بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA) :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA) :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA)   در ۸۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA) :

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.  در راستاي ضرورت فوق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی شعب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا ضمن ارزيابي عملكرد شعب  آن، شعب کارا و نا کارا تعیین و راهکارهایی جهت بهبود عملكرد شعب ناكارا و تقويت هرچه بيش تر شعب كارا تدوين شود. جهت بررسی کارایی نهاده های منابع انسانی و مساحت زیر بنای مورد استفاده و درصد ارسال ليست حق بیمه به كارگاه فعال، نسبت آراء تائید شده صادره به پرونده هاي رسيدگي شده هيئت بدوي تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب  ابلاغی، نسبت پرونده هاي مختومه به كلاسه فعال اجراييات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختياري و خاص به كادر امور بيمه شدگان با استفاده از مدل CCR ورودی محور از طریق نرم افزار  DEA-Master مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که ۴ شعبه از ۲۱ شعبه مورد بررسی کارا و ۱۷ شعبه ناکارا بوده اند. لازم به ذکر است که میانگین کارایی فنی آنها ۵۹٫۲۲ و میانگین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی نیز ۸۶ درصد بوده است.

کلید واژه­ها: کارایی، ارزیابی  عملکرد، تحلیل پوششی داده ها،تامین اجتماعی استان گیلان

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

سوالات پژوهش

پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟

 

 

فهرست مطالب :

چکیده……………………………………. و

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه……………………………….. ۲

۱-۲) بیان مساله…………………………… ۲

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… ۴

۱-۴) اهداف تحقیق …………………………. ۴

۱-۵) چارچوب نظری ………………………… ۶

۱-۶) سوالات تحقیق………………………….. ۶

۱-۷)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق…….. ۶

۱-۸)قلمرو تحقیق…………………………… ۸

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی……………………….. ۸

۱-۸-۲) قلمرو مکانی………………………… ۸

۱-۸-۳) قلمرو زمانی………………………… ۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

۲-۱) مقدمه ………………………………. ۱۰

۲-۲) عملکرد سازمانی ………………………. ۱۰

۲-۳) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………… ۱۲

۲-۳-۱) محیط بیرونی ……………………….. ۱۲

۲-۳-۲)محیط درونی …………………………. ۱۳

۲-۳-۳) دستاوردها …………………………. ۱۴

۲-۴) ارزیابی عملکرد……………………….. ۱۵

۲-۵) رویکرد های اندازه گیری عملکرد …………. ۱۷

۲-۶) روشهای ارزیابی عملکرد…………………. ۱۷

۲-۷) فرایند ارزیابی عملکرد ………………… ۲۰

۲-۸) چالش های ارزیابی عملکرد ………………. ۲۰

۲-۹) مزایای نظام ارزیابی عملکرد ……………. ۲۱

۲-۹-۱) برای سازمان ……………………….. ۲۱

۲-۹-۲) برای ارزیابی کننده………………….. ۲۱

۲-۹-۳) برای ارزیابی شونده………………….. ۲۲

۲-۱۰)مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی  ………………………………….. ۲۲

۲-۱۰-۱) تحلیل پوششی داده ها DEA ……………. 23

۲-۱۰-۲) مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده­ها……. ۲۵

۲-۱۰-۲-۱) مدل CCR…………………………. 25

مدل نسبت CCR……………………………… 25

مدل CCR ورودی محور ……………………….. ۲۸

مدل CCR خروجی محور………………………… ۲۹

۲-۱۰-۲-۲) مدل BCC …………………………. 30

۲-۱۰-۲-۳)مدل اندرسن – پیترسن ( (AP……………. 31

بخش دوم: معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

۲-۱۱) معرفی سازمان تامین اجتماعی …………… ۳۱

۲-۱۲) خدمات و حمایتهای سازمان ……………… ۳۳

۲-۱۲-۱) تعهدات و خدمات حمایتی ……………… ۳۴

۲-۱۲-۲) خدمات درمانی ……………………… ۳۴

۲-۱۳) پیشینه  پژوهش……………………….. ۳۶

الف) مطالعات داخلی………………………… ۳۶

ب) مطالعات خارجی………………………….. ۳۹

۲-۱۴) خلاصه فصل……………………………. ۴۱

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه ………………………………. ۴۳

۳-۲) روش تحقیق……………………………. ۴۳

۳-۳) جامعه آماری………………………….. ۴۴

۳-۴) روش گردآوری اطلاعات……………………. ۴۴

۳-۵) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………. ۴۴

۳-۵-۱)مدل  مورد استفاده…………………….. ۴۵

۳-۵-۲) تعیین و تبیین شاخص‌ها………………… ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………….. ۴۸

۴-۲) ساماندهی داده ها و اطلاعات……………….. ۴۸

۴-۳) بخش دوم بررسی نتایج…………………… ۵۰

۴-۳-۱) بررسی نتایج با مدل CCR-I……………… 55

مجموعه مرجع…………………………… ۵۶

رتبه بندی بر اساس کارایی………………….. ۵۸

بررسی علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد    ۶۱

بررسی کارایی مقیاس ……………………. ۶۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه……………………………….. ۶۸

۵-۲) پاسخ به پرسشهای پژوهش…………………. ۶۹

پرسش اصلی……………………………… ۶۹

پرسشهای فرعی …………………………. ۶۹

۵-۳) پیشنهادآتی بر مبنای یافته های پژوهش…….. ۷۱

۵-۴) پیشنهادها برای تحقیقات آتی…………….. ۷۲

۵-۵) محدودیتهای تحقیق……………………… ۷۲

منابع……………………………………. ۷۳

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0