بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد آستارا

دانشكده علوم انسانی گروه مدیریت دولتی

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  ((M.A ))

گرایش: منابع انسانی

 

عنوان :

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….           ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..            ۳

۱-۲٫ بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………          ۳

۱-۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………..           ۵

۱-۴٫ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….        ۶

۱-۴-۱٫هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………..         ۶

۱-۴-۲٫اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………..           ۶

۱-۵٫سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..         ۶

۱-۵-۱٫سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….           ۶

۱-۵-۲٫سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………..          ۶

۱-۶٫ چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..           ۷

۱-۷٫ فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۱٫ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….           ۸

۱-۷-۲٫فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………..       ۸

۱-۸ .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق…………………………………………………………….           ۹

۱-۸-۱٫فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………..           ۹

۱-۸-۲٫زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….          ۹

۱-۸-۳٫دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸-۴٫تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)……………………………………………………           ۹

۱-۸-۵٫اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………          ۱۰

۱-۸-۶٫مدارس شهرستان آستارا……………………………………………………………………………….           ۱۱

۱-۹٫ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….           ۱۱

۱-۹-۱٫قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………….           ۱۱

۱-۹-۲٫قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….          ۱۱

۱-۹-۳٫قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………          ۱۱

۱-۱۰٫ محدودیتهای پیش روی محقق…………………………………………………………………………           ۱۱

۱-۱۱٫ ساختارگزارش تحقیق………………………………………………………………………………………….         ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق

۲-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲٫ بخش اول : فن آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………..          ۱۴

۲-۲-۱٫ تاریخچه        ……………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲٫ تعاریف فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………          ۱۵

۳-۲-۳٫ سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………..          ۱۷

۳-۲-۳-۱٫ دوره اول؛  فناوری اداری ……………………………………………………………………………….      ۱۷

۳-۲-۳-۲٫دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه………………………………………………………………….           ۱۷

۳-۲-۳-۳٫دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ……………………………………………………………………….    ۱۷

۲ -۲-۴٫ نقش فناوری اطلاعات در سازمان …………………………………………………………………………  ۱۸

۲-۲-۵٫ بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات …………………………………………………………………          ۱۹

۲-۲-۶٫ فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات…………………………………………………………..           ۱۹

۲-۲-۷٫ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۸٫ انواع سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………..     ۲۱

۲-۲-۹٫ ساختار سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………          ۲۱

۲-۲-۹-۱٫ شبکه ارتباطات اطلاعاتی           …………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۹-۲٫ زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )           ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۲-۹-۳٫ سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)           ………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۹-۴٫ سیستم پردازش عملیات (TPS)           ……………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۹-۵٫ سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)           …………………………………………………….۲۵

۲-۲-۹-۶٫ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)           …………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۹-۷٫سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)           ………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۹-۸٫ سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)           ………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱۰٫ اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ………………………………………………      ۲۶

۲-۲-۱۱٫ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی            ……………………………………………………………..۲۶

۲-۳٫ بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری           …………………………………………………………………۲۸

۲-۳-۱٫ تاریخچه ……………………………………………………………………………………………  ۲۸

۲-۳-۲٫ اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص           …………………………………………………..۲۹

۲-۳-۳٫ اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) …………………………………………………………….          ۳۰

۲-۳-۴٫ گردش مکاتبات اداری…………………………………………………………………….        ۳۱

۲-۳-۵٫ معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) ……………………………………          ۳۲

۲-۳-۶٫ دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری …………………………………………….          ۳۳

۲-۳-۷٫ دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ………………………………………………..          ۳۳

۲-۳-۸٫ مزایای استفاده از اتوماسیون اداری           ……………………………………………………………………۳۳

۲-۳-۸-۱٫ با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ……………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۸-۱-۱٫ مزایای مستقیم           …………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۳-۸-۱-۲٫ مزایای غیر مستقیم        ……………………………………………………..۳۴
۲-۳-۸-۲٫ در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی           …………………………………………………۳۴

