بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام): دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام): دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام) ” در ۲۵۰ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

 

چکیده پایان نامه بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام):

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال ۱۳۹۱و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه­ای به حجم ۳۸۳ نفراز زنان ومردان ۲۰ سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر ۱/۶۰ درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی ۴۴ درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

واژه‌هاي كليدي: رضایت از زندگی، رضایت از خود، خوشبینی، آنومی، محرومیت نسبی

 

 

اهداف تحقيق

اهداف کلی

۱-سنجش ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلام .

۲-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

اهداف جزئی

۱-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

۲-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

۳-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

سؤالات تحقيق

۱-ميزان رضايت از زندگي در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر است؟

۲-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

۳-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بيان مسئله ۳

۱-۳- اهميت وضرورت پژوهش ۵

۱-۴- اهداف تحقيق ۶

۱-۴-۱-اهداف کلی ۶

۱-۴-۲-اهداف جزئی ۶

۱-۵- سؤالات تحقيق ۶

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

۲-۱-مقدمه ۸

۲-۲-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی ۹

۲-۲-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۹

۲-۲-۱-۱- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی ۹

۲-۲-۱-۲-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی ۹

۲-۲-۱-۳- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳

۲-۲-۱-۴- احساس رضايت از زندگي و احساس عدالت توزيعي ۱۸

۲-۲-۱-۵-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های ۱۳۵۳ و۱۳۷۴در ایران ۱۸

۲-۲-۱-۶- موج دوم پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان ۲۴

۲-۲-۱-۷- رضايت از زندگي و مولفه‌هاي آن ۳۱

۲-۲-۱-۸- ابعاد رضایت از زندگی ۳۳

۲-۲-۱-۹-  مفهوم رضايت و ابعاد آن ۳۴

۲-۲-۱-۱۰- هفت عامل همبسته با احساس رضايت  از زندگي ۳۵

۲-۲-۱-۱۱- بررسي ميزان رضايت از زندگي ۳۶

۲-۲-۱-۱۲-  ابعاد رضايت از زندگي (شوراي علمي پژوهشگران ۱۳۸۱ ) ۳۷

۲-۲-۱-۱۳-وضعيت و نگرش جوانان ايران، گزارش نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان ۳۸

۲-۲-۱-۱۴- سنجش توصيفي احساس خوشبختي ۴۰

۲-۲-۱-۱۵-بررسی رضايت از زندگي در ميان شهروندان زن ايراني ۴۱

۲-۲-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۴۲

۲-۲-۲-۱- سنجش احساس ميزان رضايت و امنيت ۴۲

۲-۲-۲-۲- گزارشي از اعتبار سازه‌هايی از طيف رضايت از زندگي در يك مقطع زماني ۴۳

۲-۲-۲-۳- رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان خارجي ۴۵

۲-۲-۲-۴- توانائي ها و محدوديت‌ها براي اندازه‌گيري كيفيت زندگي در نواحي شهري ۴۹

۲-۲-۲-۵- كيفيت زندگي و رضايت ۵۳

۲-۲-۲-۶-  دنيا طلبي و نسبت آن با رضايت از زندگي ۵۵

۲-۲-۲-۷- رضايت از زندگي و توسعه ۵۶

۲-۲-۲-۸- احساس ميزان رضايت و امنيت ۵۶

۲-۲-۲-۹- همبستگي احساس خوشبختي با بيگانگي و بي‌اعتمادي ۵۶

۲-۲-۲-۱۰- همبستگي  رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي ۵۶

۲-۲-۲-۱۱- بهروزي در آمريكا ۵۷

۲-۲-۲-۱۲- همبستگي رضايت از زندگي با پايگاه اجتماعي اقتصادي ۵۷

۲-۲-۲-۱۳- تحليلي از شاخص رضايت از زندگي ۵۷

۲-۲-۲-۱۴- بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي ۵۸

 

