بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری  و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده ۱٫ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت  ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست  قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که  از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته  صورت گرفته است.

براساس ماده ۹۳۵ ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و  طبق ماده ۱ ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند.  نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.

در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

هدف از تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

آشنا نمودن والدین با وظایف خود در قبال فرزندان و آگاه ساختن سایر اقشار جامعه نسبت به مسئله کودک آزاری و این که شاید با بررسی این موضوع خدمتی به جامعه علمی کرده باشم.

 

سئوالات تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

۱- مبانی نظری مسئولیت مدنی کودک آزاری کجاست؟

۲- مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری در برابر چه کسانی است؟

۳- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری کدامند؟

۴- دامنه مسئولیت ناشی از کودک آزاری تا کجاست؟

 فرضیات

۱- مبانی نظری ناشی از کودک آزاری عبارت از نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مسئولیت بدون رابطه سببیت می باشد.

۲- مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ممکن است  در برابر خود کودک، والدین و دولت باشد.

۳- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری عبارت از وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت می­باشد.

۴-مراقبین نسبت به خساراتی که به کودکان وارد می کنند مسئولیت مدنی دارند

فهرست مطالب بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

 • مقدمه   ۱
 • الف- بیان مسئله   ۲
 • ب- انگیزه طرح موضوع   ۳
 • ج- پیشینه تحقیق   ۴
 • د – هدف از تحقیق   ۶
 • ه – سئوالات تحقیق   ۶
 • و- فرضیات   ۶
 • ز – روش تحقیق   ۶
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول- کودک آزاری و انواع آن  ۸
 • گفتار اول: کودک آزاري   ۸
 1. تعريف واژه کودک ۹
 2. تعريف کودک آزاري ۱۲
 • گفتار دوم: انواع آزار کودک   ۱۴
 • ۱- آزار جسماني   ۱۵
 •    ۱-۱- آزار فعال (انجام فعل) ۱۶
 •    ۱-۲- آزار غيرفعال (ترک فعل) ۱۶
 • ۲- آزار جنسي   ۱۷
 •    ۲-۱- زناي با محارم  ۱۹
 •    ۲-۲- فحشاء کودکان  ۲۰
 • ۳- آزار عاطفي و رواني   ۱۹
 • ۴- آزار ناشي از غفلت و مسامحه  ۲۱
 • ۵- آزار تجاري   ۲۳
 •    ۵-۱- به منظوراعمال منافي عفت   ۲۳
 •    ۵-۲- به قصد تجارت اعضاي بدن  ۲۴
 • مبحث دوم: کلیات  مسئولیت مدنی  ۲۵
 • ۱  – مسئولیت و اقسام آن…….۲۶
 •     ۱-۱-تعریف مسئولیت…..۲۶
 •     ۱-۲-اقسام مسئولیت……۲۶
 •       ۱-۲-۱-مسئولیت حقوقی………۲۶
 •       ۱-۲-۲-مسئولیت اخلاقی………۲۶
 • ۲-تعریف مسئولیت……..۲۷
 • ۳-مفهوم مسئولیت مدنی……۲۷
 • ۴- خسارت معنوی…..۲۸
 • فصل دوم : مبانی مسئولیت  مدنی ناشی از کودک آزاری و  سوء  رفتارهای عاطفی با کودکان
 • مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………۳۱
 • گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری   ۳۳
 • ۱- نظریه شيخ انصاري   ۳۴
 • ۲- نظریه محقق خراساني   ۳۴
 • ۳- نظریه مرحوم نراقي   ۳۴
 • ۴- نظریه مرحوم امام خميني (ره) ۳۴
 • ۵- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری   ۳۶
 • گفتار دوم: قاعده ضمان يد و گستره آن در کودک آزاری   ۳۷
 • ۱ – مفهوم استيلا  ۳۹
 •  ۲- مفهوم حق غير  ۳۹
 •  ۳- به نحو عدوان  ۳۹
 •  ۴ – غصب و زنداني كردن كودك   ۴۱
 •  ۵ – بحث فقهي غصب و كودك زنداني   ۴۱
 •  ۶- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها ۴۲
 •       ۶-۱- منافع مستوفات   ۴۲
 •       ۶-۲-منافع غیر مستوفات   ۴۳
 • ۷- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری   ۴۵
 • گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری   ۴۸
 • ۱- قاعده فقهی اتلاف و منافع  ۴۹
 • ۲- ادله اعتبار قاعده اتلاف   ۵۰