۲-۳-۹٫ مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری………………………………………………………….           ۳۶

۲-۳-۱۰٫ استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون………………………………………………….    ۳۷

۲-۳-۱۰-۱٫ مدیران          ……………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۳-۱۰-۲٫ کارمندان…………………………………………………………………………………….   ۳۷

۲-۳-۱۰-۳٫ مشتریان …………………………………………………………………………………………………….       ۳۷

۲-۳-۱۰-۴٫ کارمندان بایگانی و دبیرخانه………………………………………………………………………..   ۳۷

۲-۳-۱۰-۵٫ بشریت   ………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۳-۱۱٫ ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ……………………………………………………………………….    ۳۸

۲-۳-۱۲٫ چالش های اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۱۳٫ تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری………………………………………………………….        ۳۹

۲-۳-۱۳-۱٫ واژه پردازها……………………………………………………………………………………………………         ۴۰

۲-۳-۱۳-۲٫ نشر رومیزی ……………………………………………………………………………………………..   ۴۱

۲-۳-۱۳-۳٫ کشو های بایگانی الکترونیکی…………………………………………………….      ۴۱

۲-۳-۱۳-۴٫ پست الکترونیکی ………………………………………………………………………………..          ۴۱

۳-۳-۱۳-۵٫ پست صوتی ……………………………………………………………………………      ۴۲

۲-۳-۱۳-۶٫ فاکس………………………………………………………………………………………………………        ۴۲

۲-۳-۱۳-۷٫ کنفرانس صوتی …………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۱۳-۸٫کنفرانس ویدئویی…………………………………………….          ۴۴

۲-۳-۱۳-۹٫ کنفرانس های کامپیوتری……………………………………………………………………..           ۴۴

۲-۳-۱۳-۱۰٫ سند خوان ها ……………………………………………………………………….       ۴۴

۲-۳-۱۳-۱۱٫ ماشین های کپی هوشمند ………………………………………………………………………………..     ۴۴

۲-۳-۱۴٫ انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر……………………………………………………………..       ۴۵

۲-۳-۱۵٫ اجرای سیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۱۶٫ شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری…………………………………………………………..           ۴۶

۲ -۳-۱۶-۱٫ اطلاعات پایه           ………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۱۶-۲٫ عملیات مربوط به نامه های وارده           ۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۳-۱۶-۳٫ عملیات مربوط به نامه های صادر.ه……………………………………………………………………        ۴۶

۲-۳-۱۶-۴٫ عملیات مربوط به مکاتبات داخلی………………………………………………………………………       ۴۷

۲-۳-۱۶-۵٫ عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری………………………………………….           ۴۷

۲-۳-۱۶-۶٫ عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ………………………………….       ۴۷

۲-۳-۱۶-۷٫ عملیات مربوط به بایگانی…………………………………………………………………           ۴۷

۲-۳-۱۶-۸٫ عملیات مربوط به جستجو وبررسی ……………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۱۶-۹٫ عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات……………………………………………………….       ۴۷

۲-۳-۱۶-۱۰٫ امنیت حدود دسترسی…………………………………………………………………………………..   ۴۸

۲-۳-۱۷٫ تحقق دولت الكترونيك در ايران………………………………………………………………………………..          ۴۸

۲-۳-۱۷-۱٫ اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي           ………………………………………………………………۴۸

۲-۳-۱۷-۲٫ اتوماسيون فعاليتهاي عمومي           ………………………………………………………………..۴۹

۲-۳-۱۸٫ مزایای دولت الکترونیکی           ……………………………………………………………………………….۴۹

۲-۴٫ بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………..  ۵۰

۲-۴-۱٫ ويژگيهاي فرهنگ سازماني           ……………………………………………………………………………۵۱

۲-۴-۲٫ عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی           …………………………………………………………………..۵۲

