پایان نامه مقايسه و بررسی محورهای زبان و انديشه در آثار منيرو روانی پور و بيژن نجدی

پایان نامه مقايسه و بررسی محورهای زبان و انديشه در آثار منيرو روانی پور و بيژن نجدی

پايان‌ نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي با عنوان مقايسه و بررسی محورهای زبان و انديشه در آثار منيرو روانی پور و بيژن نجدی در ۲۲۲ صفحه با فرمت Word  نگارش شده است .

قسمتهایی از پایان نامه محورهای زبان و انديشه در آثار منيرو روانی پور و بيژن نجدی :

چکيده:

ادبيات آيينه تمام نماي زندگي اجتماعي، روحيات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاکم بر آن است. انسان هنرمند از رويدادهاي پيرامون خود تاثير مي­پذيرد و بازتاب تأثيرات خود را از آنچه بر او گذشته است، در اثر هنري خود بازمي­نمايد.

يکي از مهمترين مسائلي که امروزه در بررسي ادبيات از اهميت ويژه برخوردار است. چگونگي بازتاب مسائل انديشگي جهان معاصر در ادبيات است.

در اين ميان نمي­توان از تأثير جامعه، محيط و جنسيت بر نوع انديشگي آفرينندگان آثار ادبي غافل بود. نويسنده در هرکجا که زندگي کند علاوه بر عناصر و عوامل مختلف مطمئناً شرايط محيطي و اقليمي و جنسيت بر مباني انديشگي و زبان او نيز تأثير­گذار است.

منيرو رواني­پور نويسنده جنوبي است که نتوانسته خود را از تاثير اقليم و جنسيت برکنار دارد. آثار او در جهت کشف هويت زنان و دفاع از حقوق آنان با تاثيري پذيري از فرهنگ بومي به نگارش درآمده است. بيژن نجدي شاعر و نويسنده شمالي با بهره­گيري از محيط شمال و رويدادهاي جهان معاصر و تاثير­پذيري از زبان شعر، داستان­هايي شعرگونه به نگارش درآورده است.

اين پايان نامه، پژوهشي است درباره انديشه و زبان اين دو نويسنده و تأثير جنسيت و جامعه بر مباني انديشگي و زبان آنها و همچنين تأثيري که اقليم و محيط زندگي بر زبان و انديشه آنان گذاشته است.

کليدواژه: ادبيات داستاني، اقليم، جنسيت، جهان معاصر، رواني­پور، بيژن نجدي،محورهای زبان و انديشه

 

اهداف اصلي طرح:

اهداف اصلي اين پايان نامه شناخت و معرفي منيرو رواني­پور به عنوان نويسنده جنوبي است که آثارش را با تأثير­پذيري فرهنگ بومي، جنسيت و تحولات دهه ۶۰ به نگارش درآورده است. همچنين معرفي بيژن نجدي نويسنده و شاعر شمالي كه مي­توانست جريان­ساز باشد و شناخت و معرفي مباني فكري و سير انديشگي و ساختار زباني هر دو نويسنده و مقايسه و بررسي آثار آنان و همچنين شناخت ومعرفي دو نويسنده از لحاظ موقعيت جغرافيايي و تاثيري كه  اقليم بر مباني فكري و ساختار زباني آنان داشته است.

 

ارائه فرضيات :

۱٫جريان فكري وسير انديشگي هر دو نويسنده از اوضاع اجتماعي آنان اثر پذيرفته است.

 1. جنسيت مي تواند عامل اثر گذار بر مضامين فكري و نوع زبان هر دو نويسنده باشد.

۳٫اقليم ومحيط زندگي هردو نويسنده بر مضامين فكري وساختار زباني آنان اثر گذار بوده است.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه مقايسه و بررسی محورهای زبان و انديشه در آثار منيرو روانی پور و بيژن نجدی:     

 • فصل اول:

 • ۱-۱ مقدمه————– ۶
 • ۱-۲ اهداف اصلي طرح————– ۹
 • ۱-۳- ارايه فرضيات————— ۹
 • ۱-۴- پيشينه تحقيق و بررسي منابع——— ۹
 • ۱-۵- روش كار———- ۱۱

 

 • فصل دوم

 • ۲-۱- پيشينه داستان نويسي ———– ۱۲
 • ۲-۱-۱-ادبيات داستاني————— ۱۳
 • ۲-۱-۲-رمان————۱۴
 • ۲-۱-۳-داستان کوتاه————- ۱۵
 • ۲-۲- موضوع ——————— ۱۷
 • ۲-۲-۱- درونمايه —————-۱۷
 • ۲-۲-۲- انديشه———————۱۷
 • ۲- ۳- لحن—————— ۱۸
 • ۲-۴- سبک—————-۱۹

