بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه¬های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه¬های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی  از بزرگراه¬های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت ” در ۱۰۷ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی  از بزرگراه¬های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان و عوامل بهره مندي كاركنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراههاي اطلاعاتي با تاكيدبرنقش اينترنت مي باشد.  روش تحقيق در اين بررسي پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران، كارشناسان وكاركنان سازمان صنايع هوايي را تشكيل مي دهد. روش نمونه گيري اين بررسي نمونه گيري تصادفي طبقه اي است. ابزاراندازه گيري نيز با توجه به روش تحقيق(پيمايشي)، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس استفاده گرديده است. يافته هاي تحقيق بيانگر اين مساله است كه سه عنصر و متغير مهم جنسيت، سن و تحصيلات در ميزان استفاده از اينترنت موثر نبوده و داشتن رايانه در منزل ، اينترنت خانگي، سابقه كار و مطالعه درمورد اينترنت، نيز تاثيري در ميزان استفاده از اينترنت نداشته است. اما در ميزان ارتباط با اينترنت وعواملي همچون تسلط به زبان انگليسي،ارتباط با مراجع تخصصي علمي داخل و خارج ازكشور، ارتقاء دانش عمومي وتخصصي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد. وضعيت اجتماعي و اقتصادي نيز درميزان استفاده از اينترنت موثر قلمداد شده است.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق را می توان به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی طبقه بندی کرد:

اهدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و عوامل استفاده کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراههای اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اینترنت می  باشد.

اهداف فرعی:

کارکنان این سازمان تا چه اندازه از بزرگراههای اطلاعاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی حرفه اي خود استفاده می کنند.

کارکنان این سازمان تا چه اندازه از بزرگراههای اطلاعاتی به منظور ارتقاء معلومات عمومی خود استفاده می کنند.

 

سوالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):

* بين میزان استفاده کارکنان از اینترنت و سطح کیفی امکانات دسترسی به آن در سازمان/ شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و كیفیت آن در سازمان/شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و تسلط آنان بر رايانه رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي سازماني كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش عمومي  كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش تخصصي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين سابقه كار و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از منابع الکترونیکی(کتب و مجلات و…) و ارتقاء سطح حوزه هاي تخصصی کاری رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و ارتباط با مراجع تخصصي داخلي و خارجي  رابطه مستقيمي وجود دارد.

* بين وضعيت اجتماعي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين وضعيت اقتصادي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت موثر است.

* بين ميزان استفاده از اينترنت  و داشتن اینترنت خانگي رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین مهارت کارکنان در زبان انگلیسی و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین مطالعه در خصوص اینترنت توسط کارکنان و ميزان استفاده از آن رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین استفاده از اینترنت و ارتقاء آموخته های کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:  کلیات تحقیق ۱

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) : ۲

قلمرو زمانی تحقیق: ۳

قلمرو تحقیق : ۳

اهمیت، ضرورت مساله تحقیق: ۳

اهداف تحقیق: ۴

اهداف فرعی: ۴

تعریف مفاهیم و واژه ها : ۶

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق ۷

مقدمه: ۸

پیشینه تحقیق: ۸

تاریخچه سازمان صنایع هوایی و شرکتها تابعه: ۱۰

تاریخچه  رایانه : ۱۲

مزاياي رايانه: ۱۳

تاریخچه اینترنت: ۱۴

اینترنت در ایران: ۱۷

بزرگراههای اطلاعاتی: ۱۸

تاثیرات بزرگراههای اطلاعاتی: ۲۲

جامعه اطلاعاتی: ۲۳

تعاریف و نظرات برخی دانشمندان در خصوص جامعه اطلاعاتی: ۲۴

مهمترين و رايج ترين معيارهاي جامعه اطلاعاتي: ۲۵

نظرات فریتزماکلوپ(ماچلاپ): ۲۹

نظرات کاستلز در خصوص جامعه اطلاعاتی: ۲۹

عوامل موثر در تغییرات ارتباطی و ویژگی های آن: ۳۲

مروری بر مطالعات نظری مربوط به سازمان ۳۲

هدف های سازمان: ۳۳

تعریف هدف از دیدگاه نظریه پردازان: ۳۴

فصل  سوم: روش شناسی ۳۵

روش تحقیق: ۳۶

ابزار گردآوری اطلاعات: ۳۷

مشخصات پرسشنامه و نحوه اجرای آن: ۳۷

متغیرهای تحقیق: ۳۷

جامعه آماری( جامعه نمونه و حجم نمونه): ۳۷

روش نمونه گيري ۳۸

روش استخراج و پردازش داده ها: ۳۸

روش تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها: ۳۹

فصل چهارم: یافته های تحقیق ۴۰

فصل پنچم: نتيجه گيري و پيشنهادات ۸۶

الف) يافته هاي توصيفي ۸۷

ب) يافته هاي مربوط به آزمون فرضيه ها: ۹۲

پیشنهادات پژوهش: ۹۹

محدودیت های تحقیق: ۱۰۰

منابع و مآخذ ۱۰۱

 