۲-۵٫ بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش           ……………………………….۵۳

۲-۵-۱٫ معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ……………………………………….   ۵۴

۲-۶٫ بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده           ……………………………………………………………….۵۸       

۲-۶-۱٫ پيشينه پژوهش در ایران            ……………………………………………………………………………..۵۸

۲-۶-۱-۱٫ پايان نامه ۱ ………………………………………………………………………………………….          ۵۸

۲-۶-۱-۲٫ پايان نامه ۲ ………………………………………………………………………………………………….         ۵۹

۲-۶-۱-۳٫ پايان نامه ۳ …………………………………………………………………………………………………….       ۵۹

۲-۶-۱-۴٫ پايان نامه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫           ۶۰

۲-۶-۲-۵٫ پایان نامه ۵  ……………………………………………………………………………………………………        ۶۰

۲-۶-۱-۶٫ پایان نامه ۶           ۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۶-۱-۷٫ پايان نامه ۷          ……………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۶-۲٫ پیشینه پژوهش در جهان ……………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۶-۲-۱٫ پژوهش کای           ………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۶-۲-۲٫ پژوهش مارلیک وکولیس           …………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۶-۲-۳٫پژوهش گالستر           ………………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۶-۲-۴٫ پژوهش ریچارد ال.دفت  …………………………………………………………………………………..   ۶۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه           ۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۳-۲٫ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..      ۶۷

۳-۳٫ دامنه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………..          ۶۸

۳-۳-۱٫ ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….     ۶۹

۳-۳-۲٫ متغيرها           ……………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۴٫ جامعه آماری           …………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۵٫ روش نمونه گیری           ۷۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۳ -۶٫ بر آورد حجم نمونه           ………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۷٫ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات           ……………………………………………………………………………….۷۱

۳-۷-۱٫ مصاحبه           ………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۷-۲٫ پرسشنامه       …………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۷-۲-۱٫ معرفی پرسشنامه          ………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۷-۲-۲٫ تحلیل پرسشنامه          …………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۸ . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها          ………………………………………………۷۴

۳-۹٫ اعتبار یا روایی تحقیق      ………………………………………………………………………………۷۴

۳-۱۰٫ اعتماد یا پایایی تحقیق          ………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۱۱٫ نحوه بررسي فرضيات پژوهش ……………………………………………………………………………………  ۷۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه      …………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲٫ بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي          …………………………………………………………………..۷۸

۴-۲-۱٫ جنسيت………………………………………………………………………………………………………….   ۷۹

۴-۲-۲٫ رده سنی……………………………………………………………………………………………………………..    ۸۰

۴-۲-۳٫ پست سازمانی………………………………………………………………………………………………..          ۸۰

۴-۲-۴٫سطح تحصيلات…………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۲-۵٫ مقطع فعالیت………………………………………………………………………………………….           ۸۲

۴-۲-۶٫پشتیبانی مدیریت ارشد:………………………………………………………………………………………   ۸۳

۴-۲-۷٫ فرهنگ کار تیمی…………………………………………………………………………………………………..   ۸۴

۴-۲-۸ . ارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۹٫ بهینه کاری……………………………………………………………………………………………………….        ۸۶

۴-۲-۱۰٫ ایستگاه کاری سریع …………………………………………………………………………………………..      ۸۷

۴-۲-۱۱٫ عدم کندی شبکه          ……………………………………………………………………………………..۸۸

۴-۲-۱۲٫ ایستگاه کاری مناسب……………………………………………………………………………..          ۸۹

۴-۲-۱۳٫ رفع سریع مشکل سیستم          ……………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۱۴٫ یک به یک بودن سیستم وکاربر          ………………………………………………………………………۹۱

۴-۲-۱۵٫ آشنایی با مهارتهای پایه          …………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۲-۱۶٫ برگزاری دوره های تکمیلی          …………………………………………………………………………………۹۳

