رابطه بين فرهنگ سازمانی با بهره وری نيروی انسانی در شهرداري شهرستان كاشان : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

رابطه بين فرهنگ سازمانی با بهره وری نيروی انسانی در شهرداري شهرستان كاشان : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان رابطه بين فرهنگ سازمانی با بهره وری نيروی انسانی در شهرداري شهرستان كاشان در ۱۷۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه رابطه بين فرهنگ سازمانی با بهره وری نيروی انسانی در شهرداري شهرستان كاشان :

پژوهش پیش رو، ذیل مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نيروی انسانی در شهرداری شهرستان کاشان طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان مناطق دوگانه شهرداری کاشان به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند.

این مطالعه از دید روش، از نوع پژوهش های توصیفی ازنوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. بر این اساس، برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون(۲۰۰۰)شامل ۲۴ سوال و بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت(۱۹۸۰)شامل ۲۱ سوال به کار برده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای دو متغییر اشاره شده به ترتیب برابر با (۷۹/۰) و (۷۷/۰) محاسبه گردید.

یافته های نهایی پژوهش در نرم افزارهای Spss حاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (شامل درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان شهرداری شهرستان کاشان است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، بهره وری نيروی انسانی ، درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت، شهرداری.

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با عنایت به نام گذاری امسال(سال ۱۳۹۳)به نام”اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید معظم له بر اینک فرهنگ از اقتصاد نیز مهم تر است و با عنایت به سخنان پیشین ایشان در خصوص مسئله وجدان کاری و یافتن راهکارهایی جهت ایجاد و ارتقائ آن در سطح جامعه و با در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگی که بین این مهم با فرهنگ، خصوصا فرهنگ سازمانی(به عنوان جایگاهی برای رشد و تعالی آن)وجود دارد، بر آن شدیم تا موضوع پایان نامه خود را در مورد فرهنگ سازمانی و رابطه ی آن با بهره وری نیروی انسانی در شهرداری کاشان قرار دهیم تا این ارگان بتواند به وسیله ارزشها ی مطلوب فرهنگی خود از منابع موجودش اعم از نیروی انسانی و منابع مادی خویش در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی که دو رکن اساسی بهره روی می باشد نهایت استفاده را ببرند.

در ضمن در این پژوهش نیز محقق سعی دارد از آنجایی که در حال حاضر عدم توجه و شناخت لازم نسبت به مساله فرهنگ سازمان، از سوی مدیریت ها مشکلات و تنگناهایی را برای سازمان ها و ادارات بلاخص شهرداری ها(به دلیل جایگاه ویژه ای که در بین مردم دارند)به وجود آورده است. از آن جمله می توان به کاهش بهروری کارکنان، تحقق نیافتن اهداف سازمان، صرف وقت و هزینه های گزاف برای انجام پروژها عدم کارایی و اثر بخشی سازمان ها اشاره نمود. بنابراین لازم است برای برطرف کردن قسمتی از مشکلات که گریبان گیر سیستم اداری کشور گشته به فرهنگ سازمانی به عنوان زیر بنای برای تغییرات توجه گردد. و به آن بهای لازم داده شود و این میسر نیست مگر با تحقیقات گسترده و اهمیت دادن مدیریت سازمان ها به این امر تا بتوان با به کارگیری نتایج و اصلاحاتی که باید صورت گیرد مشکلات سازمان ها و جامعه تا اندازه ای بر طرف نمود.

 

فهرست مطالب پایان نامه رابطه بين فرهنگ سازمانی با بهره وری نيروی انسانی

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه  ۳

۱-۲ بیان مسئله پژوهش   ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   ۶

۱-۴ جنبه نوآوری تحقیق  ۷

۱-۵ اهداف پژوهش   ۷

۱-۵-۱ هدف اصلی  ۷

۲-۵-۱ اهداف فرعی  ۷

۱-۶ سوالات پژوهش   ۷

۱-۶-۱سوال اصلی پژوهش   ۷

۱-۶-۲ سوالات فرعی پژوهش   ۸

۱-۷ فرضیات پژوهش   ۸

۱-۷-۱ فرضیه اصلی  ۸

۱-۷-۲ فرضیات فرعی  ۸

۱-۸ تعیین متغیر های پژوهش   ۸

۱-۸-۱ متغییر مستقل  ۹

۱-۸-۲ متغییر وابسته  ۹

۱-۹٫ چارچوپ نظری پژوهش   ۹

۱-۱۰ تعاریف متغیرهای پژوهش   ۱۰

۱-۱۰-۱ تعریف مفهومی  ۱۰

۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی متغیر ها ۱۰

۱-۱۱ روش کار  ۱۲

۱-۱۱-۱ نوع روش پژوهش   ۱۲

۱-۱۱-۲ روش گرد آوری اطلاعات   ۱۳

۱-۱۱-۳ ابزار گردآوری اطلاعات   ۱۳

۱-۱۱-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۱۳

۱-۱۲ قلمرو تحقیق  ۱۳

۱-۱۲-۱ قلمرو موضوعی  ۱۳

۱-۱۲-۲ قلمرو مکانی  ۱۳

۱-۱۲-۳ قلمرو زمانی  ۱۳

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱٫ بخش اول: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، بهره وری نيروی انسانی ۱۶

