آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش مالی و با عنوان آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT   با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق ۳۰ نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت ۸۵۴/۰، متغیر نقاط ضعف ۹۰۰/۰) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها ۹۲۲/۰، تهدیدها ۸۴۰/۰) و برای کل پرسشنامه ۸۹۲/۰ است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (۳۸۶) از نمره فرصت‌ها (۱۹۵) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (۳۲۷) از نمره ضعف‌ها (۱۸۲) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم

 

اهمیت و ضرورت تحقیق پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT :

با عنایت به ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان که در ماده ۱۷۳ «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتي به بخش‌های خصوصي و تعاوني و شهرداری‌ها، بازنگري و به‌روزرسانی قوانين و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جايگاه شهرداری‌ها و اتحاديه آن‌ها اقدام قانوني به عمل آورد.» و همچنین ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ «و» و «ز» ﻣﺎده ۱۷۴، «شوراهاي اسلامي و شهرداری‌ها و ساير مراجع ذی‌ربط موظف‌اند ﻛﻪ با تقويت سازوکارهای مديريت و نظارت بر هزينه کرد شهرداري و برون‌سپاري وظايف قابل‌واگذاری و هدايت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزينه كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آن‌ها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه‌های اجرائي» بنابراین سازمان شهرداری می‌بایست جهت تحقق اهداف برنامه به سمت برون‌سپاری حرکت کند.

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و اینکه مقوله برون‌سپاری در عصر حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بالأخص در سازمان‌های خدماتی مانند شهرداری که شاید مهم‌ترین مسئله این نهاد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان باشد ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه جدی و هدفمند به مبحث برون‌سپاری به‌ویژه در شهرداری‌ها، این نظام هنوز نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و علیرغم تحقیقات انجام‌شده پیرامون برون‌سپاری، به دلیل تغییر و تحولات سریع محیطی و لزوم بازنگری و تغییر در فرآیندها روش‌های انجام کار به‌طور مستمر و مداوم انجام آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری بسیار ضروری می‌باشد تا مدیران بتوانند نسبت به بازخورد تصمیمات خود به‌صورت علمی و روشمند آگاهی یابند.

محقق، به جهت اهمیت مبحث برون‌سپاری دست به آسیب‌شناسی موجود آن در شهرداری قم و بررسی تجربیات چندین ساله آن در عرصه برون‌سپاری خدمات اقدام نموده که در این خصوص تحقیقات اندکی صورت گرفته است. همچنین با عنایت به اینکه تحقیق و پژوهش در سازمان بزرگ شهرداری کمتر انجام‌شده است و دانش در این سازمان به علت ساختار سازمانی آن به‌صورت شفاهی می‌باشد و برون‌سپاری یک فرآیند نوپا می‌باشد.

از سویی دیگر امروزه اهمیت برون‌سپاری و ضرورت تحقیق در این خصوص بر کسی پوشیده نیست. دلایل و منافع متعددی وجود دارد تا یک سازمان در هراندازه که باشد به فکر برون‌سپاری بعضی از فعالیت‌های خود باشد. موسسه «برون‌سپاری» در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به‌منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکت‌ها فعالیت‌های خود را برون‌سپاری می‌کنند به این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه درنتیجه استفاده از برون‌سپاری وجود دارد که عبارت‌اند از: ۱- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص ۲- قابلیت دسترسی در سطح جهانی ۳- در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه ۴- تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار ۵- تقسیم ریسک ۶- آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف ۷- تزریق وجوه نقد به شرکت ۸- کاهش و کنترل هزینه عملیات ۹- دسترسی به منابع (غیر داخلی) ۱۰- مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر. (نبی پور حقیقی، ۱۳۹۰)

از دیدگاه تومی یورا (۲۰۰۹) برون‌سپاری ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی محسوب می‌شود که به‌طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمان‌ها را تغییر داده است. برون‌سپاری را می‌توان «از بزرگ‌ترین جابجایی‌های ساختاری سازمان‌ها و صنعت در قرن» نامید. (ظفرنژاد، ۱۳۹۱)

لذا سازمان‌هایی كه کاملاً موفق هستند نيز از اين ابزار براي تجديد ساختار سازمان‌هایشان استفاده می‌کنند و مديران اين سازمان‌ها به‌عنوان يك موضوع حياتي اين موضوع را درك کرده‌اند كه ايجاد قابلیت‌های كليدي براي برآورده نمودن نيازهاي مشتري ضروري است و بايد در اين راه تلاش نمايند.

اندازه بزرگ سازمان ديگر يك مزيت رقابتي نيست. رقباي كوچك و چابك توانايي تغيير یک‌شبه صنعت و ساختار هزینه‌ها رادارند و فشار رقابت در اقتصاد جهاني شدت بيشتر پیداکرده است. زمان چرخه عمر محصولات و خدمات به‌صورت عجيبي کوتاه‌تر شده است و زمان پاسخگويي به تقاضا توسط رقبا كمتر شده است. بهبود عملكرد مالي و عمليات، كليد موفقيت در شرايط بحراني و رمز بقا است. سرمایه‌گذاران و تحليل گران به آن دسته از شیوه‌های مديريتي توجه دارند كه بتواند باصرفه باشد و متخصصان و تکنسین‌ها به‌قدر كافي وجود دارند، لذا استخدام و به‌کارگیری آنان به‌صورت تمام‌وقت منطقي به نظر نمی‌آید.