۴-۲-۱۷٫ دوره آموزش اتوماسیون…………………………………………………………………………..          ۹۴

۴-۲-۱۸٫ تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر……………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۱۹٫ روال مد ون برای گردش کار دستی          …………………………………………………………………..۹۶

۴-۲-۲۰٫جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم                        دستی موجود          …………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۲-۲۱٫ سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری          ……………………………..۹۸

۴-۲-۲۲٫ استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون          ۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴-۲-۲۳٫ اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا          …………………………………….۱۰۰

۴-۳٫ بخش دوم: بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………….    ۱۰۱

۴-۳-۱٫ فرضيه ۱          …………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۴-۳-۲٫ فرضيه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫          ۱۰۲

۴-۳-۳٫ فرضيه ۳          …………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۳-۴٫ فرضيه ۴          ………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۳-۵٫ بررسی فرضیه اصلی تحقیق          ۱۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴-۴٫ بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق          ………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۴-۱٫ اولويت فرضيات……………………………………………………………………………………….          ۱۰۴

۴ -۴-۲٫ بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري………………………………………………………….        ۱۰۵

۴-۴-۲-۱٫ وجود فرهنگ سازماني مناسب       ……………………………………………………..۱۰۶

۴-۴-۲-۲٫ وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب……………………………………………………   ۱۰۷

۴-۴-۲-۳٫ دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان          …………………………………………………۱۰۸

۴-۴-۲-۴٫ تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه          …………………………….۱۰۹

۴-۴-۳٫ مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا          ۱۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱٫ مقدمه          …………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۵-۲٫ بحث و نتيجه‌گيري          ۱۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۵-۳٫ تحليل نتایج          ……………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۵-۴٫ پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………….   ۱۱۶

۵ -۵٫ پیشنهادها بر اساس محدودیتها…………………………………………………………………..  ۱۱۶

۵-۶٫ پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده………………………………………………………………………………..         ۱۱۷

۵-۷٫ محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..          ۱۱۷

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..      ۱۱۸

منابع و مآخذ          ۱۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

فهرست منابع فارسی          …………………………………………………………………………………………۱۵۶

فهرست منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………..    ۱۵۹

چکیدۀ انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..          ۱۶۰

 

   

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

۳-۱ . جدول: ابعاد پژوهش      ……………………………………………………………….۶۹

۳-۲ . جدول:متغیرهای تحقیق وارتباط آنها           …………………………………………………………………….۷۰

۳-۳ . جدول:تعداد مدارس دولتی شهرستان آستارا ………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴ . جدول:تعداد عوامل اجرایی مدارس شهرستان آستارا………………………………………………………. ۷۱

۳-۵ . جدول:تعداد پرسشنامه های توزیع شده وجمع آوری شده…………………………………………..           ۷۳

۳-۶ . جدول: پاسخ ها و روش درجه بندی آنها در طیف پنج گزینه ای لیکرت          …………………………………۷۴

۳-۷ . جدول :نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات ومتغیرها……………………………………………        ۷۴

۴-۱ . جدول:فراوانی بر حسب جنسیت          ۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴-۲ . جدول: فراوانی بر حسب رده سنی          ……………………………………………………………………۸۰

۴-۳ . جدول: فراوانی بر حسب پست سازمانی          ۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴-۴ . جدول: فراوانی بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………….          ۸۲

۴-۵ . جدول: فراوانی بر حسب مقطع فعالیت          ……………………………………………………………………۸۳

۴-۶ . جدول: توصیف متغیر پشتیبانی مدیریت ارشد          …………………………………………………………….۸۳

۴-۷ . جدول: توصیف متغیرفرهنگ کار تیمی          ……………………………………………………………….۸۴

۴-۸ . جدول: توصیف متغیرارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………..          ۸۵