 • ۳- قاعده اتلاف و منافع  ۵۱
 • ۴-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری   ۵۱
 • گفتار چهارم: قاعده تسبيب وگستره آن در کودک آزاری   ۵۲
 • ۱- مبانی فقهی قاعده تسبیب   ۵۴
 • ۲- اختلافات قاعده اتلاف و تسبيب   ۵۴
 • ۳- ادله اعتبار قاعده تسبيب   ۵۵
 •    ۳-۱- روايات   ۵۵
 •   ۳-۲  – اجماع  ۵۵
 •     ۳-۲-۱- اجتماع سبب و مباشر  ۵۵
 •     ۳-۲-۱-۱- مباشر اقوی از سبب   ۵۵
 •     ۳ -۲-۱-۲- سبب اقوی از مباشر  ۵۶
 •    ۳-۲-۱-۳- تساوی مباشر و سبب   ۵۶
 • ۴- تعدد اسباب و کودک آزاري   ۵۶
 • ۵- اركان و مباني نظري مسئوليت مدني   ۶۱
 •   ۵-۱- فعل زيانبار ۶۱
 •      ۵-۱-۱- لزوم نامشروع بودن فعل   ۶۱
 •       ۵-۱-۲- تقصير  ۶۱
 •   ۵ -۲- وجود ضرر  ۶۲
 •      ۵ -۲-۱- مفهوم ضرر و اقسام آن  ۶۳
 •      ۵ -۲-۲- شرایط ضررهاي قابل مطالبه  ۶۳
 •   ۵ -۳- رابطه سببيت   ۶۴
 •   ۶- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری   ۶۵
 • گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری   ۶۶
 • ۱- قاعده غرور و تدليس    ۶۶
 • ۲- شرايط غرور ۶۷
 • ۳-  نقش غرور در اتلاف و تسبیب……۶۷
 • ۴- گستره قاعده غرور در کودک آزاری   ۶۸
 • گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری   ۶۹
 •    ۱- استيفاء از عمل ديگري   ۶۹
 • ۲- استیفاء از مال ديگری   ۷۰
 •   ۲-۱- استیفای مشروع  ۷۰
 •   ۲-۲- استيفاي نامشروع  ۷۱
 • ۳- بهره‌مندي از كار كودك مميز  ۷۱
 • ۴- بهره‌مندي از كار كودك و مسئوليت در مقابل كودك و ولي او ۷۲
 • ۵- اعمال حقوق صغير مميز و غيرمميز  ۷۳
 • ۶-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری   ۷۵
 • مبحث دوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني ناشي از كودك‌آزاري سوء رفتارهای عاطفی با کودکان  ۷۷
 • گفتار اول: نظريه تقصير  ۷۸
 • ۱- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) ۷۹
 •    ۱-۱- عنصر مادی تقصیر  ۷۹
 •    ۱-۲- عنصر معنوی تقصیر  ۸۰
 •      ۱-۲-۱- تقصیر عمدی   ۸۰
 •      ۱-۲-۲- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) ۸۱
 •      ۱-۲-۳- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی   ۸۱
 • ۲- فرض تقصیر  ۸۲
 • ۳- مسئولیت مبتنی بر تقصیر  ۸۲
 • گفتار دوم: نظریه خطر  ۸۵
 • ۱- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی   ۸۶
 • ۲- نظریه خطر های ایجاد شده ۸۶
 • ۳- نظریه خطر نامتعارف   ۸۶
 • گفتار سوم: نظریه تضمين حق  ۸۷
 • گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان  ۸۹
 • ۱- كنوانسيون حقوق کودک   ۸۹
 • ۲- نظام آموزشي كودكان  ۹۱
 • ۳- اقدامات ايران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصيل كودكان  ۹۲
 • مبحث سوم  : انواع مسئوليت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ايران  ۹۵
 • گفتار اول: نظام حقوقي ايران و كودك‌آزاري   ۹۵
 • ۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک   ۹۷
 •   ۱-۱- دوران جنینی   ۹۷
 •    ۱-۲- مسئولیت معاون در سقط جنین   ۹۸
 • ۲- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد  ۹۸
 •   ۲-۱- مجازات قتل كودك   ۹۸
 •     ۲ -۱-۱- بچه کشی   ۹۹
 •     ۲-۱-۲- قتل كودك توسط پدر ۹۹
 •     ۲-۱-۳ – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات   ۱۰۰
 •     ۲-۱-۴- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدي كودك   ۱۰۰
 • ۳- تنبیه کودک   ۱۰۱
 •   ۳-۱- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان  ۱۰۲
 •   ۳-۲- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز  ۱۰۲
 •   ۳-۳- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان  ۱۰۳
 • گفتار دوم: مسئوليت مدنی دولت در قبال کودک آزاری   ۱۰۷
 • ۱– مسئوليت مدنی دولت در برابر آزار كودكان از راه تكدي‌گري: ۱۰۷
 • ۲- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌كشي از كودكان در جرايم مواد مخدر ۱۰۸
 • ۳- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار ۱۱۰
 • ۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسي کودکان  ۱۱۲
 • ۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان  ۱۱۳