۲-۱-۱ فرهنگ    ۱۶

۲-۱-۱-۱مقدمه  ۱۶

۲-۱-۱-۲بیشینه فرهنگ    ۱۷

۲-۱-۱-۳ مفهوم و تعاریف فرهنگ    ۱۸

۲-۱-۱-۴ ویــــژگیهای فـــــــرهنگ    ۲۳

۲-۱-۲  سازمان  ۲۵

۲-۱-۲-۱مقدمه  ۲۵

۲-۱-۲-۲ فرآيند شکل‌گيرى سازمان‌ها و تئوری های آن  ۲۶

۲-۱-۲-۳ مفهوم و تعاریف سازمان  ۲۷

۲-۱-۲-۴ ضرورت شناخت فرهنگ براي سازمان ها ۲۹

۲-۱-۳ فرهنگ سازمانی  ۳۱

۲-۱-۳-۱ مقدمه  ۳۱

۲-۱-۳-۲ پیشینه فرهنگ سازمانی  ۳۲

۲-۱-۳-۳ مفهوم وتعاریف فرهنگ سازمانی  ۳۳

۲-۱- ۳-۴ شكل ‌گيري و ادامه حيات فرهنگ سازماني  ۳۷

۲-۱-۳-۵ انواع(تقسیم بندی) فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان  ۴۰

۲-۱-۳-۵-۱ تقسيم‌بندي ديويس   ۴۰

۲-۱-۳-۵-۲ تقسیم بندی رابرت كوئين و مايكل مك گراث   ۴۱

۲-۱-۳-۵-۳ تقسيم بندي هاروي و براون  ۴۲

۲-۱-۳-۵-۴  تقسیم بندی كاتز دوريس و ميلر  ۴۳

۲-۱-۳-۶ الگوها و مدل های شناخت فرهنگ سازماني (تئوريهاي فرهنگ سازماني) ۴۵

۲-۱-۳-۶-۱  الگوي پيترز و واترمن  ۴۵

۲-۱-۳-۶-۲  الگوي هافستد ۴۷

۲-۱-۳-۶-۳  الگوي اوچي  ۴۹

۲-۱-۳-۶-۴ الگوي رابينز  ۵۰

۲-۱-۳-۶-۵  مدل ادگارد شاین  ۵۱

۲-۱-۳-۶-۶  مدل چارلز هندي   ۵۴

۲-۱-۳-۶-۷ مدل دنیسون  ۵۶

۲-۱-۳-۷ گونه شناسی فرهنگ سازمانی  ۵۹

۲-۱-۴ بهره وری نیروی انسانی  ۶۶

۲-۱-۴-۱ مقدمه  ۶۶

۲-۱-۴-۲ بییشینه بهره وری   ۶۷

۲-۱-۴-۳ مفاهیم و تعریف بهره وری   ۶۹

۲-۱-۴-۴ بهره وری نيروی انسانی ۷۳

۲-۱-۴-۴-۱ عوامل مؤثر بر بهره وری نيروی انسانی ۷۴

۲-۱-۴-۵ مدل بهبود و ارتقا بهره وری نيروی انسانی ۷۶

۲-۱-۴-۵-۱ مدل اچيو  ۷۶

۲-۲ بخش دوم: شهرداری (کاشان) و وظایف و مسولیت های آن  ۸۰

۲-۲-۱ شهــــرداری   ۸۰

۲-۲-۱-۱مقدمه: ۸۰

۲-۲-۱-۲  بيشينه ایجاد شهرداری ها در ایران  ۸۰

۲-۲-۱-۳ مفهوم و تعاريف شهرداري   ۸۲

۲-۲-۱-۴ تاریخچه شهرداری كاشان  ۸۴

۲-۲-۱-۵ سازمانهای وابسته به شهرداری کاشان  ۸۶

۲-۲-۱-۶ نمودار و ساختار تشکیلاتی شهرداری کاشان  ۸۷

۲-۲-۲ اهداف و وظائف شهرداری ها ۸۸

۳-۲ بخش سوم:مروري بر پژوهش هاي انجام شده ۸۹

۳-۲-۱ مقدمه  ۸۹

۳-۲-۲ بررسي پژوهش هاي خارجي  ۸۹

۳-۲-۲ بررسي پژوهش هاي داخلي  ۹۱

۳-۲-۴ جمع بندي پيشينه پژوهش   ۹۴

۴-۲ بخش چهارم :مبناي تئوريك پژوهش   ۹۵

۴-۲-۱ مدل هاي نظري به كار رفته در پژوهش   ۹۵

۴-۲-۲ مدل مفهومي پژوهش   ۹۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۱-۳ مقدمه  ۹۸

