بررسی همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه ۴: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه ۴ ” در ۸۷ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسی همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران
«مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه ۴
:

مقاله حاضر با هدف بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه ۴» با روش مشاهده مشاركتي، مصاحبه در جامعه آماری کلیه شهروندان مجیدیه شمالی و حجم نمونه شامل سه گروه و ۵۰ نفر(اعضای گروهها) که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و از بین گروههای تشکیل دهنده قرض الحسنه انتخاب شده اند، انجام شده است.

سه گروه به نامهای گروه کیازاد، گروه رفیعی و گروه پویا اقدام به تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بین خانمهای محل نموده اند که افراد در هر سن و به هر میزان تحصیلات در آن شرکت نموده اند. مبالغ ماهانه جهت قرعه کشی در هرگروه متفاوت می باشد.گروه کیازاد ده هزار تومان، گروه رفیعی ۲۰۰ هزار تومان و گروه پویا ۵ هزار تومان در هر ماه از افراد عضو جمع آوری می کنند،چند مرکز و شیوه همیاری دیگر مشاهده شده است: مرکز خیریه که فعالیت آن شامل تهیه جهیزیه، سیمونی، کمک به ازدواج جوانان و غیره  بوده و نوع دیگری از همیاری محلی به صورت برگزاری مراسم ختم انعام و جمع آوری پول برای نیازمندان از شیوه های بارز همیاری در مجیدیه شمالی می باشد.

این همیاری کارکردهای روانی، اعتقادی،اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و روحیه تعاون و همیاری را تقویت می بخشد. نهادهای شورایاری که با کمک شهرداری تشکیل می شود، نیز جایی است برا یهمیاری و کمک به مشکلات شخصی مردم محله. انسان موجودی است اجتماعی و جامعه پذیری در نهاد وی قرار دارد. سازگاری با مشکلات و همزیستی با افراد بشر انسان را در مقابله با تنگناهای زندگی یاری داده است و برجسته ترین کارکرد این همیاری ها کارکرد اجتماعی و اعتقادی آن می باشد.مراکز خیریه شامل عموم بوده وافراد بیشتری را پوشش می دهد و صندوق های قرض الحسنه محدود به افراد سهیم در آن می باشد.

مفاهیم کلیدی: همکاری، قرض الحسنه،کارکرد اجتماعی، روانی، اقتصادی، انسجام اجتماعی

هدفهاي پژوهش

هدف کلی: بررسي و شناخت شيوه هاي همياري هاي اقتصادي در منطقه ۴ تهران» می باشد.

اهداف فرعی:

۱) شناسایی ابعاد الگوی همیاری اقتصادی خانوادگی؛

۲) تحلیل نقش ملاک سنتی در همیاری اقتصادی خانوادگی؛

۳) مطالعه نقش الگوی طبقه اقتصادی در همیاری اقتصادی خانوادگی؛

۴) بررسی نقش الگوی تحصیلی در همیاری اقتصادی خانوادگی؛

۵- توصیف نقش الگوی منطقه زندگی همیاری اقتصادی خانوادگی؛

سوالهاي پژوهش

عمده ترين سوالاتي كه در اين تحقيق ذهن محقق را به خود مشغول داشته و سعي شده است كه به آنها پاسخ داده شود. عبارتند از:

  • آيا در همياريها تقسيم كار وجود دارد؟
  • آيا اين همياريها در حل مشكلات مادي و معنوي موثر هستند؟
  • ميزان همياري در بين افراد ساكن در منطقه ۴ تهران چقدر است؟
  • آيا افراد مددجو ملزم به جبران همياري در برابر ياري دهندگان هستند؟
  • همياريها در بين چه گروه هاي سني صورت مي گيرد؟
  • آيا بين همياري و پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده رابطه اي وجود دارد؟

