بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما در  ۱۰۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید

 

چکیده بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما:

هدف اصلي انجام پژوهش بررسي رابطه رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي بر بهره وري سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، كه در مجموع ۹۰۰۰ نفر هستند و نمونه مورد مطالعه ۳۶۸ نفر مي باشد ، كه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی است. تحليل داده ها در اين پژوهش در بخش توصيفي بوسیله فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطي از طريق همبستگي پيرسون صورت پذيرفت. نتايج حاصل از عمليات آماري نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر مي رود.

ضرورت و اهميت پژوهش

پیشرفت شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات آن در عرصه های مختلف و فعالیتهای اداری و خدماتی موسسات و سازمانها ، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و ضروری ساخته است. بررسی ها نشان داده اجرای دوره های آموزشی  (ضمن خدمت) باعث اثر بخشی و افزایش بهره وری شده ، از طرفی کارایی را بالا برده و سطح توانایی کارکنان را افزایش می دهد و همچنین عملکرد را بهبود بخشیده و آنها را برای مسئولیت های مهمتر در آینده آماده می کند.

اما برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به شیوه حضوری مشکلاتی را در بر داشته و همچنین با ظهور رایانه و امکاناتی که در احتیار می گذارد آموزشهای مجازی رشد قابل توجهی داشته است(فتحی واجارگاه و پرداختچی، ۱۳۹۰ : ۵۹). لذا با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل گیري است، اجراي نظام هاي مجازي به منظور ارایه خدمات و فن آوري هاي جدید در زمینه ي تدریس و یادگیري به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده است.

در نتیجه ضرورت و اهمیت موضوع به این موارد اشاره می کند که آموزش هاي ضمن خدمت به عنوان يكي از اصلي ترين پايه هاي انطباق پذيري كاركنان با وظايف و شغل خود و هماهنگ شدن با نيازهاي سازمان محسوب مي شود و از آنجایی که برگذاری دوره های حضوری دارای مشکلات و موانعی است و اینکه برگذاری دوره های مجازی به تازگی شروع شده و ممکن است بهره وری لازم برای کارمند را نداشته باشد.

 

هدف اصلي پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي بر بهره وري سازمان صدا و سیما می باشد.

 

هدف هاي فرعي تحقيق

  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما.

فرضیه های تحقيق

فرضیه اصلی

بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بهروری کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درك و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وحمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.

میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری وجود دارد.

میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی میزان رضایت از آموزش

چكيده ۱

فصل اول:کلیات

مقدمه. ۳

بيان مسئله. ۳

ضرورت و اهميت پژوهش… ۴

هدف اصلي پژوهش… ۵

هدف هاي فرعي تحقيق. ۵

فرضیه های تحقيق. ۶

تعاريف مفهومي و عملياتي.. ۷

فصل دوم:ادبیات نظری

مقدمه. ۱۰

آموزش كاركنان. ۱۰

ضرورت آموزش کارکنان. ۱۱

اصول آموزش ضمن خدمت.. ۱۱

تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی.. ۱۳

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش كاركنان. ۱۴

آموزش مجازي.. ۲۱

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازي.. ۲۳

راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی.. ۲۶

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وري ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن. ۲۸

توانمند سازي و بهره وري.. ۳۰

بهره وری.. ۳۳

تاریخچه بهره وری.. ۳۵

انواع بهره وري.. ۳۷

سطوح بهره وري.. ۳۷

ديدگاه هاي مختلف در مورد بهره وري.. ۳۸

شاخص هاي بهره وري.. ۴۱

ويژگي هاي بهره وري.. ۴۲

عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري در سازمان. ۴۲

عوامل كاهش بهره وري.. ۴۴

اركان اصلي دانش بهره وري.. ۴۵

مشكلات بهره وري.. ۴۶

محور بهره وري.. ۴۶

تأثير بهره وري در نظام اجتماعي.. ۴۷

نقش منابع انساني.. ۴۸

راه هاي ارتقاء بهره وري نيروي انساني.. ۴۹

عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري.. ۵۰

فرهنگ بهره وري.. ۵۲

فرهنگ بهره وري منابع انساني.. ۵۳

روابط انساني و بهره وري در نظام آموزشي.. ۵۶

نتايج تحقيقات پيشين.. ۵۷

جمع بندی.. ۵۸

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. ۶۱

روش تحقيق. ۶۱

جامعه آماري.. ۶۱

نمونه و روش نمونه گيري.. ۶۱

روش گردآوري اطلاعات.. ۶۱

ابزارهای تحقیق. ۶۲

روش تجزيه و تحليل داده ها ۶۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها ۶۵

تحليل داده ها ۷۰

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. ۸۰

بحث و نتیجه گیری.. ۸۰

محدوديت ها ۸۳

الف- در اختیار پژوهشگر. ۸۳

ب- خارج از اختیار پژوهشگر. ۸۳

پيشنهادها ۸۴

منابع. ۸۵

ضمائم. ۹۰

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی جنسيت گروه نمونه. ۶۵

جدول ۲-۴: فراوانی و درصد فراوانی سابقه كاري گروه نمونه. ۶۶

جدول ۳-۴: مشخصات توصیفی بهره وری و متغیر های آن در گروه های نمونه. ۶۷

جدول ۴-۴: مشخصات توصیفی متغیر رضایت از برگزاری دوره های مجازی در گروه های نمونه  ۶۷

جدول ۵-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری و خرده مقياسهاي آن در گروه نمونه. ۶۸

جدول ۶-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده های رضایت از برگذاری دوره های ضمن خدمت به شیوه مجازی در گروه نمونه  ۶۹

جدول ۷-۴ : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان  ۷۰

جدول ۸-۴ : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درك و شناخت شغل کارکنان. ۷۱

جدول ۹-۴ : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان. ۷۲

جدول ۱۰-۴ : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان  ۷۳

جدول ۱۲-۴ : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان  ۷۶

جدول ۱۳-۴ : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان  ۷۷

 

فهرست شکل و نمودارها

شكل ۱-۲٫ ۴۰

نمودار۱-۲: عوامل موثر بر بهره وری…۵۲

نمودار ۱-۴: فراوانی جنسيت گروه نمونه… ۶۵

نمودار ۳-۴: فراوانی سابقه كاري گروه نمونه..۶۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0