 

 • فصل سوم

 • ۳-۱- زندگي و آثار منيرو رواني­پور———– ۲۰
 • ۳-۲- انديشه‌ها و مضامين اجتماعي و رواني (روان‌شناختي)—————– ۲۲
 • ۳-۲-۱-انديشه زنان—————– ۲۲
 • ۳-۲-۱-۱- سيماي مرد————— ۲۴
 • ۳-۲-۱-۲- زنان روشنفکر————- ۲۸
 • ۳-۲-۱-۲-۱- طرد شدن زنان از خانواده———— ۲۹
 • ۳-۲-۱-۲-۲-نفرت از زندگي اشرافي ———- ۳۰
 • ۳-۲-۱-۲-۳- کار و نوشتن———— ۳۱
 • ۳-۲-۱-۲-۴-نداشتن خانه و سرپناه———– ۳۳
 • ۳-۲-۱-۲-۵- تنهايي————- ۳۴
 • ۳-۲-۱-۳- زنان و خانواده———— ۳۴
 • ۳-۲-۱-۴- فرزند و وابستگي به فرزند———– ۳۶
 • ۳-۲-۱-۵- انتظار————— ۳۹
 • ۳-۲-۱-۶- ازدواج————- ۴۲
 • ۳-۲-۱-۶-۱- ازدواج نامتناسب و اجباري- ————– ۴۲
 • ۳-۲-۱-۶-۲- ازدواج پاک و متناسب———— ۴۳
 • ۳-۲-۱-۶-۳- ازدواج آزاد—————- ۴۵
 • ۳-۲-۱-۷- زنان و پيري————- ۴۶
 • ۳-۲-۱-۸-آموزش و يادگيري————- ۴۶
 • ۳-۲-۱-۹- انديشه فمينيستي————- ۴۷
 • ۳-۲-۲- انديشه ناتوراليستي—————– ۵۳
 • ۳-۲-۳- فقر————– ۵۵
 • ۳-۲-۴- فساد————- ۵۷
 • ۳-۲-۵- کشف نفت————- ۵۸
 • ۳-۲-۶-کمبود امکانات آموزشي———– ۵۸
 • ۳-۲-۷- قاچاق———- ۵۹
 • ۳-۲-۸- مهاجرت————- ۵۹
 • ۳-۲-۹- تقابل سنت و مدرنيته————— ۵۹
 • ۳-۲-۹- ۱- طبيعت گرايي(عشق به طبيعت)———— ۶۰
 • ۳-۲-۱۰- عشق————- ۶۲
 • ۳-۲-۱۰-۱-عشق زميني—————۶۲
 • ۳-۲-۱۰-۱-۱- عشق و عصمت——— ۶۳
 • ۳-۲-۱۰-۱-۲ -عشق و عقل———– ۶۴
 • ۳-۲-۱۰-۱-۳- عشق يک نياز———– ۶۵
 • ۳-۲-۱۰-۲- عشق آسماني————— ۶۷
 • ۳-۲-۱۰-۳- عشق به وطن(نوستالژي وطن)———– ۷۰
 • ۳-۲-۱۱- جبرگرايي————– ۷۲
 • ۳-۲-۱۱-۱-جبر تقدير(تقديرگرايي)————- ۷۲
 • ۳-۲-۱۱-۲- جبر محيط————- ۷۳
 • ۳-۲-۱۱-۳- جبر سنت­ها————- ۷۴
 • ۳-۲-۱۲- زندگي—————— ۷۵
 • ۳-۲-۱۳- مرگ————–  ۷۶
 • ۳-۲-۱۳-۱- مرگ پذيري————— ۷۷
 • ۳-۲-۱۳-۲- مرگ گريزي———– ۷۸
 • ۳-۲-۱۳-۳- تناقض­هاي زندگي و زلالي مرگ————– ۸۱
