طراحی برنامه ريزی استراتژيک درتوسعه پايداربيمارستان امام رضا(ع) : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

طراحی برنامه ريزی استراتژيک درتوسعه پايداربيمارستان امام رضا(ع) : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری  پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان طراحی برنامه ريزی استراتژيک در توسعه پايدار بيمارستان امام رضا(ع)  در ۱۳۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه طراحی برنامه ريزی استراتژيک در توسعه پايدار بيمارستان امام رضا(ع) :

با توجه به پويايی وتحولات شديد عصرکنونی هرسازمان برای رويارويی بااين تغييرات ناچاربه برنامه ريزی استراتژيک می باشد، با عنايت به اهميت موضوع هدف اصلي اين پژوهش بررسي طراحی برنامه­ ريزي استراتژيک در “توسعه پايدار” بيمارستان امام رضا(ع)در پنج مولفه تفکر استراتژيک، بازانديشي، بازسازي ساختارها، بازآفريني و قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها وتهديدها(SWOT) از ديدگاه کارکنان بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش توصيفي – پيمايشي استفاده شده است.

جامعه آماري اين پژوهش را ۱۱۱۰ نفر تشکيل دادند حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران ۲۸۵نفر برآورد گرديدکه بااستفاده از روش نمونه ­گيري تصادفی ساده انتخاب شده­ اند.به منظورگردآوري داده ­ها ازپرسش­ نامه استفاده شده که روايي آن­هاازطريق نظرات استادان راهنما و مشاور و کارشناسان وپايايي آن ازطريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديده است. تجزيه و تحليل داده­ هاي پرسشنامه دردوسطح آمارتوصيفي واستنباطي بااستفاده از نرم ­افزار spss انجام پذيرفته است. دربخش آمارتوصيفي مشخصه‌هاي آماري مانندفراواني،درصد ميانگين و انحراف معيارودربخش آماراستنباطي آزمون‌هايt تک متغييره،t زوجي، آزمون تحليل واريانس چند­راهه استفاده شد.

يافته­ هاي پژوهش نشان دادکه ازديدکارکنان بيمارستان امام رضا(ع) طراحی برنامه­ ريزي استراتژيک درتوسعه پايداربيمارستان امام رضا(ع) در وضعيت موجود پايين ترازحد متوسط ودر وضعيت مطلوب بالاترازحدمتوسط و درنهايت باشناخت ازوضعيت موجود و مطلوب ازديدگاه کارکنان وبامشورت باکارشناسان داخلی واستفاده ازنظريات افرادخارج ازسازمان که بابيمارستان آشنايی کافی داشته اندالگوی برنامه ای استراتژيک که مورداتفاق کارشناسان ومديران مرکزباشدجهت حرکت ازوضع موجودبه مطلوب وپوشش اين فاصله طرح گرديد. The abstract is typically a ssummhe contents of

کليد واژه ها: توسعه پايدار، برنامه ريزی استراتژيک  ،تفکراستراتژيک،بازانديشی،بازسازی ساختارها،بازآفرينی وقوتها،ضعف ها،فرصت هاوتهديدها(swot)

 

ضرورت انجام تحقيق

در حوزه توسعه پايدار به دليل همپوشي ابعاد متفاوت حيات طبيعي، انساني و اقتصادي اتخاذ روش تحليل سيستمي و همه جانبه بر مبناي راهبردهاي توسعه پايدار، در شناخت بهتر عناصر، رفتار و عملکرد اجزاء سيستم و همچنين نحوه تعامل آن با محيط پيرامون گريز ناپذير است(رکن‌الدين افتخاري و همکاران، ۱۳۸۹). به علاوه براي پي‌ريزي اصول توسعه پايدار مبنا قرار دادن ديدگاه راهبردي به عنوان قلب تپنده در قالب فرايند برنامه‌ريزي براي نيل به جامعه آرماني انساني، که توان بالايي از سازگاري و انطباق با محيط به جهت درک و آگاهي از اهميت استراتژيک آن در فرايند توسعه دارند، ضروري مي‌باشد(نصيرپور، ۱۳۸۵: ۱۱).

