افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرمشدگی خاک در خاکورزی عمیق : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرمشدگی خاک در خاکورزی عمیق : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرمشدگی خاک در خاکورزی عمیق” با گرایش  مکانیک ماشینهاي کشاورزي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

 

چکیده افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرمشدگی خاک در خاکورزی عمیق:

خاكورزي عملیاتی است که به منظور ازبین بردن محدودیت براي رشد و نمو ریشه، جوانهزنی و سبز شدن بذر و همچنین کنترل علفهاي هرز، انجام میشود. خاكورزي به دو دسته خاكورزي در خاك سطحی و خاكورزي در خاك عمقی تقسیمبندي میشود. خاكورزي در عمق زیاد به منظور ازبین بردن تراکم موضعی و کلی خاك انجام میگیرد. به دلیل اینکه خاكورزي در عمق زیاد معمولا با زیرشکن انجام میگیرد به آن عملیات زیرشکنزنی نیز میگویند. عملیات زیرشکن زنی یک عملیات پر هزینه می باشد که بایستی به صورت درست انجام شود تا بیشترین فایده را داشته باشد. بنابراین، براي افزایش راندمان خاكورزي عمیق )نسبت سطح خاك بههمخورده به انرژي مصرفی( از چند سطحکار عمیقکار استفاده میشود. هدف از این پژوهش، مقایسه پارامترهاي عملکردي )مقاومت کششی، مقاومت ویژه، سطح مقطع خاك بههمخورده، مساحت سطح دو سطح- ،)S ؛ بالاآمدگی خاك، قطر متوسط وزنی کلوخهاي و چگالی ظاهري خاك( عمیقکارهاي تک سطحکار )عمیقکار با دو آرایش همراستا )S+C+Rc، و سه سطحکار )عمیقکار+میانعمقکار+کمعمقکار )S+C ، کار )عمیقکار+میانعمقکار حد خمیري خاك( بهمنظور افزایش :PL) 1/3PL 1/1 و PL ،۱/۲PL در سه سطح رطوبتی )O ، و زیگزاگ )آفست )L ، )خطی بهرهوري عملیات خاكورزي عمیق از منظر افزایش درجه خردشدگی خاك و کاهش انرژي مصرفی بود. براي این منظور از( چیزل )واحد خاكورز ( ،)D سه ابزار خاكورز: ) ۱( زیرشکن بالهدار با عمقکار ۴۲ سانتیمتر بهعنوان عمیقکار )به عمق

و ) ۹( خیشچی با عمقکار ۱۲ سانتیمتر به عنوان کمعمق- )D قلمی( با عمقکار ۱۹ سانتیمتر بهعنوان میانعمقکار )نصف عمق

ا س ت ف ا د ه گ ر د ی د . ض م ن ا ع م ل ک ر د س ط حی کارهاي تک سطحکار )میانعمقکار( و دو سطحکار )میانعمق- )D کار )یک سوم عمق

کار و کمعمقکار( با دو آرایش همراستا )خطی( و زیگزاگ )آفست( در سه سطح رطوبتی مذکور مورد مطالعه مزرعهاي قرار

۱/۱ بدست آمد. و در بین تیمارهاي آزمایش، دو تیمار PL گرفت. کمترین میانگین مقاومت کششی و مقاومت ویژه در رطوبت

کمترین مقاومت ویژه را از خود نشان دادند. با توجه به این که میانگین قطر وزنی کلوخهاي S+2C+O و S+2C+3Rc+O

S+2C+3Rc+O کمتر بود، بنابراین آرایش S+2C+O به صورت معنیداري از آرایش S+2C+3Rc+O در آرایش

بهعنوان بهترین ماشین عمیقکار پیشنهاد میشود. با استفاده از عمیق کار دو و سه سطح کار زیگزاگ میتوان در گسترهي رطوبتی

بیشتري عملیات خاكورزي را انجام داد. تیمارهاي عمیق کار همراستا نسبت به زیگزاگ داراي توزیع یکنواختتري از نظر

اندازهي کلوخههاي ایجاد شده بودند. در بین تیمارهاي سطحیکار، دو سطح کار زیگزاگ عملکرد بهتري نسبت به دیگر سطحی

کارها، از خود نشان داد.