۴-۹ . جدول: توصیف متغیربهینه کاری          ……………………………………………………………………..۸۶

۴-۱۰ . جدول: توصیف متغیرایستگاه کاری سریع………………………………………………………………..    ۸۷

۴-۱۱ . جدول: توصیف متغیرعدم کندی شبکه…………………………………………………………………..          ۸۸

۴-۱۲ . جدول توصیف متغیر ایستگاه کاری مناسب…………………………………………………..          ۸۹

۴-۱۳ . جدول: توصیف متغیررفع سریع مشکل سیستم          ………………………………………………………….۹۰

۴-۱۴ . جدول: توصیف متغیریک به یک بودن سیستم وکاربر……………………………………………………… ۹۱

۴-۱۵ . جدول: توصیف متغیرآشنایی با مهارتهای پایه……………………………………………   ۹۲

۴-۱۶ . جدول: توصیف متغیربرگزاری دوره های تکمیلی………………………………………………          ۹۳

۴- ۱۷ . جدول: توصیف متغیربرگزاری دوره آموزش اتوماسیون اداری………………………………………..     ۹۴

۴-۱۸ . جدول: توصیف متغیرتحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر          ………………………………..۹۵

۴-۱۹ . جدول: توصیف متغیرروال مدون برای گردش کار دستی…………………………………………….. ۹۶

۴-۲۰ . جدول: توصیف متغیر جلوگیری از سردر گمی کاربران………………………………..  ۹۷

۴-۲۱ . جدول: توصیف متغیرسهولت وسرعت چرخش نامه ها……………………………………………….   ۹۸

۴-۲۲ . جدول: توصیف متغیراستقبال کارکنان          ………………………………………………………………………۹۹

۴-۲۳ . جدول توصیف متغیرتوصیف متغیر اجرای موفق وبهینه سیستم اتوماسیون اداری          ………………….۱۰۰

۴-۲۴ . جدول اولویت فرضیات بر حسب میزان ضریب همبستگی…………………………………………….      ۱۰۴

۴-۲۵ . جدول:تطابق سوالات پرسشنامه با تحقق عوامل مستقل پژوهش در جامعه آماری……………………….         ۱۰۵

۴-۲۶٫ جدول:وجود فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس شهرستان آستارا…………………………………………   ۱۰۶

۴-۲۷٫ جدول:وجودزیرساختهای نرم وسخت افزاری مناسب در مدارس شهرستان آستارا……………..         ۱۰۷

۴-۲۸٫ جدول:دستیابی به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا          …………….۱۰۸

۴-۲۹٫جدول:تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه در مدارس آستارا……….    ۱۰۹

۴-۳۰٫جدول: مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس شهرستان آستارا………     ۱۱۰

۴-۳۱ . جدول:میانگین وانحراف معیار نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس آستارا          ……………….۱۱۰

۵-۱ . جدول:اولویت تأثیر بر متغیر وابسته ……………………………………………………………….          ۱۱۴

۵-۲ . جدول:میزان تحقق متغیرهای مستقل در جامعه آماری……………………………………………………… ۱۱۴

۵-۳ . جدول:تطابق اولویت وتحقق عوامل مستقل……………………………………………………………….   ۱۱۵

 

  

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

۴-۱٫ نمودار: فراوانی جنسیت………………………………………………………………    ۷۹

۴-۲ . نمودار: فراوانی رده سنی……………………………………………………………………………..           ۸۰

۴-۳ . نمودار: فراوانی پست سازمانی………………………………………………………………………………..     ۸۱

۴-۴ . نمودار: فراوانی سطح تحصیلات……………………………………………………………………………….    ۸۲

۴-۵ . نمودار: فراوانی مقطع فعالیت      ……………………………………………………………۸۳

۴-۶ . نمودار: فراوانی پشتیبانی مدیریت ارشد……………………………………………………………………          ۸۴

۴-۷ . نمودار:فراوانی فرهنگ کار تیمی………………………………………………….    ۸۵

۴-۸ . نمودار: فراوانی ارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………………          ۸۶