 • ۳-۲-۱۳-۴- انديشه پس از مرگ————– ۸۲
 • ۳-۲-۱۴- انسان شناسي —————  ۸۲
 • ۳-۳- انديشه سياسي—————– ۸۴
 • ۳-۳-۱- ياغي(مبارزان با استعمارگران)———— ۸۴
 • ۳-۳-۲- حزب توده————- ۸۹
 • ۳-۳-۳- درگيري­هاي سياسي————– ۹۴
 • ۳-۳-۴- مسائل سياسي دهه ۷۰————— ۹۷
 • ۳-۳-۵- سياست و فرهنگ———–۹۹
 • ۳-۳-۶- انديشه جنگ———۱۰۱
 • ۳-۴- انديشه فرهنگي و اعتقادي—————- ۱۰۸
 • ۳-۴-۱-پيشگويي و طالع بيني————- ۱۰۸
 • ۳-۴-۲- اعتقاد به موجودات وهمي و خيالي———- ۱۱۰
 • ۳-۴-۲-۱- يال———— ۱۱۰
 • ۳-۴-۲-۲- اجنه————– ۱۱۰
 • ۳-۴-۲-۳- بچه برو————— ۱۱۱
 • ۳-۴-۲-۴-غولک—————— ۱۱۲
 • ۳-۴-۲-۵- آبي—————– ۱۱۲
 • ۳-۴-۲-۶-اهل غرق———— ۱۱۳
 • ۳-۴-۲-۷-بوسلمه————— ۱۱۳
 • ۳-۴-۲-۸- دي زنگرو————– ۱۱۴
 • ۳-۴-۳- آداب و رسوم—————- ۱۱۵
 • ۳-۴-۳-۱- مراسم باران خواهي ————– ۱۱۵
 • ۳-۴-۳-۲- عزاداري————— ۱۱۶
 • ۳-۴-۳-۳- کِل زدن——– ۱۱۶
 • ۳-۴-۴- باورهاي خرافي——– ۱۱۸
 • ۳-۴-۵- انديشه مذهبي———– ۱۲۱
 • ۳-۵- زبان——– ۱۲۶
 • ۳-۵-۱-کاربرد زبان بومي————- ۱۲۶
 • ۳-۵-۱-۱- واژگان ——–  ۱۲۷
 • ۳-۵-۱-۲- فعل هاي بومي———- ۱۲۹
 • ۳-۵-۱-۳- مکان هاي بومي———— ۱۳۱
 • ۳-۵-۱-۴-تشبيه بومي————- ۱۳۱
 • ۳-۵-۲- لحن ———-  ۱۳۲
 • ۳-۵-۳- سبک————– ۱۳۲
 • ۳-۵-۴-تاثير پذيري از بينش زنانه————- ۱۳۳
 • ۳-۵-۵-کاربرد صفت————— ۱۳۳
 • ۳-۵-۵-۱-دادن صفت انساني به اشياء———— ۱۳۳
 • ۳-۵-۵-۲- بسامد بالاي برخي صفات————- ۱۳۴
 • ۳-۵-۶- نثر شاعرانه———— ۱۳۴
 • ۳-۵-۶-۱- ايجاز———– ۱۳۵
 • ۳-۵-۶-۲- تقديم صفت بر موصوف————– ۱۳۵
 • ۳-۵-۶-۳- درهم ريختگي اجزاي جمله———– ۱۳۵
 • ۳-۵-۶-۴- حذف فعل———– ۱۳۵
 • ۳-۵-۷- فاعل قرار دادن اشياء——— ۱۳۶
 • ۳-۵-۸- توصيف————- ۱۳۶
 • ۳-۵-۸-۱- فضا سازي براي بيان انديشه———— ۱۳۶
 • ۳-۵-۸-۲- توصيف طبيعت———— ۱۳۸
 • ۳-۵-۸-۳- توصيف شخصيت————- ۱۳۹
 • ۳-۵-۹- ويژگي زبان زنانه———– ۱۳۹