همچنین اندیشمند دیگری بنام «کواس» اذعان دارد که فعالیت تجاری هزینه‌ای دارد. اگر به بیرون از سازمان سپرده شود هزینه‌هایی برای اطمینان از صحت انجام تعهد از قبیل هزینه‌های وکیل و مشاور و کنترل کیفیت باید پرداخته شود و اگر در درون سازمان انجام پذیرد هزینه‌های متعدد اداره سازمان و صرف وقت صورت می‌پذیرد. او سپس مطرح ساخت که اگر هزینه سپردن فعالیت به بیرون از سازمان کمتر از انجام آن در درون سازمان باشد آن فعالیت برون‌سپاری می‌شود. او این هزینه را هزینه معامله یا هزینه تراکنش نام‌گذاری کرد و آن را منطق برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی دانست (اسکات و دیویس،۲۰۰۷)

همچنین باراک (۲۰۰۸) سازمان‌ها به دلیل اینکه تعداد زیادی از فعالیت‌های خود را به طرفین قرارداد و شرکایشان انتقال می‌دهند، مرزهایشان منقبض و بدنه کارکنان مرکزی درون سازمان که شایستگی کاری دارند و می‌توانند روی فعالیت‌هایی تمرکز کنند که بیشتر استراتژیک و دارای ارزش‌افزوده‌اند، کوچک‌تر می‌شوند. در این صورت به‌تدریج به یک هماهنگ‌کننده شبکه تبدیل و به‌خصوص وقتی با تکنولوژی ارتباطاتی نوین پشتیبانی می‌شود، تقریباً یک سازمان مجازی را تشکیل می‌دهد. جهانی‌شدن به دلیل فشارهای رقابتی به‌منظور کاهش هزینه‌ها، محرکی برای برون‌سپاری پدید آورده است. (ظفرنژاد، ۱۳۹۱) با عنایت به مطالب فوق می‌توان دریافت که تحقیق حاضر به لحاظ اینکه به مقوله آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری در یک مجموعه خدماتی بزرگ یعنی شهرداری قم می‌پردازند؛ اهمیت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است؛ و یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند راه را برای تحقیقات آتی در این زمینه هموار سازد و یافته‌ها می‌تواند به تدوین استراتژی‌هایی در جهت ترسیم افق آینده برون‌سپاری در شهرداری قم (جامعه آماری موردمطالعه) منجر گردد.

 

فهرست مطالب پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT :

 • چکیده: ۱
 • مقدمه: ۲
 • فصل اول: کلیات تحقیق   ۳
 • ۱-۱- مقدمه فصل  ۴
 • ۱-۲- بیان مسئله  ۴
 • ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۱۰
 • ۱-۴- هدف‌های تحقیق  ۱۳
 • ۱-۴-۱- هدف کلی  ۱۳
 • ۱-۴-۲- هدف‌های ویژه ۱۴
 • ۱-۵- سؤال‌های تحقیق  ۱۴
 • ۱-۵-۱- سؤال کلی  ۱۴
 • ۱-۵-۲- سؤال ویژه ۱۴
 • ۱-۶- نوع روش تحقیق  ۱۵
 • ۱-۷- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها ۱۵
 • ۱-۷-۱- جامعه آماری و نمونه تحقیق  ۱۶
 • ۱-۸- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۶
 • ۱-۹- قلمرو تحقیق  ۱۷
 • ۱-۹-۱- قلمرو موضوعی  ۱۷
 • ۱-۹-۲- قلمرو زمانی  ۱۷
 • ۱-۹-۳- قلمرو مکانی  ۱۸
 • ۱-۱۰- واژگان کلیدی تحقیق  ۱۸
 • فصل دوم:  ادبیات موضوع   ۲۳
 • ۲-۱- مقدمه  ۲۴
 • ۲-۲- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم ۲۴
 • ۲-۳- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری   ۲۶
 • ۲-۴- تعاریف برون‌سپاری   ۳۰
 • ۲-۵- دلايل عمده برون‌سپاری   ۳۴
 • ۲-۵-۱- مزایای برون‌سپاری   ۳۶
 • ۲-۵-۲- معایب برون‌سپاری   ۴۲
 • ۲-۶- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی   ۴۳
 • ۲-۶-۱- خصوصی‌سازی   ۴۴
 • ۲-۶-۲- کوچک‌سازی   ۴۵
 • ۲-۷- درون‌سپاری   ۴۶
 • ۲-۸- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری   ۴۶
 • ۲-۹- انواع برون‌سپاری   ۴۹
 • ۲-۱۰- فرآیند برون‌سپاری   ۵۲
 • ۲-۱۱- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری   ۵۳
 • ۲-۱۲- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی  ۵۵
 • ۲-۱۲-۱- کانون‌های آسیب‌زا ۵۸
 • ۲-۱۲-۲- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها ۵۹
 • ۲-۱۲-۳- کاربرد مدل‌های سازمانی  ۶۰
 • ۲-۱۳- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی  ۶۲
 • ۲-۱۳-۱- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی  ۶۴
 • ۲-۱۴- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری   ۶۵
 • ۲-۱۵- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام ۶۹
 • ۲-۱۶- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق  ۷۰
 • ۲-۱۶-۱- ابزار تحليل SWOT  ۷۲
 • ۲-۱۶-۲- بررسی محیطی  ۷۴
 • ۲-۱۶-۳- نقاط قوت   ۷۸
 • ۲-۱۶-۴- نقاط ضعف   ۷۸
 • ۲-۱۶-۵- تهدیدها ۷۹
 • ۲-۱۶-۶- فرصت‌ها ۷۹
 • ۲-۱۷- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری   ۷۹
 • مروری بر مطالعات گذشته  ۸۲
 • الف: تحقیقات داخلی  ۸۲
 • ب: تحقیقات خارجی  ۹۲
 • فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش    ۹۴
 • ۳-۱- مقدمه  ۹۵
 • ۳-۲- نحوه اجرای تحقيق  ۹۵
 • ۳-۳- روش و ابزار گردآوري داده‌ها ۹۷
 • ۳-۳-۱- اطلاعات کتابخانه‌ای   ۹۷
 • ۳-۳-۲- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران  ۹۸
 • ۳-۳-۳- پرسشنامه  ۹۸
 • ۳-۳-۴- مصاحبه  ۹۸
 • ۳-۴- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق  ۹۹
 • ۳-۵- فرايند طراحي مدل تحقيق  ۱۰۲
 • ۳-۶- سؤال اصلي تحقیق  ۱۰۴
 • ۳-۷- طرح تحقیق  ۱۰۴
 • ۳-۸- روش تعیین پانل خبرگان  ۱۰۵
 • ۳-۹- روایی روش دلفی  ۱۰۶
 • ۳-۱۰- پایایی روش دلفی  ۱۰۷
 • ۳-۱۱- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات   ۱۰۹
 • فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۱۱
 • ۴-۱- مقدمه  ۱۱۲
 • ۴-۲- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه  ۱۱۲
 • ۴-۳- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول  ۱۱۴
 • ۴-۴- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم ۱۱۷
 • ۴-۵- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم ۱۲۲
 • ۴-۶- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT  ۱۲۶
 • ۴-۷- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT  ۱۳۰
 • فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق   ۱۳۲
 • ۵-۱- مقدمه  ۱۳۳
 • ۵-۲- خلاصه و نتیجه تحقیق  ۱۳۳
 • ۵-۳- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی  ۱۴۱
 • ۵-۴- تحلیل و بحث   ۱۴۲
 • ۵-۵- تدوین ماتریس SWOT  ۱۴۸
 • ۵-۶- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم ۱۴۹
 • ۵-۷- پیشنهادهای عملیاتی  ۱۵۱
 • ۵-۸- پیشنهادهایی برای محققان آینده ۱۵۴
 • ۵-۹- محدودیت‌های تحقیق  ۱۵۴
 • منابع و مأخذ: ۱۵۷
 • پیوست‌ها: ۱۶۵

فهرست جدول‌ها

 • جدول ۲-۱: مزایا برون‌سپاری   ۴۱
 • جدول ۲-۲: معایب برون‌سپاری   ۴۲
 • جدول ۲-۳: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر  ۴۹
 • جدول ۲-۴: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای   ۵۰
 • جدول ۲-۵: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی   ۵۱
 • جدول ۲-۶: انواع آسیب‌های سازمانی  ۶۰
 • جدول ۳-۱: مراحل پژوهش   ۹۶
 • جدول ۳-۲: خصوصيات و ویژگی‌های اعضاي پانل  ۱۰۶
 • جدول ۳-۳: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي عوامل و ابعاد پرسشنامه  ۱۰۸
 • جدول ۳-۴: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي کل پرسشنامه  ۱۰۹
 • جدول ۴-۱: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه  ۱۱۳
 • جدول ۴-۲: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول  ۱۱۵
 • جدول ۴-۳: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم ۱۱۹
 • جدول ۴-۴: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم ۱۲۳
 • جدول ۴-۵: ضریب اهمیت عوامل  ۱۲۷
 • جدول ۵-۱: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت   ۱۴۹
 • جدول ۵-۲: ماتریس عوامل درونی و بیرونی  ۱۵۰

 

فهرست شکل‌ها

 • شکل ۲- ۱: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی  ۶۳
 • شکل ۲-۲: الگوی جامع مدیریت استراتژیک    ۷۰
 • شكل ۳-۱: فرآيند انجام يك پژوهش دلفي  ۱۰۲
 • شکل ۴-۱: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT  ۱۳۱
 • شکل ۵-۱: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی   ۱۴۷

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0