بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس در  ۱۰۲صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

چکیده بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس:

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمان مدارس خاص با مدارس عادی شهرستان بندرعباس انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان و مدیران مشغول در مدارس راهنمایی شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ تشکیل می دادند نمونه آماری پژوهش ۲۸۸ نفر بودند که با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه فرهنگی سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده حاصل از اجرای پرسشنامه تحقیق و نیز از آزمون t یک گروهی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دو راهه با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS به روش هم زمان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی (۱/۰p=) مدارس خاص با مدارس عادی و نیز بین مولفه های فرهنگ سازمانی (۰۵/۰p>) مدارس خاص و عادی تفاوت وجود ندارد. در نهایت نتایج بیانگر این موضوع بودند که در سازماندهی مدیران و معلمان شاخص های سازمانی آنان از جمله فرهنگ سازمانی لحاظ نمی شود و اثر نوع مدرسه بر فرهنگ سازمانی معنادار نبوده است.

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

سازمان چیزی بیش از سطوح افقی و عمودی، واحدها و سلسله مراتب است. یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و … است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری با هم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است. لذا از آنجا که در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد. از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود (علاقه بند ،۱۳۸۰). با توجه به اهداف آموزش و پرورش در مدارس خاص، این پژوهش نیز به دنبال مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس خاص و مدارس عادی بود؛ زیرا که مدارس خاص نیازمند نیروهای انسانی با شاخص های بهینه سازمانی هستند.

به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشد و هرگونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی موثر واقع نمی شود.در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد. لذا در جهت تحقق اهداف سازمان و امکان خشنودی اعضاء آن بر مدیران سازمان است تا فرهنگ سازمانی را شناخته و بر نحوه تاثیر آن بر سازمان آگاهی داشته باشند (فردآر، ۱۳۷۹).

از طرفی نیز فرهنگ سازمانی اساس و شالوده ای برای سازمان است که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می سازد. آموزش و پرورش به عنوان زیربنای تمامی فعالیت ها و امور اصلی جامعه و ضامن بقاء و توسعه آن می باشد. بدین جهت، مدیریت و رهبری این سازمان به عنوان عامل پیش برنده، هدایت کننده و هماهنگ کننده، از اهمیت خاصی برخوردار است. ضرورت های جهان کنونی، بسیاری از کشورهای پیشرفته را بر آن داشته است که نظام آموزش و پرورش خود را پیوسته بررسی، تحلیل و نقد کنند و راههای ناسودمند کار را رها سازند و شیوه های نو و سازگار با ضرورت های جهان کنونی و آینده نه چندان دور را برپا دارند و کارآمد گردند (بحرالعلوم،۱۳۸۸).

ضمن اینکه فرهنگ سازمانی دارای اهمیت است به این دلیل که تمام سیستم های سازمانی از جمله ساختار و رفتار، تحت تاثیر فرهنگ حاکم بر سازمان هستند. امروزه سازمان به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود دست یابند به طور کلی کارایی و اثربخشی سازمان ها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی به ویژه مدیران در آن سازمان بستگی دارد و از این رو حرکت به سمت فرهنگ مناسب از وظیفه اصلی سازمان بوده و ضروری است. با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی از مولفه های مهم مدیریت در سازمان ها خصوصاً سازمان آموزش و پرورش می باشد انجام این تحقیق ضروری می باشد. انجام این تحقیق باعث می شود تا با شناخت فرهنگ سازمانی مدارس عادی و خاص نکات قوت و ضعف این مدارس شناخته شود و اطلاعات مفید و ارزنده ای در اختیار مسئولان و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند سطح دانش موجود را افزایش دهد و نظریه های قبلی را تثبیت کند همچنین یافته های این پژوهش می تواند راهنمایی مسئولان آموزش و پرورش و به ویژه مدیران مدرسه و نیز معلمان و در عرصه های علمی کشور مثمرثمر باشد و نیز برای صاحب نظران و اساتید و گروه های آموزشی آموزش و پرورش مفید باشد و یافته های این تحقیقات مورد استفاده متخصصین، مدیران آموزشی، دانشجویان، سیاستگذاران آموزش و برنامه ریزان قرار خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون درخصوص این موضوع در استان هرمزگان تحقیق نشده است اهمیت آن را دوچندان می کند (سحرنژاد،۱۳۸۸).