۳-۲ روش پژوهش   ۹۸

۳-۳ معرفی جامعه و نمونه آماری   ۹۹

۳-۳-۱ جامعه آماری   ۹۹

۳-۳-۲ نمونه آماری و حجم آن  ۹۹

۳-۳-۳ روش نمونه گیری   ۱۰۰

۳-۴٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات   ۱۰۱

۳-۴-۱ روش جمع آوری داده های پژوهش   ۱۰۱

۳ ۳-۴-۲ ابزار گرد آوری اطلاعات   ۱۰۲

۳-۴-۳روش اجرا و نمره گذاری متغیرها ۱۰۲

۳-۵ روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش   ۱۰۳

۳-۵-۱ تعیین روایی ابزار سنجش   ۱۰۳

۳-۵-۲- تعیین پایایی ابزار سنجش   ۱۰۴

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۵

۳-۶-۱ فنون تحلیل توصیفی  ۱۰۵

۳-۶-۲ فنون تحلیل استنباطی  ۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل های آماری داده ها

۴-۱ مقدمه  ۱۰۸

۴-۲ تحليل توصيفي متغير هاي تحقيق  ۱۰۸

۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  ۱۰۹

۴-۲-۲ ویژگی های توصيفي متغيرمستقل  ۱۱۲

۴-۲-۳ ویژگی های توصيفي متغيروابسته  ۱۱۳

۴-۲-۴ رابطه بین فرهنگ سازمانی با متغیر های جمعیت شناختی  ۱۱۴

۴-۲-۵ رابطه بین بهره وری نیروی انسانی با متغیر های جمعیت شناختی  ۱۱۸

۴-۳ بررسی فرضیات تحقیق  ۱۲۱

۴-۳-۱ بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها ۱۲۱

۴-۳-۲ آزمون فرضیات فرعی پژوهش   ۱۲۲

۴-۳-۳ آزمون فرضیات اصلي پژوهش   ۱۲۶

۴-۳-۴ نتایج آزمون رگرسيون چند گانه  ۱۲۷

۴-۳-۴-۱ آزمون رگرسیون چند گانه  ۱۲۷

۴-۳-۴-۲ بررسی فرضیات درستی مدل رگرسیونی: ۱۲۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵-۱ مقدمه  ۱۳۳

۵-۲ مروری بر فصل های پنجگانه پژوهش   ۱۳۳

۵-۳ یافته های پژوهش   ۱۳۴

۵-۳-۱ یافته های توصیفی پژوهش   ۱۳۴

۵-۳-۲ یافته های استنباطی پژوهش   ۱۳۶

۵-۳-۲-۱ نتایج فرضیه های پژوهش   ۱۳۶

۵-۳-۲-۱-۱  فرضیه اهم ۱۳۶

۵-۳-۲-۱-۲  فرضیه های فرعی  ۱۳۶

۵-۳-۲-۱-۳  جمع بندی یافته های و فرضیه های پژوهش   ۱۳۹

۵-۳-۲-۲ سایر یافته های پژوهش   ۱۴۰

۵-۴ محدودیت های تحقیق  ۱۴۱

۵-۴-۱ محدودیت های خارج از کنترول پژوهشگر  ۱۴۱

۵-۴-۲ محدودیت های در کنترول پژوهشگر  ۱۴۱

۵-۵ پیشنهاد های پژوهش   ۱۴۱

۵-۵-۱ پیشنهادهای منتج شده از فرضیه های پژوهش   ۱۴۲

۵-۵-۲ پيشنهادهای كاربردي   ۱۴۲

۵-۵-۳ پيشنهادهای براي تحقيق های آتي  ۱۴۴

پرسشنامه ها  ۱۴۷

منابع فارسي  ۱۵۱

منابع لاتین  ۱۶۰

 