۲-۳-بخش دوم: مبانی نظری ۷۰

۲-۳-۱- نظریه های روان شناختی ۷۰

۲-۳-۱-۱-نظریه سلسله مراتب نیازها ۷۰

۲-۳-۱-۲-نظریه نیاز به موفقیت ۷۲

۲-۳-۲- نظریه های  روان شناسی اجتماعی ۷۴

۲-۳-۲-۱-نظریه محروميت نسبي ۷۴

۲-۳-۲-۲-نظريه تطابق آرزو- وضعيت ۷۶

۲-۳-۲-۳-نظريه دلزدگی زيمل ۷۸

۲-۳-۲-۴-نظریه دلهره منزلت ۸۳

۲-۳-۲-۵-نظریه برابری ۸۴

۲-۳-۲-۶-نظریه ارزش منزلت ۸۵

۲-۳-۲-۷-نظریه بیگانگی اجتماعی ۸۵

۲-۳-۲-۸-نظریه مقایسه اجتماعی ۸۶

۲-۳-۳- نظریه های جامعه شناسی ۸۹

۲-۳-۳-۱-نظریه آنومی دورکیم ۸۹

۲-۳-۳-۲-نظريه رابطه اجتماعي ۹۰

۲-۳-۳-۳-نظریه كونيگ ۹۴

۲-۳-۳-۴-لوئيس كريزبرگ ۹۵

۲-۳-۳-۵-نظریه کارل مارکس ۹۶

۲-۳-۳-۶-نظریه ی پارسونز ۹۷

۲-۳-۳-۷-نظریه هومنز ۹۹

۲-۳-۳-۸-نظریه مبادله پیتر بلاو ۹۹

۲-۳-۳-۹-نظریه اینگلهارت ۱۰۰

۲-۳-۳-۱۰-ولع ارتقاء در ايران و عوامل مؤثر بر آن ۱۰۱

۲-۳-۴-چهارچوب تئوریک ۱۰۲

۲-۳-۵-فرضیات تحقيق ۱۰۵

۲-۱ مدل نظری تحقیق ۱۰۶

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

۳-۱- مقدمه ۱۰۸

۳-۲-متغیر های پژوهش ۱۱۰

۳-۲-۱-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل ۱۱۰

۳-۳-تعريف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملياتي متغیرها) ۱۱۰

۳-۳-۱-رضايت از زندگي ۱۱۰

۳-۳-۲-تعريف عملياتي ۱۱۱

۳-۳-۳-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته ۱۱۲

۳-۴-محروميت نسبي ۱۱۲

۳-۴-۱-تعريف عملياتي ۱۱۲

۳-۵-آنومي (بي‌هنجاري) ۱۱۳

۳-۵-۱-تعريف عملياتي ۱۱۴

۳-۶- دينداري(بعد احساسی) ۱۱۶

۳-۶-۱-تعريف عملياتي ۱۱۶

۳-۷- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۱۷

۳-۷-۱-تعريف عملياتي ۱۱۷

۳-۸-مثبت نگري ۱۱۸

۳-۸-۱-تعريف عملياتي ۱۱۸

۳-۹-رضايت  از خود ۱۱۹

۳-۹-۱-تعريف عملياتي ۱۱۹

۳-۱۰- رضایت زناشوئی ۱۲۰

۳-۱۰-۱-تعریف عملیاتی ۱۲۰

۳-۱۱- سن ۱۲۱

۳-۱۲- وضعيت تاهل ۱۲۱

۳-۱۳-جنسيت ۱۲۲

۳-۱۴-تحصیلات ۱۲۲

۳-۱۵-میزان درآمد ۱۲۲

۳-۱۶-روش تحقيق ۱۲۲

۳-۱۷-واحد تحلیل و واحد مشاهده ۱۲۲

۳-۱۸-روش نمونه گیری ۱۲۳

۳-۱۹-جامعه آماري ۱۲۲

۳-۲۰-حجم نمونه ۱۲۳

۳-۲۱-مراحل تهيه پرسشنامه ۱۲۳

۳-۲۲-محاسبه روايي لازم ۱۲۴

۳-۲۳-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها ۱۲۴

۳-۲۴-اعتبار و پايايي ۱۲۴

۳-۲۵-بررسي روايي معيار ابزار سنجش ۱۲۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه ۱۲۸