 

مقدمه

تراکم خاك به فرایندي گفته میشود که سبب افزایش چگالی ظاهري خاك شده و موجب کاهش حجم

و پیوستگی منافذ،کاهش نفوذپذیري آبیو هواییخاك، افزایش مقاومت مکانیکی خاك و تغییر در پیکره ۱ خاك

میشود. تراکم خاك میتواند در اثر: ۱( ویژگیهاي ذاتی مربوط به پیدایش و تکامل خاك، ۱( انقباض طبیعی

در اثر خشکشدن، ۹( آبیاري سطحی که موجب بازشدن کلوخهها و خاكدانههاي ناپایدار خاك شده و

موقعیت ذرات را نسبت به یکدیگر تغییر میدهد، ۴( تحکیم بخشی موضعی و تراکم طبیعی و مجدد خاك در

طول فصل زراعی و ۲( عبور تراکتور و سایر ماشینهاي کشاورزي روي و یا در خاك به ویژه در حالتی که

مقاومت مکانیکی خاك به علت زیادبودن مقدار رطوبت خاك کم بوده و امکان صدمه به ساختمان خاك

.] وجود دارد، ایجاد شود ] ۱۱

وقتی خاك متراکم میشود، تغییراتی در ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی خاك، مثل ساختمان، حجم،

اندازه و پیوستگی منافذ و قوام خاك )چسبندگی و دگر چسبی( به وجود میآید که نقش مهمی را در توسعه

 

و رشد ریشه گیاهان بازي میکنند. تراکم خاك باعث تخریب ساختمان خاك، کاهش نفوذ پذیري آب

.[ و هوا و بالاخره کاهش عملکرد زراعی میگردد [ ۲۲

تراکم خاك ایجاد شده در لایههاي زیرین را میتوان با عملیات زیرشکنزنی ۱ اصلاح کرد [ ۴۹ ].شکافتن

خاك متراکم شده توسط یک عمیقکار مرسوم )زیرشکن( در عمق مورد نظر، نیازمند نیروي کششی بالا

وهمچنین باعث افزایش مصرف سوخت، افزایش استهلاك ابزار خاكورز وتولید کلوخههاي بزرگ می

شود[ ۱۲ ]. عمق بحرانی، به عمقی اطلاق میگردد که در آن ذرات خاك بهجاي حرکت به بالا و کاهش در

چگالی ظاهري خاك، تمایل به حرکت به سمت جلو و کنارهها داشته و در نتیجه افزایش در حجم بههم

خوردگی در خاك مشاهده نشود. در صورتیکه ابزار خاكورز عمقی )زیرشکن( زیر عمق بحرانی کار کند،

.[ مقدار حجم بههم خوردگی آن ناچیز و عملیات خاكورزي عمیق ناموثر میشود [ ۲۱

ازجمله روشهاي استفاده شده براي کاهش مقاومت ویژه ابزار خاكورز عمیقکار وکاهش اندازه کلوخه-

هاي ایجاد شده، افزودن بالهها به ابزار عمیقکار و استفاده از ابزار خاكورز در عمق کمتر و در جلوي ابزار

عمیقکار میباشد. گادوین واسپور ) ۱۳۱۱ ( گزارش نمودند که اضافه کردن باله ۱ به ابزار

عمیقکارواستفادهازابزارسطحیکار ۹ در جلوي ابزار خاكورزعمیقکار )زیرشکن( می-

تواندمنجربهافزایشحجمبههمخوردگی و آرایش موثرتر قطعات خاك در عمق، کاهش مقاومت ویژه و افزایش

.[ عمق بحرانیابزار عمیقکار گردد[ ۱۱

گادوین واسپور ( ۱۳۱۱ )گزارش کردند که در دو سطحکار با آرایش زیگزاگ، عمق بهینه براي ابزارهاي

جلویی، برابر ۲

۱ برابر عمق ابزار عقبی و / ۳⁄ عمق ابزار عقبی، فاصلهي عرضی بهینه براي دو سطحیکار ، ۲

۱ برابر عمق ابزار عقبی / فاصلهي طولی بهینه، بین ابزار جلویی و عقبی، بزرگتر یا مساوي ۲

میباشد[ ۱۱ ].گادوین و اسپور ) ۱۳۸۴ (، گزارش کردند که هنگامی که یک سطحیکار به صورت همراستا در

جلوي یک عمیقکار استفاده شود، مقاومت کششی مورد نیاز افزایش مییابد و این افزایش در مقاومت کششی