 •        ۵-۱- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون    پالرمو…..۱۱۵
 •         ۵-۲- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص….۱۱۵
 • ۶- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان  ۱۱۷
 • فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
 • مبحث اول: ترک انفاق اولاد ۱۲۴
 • گفتار اول: تعاریف   ۱۲۴
 • ۱- ترك   ۱۲۴
 • ۲- انفاق  ۱۲۵
 • گفتار دوم: مصاديق نفقه  ۱۲۶
 • ۱- نفقه اقارب (اولاد) ۱۲۶
 •     ۱-۱- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترك نفقهی فرزند نامشروع  ۱۲۸
 •    ۱ -۲- مجرمانه بودن ترك نفقهی فرزند نامشروع  ۱۲۸
 • ۲- ملاك تعيين مقدار نفقه اولاد  ۱۲۹
 • ۳- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق  ۱۳۰
 •    ۳-۱- عجز معيشتي بزهديده ۱۳۰
 • ۴- ضمانت اجراهاي حقوقي ترك انفاق  ۱۳۱
 •    ۴-۱- الزام به پرداخت نفقه  ۱۳۱
 •    ۴-۲- اقدام تأميني قضايي جهت دفع نفقه  ۱۳۱
 • ۵- نفقات گذشته و آینده كودك   ۱۳۲
 •   ۶- اثرات ناشی از ترک نفقه….۱۳۲
 • مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک  آزاری  ۱۳۴
 • گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن  ۱۳۴
 • ۱- نظریات دیه  ۱۳۶
 • ۲- دیه و مسئولیت مدنی   ۱۳۷
 • ۳- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی   ۱۴۲
 •    ۳-۱- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی   ۱۴۲
 •    ۳-۲- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی   ۱۴۴
 • گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی  ۱۴۴
 • ۱- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی…..۱۴۶
 • ۲- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. ۱۴۷
 •    ۲-۱- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه  ۱۴۷
 •    ۲-۲- ضرر و زیان ناشی  از کار افتادگی   ۱۴۷
 •    ۲-۳-  ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی   ۱۴۸
 •    ۲-۴- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ   ۱۴۹
 • ۳- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال……..۱۴۹٫
 •      ۳-۱- ممانعت از تحصیل کودک………۱۵۰
 •      ۳-۲-بهره بر داری ازکودک……۱۵۰
 • ۳  -۳-  صدمات وارد بر حیثیت وآبرو….۱۵۱
 • ۴- دلايل مطالبه خسارت مازاد بر دیه  در صدمات معنوي و جسمي   ۱۵۲
 •    ۴  -۱- بنای عقلاء ۱۵۳
 •      ۴  -۲- قاعده لاضرر ۱۵۳
 •    ۴- ۳- قاعده نفي عسر و حرج  ۱۵۳
 •    ۴-۴- قاعده اتلاف   ۱۵۴
 •      ۴-۵- رد استناد به قاعده تسبيب   ۱۵۴
 • گفتار سوم: خسارت عدم النفع  ۱۵۵
 • ۱- ضرر ۱۵۵
 • ۲- شرايط ضرر  ۱۵۶
 • ۳- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع   ۱۵۶
 •     ۳-۱- طبق تبصره ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی   ۱۵۶
 •      ۳-۲- خسارت ناشی از فوت منفعت عین   ۱۵۶
 •    ۳-۳- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد  ۱۵۷
 •    ۳-۴- محرومیت از سود قابل وصول  ۱۵۷
 •    ۳-۵- ضرر جسمی   ۱۵۷
 •    ۳-۶- ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی   ۱۵۷
 •    ۳-۷- ضرر احتمالی   ۱۵۷
 •    ۳-۸- فعل زیانبار ۱۵۸
 • ۴- خسارت عدم النفع و کودک آزاری   ۱۵۸
 •      ۴-۱- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک   ۱۵۸
 •      ۴-۱-۱- خوردنی های غیرقابل خوراکی   ۱۵۸
 •      ۴-۱-۲- خوردنی های قابل خوراکی   ۱۵۹
 • ۵- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل   ۱۶۰
 • ۶- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال  ۱۶۰
 • گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بكارت) ۱۶۲
 • ۱- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه  ۱۶۴
 • گفتار پنجم : روش های جبران خسارت   ۱۶۷
 • ۱- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود  ۱۶۷
 •    ۱-۱- بازگرداندن عین مال  ۱۶۷
 •    ۱-۲- از بین بردن منبع ضرر ۱۶۸
 • ۲- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل  ۱۶۸
 •    ۲-۱- دادن مثل   ۱۶۹
 •     ۲-۲- دادن قیمت   ۱۶۹
 • پیشنهادات   ۱۷۱
 • نتیجه گیری   ۱۷۲
 • منابع   ۱۷۸
 • قوانین   ۱۸۳

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0