بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

روشها و مدل­های مختلفی جهت اندازه گیری بهره وری توسط تحلیلگران بر حسب دیدگاهی که نسبت به بهره وری دارند، ارایه شده است­. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی تغییرات بهره ­وری نیروی­ کار در بخش ساخت وساز با استفاده از شاخص متوسط آراء پیش­بینی شده (PMV)، بهره ­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران در سال ۸۶ و با استفاده از اطلاعات مربوط به ۳۱۳ ایستگاه سینوپتیک درسه زیر بخش فعالیت های سبک، متوسط و سنگین محاسبه شده است .نتایج این مطالعه که از طریق نرم افزار MATLAB(R2009a) انجام گرفته حاکی از آن است که علاوه بر فشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا ،مقدار PMV و به تبعیت آن بهره­ وری نیروی­ کار نیز تابعی از میزان فعالیت در حال انجام و نوع پوشش کارگر می­باشد .

همچنین نتایج  نشان می­دهدکه افزایش دما منجر به کاهش بیشتر بهره­ وری نیروی­ کار در این بخش گردیده که می­توان ادعا نمود تاثیرگذارترین متغییر حرارتی بر روی بهره­ وری نیروی­ کار در بخش ساخت وساز دمای محیط می­باشد.در قسمت­ آخر با تقسیم بندی مناطق مختلف ایران به دو ناحیه سرد و گرم این نتیجه به دست آمده که در مناطقی که از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای گرم می­باشند، هردو متغییر فشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا منجر به دور شدن میزان بهره وری از محدوده مطلوب شده است.در حالی که در مناطق دارای آب و هوای سرد­ کاهش درجه حرارت هوا در جابه جایی میزان بهره­ وری نیروی­ کار­ از محدوده مطلوب تا حدودی موثر ولی فشار بخار اشباع شده منجر به بهبود مقادیر بهره ­وری نیروی ­کار در  بخش ساخت و ساز گردیده است.

کلید واژه ها: ساخت و ساز،آسایش حرارتی، شاخصPMV، بهره­وری نیروی کار، مدل­های ریاضی

اهداف تحقیق

  • تعیین عوامل محیط حرارتی موثر بر بهره وري نيروي کار در بخش ساخت و ساز .
  • تعیین شاخص ميانگين آراء پيش بيني شده (PMV) جهت بررسي عوامل موثر بر بهره­وري نيروي­کار در بخش ساختمان و کمک به ارتقاء بهره­وري نيروي انساني در اين بخش.
  • تعیین مقادیر محاسبه شده بهره وری نیروی کار در بخش ساخت وساز با استفاده از شاخص PMV و مقایسه این مقادیردر مناطق مختلف ایران بر اساس درجه حرارت منطقه ای

تعیین مقادیر محاسبه شده بهره وری نیروی کار در بخش ساخت وساز با استفاده از شاخص PMV  و مقایسه این مقادیر با آمار منتشره از سازمان ملی بهره وری ای

فهرست بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

فهرست نمودارها ‌أ

فهرست جداول. ‌أ

چکیده ‌أ

فصل اول:­کليات تحقيق..

۱-۲- بیان مساله. ۱

۱-۳-اهداف تحقیق.. ۱

۱-۴- سوالات تحقیق.. ۱

۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۱

۱-۶- حدود تحقیق.. ۱

۱-۷- روش انجام تحقیق.. ۱

۱-۸- ساختار تحقیق.. ۱

فصل دوم: مروري بر مطالعات پيشين..

۲-۱- مقدمه. ۱

۲-۲- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور ۱

۲-۳- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور ۱

فصل سوم:­روش تحقيق..