با توجه به سرعت تغييرات محيطي در جامعه کنوني نياز به برنامه‌ها و سياست‌هاي که با شرايط معاصر تناسب داشته باشدضروري است(عارفي، ۱۳۸۴: ۳۰). آنچه که سال‌ها کمبود آن در حوزه برنامه‌ريزي و مديريت احساس مي‌شود فقدان برنامه ­ريزي‌هاي شفاف، دقيق، قابل اندازه‌گيري و ارزيابي براي آينده است. اگر مقصدي را که در آينده بايد به سوي آن حرکت کنيم، تمامي ابعاد و ويژگيهايش را بازشناسيم و مختصات نقطه شروع خود را به درستي بازيابيم مي‌توان با ره توشه امروزي و شناسايي همه موانع، ضعف‌ها، مسير راه يابي به مقصدها را با گام‌هاي اصولي و منطقي‌تر تدوين کرد، ولي اگر ندانيم مقصد آمال ما کجاست و خرد جمعي به تفاهم و اجماع در اين زمينه‌ها راه نيافته باشد بايد مطمئن باشيم که جامعه‌اي تنيده، يا روزمرگي خواهيم داشت که در انبوهي از چه بايد کردها گرفتار و اسير خواهد شد(سبحاني، ۱۳۸۵).

با توجه به ضرورت تحول در برنامه‌ريزي  آگاهي و آشنايي هر چه بيشتر برنامه­ ريزان و مديران سازمانهابا مفاهيم اساسي، نگرشها و رويکردهاي جديد در اين حوزه براي دستيابي به اهداف مورد نظر، پاسخ‌گويي به مشکلات موجود و استقرار يک نظام کارآمد ضروري به نظر مي‌رسد. مهم‌ترين زمينه‌هاي دانش و آگاهي براي برنامه­ ريزي، تشخيص قوت‌ها، ضعف‌ها، تهديدها و فرصت‌هايي است که بر برنامه‌ريزي تأثير دارد: دانش و آگاهي مديران و برنامه‌ريزان نسبت به تکنيک‌هاي نياز سنجي، تعريف آرمان‌هاي مشترک براي سازمان و رويکردهاي نوين طراحي، اجرا، نظارت و ارزيابي برنامه‌ها امکان تحقق  مدیریت و برنامه ريزی استراتژيک را در سازمان فراهم مي‌کند.

برنامه ريزی استراتژيک  به عنوان فرايندي که در آن از طريق هدايت مخاطبان، ذينفعان و مدعيان سازمان، آينده سازمان را ترسيم وخط مشي‌هاي ضروري را براي عملياتي کردن برنامه‌ها مهيا مي‌سازد. مشخصه‌هاي برنامه‌ريزي راهبردي عبارتند از:

۱- خود ارزيابي سازماني

۲- برخورد مقتضي در مواجه با انتخابهاي مشکل و حساس و تنظيم اولويتها(فيتز روي و هالبرت، ۲۰۰۵: ۶).

بنابراين مي‌توان گفت بزرگترين نفع برنامه ريزی استراتژيک آن است که کمک مي‌کند با بهره‌گيري از روشهاي منظم‌تر، معقول‌تر، و منطقي‌تر، نيازهاي واقعي  مديران و کارکنان انتخاب گردد و بدين گونه بهترين متدولوژي‌هاي را برگزيند. نفع ديگر آن است که مديران و کارکنان از طريق شرکت در اين فرايند خود را متعهد به تعالي سازمان خواهند دانست(هداوند، ۱۳۸۴: ۱۲).

اگر چه در سالهاي گذشته تحقيقاتي در رابطه با برنامه ­ريزي استراتژيک در صنايع و شرکتها انجام گرفته و ديدگاهاي مختلفي ارائه شده است. اما لازم به ذکر است که در زمينه طراحی برنامه ريزی استراتژيک در توسعه پايدار بيمارستانهاکه يکي از حساس­ترين و مهم­ترين نهادهاي تروِيج سلامت است پژوهشي صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهميت اين مبحث در اين پژوهش تلاش گرديد که برنامه ­ريزي استراتژيک در بيمارستان امام رضاع)کرمانشاه بررسي گردد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی برنامه ريزی استراتژيک درتوسعه پايداربيمارستان امام رضا(ع) :