 

 

اهداف تحقیق

اهداف کلی:

۱- مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص با مدارس راهنمایی عادی

اهداف ویژه

۱- تعیین فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص

۲- تعیین فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی عادی

۳- تعیین تفاوت فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص با مدارس راهنمایی عادی

۴- تعیین تفاوت مولفه های فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص با مدارس راهنمایی عادی.

سوالات تحقیق

۱- وضعیت فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص چگونه است؟

۲- وضعیت فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی عادی چگونه است؟

۱- آیا بین فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص با مدارس راهنمایی عادی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین مولفه های فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص با مدارس راهنمایی عادی تفاوت وجود دارد؟

 

 

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۸

تعریف نظری.. ۸

مولفه های فرهنگ سازمانی.. ۹

تعریف عملیاتی.. ۱۰

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

مقدمه. ۱۲

۲-۱- مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۱-۱- مفهوم فرهنگ سازمانی.. ۱۲

۲-۱-۲- تعريف فرهنگ سازماني.. ۱۳

۲-۱-۳- ويژگيهاي فرهنگ سازماني.. ۱۴

۲-۱-۵- عوامل و اجزا فرهنگ سازمانی: ۲۰

۲-۱-۶- چگونگي شكل‌گيري و تداوم فرهنگ سازماني.. ۲۳

۲-۱-۷- فرآيند تغيير فرهنگ سازماني.. ۲۵

۲-۲- نقش فرهنگ… ۲۸

۲-۳- فــــرهنگ مشتـــرك (غالب) و پاره ‌فرهنگ هــــا ۳۰

۲-۴- فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار. ۳۱

۲-۶- عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان. ۳۵

۲-۷- انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان. ۳۷

۲-۸- الگوی نوع شخصیت مدیریت.. ۴۲

۲-۹- سير تاريخي مطالعات فرهنگ سازماني.. ۴۳

۲-۱۰- فرهنگ قوي و فرهنگ ضعيف… ۴۶

۲-۱۱- مشخصات فرهنگ قوي و ضعيف… ۴۹

۲-۱۲- تفاوت فرهنگهای قوی یا ضعیف… ۵۱

۲-۱۳- روش‌هاي تشخيص جنبه‌هاي فرهنگ… ۵۳

۲-۲- پیشینه تحقیق.. ۵۹

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه. ۷۰

۳-۱- روش تحقیق: ۷۰

۳-۲- جامعه آماری.. ۷۰

۳-۳- نمونه آماری.. ۷۱

۳-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۷۱

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۳

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه. ۷۴

۴-۱- مشخصات جمعیتی.. ۷۴

۴-۲- بررسی سوالات پژوهش… ۷۸

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه. ۸۶

۵-۱- یافته های تحقیق.. ۸۶

۵-۲- بحث و نتیجه گیری.. ۸۷

۵-۳- پیشنهادات کاربردی.. ۸۸

۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۸۹

فهرست جداول

جدول شماره ۱-۴ : فراوانی و درصد فراوانی جنسیت نمونه مورد پژوهش به تفکیک مدارس عادی و خاص… ۷۴

جدول شماره ۲-۴ : فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات نمونه موردپژوهش به تفکیک مدارس عادی و خاص… ۷۵

جدول شماره ۳-۴ : فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی نمونه مورد پژوهش به تفکیک مدارس عادی و خاص… ۷۷

جدول شماره ۴-۴ : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص… ۷۹

جدول شماره ۵-۴ : نتایج آزمون t یک گروهی فرهنگ سازمانی در مدارس خاص… ۸۰

جدول شماره ۶-۴ : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی عادی.. ۸۱

جدول شماره ۷-۴ : نتایج آزمون t یک گروهی فرهنگ سازمانی در مدارس خاص… ۸۲

جدول شماره ۸-۴ : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی درنمونه مورد پژوهش بر اساس مدارس خاص و مدارس عادی   ۸۲

جدول شماره ۹-۴ : نتایج آزمون t برای گروه های مستقل نمونه مورد پژوهش در مدارس خاص و مدارس عادی.. ۸۳

جدول شماره ۱۰-۴ : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی در نمونه آماری.. ۸۴

جدول شماره ۱۱-۴ : نتایج آزمون Manovaمولفه های فرهنگ سازمانی در مدارس خاص و مدارس عادی.. ۸۵

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0