فهرست جداول تحقیق بهره وری نيروی انسانی

جدول ۱٫ ارزش‌هاي فرهنگي در موسسات ژاپني و آمريكايي  ۵۰

جدول ۲٫ برخی از مطالعه های فرهنگ های سازمانی بر اساس خرده فرهنگ ها ۶۰

جدول ۳٫ برخی از مطالعه های فرهنگ های سازمانی بر اساس ویژگی ها و مولفه های آن  ۶۲

جدول ۴٫ برخی از مطالعه های رویکرد تلفیقی فرهنگ سازمانی  ۶۴

جدول ۵٫ شهرداران شهرستان كاشان قبل از انقلاب اسلامي  ۸۵

جدول ۶٫ شهرداران شهرستان كاشان بعد از انقلاب اسلامي  ۸۵

جدول ۷٫ توزیع گروه نمونه بر حسب مناطق شهری   ۱۰۱

جدول ۸٫ میزان توزیع و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش به تفکیک مناطق شهرداري   ۱۰۲

جدول ۹٫ معرفی گزیده های از آزمون های آماری استفاده شده در پژوهش   ۱۰۶

جدول ۱۰٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت   ۱۰۹

جدول ۱۱٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن  ۱۱۰

جدول ۱۲٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سطح تحصیلات   ۱۱۰

جدول ۱۳٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان کار  ۱۱۱

جدول ۱۴٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سابقه کار  ۱۱۱

جدول ۱۵٫ آماره هاي توصیفی متغیرهاي مستقل  ۱۱۲

جدول ۱۶٫ آماره هاي توصیفی متغیرهاي وابسته  ۱۱۳

جدول ۱۷: آزمون T-TEST مستقل برای بررسی برابری میانگین  ۱۱۴

جدول ۱۸:آنالیز واریانس یک راهه (میزان فرهنگ سازمانی- سن) ۱۱۵

جدول ۱۹٫ آنالیز واریانس یک راهه (میزان فرهنگ سازمانی-میزان تحصیلات) ۱۱۵

جدول ۲۰٫ آنالیز واریانس یک راهه (میزان فرهنگ سازمانی-سابقه کاری) ۱۱۶

جدول ۲۱٫ آنالیز واریانس یک راهه (میزان فرهنگ سازمانی-رده شغلی) ۱۱۷

جدول ۲۰۲۲٫ آزمون T-TEST مستقل برای بررسی برابری میانگین ها (فرهنگ سازمانی-مناطق شهرداری) ۱۱۷

جدول ۲۳٫ آزمون T-TEST مستقل برای بررسی برابری میانگین ها ۱۱۸

جدول ۲۴٫ آنالیز واریانس یک راهه (میزان بهره وری-سن( ۱۱۹

جدول ۲۵٫ آنالیز واریانس یک راهه (میزان بهره وری-تحصیلات) ۱۱۹

جدول ۲۶آنالیز واریانس یک راهه (میزان بهره وری-سابقه کاری) ۱۲۰

جدول ۲۷٫ آنالیز واریانس یک راهه (میزان بهره وري-رده شغلی) ۱۲۰

جدول ۲۸٫ آزمون T-TEST مستقل برای بررسی برابری میانگینها (نمره بهره وری-مناطق شهرداری) ۱۲۱

جدول ۲۹٫ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغییرهای تحقیق  ۱۲۲

جدول ۳۰٫ نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین درگیر شدن در کار و بهره وري نیروي انسانی  ۱۲۳

جدول ۳۱٫ نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سازگاري و بهره وري نیروي انسانی  ۱۲۴

جدول ۳۲٫ نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین انطباق پذيري و بهره وري نیروي انسانی  ۱۲۴

جدول ۳۳٫ نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین رسالت و بهره وري نیروي انسانی  ۱۲۵

جدول ۳۴٫ نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی  ۱۲۶

جدول ۳۵٫ رگرسیون چند گانه خطی  ۱۲۸

جدول ۳۶٫ جدول ضرایب رگرسیونی کل فرضیات   ۱۲۸

جدول ۳۷٫ آزمون کولموگروف اسمرینف(k-s) برای باقیمانده ها ۱۲۹

جدول ۳۸٫ نتايج آزمون دوربين واتسون  ۱۳۱

جدول ۳۹: نتایج و یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش   ۱۳۹

جدول ۴۰: آزمون فرضیه ها ۱۴۰

جدول ۴۱: آزمون فرض برای اهداف پژوهش   ۱۴۰

 

فهرست شکل ها

شکل ۱٫ چارچوب نظری پژوهش   ۹

شکل ۲٫ مراحل شکل گیری فرهنگ سازمانی  ۴۰

شکل ۳٫ مدل دنیسون ۲۰۰۰  ۵۶

شکل ۴٫ مدل بهرره وری هرسی و گلداسمیت ۱۹۸۰  ۷۸

شکل ۵٫ مدل مفهومی پژوهش   ۹۶

شکل ۶٫ نمودار پراكنش مقادير پيشبيني شده در مقابل باقيمانده هاي استاندارد ۱۳۰

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0