۴-۲- بخش اول: آمار توصیفی ۱۲۸

۴-۲-۱-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني ۱۲۸

۴-۲-۲-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس جنس ۱۳۰

۴-۲-۳-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصیلی ۱۳۱

۴-۲-۴-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل ۱۳۲

۴-۲-۵-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد خانواده ۱۳۳

۴-۲-۶-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي ۱۳۵

۴-۲-۷-توصيف متغير هاي مستقل ۱۳۹

۴-۲-۷-۱-محرومیت نسبی ۱۳۹

۴-۲-۷-۲-آنومی اجتماعی ۱۴۳

۴-۲-۷-۳-دینداری(بعد احساسی) ۱۴۸

۴-۲-۷-۴-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی) ۱۵۱

۴-۲-۷-۵-مثبت نگري ۱۵۴

۴-۲-۷-۶-رضایت از خود ۱۵۷

۴-۲-۷-۷-رضایت زناشویی ۱۶۰

۴-۳-بخش دوم: آمار استنباطی ۱۶۵

۴-۳-۱-تحليل يافته هاي پژوهش (آزمون فرضيات) ۱۶۵

۴-۳-۲-بررسي پيش فرض هاي تحليل رگرسيون و ارائة معادلة آن ۱۶۵

۴-۳-۲-۱-بررسي نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق ۱۶۵

۴-۳-۲-۲- بررسي استقلال متغيرهاي مستقل از يكديگر يا عدم هم خطي آنها ۱۶۶

۴-۳-۲-۳- بررسي استقلال خطاها ۱۶۶

۴-۳-۳-آزمون فرضيه يكم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است . ۱۶۷

۴-۳-۴-آزمون فرضيه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. ۱۶۹

۴-۳-۵-آزمون فرضيه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۱

۴-۳-۶-آزمون فرضيه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۳

۴-۳-۷-آزمون فرضيه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۵

۴-۳-۸-آزمون فرضيه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۷

۴-۳-۹-آزمون فرضيه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۷۹

۴-۳-۱۰-آزمون فرضيه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. ۱۸۱

۴-۳-۱۱-آزمون فرضيه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. ۱۸۶

۴-۳-۱۲-آزمون فرضيه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۸۷

۴-۳-۱۳-آزمون فرضيه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد ۱۸۸

۴-۳-۱۴-آزمون فرضيه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۹۰

۴-۳-۱۵-آزمون فرضيه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. ۱۹۰

۴-۳-۱۶-آزمون فرضيه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است. ۱۹۲

۴-۴- معادلة رگرسيوني خطی چند متغیره (Multiple linear Regression) 194

۴-۵-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی ۲۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-مقدمه ۲۰۲