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………… ۲

بيان موضوع……………………………………………………………………… ۳

اهميت و ضرورت……………………………………………………………….. ۵

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………… ۷

هدفهاي پژوهش………………………………………………………………….. ۹

سوالهاي پژوهش………………………………………………………………… ۱۰

تعريف مفاهيم……………………………………………………………………. ۱۰

صندوق قرض الحسنه…………………………………………………………… ۱۱

پایگاه اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………….. ۱۲

وضعیت جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………. ۱۲

منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………… ۱۴

 فصل دوم-ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۱۸

درآمدی بر همياري……………………………………………………………… ۱۹

تعريف همياري………………………………………………………………….. ۲۱

انواع همیاری……………………………………………………………………. ۲۳

گونه آمیزی یاریگریها ………………………………………………………….. ۲۴

خود- همیاری……………………………………………………………………. ۲۴

خود-دگریاری……………………………………………………………………. ۲۷

پیشینه تعاون و همیاری ………………………………………………………… ۲۸

پیشینه همیاری در ایران………………………………………………………… ۲۹

همياري در ادبيات فارسي و ضرب المثلها……………………………………… ۳۰

نگرش ادیان به همیاری…………………………………………………………. ۳۲

نگرش دین اسلام به قرض الحسنه……………………………………………… ۳۴

مفهوم قرض………………………………………. ۳۴

همدلی …………………………………………………………………………… ۳۸

همدردی در قرآن………………………………………………………………… ۴۰

همدردی در سیره امامان………………………………………………………… ۴۱

شیوه های همیاری در کشورهای دیگر …………………………………………. ۴۲

چین باستان………………………………………………………………………. ۴۳

یونان باستان…………………………………………………………………….. ۴۴

همياري………………………………………………………………………….. ۴۵

انجمنهای نژادی…………………………………………………………………. ۴۷

اسامي گوناگون همياري…………………………………………………………. ۴۹

همياري در گروه هاي انساني…………………………………………………… ۵۰

همياري در جوامع سنتي………………………………………………………… ۵۳

آيين هاي همياري……………………………………………………………….. ۵۸

کارکردهای همیاری……………………………………………………………… ۶۴

کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………. ۶۵

کارکرد اقتصادی………………………………………………………………… ۶۶

کارکرد فرهنگی…………………………………………………………………. ۶۶

کارکرد روانی…………………………………………………………………… ۶۶

چهارچوب نظری……………………………………………………………….. ۶۶

مکتب کنش متقابل نمادین……………………………………………………….. ۶۷

نظر دوركيم در مورد همياري…………………………………………………… ۶۸

شیوه های دیگر از همیاری……………………………………………………… ۶۹

فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۷۱

روش پژوهش…………………………………………………………………… ۷۱

جامعه مورد بررسي……………………………………………………………. ۷۱

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………. ۷۱

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………… ۷۲

صندوق قرض الحسنه…………………………………………………………… ۷۲

نحوه تشکیل صندوق قرض الحسنه…………………………………………….. ۷۲

کارکردهای صندوق قرض الحسنه………………………………………………. ۷۲

گروه های دیگر همیاری………………………………………………………… ۷۵

مرکز خیریه شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶

برگزاری مراسم ختم انعام……………………………………………………….. ۷۷

شورایاری……………………………………………………………………….. ۷۷

وظایف انجمن شورایاری محله………………………………………………….. ۷۸

فصل چهارم-یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۸۱

بررسی سؤال اول پژوهش……………………………………………………… ۸۱

بررسی سؤال دوم پژوهش………………………………………………………. ۸۲

بررسی سؤال سوم پژوهش……………………………………………………… ۸۲

بررسی سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………… ۸۳

بررسی سؤال پنجم پژوهش…………………………………………………….. ۸۳

بررسی سؤال ششم پژوهش…………………………………………………….. ۸۳

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………… ۸۶

یافته ها………………………………………………………………………….. ۸۷

پیشنهادها………………………………………………………………………… ۸۹

محدودیت ها…………………………………………………………………….. ۹۱

منابع ……………………………………………………………………………. ۹۳

فهرست جداول

جدول۳-۱: گروههای شرکت کننده در همیاری…………………………… ۷۴

جدول۳-۲: میزان تحصیلات اعضای گروه های همیاری…………………. ۷۴

جدول ۴-۱: کارکردهای صندوق قرض الحسنه…………………………… ۸۴

فهرست نقشه و نمودار

نقشه ۱-۱ منطقه ۴ تهران ………………………………….. ۱۶

نمودار ۲-۱ گونه آمیزی برخی یاریگریهای سنتی………………….. ۲۶

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0