بر اساس وجود افراد سابقه دار. ۱۶۲

جدول۴-۶۱- تحليل واريانس و رگرسيون …………… ۱۶۴

جدول ۴-۶۲-مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در متغير های مستقل ……………………………………. ۱۶۶

جدول۴-۶۳- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در متغير های مستقل…………………………………….. ۱۶۸

جدول۴-۶۴-  مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در متغير های مستقل…………………………………….. ۱۶۹

جدول ۴-۶۵-  مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در  متغيرهای مستقل…………………………………….. ۱۷۰

جدول۴-۶۶-  مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در متغير های مستقل…………………………………….. ۱۷۱

جدول۴-۶۷-  مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در متغير های مستقل…………………………………….. ۱۷۲

جدول ۴-۶۸-  مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در متغير های مستقل…………………………………………. ۱۷۳

جدول ۴-۶۸-  میزان تاثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ……………………………… ۱۷۴

جدول و نمودار ۴-۶۹بررسی رابطه بین جرائم زنان و اعتیاد    ۲۰۲

جدول و نمودار۴-۷۰-بررسی رابطه بین جرائم زنان و حمل مواد مخدر  ۲۰۳

جدول و نمودار۴-۷۱-بررسی رابطه بین جرائم زنان و قتل ۲۰۴

جدول و نمودار۴-۷۲-بررسی رابطه بین جرائم زنان وانحراف جنسی     ۲۰۵

جدول و نمودار۴-۷۳-بررسی رابطه بین جرائم زنان و فرار از خانه   ۲۰۶

جدول و نمودار۴-۷۴-بررسی رابطه بین جرائم زنان و ولگردی    ۲۰۹

جدول ۴-۷۵-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین اعتیاد بر حسب مولفه های محیط زندگی ) …………. ۲۱۱

جدول۴-۷۶-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین حمل مواد مخدر بر حسب مولفه های محیط زندگی ) …… ۲۱۲

جدول۴-۷۷-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین قتل بر حسب مولفه های محیط زندگی ) …………….. ۲۱۶

۴-۷۸-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین انحراف جنسی بر حسب مولفه های محیط زندگی ) ……………. ۲۲۰

جدول۴-۷۹-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین ولگردی بر حسب مولفه های محیط زندگی ) …………. ۲۲۴

جدول۴-۸۰-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین فرار از خانه بر حسب مولفه های محیط زندگی ) ……. ۲۲۸

نمودارتحلیل مسیر…………………………… ۲۳۰

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0