۵-۲- جمع بندي يافته ها و نتايج پژوهش ۲۰۳

۵-۳-  پاسخ به سوالات اصلي پژوهش ۲۱۰

۵-۴- پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق ۲۱۱

فهرست منابع ۲۱۳

پیوست ها ۲۱۶

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱ بررسي درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق در بين پاسخگويان ۱۰
 • جدول ۲-۲بررسي ميزان همبستگي دو متغير «امنيت و رضايت» با ساير متغيرهاي تحقيق ۱۱
 • جدول ۲-۳ ارائة نتايج كلي متغيرهاي پژوهش ۱۴
 • جدول۲-۴ رابطه بين رضايت از دانشگاه و متغيرهاي زمينه اي ۱۵
 • جدول۲-۵ رابطه بين رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي ۱۷
 • جدول۲-۶ مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي ۱۳۵۳ و ۱۳۷۴به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك) ۲۳
 • جدول ۲-۷ مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي ۱۳۵۳ و ۱۳۷۴به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك) ۲۴
 • جدول۲-۸ تحليل عامل گويه هاي رضايت از زندگي ۲۵
 • جدول۲-۹ مقايسة ميزان رضايت از وضع سلامتي در سال هاي ۱۳۸۲- ۱۳۵۳ ۲۶
 • جدول۲-۱۰مقايسة ميزان رضايت از وضع مالي در  سال هاي ۱۳۸۲- ۱۳۵۳ ۲۶
 • جدول۲-۱۱مقايسة ميزان رضايت از وضع شغلي در سال هاي ۱۳۵۳، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ ۲۶
 • جدول۲-۱۲ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي ۲۷
 • جدول۲-۱۳ميزان رضايت از اوضاع سياسي در سال ۱۳۸۲ ۲۷
 • جدول۲-۱۴ سطوح رضايت مالي بر حسب گروه هاي نسلي ( پيمايش ۱۳۸۲) ۲۸
 • جدول۲-۱۵سطوح رضايت فردي بر حسب گروه هاي تحصيلي( پيمايش ۱۳۸۲) ۲۹
 • جدول۲-۱۶رضایت از زندگی به تفکیک ابعاد اجتماعی ۳۵
 • جدول ۲-۱۷نتايج آزمون فرضيات   ۴۱
 • جدول۲-۱۸کیفیت زندگی و رضایت ۵۴
 • جدول ۲-۱۹خلاصه مهمترين نتایج پيشينه تجربی ۶۴
 • جدول۲-۲۰کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز ۹۸
 • جدول۲-۲۱کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز ۱۰۴
 • جدول ۳-۱خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير رضایت از زندگی ۱۱۱
 • جدول ۳-۲ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير ميزان احساس محروميت نسبي ۱۱۳
 • جدول شماره ۳-۳ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير آنومی ۱۱۵
 • جدول ۳-۴ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي دینداری ۱۱۶
 • جدول ۳-۵ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي احساس بیگانگی اجتماعی ۱۱۷
 • جدول ۳-۶ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي مثبت نگری ۱۱۸
 • جدول ۳-۷ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضایت از خود ۱۱۹
 • جدول۳-۸ خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضامندی زناشوئی ۱۲۱
 • جدول ۳-۹بررسي روايي معيار متغير وابسته ۱۲۶
 • جدول ۴-۱ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني ۱۲۸
 • جدول۴-۲شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک سن ۱۲۹
 • جدول ۴-۳ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس ۱۳۰
 • جدول ۴-۴توزيع فراواني پاسخگويان به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۳۱
 • جدول ۴-۵ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل ۱۳۲
 • جدول ۴-۶ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد(میلیون ریال) ۱۳۳
 • جدول۴-۷شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد(میلیون ریال) ۱۳۴
 • جدول ۴-۸توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از زندگي ۱۳۵
 • جدول ۴-۹ توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  رضايت از زندگي ۱۳۷
 • جدول ۴-۱۰شاخص هاي مركزي در متغير رضايت از زندگي ۱۳۸
 • جدول ۴-۱۱توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير محرومیت نسبی ۱۴۰
 • جدول۴-۱۲ توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  احساس محرومیت نسبی ۱۴۱
 • جدول ۴-۱۳شاخص هاي مركزي در متغير محرومیت نسبی ۱۴۱
 • جدول ۴-۱۴توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير آنومی اجتماعی ۱۴۳
 • جدول۴-۱۵توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  آنومی اجتماعی ۱۴۶
 • جدول ۴-۱۶شاخص هاي مركزي در متغير آنومی اجتماعی ۱۴۶
 • جدول ۴-۱۷توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير دینداری(بعد احساسی) ۱۴۸
 • جدول ۴-۱۸توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  دینداری(بعد احساسی) ۱۴۹
 • جدول ۴-۱۹ شاخص هاي مركزي در متغير دینداری(بعد احساسی) ۱۴۹
 • جدول ۴-۲۰ توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۱
 • جدول ۴-۲۱توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  بیگانگی اجتماعی(بی قدرتی) ۱۵۲
 • جدول ۴-۲۲ شاخص هاي مركزي در متغير بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۲
 • جدول ۴-۲۳ توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير مثبت نگري ۱۵۴
 • جدول ۴-۲۴توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  مثبت نگري ۱۵۵
 • جدول۴-۲۵شاخص هاي مركزي در متغير مثبت نگري ۱۵۵
 • جدول ۴-۲۶ توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضایت از خود ۱۵۷
 • جدول ۴-۲۷توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضایت از خود ۱۵۸
 • جدول ۴-۲۸شاخص هاي مركزي در متغير رضایت از خود ۱۵۹
 • جدول ۴-۲۹توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضایت زناشویی ۱۶۱
 • جدول ۴-۳۰توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  رضایت زناشویی ۱۶۳
 • جدول۴-۳۱شاخص هاي مركزي در متغير رضایت زناشویی ۱۶۳
 • جدول۴-۳۲ همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۷
 • جدول۴-۳۳تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۷
 • جدول۴-۳۴ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۸
 • جدول۴-۳۵ همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۹
 • جدول۴-۳۶تحلیل واریانس در در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۶۹
 • جدول۴-۳۷جدول ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۰
 • جدول۴-۳۸ همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۱
 • جدول ۴-۳۹ تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۱
 • جدول۴-۴۰ ضرایب رگرسیون  در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ۱۷۲
 • جدول۴-۴۱همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۳
 • جدول۴-۴۲تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۳
 • جدول۴-۴۴همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۵
 • جدول۴-۴۵تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۵
 • جدول۴-۴۶ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ۱۷۶
 • جدول۴-۴۷همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۷
 • جدول ۴-۴۸٫تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۷
 • جدول ۴-۴۹ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۸
 • جدول ۴-۵۰٫ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۹
 • جدول ۴-۵۱٫ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۷۹
 • جدول ۴-۵۲ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۰
 • جدول۴-۵۳ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۱
 • جدول۴-۵۴ تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۱
 • جدول۴-۵۵ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۲
 • جدول۴-۵۶ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۳
 • جدول۴-۵۷تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۳
 • جدول ۴-۵۸ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۴
 • جدول۴-۵۹آزمون تی با دو نمونه مستقل ۱۸۴
 • جدول۴-۶۰ تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل ۱۸۵
 • جدول۴-۶۱آزمون تی با دو نمونه مستقل ۱۸۶
 • جدول۴-۶۲ تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل ۱۸۶
 • جدول ۴-۶۳ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۷
 • جدول۴-۶۴تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۷
 • جدول ۴-۶۵ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۸
 • جدول۴-۶۶تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۸
 • جدول۴-۶۷ ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۸۹
 • جدول ۴-۶۸ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۰
 • جدول۴-۶۹تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۰
 • جدول۴-۷۰ ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۱
 • جدول ۴-۷۱ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۲
 • جدول۴-۷۲-تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۲
 • جدول۴-۷۳ ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده ۱۹۳
 • جدول۴-۷۴٫مراحل ورود متغیرها به معادله رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم ۱۹۷
 • جدول۴-۷۵- خلاصه ضرایب معادله رگرسیونی چند متغیره ۱۹۸
 • جدول۴-۷۶- تحلیل واریانس در معادله رگرسیونی چند متغیره ۱۹۸
 • جدول۴-۷۷- معادلات رگرسیونی چند متغیره در مدل ۱۹۹
 • جدول۴-۷۸- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی ۲۰۰
 • جدول شماره ۵-۱ میانگین و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش ۲۰۴
 • جدول شماره ۵-۲ مقايسه اثربخشي متغير هاي مستقل ۲۰۵
 • جدول شماره ۵-۳ خلاصه نتايج فرضيات پژوهش ۲۰۶