بسم الله الرحمن الرحيم…..الف

صفحه عنوان به زبان فارسی………….ب

صورتجلسه دفاع…………….ج

سپاسگزاری…………..د

تقديم……………..ه

چکيده……………….۱

فصل اول‌: کليات …………………۲

مقدمه     ………۳

۱-۱ طرح موضوع وبيان مساله          …….. ۴

۱-۲ ضرورت انجام تحقيق    ………۷

۱-۳ اهداف­ پژوهش ………۹

۱-۴ سوالهاي تحقيق            ………۹

۱-۵ تعاريف واژه ­ها ……..۱۰

۱-۵-۱ تعاريف نظري………….۱۰

۱-۵-۲ تعاريف عملياتي……….۱۲

فصل دوم: ادبيات و مستندات……….۱۳

مقدمه…  …….۱۴

۲-۱ توسعه پايدار   …….۱۴

۲-۱-۱ تعريف پايداري        …….۱۶

۲- ۱-۲ توسعه پايدار           ……۱۸

۲-۱-۳ اصول توسعه پايدار   ……۱۹

۲-۲ نظام بهداشت درمان وبيمارستان امام رضا(ع)…….۲۲

۲-۳برنامه ريزي استراتژيک ……۲۴

۲-۳-۱ استراتژي   ……۲۴

۲-۳-۲ برنامه­ ريزي استراتژيک          ……۲۸

۲-۴ مولفه ­هاي پژوهش         ……۳۷

۲-۴-۱ تفکر استراتژيک      ..۳۷

۲-۴-۲بازانديشي    ..۴۲

۲-۴-۳ بازسازي ساختارها    ..۴۴

۲-۴-۴ بازآفريني   ..۴۶

۲-۴-۴-۱ اجرا      ..۴۶

۲-۴-۴-۲ نظارت   ..۴۶

۲-۴-۴-۳ ارزيابي  ..۴۷

۲-۴-۴-۴ بازخورد ..۴۷

۲-۴-۵  قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، تهديدها(SWOT)     ..۴۷

۲-۴-۵-۱ استراتژيSO        ..۴۹

۲-۴-۵-۲ استراتژي WO     ..۴۹

۲-۴-۵-۳ استراتژي ST       ..۵۰

۲-۴-۵-۴ استراتژي WT      ..۵۰

۲-۵پژوهشهاي انجام شده      ..۵۲

۲- ۵-۱ پژوهشهاي داخلي     ..۵۲

۲-۵-۲ پژوهشهاي خارجي    ..۵۴

۲-۶ خلاصه فصل ۵۶

فصل سوم: روش­هاي اجرای تحقيق  ۵۸

مقدمه     ..۵۹

۳-۱ روش تحقيق   ..۵۹

۳-۲ جامعه آماري  ..۶۰

۳-۳ نمونه و برآورد حجم نمونه          ..۶۰

۳-۴ روش نمونه گيري        ..۶۱

۳-۵ ابزار اندازه ­گيري          ..۶۱

۳-۵-۱ پرسشنامه   ..۶۱

۳-۶ تعيين روايي و پايايي ابزار اندازه ­گيري        ..۶۳

۳-۶-۱ پايايي پرسشنامه       ..۶۳

۳-۶-۲ روايي پرسشنامه       ..۶۳

۳-۷ شيوه جمع ­آوري داده ­ها    ..۶۴

۳-۸ روش­هاي تجزيه و تحليل آماري    ..۶۵

فصل چهارم:تجزيه تحليل وبيان نتايج حاصل ازتحقيق………۶۶

مقدمه     .۶۷

۴-۱ تشريح يافته ­هاي توصيفي مورد مطالعه        .۶۷

۴-۲ داده ­هاي توصيفي سوالات پرسشنامه           .۷۰

۴-۳ يافته ­هاي استنباطي تحقيق           .۸۲

۴-۳-۱ يافته ­هاي استنباطي حاصل از پرسشنامه   .۸۲

فصل پنجم:بحث ونتيجه گيری………………۹۰

مقدمه…………..۹۱

۵-۱ تحليل يافته ­هاي پژوهش………….۹۱

۵-۲ ارائه مدل…………۹۵

۵-۳ پيشنهادهاي کاربردي…………….۱۰۸

۵-۴ محدوديت­هاي تحقيق……….۱۱۰

۵-۵ پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي……۱۱۰

پرسشنامه…………….۱۱۱

منابع و مآخذ……………….۱۱۳

چکيده(انگليسی)………..I

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0