فهرست جداول

جدول شماره (۱) توزيع فراواني و درصدي بر حسب نام سازمان و شركت: ۴۱

جدول شماره (۲) توزيع فراواني و درصدي ترکیب جنسی پاسخگویان به پرسشنامه: ۴۲

جدول شماره (۳) توزيع فراواني و درصدي ترکیب سنی پاسخگویان به پرسش هاي تحقيق: ۴۳

جدول شماره(۴) توريع فراواني و درصدي ترکیب تحصیلی پاسخگویان: ۴۴

جدول شماره(۵) توزیع فراوانی و درصدی بر اساس محل استفاده از برزگراههاي اطلاعاتي (سوال۱۲): ۴۵

جدول شماره(۶) توزیع فراوانی و درصدی  بر اساس میزان استفاده از خدمات بزرگراههاي اطلاعاتي       (پرسش ۱۳): ۴۶

جدول شماره (۷)توزیع فراوانی و درصدی ساعات استفاده از اينترنت (پرسش ۱۵): ۴۷

جدول شماره(۸)توزیع فراوانی و درصدی سطح كيفي امكانات بزرگراههاي اطلاعاتي(پرسش۴): ۴۸

جدول شماره(۹) توزیع فراوانی و درصدی سطح کیفی بزرگراههای اطلاعاتي در سازمان/ شركت (پرسش ۵ ): ۴۹

جدول شماره(۱۰)توزیع فراوانی ودرصدی میزان تسلط کارکنان به رایانه (پرسش ۶) ۵۰

جدول شماره(۱۱) توزیع فراوانی و درصدی میزان پاسخگويان به نقش اينترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی (پرسش ۷ ) ۵۱

جدول شماره(۱۲) توزیع فراوانی و درصدی ميزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی ارتقاء توانمندي سازماني ( پرسش ۸) ۵۲

جدول شماره (۱۳) توزیع فراوانی و درصدی  ميزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت ارتقا دانش عمومی(پرسش ۹) ۵۳

جدول شماره(۱۴) توزیع فراوانی و درصدی ميزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت ارتقا دانش تخصصی (پرسش ۱۰) ۵۴

جدول شماره(۱۵) توزیع فراوانی و درصدی  ميزان لزوم برگزاری دوره های تخصصی اینترنت به کارکنان (پرسش ۱۱) ۵۵

جدول شماره(۱۶) توزیع فراوانی و درصدی میزان ارتباط بین سابقه کار و میزان استفاده از اینترنت(پرسش ۱۴) ۵۶

جدول شماره (۱۷) توزیع فراوانی و درصدی میزان استفاده از منابع الکترونیکی(کتب و مجلات) در زمینه های تخصصی کاری (پرسش ۱۶) ۵۷

جدول شماره(۱۸) توزیع فراوانی و درصدی میزان ارتباط با سایر مراجع (داخلی و خارجی- مراکز علمی، صنعتی، بازرگانی و …) از طریق اینترنت ( پرسش ۱۷): ۵۸

جدول شماره (۱۹) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر وضعیت اجتماعی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش۱۸) ۵۹

جدول شماره(۲۰)توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش ۱۹): ۶۰

جدول شماره(۲۱) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت  ( پرسش ۲۰): ۶۱

جدول شماره(۲۲) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر در اختیار داشتن اینترنت خانگی بر میزان کاربرد اینترنت ( پرسش ۲۱) ۶۲

جدول شماره(۲۳) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر مهارت های زبان انگلیسی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش ۲۲) ۶۳

جدول شماره ( ۲۴ ) توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه در خصوص اینترنت در کاربرد آن (پرسش ۲۳): ۶۴

جدول شماره(۲۵)توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر کاربرد اینترنت در افزایش آموخته ها و دانش تخصصی کارکنان (پرسش ۲۴) ۶۵

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0