 

فهرست نمودارها

 • نمودار۴-۱ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته سنی ۱۲۹
 • نمودار۴-۲ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک جنس ۱۳۰
 • نمودار۴-۳ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دوره تحصیلی ۱۳۱
 • نمودار۴-۴ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت تاهل ۱۳۲
 • نمودار۴-۵ توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک میزان درآمد خانواده(میلیون ریال) ۱۳۴
 • نمودار ۴-۶هيستوگرام توزيع رضايت از زندگي در بين پاسخگويان ۱۳۸
 • نمودار ۴-۷توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي ۱۳۹
 • نمودار ۴-۸ هيستوگرام توزيع احساس محرومیت نسبی در بين پاسخگويان ۱۴۲
 • نمودار۴-۹توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محرومیت نسبی ۱۴۲
 • نمودار ۴-۱۰توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومی اجتماعی ۱۴۷
 • نمودار ۴-۱۱ نمودار هيستوگرام توزيع آنومی اجتماعی در بين پاسخگويان ۱۴۷
 • نمودار ۴-۱۲نمودار هيستوگرام توزيع دینداری(بعد احساسی) ۱۵۰
 • نمودار ۴-۱۳توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دینداری ۱۵۰
 • نمودار ۴-۱۴ نمودار هيستوگرام توزيع بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۳
 • نمودار ۴-۱۵توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) ۱۵۳
 • نمودار ۴-۱۶ نمودار هيستوگرام توزيع مثبت نگري در بين پاسخگويان ۱۵۶
 • نمودار ۴-۱۷ توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري ۱۵۶
 • نمودار ۴-۱۸ نمودار هيستوگرام توزيع رضایت از خود در بين پاسخگويان ۱۵۹
 • نمودار ۴-۱۹ توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضایت از خود ۱۶۰
 • نمودار۴-۲۰ هیستوگرام رضایت زناشویی ۱۶۴
 • نمودار ۴-۲۱توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضایت زناشویی ۱۶۴

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0