بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا: دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا: دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۹۳ صفحه  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

فهرست

 • مقدمه  ۱
 • ۱- بیان مسأله  ۱
 • ۲- سوالات و فرضیه های تحقیق:  ۱
 • ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:  ۲
 • ۴- پیشینه تحقیق:  ۳
 • ۵- روش تحقیق:  ۵
 • ۶- اهداف تحقیق:  ۵
 • فصل اول)  ۶
 • مفاهیم و مبانی نظری   ۶
 • مبحث اول) مفاهیم عمومی   ۷
 • گفتار اول- مفهوم قصاص عضو  ۷
 • الف) مفهوم لغوی   ۷
 • ب) مفهوم فقهی قصاص عضو  ۸
 • ج) مفهوم قانونی قصاص عضو  ۹
 • گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو  ۱۰
 • الف) مفهوم لغوی   ۱۰
 • ب) مفهوم فقهی   ۱۰
 • ج) مفهوم قانونی   ۱۱
 • مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو  ۱۱
 • گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح   ۱۲
 • بند اول) تساوی و برابری در دین   ۱۲
 • بند دوم) فقدان رابطه پدری   ۱۳
 • بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل  ۱۴
 • بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن   ۱۴
 • بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن   ۱۵
 • بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع   ۱۶
 • بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد  ۱۷
 • بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود  ۱۷
 • گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا ۱۹
 • بند اول) قصاص گوش    ۱۹
 • بند دوم) قصاص چشم  ۱۹
 • بند سوم) قصاص دندان   ۲۱
 • بند چهارم) قصاص بینی   ۲۲
 • بند پنجم) قصاص زبان   ۲۲
 • مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو  ۲۳
 • گفتار اول) شرایط قصاص عضو  ۲۳
 • الف) مساوات کیفری:  ۲۴
 • ب) نارسایی سایر واکنش ها:  ۲۴
 • ج) تأمین منافع فرد و جامعه:  ۲۵
 • گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری   ۲۶
 • الف) حفظ مصالح اجتماعی:  ۲۶
 • ب)  حفظ نظم اجتماع:  ۲۷
 • ج) اصلاح اخلاقی مجرم:  ۲۸
 • د) دفاع از حقوق اشخاص:  ۲۸
 • و) برقراري قسط و عدل:  ۲۸
 • ه ) بازدارندگي:  ۲۹
 • ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه :  ۲۹
 • (فصل دوم)  ۳۰
 • احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو  ۳۰
 • مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو  ۳۱
 • مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی   ۳۵
 • گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان   ۳۶
 • بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن  پيوند عضو :  ۳۶
 • بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات  است:  ۳۷
 • بند سوم: موافقان پيوند عضو:  ۳۷
 • گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه  ۳۹
 • بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه  ۳۹
 • الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص     ۴۱
 • ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص     ۴۳
 • ۱- قول و ادله موافقان:  ۴۴
 • ۲- قول و ادله مخالفان:  ۴۵
 • ارزیابی و اظهار نظر نهایی   ۴۶
 • بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی   ۴۶
 • ۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:  ۴۷
 • گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی   ۵۰
 • بند اول) قول و ادله مخالفان   ۵۲
 • بند دوم) قول و ادله موافقان   ۵۵
 • ۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی   ۵۶
 • گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی   ۵۸
 • فصل سوم)  ۶۶
 • ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا ۶۶
 • مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر  ۶۷
 • گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو  ۶۷
 • گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر  ۶۹
 • نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:  ۷۱
 • ۲-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:  ۷۱
 • (مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر  ۷۲
 • گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    ۷۲
 • گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص     ۷۴
 • نتیجه گیری   ۷۷
 • منابع و مآخذ:  ۸۰
 • چکیده لاتین   ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0