زمانی ماکزیمم میشود که عمق ابزار سطحیکار، نصف عمق ابزار عمیقکار باشد [ ۱۹ ].در به کارگیري ابزار-

هاي چند سطحکار، حمزه و همکاران ) ۱۱۱۱ ( گزارش نمودند که متصل کردن بیش از یک ابزار سطحیکار

در جلوي ابزار اصلی به صورت همراستا تاثیر معنیداري در کاهش نیروي کشش نداشت [ ۱۲ ].در تعیین عمق

مطلوب ابزار سطحیکار که در جلوي عمیقکار )که در آن نسبت خاك بههمخورده به نیروي لازم بیشترین

مقدار باشد( در یک آرایش دو سطحکار همراستا کار میکند، کاسیسیرا و همکاران ) ۱۱۱۶ ( گزارش دادند

کهبراي بهینه کردن انرژي مورد نیاز،مطلوبترین عمق براي ابزار جلویی )سطحیکار(، زمانی بهدست میآید

.[ که عمقی برابر با ۸۱ % عمق ابزار عقبی)عمیقکار( داشته باشد[ ۱۱

۱۱ و ۹۱ ، حمزهوهمکاران ) ۱۱۱۱ (،عملکردابزاردووسهسطحکارراباابزاریکسطحکاردربازهعمقهاي ۱۱

سانتیمتري در یک خاك رسی مقایسه نمودند. آنها نتیجه گرفتند که سهسطح-

کار،علاوهبرکاهشمقاومتکششی،کلوخههایبسیارکوچکترایجادوامکانخاكورزیدربازهرطوبتیبیش-

ترراممکنمیسازند. آنها موثرترین پیکربندیرادوسطحکارپیشنهادکردندکهدرآنابزارسطحی-

کاردرعمقیحدود ۱

۳⁄ تا ۱

.[ ۲⁄ عمقابزارعمیقکار قرار داشته باشد[ ۱۲

پژوهش در خصوص استفاده از چندسطحکارهابهمنظورخاكورزي عمیقدر دنیا و بهویژه ایران نادر است،

لذا در این پژوهش سعی شد عملکرد یک زیرشکن بالهدار )یک سطحکار( با دو سطحکار و سه سطحکار

ازمنظر مقاومت ویژه و درجه خردشدگی خاك با هم مقایسه شود.

 

اهداف

اهداف از انجام این پژوهش عبارت بودند از:) ۱( مقایسه پارامترهاي عملکردي )مقاومت کششی، سطح

مقطع خاك بههمخورده، مقاومت ویژه، سطح مقطع بالاآمدگی خاك، قطر متوسط وزنی کلوخهاي و درصد

کاهش چگالی ظاهري خاك پس از عملیات خاكورزي( یک عمیقکار سه سطحکار در دو آرایش همراستا

و زیگزاگ با یک عمیقکار یک و دو سطحکاردر عملیات خاكورزي عمیق. و) ۱( مقایسه پارامترهاي

عملکردي دو سطحکار با دو آرایش همراستا و زیگزاگ با تک سطحکار در عملیات خاكورزي سطحی.

 

 

نتیجه گیری

در بین ابزار عمیقکار، ترکیب سه سطحکار زیگزاگ عملکرد بهتریاز نظر کیفی نسبت به سایر ترکیبهاي دیگر داشت.

در بین تیمارهاي سطحی کار، دو سطحکار زیگزاگ عملکرد کیفیبهتري از خود نشان داد.

-۹ براي انتخاب بهترین تیمار براي خاكورزي، باید به سطح رطوبتی که قرار است در آن عملیات

خاكورزي انجام گیرد، توجه شود. زیرا اثر رطوبت بر عملکرد آرایشهاي موجود، به خصوص دو

پارامتر مقاومت ویژه و میانگین وزنی قطر در سطح احتمال ۲ درصد معنیدار بود.

-۴ با استفاده از دو سطحکار و سه سطحکار زیگزاگ میتوان زمان مطلوب براي عملیات خاكورزي را

۱/۳ به صورت معنیداري از PL افزایش داد. زیرا مقاومت ویژه عمیقکار تک سطحکار در رطوبت

۱/۱ بیشتر است. PL 1/2 و PL مقاومت ویژه دو سطحکار و سه سطحکار زیگزاگ در رطوبت

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0