۴-۹ . نمودار: فراوانی بهینه کاری          ………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۱۰ . نمودار: فراوانی ایستگاه سریع کاری…………………………………………………………….          ۸۸

۴-۱۱ . نمودار: فراوانی عدم کندی شبکه …………………………………………………………………………………..   ۸۹

۴-۱۲ . نمودار: فراوانی ایستگاه کاری مناسب……………………………………………………………………….     ۹۰

۴-۱۳ . نمودار: فراوانی رفع سریع مشکل سیستم………………………………………………………          ۹۱

۴-۱۴ . نمودار: فراوانی یک به یک بودن سیستم وکاربر……………………………………………………          ۹۲

۴-۱۵ . نمودار: فراوانی آشنایی با مهارتهای پایه……………………………………………………….           ۹۳

۴-۱۶ . نمودار: فراوانی برگزاری دوره های تکمیلی……………………………………………………………….  ۹۴

۴-۱۷ . نمودار: فراوانی برگزاری دوره آموزش اتوماسیون……………………………………………………….      ۹۵

۴- ۱۸ . نمودار: فراوانی تحویل سیستم منوط به دانش اولیه  کاربر……………………………………………………     ۹۶

۴-۱۹ . نمودار: فراوانی روال مدون برای گردش کار دستی…………………………………………………          ۹۷

۴-۲۰ . نمودار: فراوانی جلوگیری از سردرگمی کاربران……………………………………….   ۹۸

۴-۲۱ . نمودار: فراوانی سهولت وسرعت چرخش نامه ها          ۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴-۲۲ . نمودار: فراوانی متغیر استقبال کارکنان………………………………………………………….          ۱۰۰

۴-۲۳ . نمودار: فراوانی اجرای موفق وبهینه اتوماسیون اداری…………………………………………          ۱۰۱

۴-۲۴ . نمودار: وجود فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس شهرستان آستارا…………………………..          ۱۰۶

۴-۲۵ . نمودار: وجود زیر ساختهای نرم وسخت افزاری مناسب در مدارس شهرستان آستارا ………………     ۱۰۷

۴-۲۶ . نمودار: دستیابی به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا………………………….       ۱۰۸

۴-۲۷٫نمودار: تشریح دقیق کاردستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه در مدارس شهرستان            آستارا   …………………………………………….۱۰۹

۴-۲۸٫نمودار: مقایسه نموداری پاسخ به نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس شهرستان           آستارا   ………………………………………………………….۱۱۱

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

۱-۱٫ شکل: دامنه پژوهش……………………………………………………………………………………….           ۸

۲-۱٫ شکل: رابطه بین فن آوری،سیستم های اطلاعاتی واطلاعات          ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۲٫ شکل: ساختار سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳٫ شکل: شبکه های ستاره ای،حلقوی و نامنظم………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴٫ شکل: مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………           ۲۷

۲-۵٫ شکل: انواع کاربردهای اتوماسیون………………………………………………………..        ۴۰

۲-۶٫ شکل: واژه پردازی……………………………………………………………………………………………….   ۴۱

۲-۷٫ شکل: پست الکترونیکی.          ۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۸٫ شکل: پست صوتی………………………………………………………………………………………          ۴۲

۲-۹٫ شکل: ارسال فاکسی میل………………………………………………………………………………………….  ۴۳

۲-۱۰٫ شکل: کنفرانس صوتی          …………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱٫ شکل: مدلی برای برنامه ریزی سیستم های اداری واجرای آن………………………………………………   ۴۶

۳-۱٫ شکل: دامنه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….       ۶۸

 

         

چكيده

اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:

۱- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۲- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۳- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۴- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود۲۵۰ نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد ۱۳۰پرسشنامه توزيع شده و تعداد ۱۱۶ پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.

در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و       پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

 

کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا

 

 

 

                         

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

                   

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0