 

 • فصل چهارم

 • ۴-۱- زندگي و آثار بيژن نجدي————  ۱۴۱
 • ۴-۲- انديشه‌هاي سياسي————- ۱۴۳
 • ۴-۲- ۱- قيام جنگل——— ۱۴۴
 • ۴-۲-۲- حزب توده———- ۱۴۷
 • ۴-۲-۳- حادثه پاسگاه سياهکل———— ۱۵۱
 • ۴-۲-۴-آشوب هاي اوايل انقلاب——— ۱۵۱
 • ۴-۲-۴-۱- کودتاي ۲۸ مرداد——— ۱۵۲
 • ۴-۲-۴-۲- ناامني فضاي سياسي—————- ۱۵۲
 • ۴-۲-۴-۳- زندان و زندانيان سياسي————- ۱۵۴
 • ۴-۲-۴-۴- ترور سياسي————– ۱۵۷
 • ۴-۲-۴-۵- سرخوردگي سياسي————— ۱۵۸
 • ۴-۲-۵- نفت—————— ۱۵۹
 • ۴-۲-۶- جنگ————– ۱۵۹
 • ۴-۳- انديشه اجتماعي و روانشناختي———— ۱۶۲
 • ۴-۳-۱- تقابل سنت و مدرنيته———— ۱۶۲
 • ۴-۳-۲- از خود بيگانگي و تنهايي انسان معاصر——– ۱۶۳
 • ۴-۳-۳- نگرش ناتوراليستي———— ۱۶۵
 • ۴-۳-۴- انسان—————– ۱۶۶
 • ۴-۳-۴-۱- جبرگرايي————— ۱۶۶
 • ۴-۳-۴-۲- تنهايي و انتظار———- ۱۶۷
 • ۴-۳-۴-۳- يأس و اندوه————- ۱۶۸
 • ۴-۳-۵-آزادي—————- ۱۶۹
 • ۴-۳-۶- مرگ———– ۱۷۰
 • ۴-۳-۷-زن————– ۱۷۴
 • ۴-۳-۷-۱-زن معمولي—————— ۱۷۴
 • ۴-۳-۷-۲-مادر—————- ۱۷۷
 • ۴-۳-۸- عشق———— ۱۸۰
 • ۴-۳-۹- آنيما————- ۱۸۱
 • ۴-۳-۹-۱- آنيما و مادر————– ۱۸۱
 • ۴-۳-۹-۲- آنيما و آب————– ۱۸۲
 • ۴-۳-۹-۳- آنيما و تجلي در اندام———- ۱۸۳
 • ۴-۳-۱۰- پيري——– ۱۸۳
 • ۴-۳-۱۱- بلوغ————– ۱۸۴
 • ۴-۳-۱۲- فقر و ناتواني———– ۱۸۵
 • ۴-۳-۱۳- زندگي————— ۱۸۷
 • ۴-۳-۱۴- طبيعت گرايي———- ۱۸۸
 • ۴-۴- انديشه فرهنگي و اعتقادي———– ۱۸۸
 • ۴-۴-۱- مذهب————– ۱۸۸
 • ۴-۴-۱-۱- زنان و مذهب——– ۱۸۹
 • ۴-۴-۲- آداب و رسوم و باورهاي بومي———– ۱۸۹
 • ۴-۵- زبان ————  ۱۹۱
 • ۴-۵-۱- واژگان———— ۱۹۱
 • ۴-۵-۲- آشنايي زدايي————– ۱۹۱
 • ۴-۵-۲-۱- آشنايي زدايي موصوف و صفت——– ۱۹۲
 • ۴-۵-۲-۲- آشنايي زدايي با استفاده از تصويرسازي————-۱۹۲
 • ۴-۵-۳- تصاوير———- ۱۹۳
 • ۴-۵-۴-فاعل قرار دادن اشياء———– ۱۹۳
 • ۴-۵-۵- نثر شاعرانه——— ۱۹۴
 • ۴-۵-۵-۱- جان بخشي—————–۱۹۴
 • ۴-۵-۵-۲- حس آميزي————- ۱۹۴
 • ۴-۵-۵-۳- تشبيه————–۱۹۴
 • ۴-۵-۵- ۴- حذف مضاف————— ۱۹۵
 • ۴-۵-۵-۵- آوردن صفت براي مضاف———– ۱۹۵
 • ۴-۵-۵-۶- ترکيب وصفي مقلوب——— ۱۹۵
 • ۴-۵-۶- شکستن روايت————– ۱۹۶
 • ۴-۵-۷- ترکيب سازي————- ۱۹۶
 • ۴-۵-۸- ايجاز———- ۱۹۷
 • ۴-۵-۹-جابجايي ارکان جمله—————— ۱۹۸
 • ۴-۵-۱۰- تكرار—————— ۱۹۸
 • ۴-۵-۱۰-۱- تکرار فعل—————- ۱۹۸
 • ۴-۵-۱۰-۲-تکرار كلمه ———–  ۱۹۸
 • ۴-۵-۱۰-۳- تکرار قيد————— ۱۹۹
 • ۴-۵-۱۱- توصيف————- ۱۹۹
 • ۴-۵-۱۱-۱-توصيف اشخاص————- ۲۰۰
 • ۴-۵-۱۲- لحن——————— ۲۰۰

 

 • فصل پنجم

 • ۵-۱- مقايسه و بررسي————– ۲۰۱
 • ۵-۲- نتيجه گيري————- ۲۰۷
 • ۶- منابع ——— ۲۱۰

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0