۳-۱- مقدمه. ۱

۳-۲- مبانی نظری.. ۱

۳-۲-۱- سابقه و مفهوم بهره وری.. ۱

۳-۲-۲-بهره وری نیرویکار ۱

۳-۲-۳-الگوهای اندازه گیری بهره وری نیروی کار ۱

۳-۲-۴- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار ۱

۳-۲-۶-علوم مرتبط.. ۱

۳-۲-۶-۱-علم ارگونومی.. ۱

۳-۲-۶-۱-۱- تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری.. ۱

۳-۲-۶-۲-علم بیوریتمولوژی.. ۱

۳-۲-۶-۲-۲- سیکلهای حیات.. ۱

۳-۲-۷-تعریف آسایش حرارتی.. ۱

۳-۲-۷-۱-متغییرهای تاثیر گذار بر آسایش حرارتی.. ۱

۳-۲-۷-۲-تعادل حرارتي بين بدن انسان و محيط پيرامون. ۱

۳-۲-۷-۳- انسان و تنشهای حرارتی.. ۱

۳-۲-۷-۴- اختلات ناشی از تنش های حرارتی.. ۱

۳-۲-۷-۵- منطقه آسایش… ۱

۳-۲-۷-۵-۱-تاثير عوامل اقليمي بر منطقه آسايش… ۱

۳-۳-روش های تعیین محدوده آسایش… ۱

۳-۳-۱- تخمین محدوده آسایش با استفاده از شاخص(PMV) 1

۳-۳-۲-تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخصPMV و تصریح مدل   ……..۱

۳-۳- ۲-۱-نظريه برانگيختگي.. ۱

۳-۴- ابزارهای گردآوری.. ۱

۳-۵- روش تحقیق.. ۱

۴-۲- داده های آماری.. ۱

۴-۲-۱- متغیرها ۱

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات..

۵-۱- خلاصه و نتيجه گيري.. ۱

۵-۲ پيشنهادات.. ۱

منابع و مواخذ. ۱

منابع فارسی.. ۱

منابع خارجي.. ۱

پیوستها ۱

پیوست الف.. ۱

پیوست ب.. ۱

پیوست ج  ۱

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار(۱-۱)  مدلهای اندازه گیری بهره وری ۴

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول (۲-۱) خلاصه مطالعات انجام شده در داخل کشور ۱۶
جدول (۲-۲) خلاصه مطالعات انجام شده در خارج کشور ۱۸
جدول (۴-۱) مقادیر ضریب نارسانایی لباس نسبت به نوع پوشش ۴۸
جدول (۴-۲) مقادیر پیشنهادی شدت متابولیسم بدن انسان در حالات گوناگون ۴۹
جدول(۴-۳)  مقادیر ضریب تعادل ۴۹
جدول(۴-۴) تغییرات مقادیر PMV  وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما ثابت و فشار بخار متغییر) ۵۰
جدول (۴-۵) مقادیر PMV  وبهره وری نیروی کار در محدوده آسایش ۵۱
جدول (۴-۶) تغییرات مقادیر PMV  وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما متغییر و فشار بخار ثابت) ۵۱
جدول (۴-۷)  تغییرات مقادیر PMV  وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما متغییر و فشار بخار متغییر) ۵۲
جدول (۴-۸) تغییرات مقادیر PMV  وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی سرد (دما ثابت و فشار بخار متغییر) ۵۲
جدول (۴-۹) تغییرات مقادیر PMV  وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما متغییر و فشار بخارثابت) ۵۳
جدول (۴-۱۰) استفاده از پوشش های مختلف در شرایط دمایی سرد ۵۳
جدول (۴-۱۱) استفاده از پوشش های مختلف در شرایط دمایی گرم ۵۴
جدول (۴-۱۲) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون(رابطه بین متغییرها) ۵۴
جدول (۴-۱۳) نتایج آزمون t(رابطه بین مقادیر بهره وری درمناطق مختلف) ۵۵
جدول (۴-۱۴) شاخص بهره وری نیروی کار(۱۰۰-۱۳۷۶) ۵۶
جدول (۴-۱۶) میانگین بهره وری نیروی کار درمناطقمختلف با استفاده از شاخص PMV ۵۶
جدول (۴-۱۷) مقادیر PMVوبهره وری نیروی کار در محدوده آسایش ۵۶

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ماپیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0